Chu+o+ng 52: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 52: Mt Bi‰c

Ti ti Quy Nhn nh ti mt th‰ gii mi . Con trai ni vŠ thnh ph bi‹n, chuy‰n hnh hng tuyŒt vi ca con chu u C vŠ x s Lc Long Qun gi ct gip ti ngui n‡i au phܮng v.
Nhng ngy xa cch, lng ti trm li v ti thng H Lan nhiŠu hn. S phn n rt li chng sung sܧng g. Lc no cng lo u, lc no cng phiŠn mun, n nh t chim cho mo trn ly tre sau h nh n trong nhng ngy bo ln, lun php phng s gi cun bay i . By gi ti ch mong H Lan tm thy hnh phc trong m cܧi tr trng. Ti cng mong hai nm s phm chng qua ‹ ti sm tr vŠ lng rng sim hoa tm ca ti xa . Qui Nhn tr thnh nhng ngy thng Ǯi mong.
L th u tin H Lan gi cho ti l l th bo tin vui . L th kh vn tt. N cho bi‰t n va sinh con gi, ǥt tn l Tr Long, th‰ thi, ngoi ra chng ni thm chuyŒn g khc. Ti vi‰t th vŠ thm hi sc khe hai m con, H Lan cng ch tr li qua qut: m khe con kh Nhng i vi ti, vy l vui ri . T nay, H Lan s khng cn cm thy c n trong ngi nh mnh mng ca b c giu c. N s khng cn thy l loi, trng vng trong nhng ngy dng dc Ǯi Dng vŠ. Tr Long, chu lm ng†n la sܪi m lng m chu, c phi khng?
Trong nhng l th ti‰p theo, ti cng ch thm hi hai m con. Ti khng Ƕng g ‰n Dng, mc d ti rt mun bi‰t thi Ƕ ca Dng trܧc tin Tr Long ra ǩi cng nh d nh ca n vŠ m cܧi ra sao . H Lan cng khng nhc ‰n Dng mt li . N c š pht l, ging nh ti .
Thi gian lng l tri qua, gic ng ti m m thm nng v bi‹n. Trong gic m, ti thy thm nng v bi‹n. Trong gic m, ti thy H Lan dt b Tr Long vo Qui Nhn thm ti, hai m con chy nhy trn ghŠnh nhp nh, a gin cng sng nܧc. Cng nh trong nhng l th ca ti, trong gic m ti khng c Dng. N bi‰n u mt.
Nhng l gic m . Trong thc t‰, k‰t thc thi gian hun luyŒn ti qun trܩng, Dng tr vŠ.
Dng tr vŠ, lm m cܧi, H Lan bo tin cho ti trong mt l th y nܧc mt, khng phi cܧi H Lan, m cܧi ... Bch Hong, c gi Dng tng bu mi nhn xt "ch ܮc ci m ngoi, chn b x". H Lan ch bo nh vy, khng bnh lun g thm. Nhng ti bi‰t, tri tim n ang tan ra tng mnh.
Ti †c i †c li l th hng chc ln, vn khng hi‹u sao m†i chuyŒn li nh vy . Ti nh k mng du tri bng bŠnh gia vng khi sng h thc, lng tri qua mun ngn cm gic khc nhau, bng hong, sng st, phn n, in cung v cui cng l n‡i mŒt mi bao trm.
Ti x vn l th, vo trn, nm qua ca s ri u‹ oi ng ln i vŠ pha bi‹n. Ti m theo cy n nh m ngܩi bn nh. By gi ch c my chia s cng tao!
Ngi trn ghŠnh , sng ba mt m, tay ti lܧt trn phm n, v ti nghe ti‰ng lng ti v†ng vŠ c qun:
T thi xa xa xa xa no
Em ti yu ai
v cng hnh phc v v cng kh au
‹ ri trong bui chiŠu m m no
Em ti nhn thy tnh yu
Nh v‰t chm
Ri b khong tri xanh m mng
Tri tim em ti tr vŠ
Nm m trong lng ngc
Ti‰ng th di nh mi tn rung.
Ÿ phng tri xa, H Lan my ti‰ng th di sao tri tim ti bi hi ‰n vy . Ti nh em v ti li thng em. Ngy mai ti s vi v n xe vŠ. Lc ny, em cn c ti bn cnh, nng ta, s chia . Sc em c l bao, ti khng n ‹ mnh em gnh nng. Khng c b vai ti, em ly u ch‡ gc u ‹ khc vi nh ma bc, du em khc ngܩi tnh, nܧc mt em chy nm tri tim ti, cܩng toan khng snh ni .
Ti thn th ngi trn bi bi‹n sut c bui chiŠu, cho ‰n lc thy triŠu ln. Bi‹n Qui Nhn nhng ngy ny sm Ƕng. Bi‹n c bi‰t g khng?

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 53

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )