Chu+o+ng 53: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 53: Mt Bi‰c

Ti vŠ li o o lm ng gio lng. Ti dy trܩng ti‹u h†c nm no v tr thnh ng nghiŒp ca c Thung v ca cc thy c trܧc y tng dy d‡ ti . Cc thy c c thy ti vŠ, mng lm. Hm u tin, c Thung nhn sng ti v ku ln mng r:
- i, thy Ngn h ? Trng thy khc hi nh d a !
Cch xng h ca c Thung khi‰n ti ngܮng mt. Ti bi ri ni:
- C ng g†i em l thy! C c ku em bng em nh hi xa! - B‡ng dng ti nh ti k› niŒm ngy no v buc miŒng - Hi xa em vn thܩng tranh nhau i ... rt nܧc cho c!
C Thung mm cܩi:
- ChuyŒn c, thy nhc lm chi! Hi xa khc, by gi khc! Hi xa thy i h†c, cn by gi thy i dy, lm sao ti ku thy bng em ܮc!
Trܧc lš l cng nhc ca c, ti nh xung nܧc:
- Vy thi, c ku em bng tn! C ng ku bng thy, em y ny lm!
C Thung suy ngh mt lt ri gt g:
- Vy cng ܮc! Ti s ku Ngn l Ngn!
Ti mng qušnh. T , cc thy c trong trܩng Šu bt chܧc c Thung, g†i ti bng tn. Ti l ci thng Ngn ngy xa, trm nh nhau, cha b pht, ba no i h†c vŠ cng rch qun rch o, bu c u u, nay i h†c my nm vŠ, t nhin ܮc x‰p ngang hng vi thy c knh m‰n ngy xa, ti u dm.
Ti nh chuyŒn ng Cc-n ngy xa, lm ti i tܧng, vŠ lng khng qun gh thm thy c. Thy gio gi ang dy h†c tr, thnh lnh thy mt ng tܧng oai vŒ bܧc vo, cu vai sng le, vi v nghim cho . ng tܧng liŠn ng nn, vng tay knh cn: "Tha thy, con l h†c tr Cc-n ngy xa y !". Ti cng vy . Ti l tr Ngn ngy xa . Bn cnh cc thy c thu thi‰u thi, ti lun lun l ch h†c tr nh. Ch h†c tr y, by gi mi qua tui hai mi .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 54

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )