Chu+o+ng 54: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 54: Mt Bi‰c

Khi ti vŠ lng, trܩng ti‹u h†c m thm lp mt. Lp mt ht gn h‰t tr con trܩng thy Phu. H†c tr loe hoe, thy dy nn n thm mt thi gian, ri ng ca trܩng. D sao, thy cng gi, sc khe khng cn ܮc nh xa. By gi thy ngi nh dy km dm ba a tr, sng qua ngy.
Hm ti gh thm, thy Phu khng nhn ra ti. Ti xng tn, thy mi nh. Thy ko chi‰c knh lo xŒ xung sng mi, nhn ti trn trn, gi†ng xc Ƕng:
- Ngn y ? Em vŠ t hm no ?
Ti nhn n cܩi lp lnh nhng chi‰c rng vng ca thy, lng bi hi khn t. Ngy xa, ngy xa b‡ng hiŒn vŠ. Sao ti c nh mi ngy xa ?
- Tha thy, em mi vŠ ! - Ti p kh.
Thy ǥt tay ln vai ti:
- Em vŠ chi ܮc bao lu ?
Ti chp mt:
- Tha thy, em vŠ lun. Em vŠ dy trܩng ti‹u h†c lng mnh.
Nghe vy thy vui v hn ln:
- Hay lm, em ch†n nghŠ dy h†c ! l mt nghŠ kh nh†c nhng cao qu em !
Ti d kh. Thy li gt g:
- Nghe em vŠ dy h†c lng, thy rt ngc nhin. Khi trܪng thnh, khng phi ai cng quay vŠ chn c. Lng qu mnh si nhiŠu hn thc go, ngho kh mun ǩi !
Gi†ng thy bng khung nghe bun da di‰t. Lc mi vo nh, khng thy ch Hnh v thng Ha u, ti nh hi. By gi, nghe thy ni vy, ti khng hi na. Hai ngܩi con thy hn i lp nghiŒp phng xa. T nhin ti nhn thy thng cm. Sng c qunh gia x‰ chiŠu ca cuc ǩi, thy mt i v quc thܧc, nghim ngh ngy no. Trܧc mt ti ch l mt tui gi thui thi, cui ǩi ngi ln ‰m thng ngy qua.
Khi cho thy quay ra, ti khng giu ni ti‰ng th di, ngm ngi, u un.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 55

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )