Chu+o+ng 55: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 55: Mt Bi‰c

Ti ‰n chi nh H Lan kh thܩng xuyn. By gi trong cn nh phn tre mi l y c thm mt nhn vt mi: Tr Long.
Khi Tr Long ܮc mt tui rܫi th H Lan gi n vŠ vi ng b ngoi. ܮc b c cp vn m tiŒm may, H Lan bn b u. Va i h†c may, va chy thu nh, li phi lo chiu m thy th, H Lan khng c th gi chm sc Tr Long, nh giao cho b ngoi.
Lc ti vŠ, Tr Long gn hai tui. N ging hŒt m, xinh xn, d thng, i mt p di truyŠn ba th‰ hŒ. Nh c n bi b sut ngy, cn nh ǫ trng vng. M H Lan hn vi xung y lng n‡i kh tm nm no. M‡i ln ‰n chi, bao gi ti cng bt gp b vui v a gin vi chu.
Ti tr thnh ngܩi bn trai u ǩi ca Tr Long, nh trܧc y b ti tng l bn gi ca ti. Ba H Lan t khi nng chu, ng c nhng mi quan tm ring. Thng Tr Long, ng ch bi‹u l tnh cm ca mnh bng nh mt u y‰m thm lng. Thܩng thܩng, ng ch†c cho n cܩi v trong khi n cܩi cha dt, ng b ra sau h vi chi‰c liŠm hoc nhng b m trn tay.
Ti thng Tr Long vi mt tnh thng ǥc biŒt. N l ha thn nh b bng ca H Lan. N l s ni di s phn khng may ca m n. Ngay t lc l†t lng, n l a tr khng cha v mi hn mt tui sm ri khi vng tay m. Ngi sao bn mŒnh ca chu nm ln khut ni u gia bu tri thm thm, m m ch mi mt d tm sao chng thy ? C m‡i ln ngi lng ngm Tr Long do chi quanh qun bn b vn, lng ti khng khi bng khung.
Tr Long khoi ci nga, ti chi hai tay hai chn, nm bp xung nŠn nh, b loanh quanh cho n ngi ngt ngܫng trn lng. Tr Long khoi xem tr, ti ly nh† ni bi y mt, gi lm kh, lm c†p, lm mo. Ti gm g, ti ku meo meo, kh†t kht, n thch lm, cܩi ngt ngho.
Tr Long i i chi, ti cng n trn lng, do khp lng. Ban m, ti cng n ra ch, ro khp cc hng qun, mua cho n nhng con th sc s bng bt ‹ sung sܧng nhn n nm kh kh nh nhng con th trong tay vi v mt thch th.
Hm no, b†n ngܩi bn thuc do gh lng, hai ch chu li chen chc gia vng trn ngܩi bao quanh gc bng gi gia ch, mi m xem nhng tr bi‹u din k quc v y xc cm. Nhng ln nh vy, khi ri khi ch bao gi Tr Long cng ngoo c ng trn vai ti t hi no. Nhng lc y, ti c i tht chm, s Tr Long thc gic v trong khi thn tr†ng ‰m tng bܧc chn, ti li nh H Lan ray rt.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 56

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )