Chu+o+ng 56: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 56: Mt Bi‰c

Ln trܧc ti vŠ, Dng v Bch Hong cܧi nhau ܮc mܩi ngy. Gp ti, H Lan khc nh ma, ngܩi ti ܧt m. Qu ti lm bo lt, ln ny ti vŠ ngi bn cho nܧc mt em dng ngp lng ti.

Nܧc mt du y nh bi‹n khi, khc hoi cng h‰t. Khc mt hi, H Lan thi nc n, ngi ng ti. Ti nhn n, khng ni mt li. Ti thy bui chiŠu ang dng ln trong mt bi‰c kia. Ti thy hn n lng thinh, cm nn.

Ln , ti nh b c H Lan sut ba ngy. By gi s sang tr†ng hay ngho hn i vi ti khng cn š ngha g na. Ti ch mun H Lan thi su ti. Ti khng th‹ nh cu Hun, d Dng khng c nh. N v Bch Hong t‰ch i Lt. Ti cng khng th‹ nh ch Nhܩng. Ch li nhi sut ngy khi‰n ti pht in:

- Sao Ngn khng vŠ sm d m cܧi anh Dng ? m cܧi ln lm !

Trong ba ngy t i sng bn nhau , ti v H Lan khng nhc ‰n Dng mt li. Chng ti a gin vi b Tr Long. Ti a hai m con i chi y cho khuy kha. Chng ti ch ni vi nhau vŠ chuyŒn h†c tp, vŠ nhng d nh tng lai. Tt c ch c th‰, cho ‰n ngy ti tr li Qui Nhn. Trܧc lc chia tay, ti ch ni m‡i mt cu:

- H Lan hy c gng ! Hy ngh ‰n Tr Long !

H Lan gt u, i mt u bun vng vn. N khng tin ti ra b‰n xe. N ch ng ta ca trng theo. Mܩi tm tui, n lm vo nghch cnh, ti va gin li va thng n, ba ra i c dc dc dng dng.

Cho ‰n lc ra trܩng, ti khng vŠ li thnh ph thm mt ln no. Ti xa, gi th thm hi. H Lan tr li, th c th khng, nhng trang giy thi nhe nܧc mt. iŠu gip ti yn tm h†c tp. Ti Qui Nhn, m nm nghe ti‰ng bi‹n, trong cn m ti thy ti tr vŠ c x, dy h†c tr.

Mt nm sau, ti vŠ tht. Ti vŠ gia ma phܮng v, b li sau lng hai nm li thi h†c hnh. Ti gh thm H Lan, khng thy Tr Long u. Ti hi, n bo n gi Tr Long vŠ ngoi. Nhng ngy ny, H Lan tt bt. Ngܮc xui chun b cho viŒc m tiŒm may, n khng c th gi lo cho con. N cng khng c th gi tr chuyŒn vi ti. Ti xa vŠ, m trong lng hai nm thng nh m chng th‹ gii by. Ti p xe ra ngoi , mt mnh mt bng, ngi lng l bn chn cu nm no nhn nܧc chy, thy tnh mnh cun tri i.

Nhng ti khng trch H Lan. N qun n‡i bun, n vܮt qua hon cnh o le ‹ vui cng cng viŒc, ti mng cho n. Nhng bng my thi ging m mt bi‰c, thng mt ngܩi, ti cn mong mi g hn !

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 57

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )