Chu+o+ng 57: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 57: Mt Bi‰c

Lng o o khng c g thay ǰi. Hm ti vŠ, nhng tri dui chn vng bn thŠm gi‰ng nm xa, hng dm bt trܧc nh lo T ht tc vn rc pha u lng.

Ti i qua ch, nhng chi‰c sp chng ch ang ng np vo nhau ch m xung. Gia ch, nhng a tr th l mi xanh ang chia phe nh nhau v ui quanh gc bng, miŒng la ch che. T nhin ti cm thy bi hi. Ti bt gp hnh nh tui th ti ngy trܧc.

Tui th thng nh y c mnh ti vŠ li. Bn b xa tn mc ni u, ch cn li lo to dm ba a. Bn gi li cng mt ht. Con gi qu ti c ‰n tui i mi khng hn m cng biŒt ly qu x. H† i tm lc bi‰c xa xm, ti‰t thanh minh mi r nhau vŠ to m.

Thi nin thi‰u rn rng k› niŒm, cng i vi ti c nhng ai m chng c ly mt ngܩi vŠ. C Thnh sau khi thi ‡ t ti hai, lun ngoi thnh ph. C b i h†c, xin vo lm ngnh ngn hng, chun b ly chng. Ch Quyn, a con gan gc, hi‰m hoi ca qu ni, cng b i sau tm nm di ph gia nh bun bn. Ch ra thnh ph cng ch Nhܩng coi tiŒm vi. Hn ch chng cn l ch Quyn ca ti xa.

Ti chng mun nhc ‰n H Lan. H Lan xa cch qu lng ngay t khi va gi t trܩng huyŒn. Hoa cha tri, lng ca n sm bo dt, nhng bn tnh ca ca ti chng nu gi ܮc g. Nhng chng hi‹u sao, n xa ti m lng ti khng th‹ no xa n. M‡i chiŠu, nghe ti‰ng trng tan trܩng vang ln rn r ngoi hin, ti li thn th nh vŠ H Lan da di‰t. Ngy no ginh nhau nh trng, ti chy mu mi rng rng phi nm nga u ngm diŠu bay cho H Lan nht l, ngy no sao nh mi hm qua !

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 58

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )