Chu+o+ng 58: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 58: Mt Bi‰c

D sao ti cng cn c m. M ti bo ti ly v. Ti lc u ni ch vi nm na. Nhng lc , m ti th di. M th di m m c bi‰t g khng ? M gin ti th ti nh chu. Lng ti xn xang nhng tnh trong u th‹ ring ngoi, m chng ging b, ti u dm ni.

Bn cnh m, ti cn c Tr Long. Ngy no ti cng xung chi vi n. Thy ti ‰n, n rt mng. M‡i ln ‰n, ti Šu em phn cho n. N cm phn v nguŒch ngoc y nŠn nh khi‰n sau ti phi chi tot m hi. N cn by ra lm tr nghch ngm khc na. C ln thy ti nܧng khoai, n bt chܧc cho tay vo b‰p tru, phng rp c da, bo hi ti phi ki‰m mt ong xc sut mt tun.

Tr Long thng minh, hi‰u Ƕng nhng th‹ cht khng ܮc khe. N m lun. Cng vi m H Lan, ti thc sut bao m bn cnh giܩng n, lng tht li v lo u. Khi m, Tr Long trng y‰u t v cng, tay chn khng nhc nhch ni. Vy m, va khe dy, n chy nhy tung tng v ni lu lo nh so. Mi ‰n nm, su tui Tr Long mi h‰t m vt.

Thnh thong, ti dn Tr Long ra thnh ph thm H Lan. ܮc i chi xa, Tr Long thch lm. Ngi trn xe , n hi ti h‰t cu ny ‰n cu khc, c lm cu ti khng tr li ܮc. Sau m‡i chuy‰n i, bao gi n cng th th vi ti:

-Mai mt ch Ngn dn Tr Long ra thnh ph chi na nghen !

Tr Long i ra thnh ph v n thch i chi. N t ra khng quy‰n luy‰n H Lan my. M‡i ln Tr Long ra thm, H Lan Šu mua cho con v s chi v ko bnh, ton th ǡt tiŠn. Nhng Tr Long thܩng t v h hng trܧc cc mn qu hp dn ca m. N ch vi vnh:

-M vŠ vi con i !

Trܧc i hi ca con, H Lan ch bi‰t cܩi tr. T lu H Lan khng th‹ xa thnh ph. nhiŠu ln, n mun em Tr Long ra vi mnh nhng Tr Long giy ny khng chu. Hai m con nh phi m‡i ngܩi mt ni. Ti lm chi‰c cu, dn Tr Long i i vŠ vŠ, lng chng vui nhng khng lm sao khc ܮc.

M‡i ln dn Tr Long ra chi, ti t tr chuyŒn vi H Lan. Nhng ti khng giu ܮc lng mnh. nh mt ti ni bao iŠu thm kn. H Lan nhn thy tt c nhng n chng ni g. N thy m nh khng thy. Hay n cn ch Ǯi iŠu g ? i nn hng thy chng ?

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 59

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )