Chu+o+ng 59: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 59: Mt Bi‰c

Ln by tui, Tr Long vo lp mt. Ti sm cho n khng thi‰u mt th g, t quy‹n v, i dp, chi‰c nn vi ‰n bnh bidng ǿng nܧc c quai eo.

M H Lan mc ti lo liŒu. B chng cn, ch lng l th di. B nhn thy y lng ti v b thng ti nh con. Qua cch chm sc ca ti dnh cho Tr Long, b hi‹u ܮc tnh yu ca ti i vi H Lan. Chc b bun cho ti lm, b khng l ra thi. B kn o hŒt nh b ti xa.

Ngy khai ging, ti dn Tr Long ‰n trܩng. Trܧc khi trao n tn tay c gio lp mt, trn ܩng i ti dn d n iŠu. V Ǯi ‰n khi n ngi vo ch‡, ti mi yn tm b ln vn phng.

Tr Long l mt a b dn d. Ln u tin i h†c, chung quanh ton ngܩi l, n khng hŠ m‰u mo. iŠu khi‰n ti ngc nhin mt cch thch th. Hi nh, ln u tin i h†c, ti khc la m . M ti dt ti ‰n trܩng, khi vŠ, ti nu o khng cho vŠ. Ti khc i m ti li h†c vi ti. Vo h†c c bui, ti vn cn rm rc rn r, nܧc mt nܧc mi chy y mt. Mi ‰n khi c gio mua ko d‡ ti, ti mi nn.

Tr Long chng chc hn ti nhiŠ Trܧc khi b i, ti ni:

- Chu ngi y h†c nh ! Nh nghe li c ! Khi no tan h†c, ch s n chu vŠ !

Tr Long kh gt u v nhn ti bng cp mt en ly. i mt nh mun ni: "Ch c i i ! ng lo cho chu !". V ti mm cܩi, nh ‹ tr li n: ", ch tin chu ! Ch i y !". Ti i v ti hi‹u rng Tr Long nghe thy nhng li th thm ca ti.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 60

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )