Chu+o+ng 6: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Mt Bi‰c

Hi , Ti Cha G†i Mt Bi‰c L Mt Bi‰c. Ti g†i n l H Lan, nh m†i ngܩi vn g†i .
Trong lp ca thy Phu, m‡i bn ngi ba a . Ti ngi bn cht cng, bn phi l H Lan, bn tri l thng Ng†c. Bn b thܩng g†i Ng†c l Ng†c so, v n c ci so to bng t chn thi dng, tc khng che ni .
Thot u, trt t ch‡ ngi khng phi nh vy . Hi mi vo lp, ti ngi ngoi ra, k‰ ti‰p l thng Ng†c, ri mi ‰n H Lan. Cho ‰n hm thng Ng†c trong qun th ch‡ ngi c. sp x‰p li .
Hm , ang gi tp vi‰t, c lp ang yn lng h hoy vi‰t b‡ng mt ci mi khng khi‰p ta ra cnh ch‡ ti ngi . Ti nhn mt, nn th li‰c sang, thy H Lan ang a tay bt mi cn thng Ng†c th ang ng† nguy vi v kh s, mt ti xanh, m hi lm tm trn trn.
Trܧc khi ti kp on ra chuyŒn g th ti bn trn xn xao quay xung, tay a no cng bt mi, cn mt th lo lin d xt. Thy vy, mt thng Ng†c chuy‹n t xanh qua v nci gm mt xung bn.
Ngay tc khc, mt a bn trn ng dy t co:
- Tha thy, tr Ng†c trong qun !
Tin Ƕng tri khi‰n c lp nhn nho . Mt s a che miŒng cܩi khc khch. Nhng a khc nhn mt v gh tm v nh nܧc mi‰ng lun mm. Cn thng Ng†c th nom tht ti nghiŒp, u n m‡i lc mt ci chi xung nh mun chui t†t lun vo gm bn.
Thy Phu p thܧc xung bn ‹ vn hi trt t, ri thy sai mt a trong lp chy vŠ nh thng Ng†c ku m n ln.
Lt sau, m thng Ng†c tt t chy ti vi thng nܧc v mi‰ng gi trn tay, nch cn kp chi‰c thau nhm. Sau khi b‰ n ra khi lp, m n quay vo chi ra, k c† tht sch ch‡ ngi ni n gy ra tai h†a .
Sau ngy xui xo , thng Ng†c mc c ngh h†c liŠn t t ba bui . Hm n i h†c li, c lp Šu thy m n cm roi i phi sau . Khng c ci roi , chc n b h†c lun.
Ba , Ng†c i vo lp len ln nh rn mng nm, mt nhn chm chm xung t, khng dm ng ngang ng d†c. Bi‰t n cha h‰t xu h, b†n ti khng n ch†c. Phn khc, b†n ti s thy Phu . Thy e ri, a no h h vŠ chuyŒn ba trc' s b pht nhy cc nm vng sn. Nhy ba vng, mt ǰ ho quang, nhy nm vng chc xu lun ti ch‡. Ngh vy, a no cng n.
Cng nh ti, thy thng Ng†c vo, H Lan tng l khng nhc g chuyŒn c. Nhng n khng cho Ng†c ngi gn. N bo ti v thng Ng†c ǰi ch‡ cho nhau . Tt nhin thng Ng†c khng dm phn i . By gi n ch mong c. yn thn.
Thot u ti hi ngn ng trܧc Š ngh ca H Lan. Ti s phi ngi vo ci ch‡ kinh hong kia . Nhng trܧc li van ni khn thi‰t ca H Lan, nht l trܧc i mt long lanh lc no cng m to ca n, cui cng ti nh phi xiu lng. D sao th m thng Ng†c cng chi ra k lܫng ri, ti t trn an nh vy v cm thy yn tm hn.
T , ti ngi cnh H Lan.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 7

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )