Chu+o+ng 61: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 61: Mt Bi‰c

Thnh thong ti dn Tr Long vo rng hi sim. Ti len li gia nhng bi sim hoa tm. Ti len li gia nhng k› niŒm.
Tr Long i bn cnh ti, hn nhin, sung sܧng. M‡i ln tm thy mt tri sim chn m†ng ang ranh mnh giu mnh sau cnh l la xa, n reo ln hn h.
Ti hi cho Tr Long y c hai ti sim. N va i va n, thong chc h‰t. Ti li phi hi cho n y hai ti khc. C lc, tha dp ti quay mt i, Tr Long ln hi hoa ci ln mi tc ri ku:
- Ch Ngn!
Ti git mnh ngonh li v sng s khi thy Tr Long ging hŒt H Lan xa .
Tr Long nghch ngm hi:
- Ch thy chu c p khng?
Ti mm cܩi:
- p lm!
N li nghing u hi:
- Chu c ging b tin khng?
n mun nhc ‰n nhng cu chuyŒn c ti thܩng k‹ cho n nghe, nhng cu chuyŒn ti h†c ܮc ca b ti . Ti nhn n, bng khung:
- Chu khng ging b tin. Nhng chu ging hŒt m chu hi nh.
Tr Long chp mt:
- Sao ch c nhc ‰n m chu hoi ?
Cu hi ngy th ca Tr Long khi‰n ti bi ri . Ti cha bi‰t tr li sao, n li hi:
- Hi nh ch c dt m chu vo rng chi khng?
- C ! - Ti vi v gt u .
- Ch c hi sim cho m chu khng?
Ti cn mi:
- C. C ch v m chu cng hi .
N b‡ng hi:
- Ai hi nhiŠu hn?
Ti p ng:
- Tt nhin l ... m chu .
Tr Long nheo nheo mt:
- Ch ni di!
Ti ch bi‰t cܩi tr:
- Tht ra th...ch qun ri!
Tr Long ng ti, v nghi ng:
- Ch khng qun. Chu bi‰t ch nh. Ch nh nhiŠu chuyŒn.
Ri b‡ng dng n li gn, nm ly tay ti:
- Ch ni cho chu nghe i!
Ti hoang mang:
- Ni chuyŒn g ?
Tr Long ngܧc nhn ti:
- ChuyŒn vŠ m chu y ! Ba chu u ?
Ti nut nܧc b†t v thy bng mnh in sng gia hong hn but tm. Ti ng lu tht lu, tim tht li . Tr Long li lc lc tay ti:
- Ch ni i! Ba chu l ai ?
Ti chp miŒng:
- Ti sao chu khng hi b ngoi ?
- Chu hi ri .
- B ngoi chu bo sao ?
- B ngoi bo ba chu ch‰t ri . C ng vy khng ch ?
Ti trnh nh mt ca Tr Long. Ti nhn vŠ pha chn tri xa ni nhng cm my ang bc chy, kh th di:
- , ba chu ch‰t ri .
Tr Long vn nhn sng ti:
- Ch ni tht khng?
- Tht m.
- Chu khng tin! - Tr Long vng ku ln - Ngܩi ch‰t l phi c bn th. Nh chu u c bn th.
Tr Long lm ti kh x qu chng. Ti cha kp ngh ra cch i ph, n hi dn:
- Ch ni tht i ! Ba chu u ?
Ti vn c ng tr nh ph‡ng, rut ri t v. Ti chm vo suy tܪng, lu tht lu, Tr Long vn im lm bn cnh, thp thm ch Ǯi . Quanh ti, thi gian vn lm li tri qua v bui chiŠu ang lܧt i xo xc, cnh o mng ca n kh chm vo vai ti h hng. Trong mt thong, ti b‡ng bng hong hi‹u rng n‰u ti khng ct ti‰ng, ti s ǩi ǩi cm nn v hai ch chu s ha trong m‡i pht giy thinh lng nng nŠ. Ti kh rng mnh v ǥt tay ln b vai b bng ca Tr Long, gi†ng xa vng:
- Thi, chu ng hi lm g ! Ln ln chu s hi‹u tt c !
Tr Long vng vng:
- Nhng by gi chu ln ri! Chu h†c lp nm!
Ti mm cܩi v nhn n bng nh mt u y‰m:
- Chu cha ln u! Lp nm hy cn b lm!
Tr Long lp tc bung tay ti ra, gi†ng gin d‡i:
- Ch nht nh khng ni phi khng?
Ti cܩi kh s:
- Ch ni ri . Chu hy hi‹u cho ch ...
Khng Ǯi ti ni h‰t cu, Tr Long b chy ra ngoi ba rng. N va phng thon thot trn cc m t nhp nh va ngoi c li ni:
- Ch khng ni, chu khng thm chi vi ch na u! Chu vŠ nh y!
Ti ht hong chy theo:
- Tr Long, ng li! Ch ch vi!
N vn cm c chy, vt tc thp thong sau cc bi l xanh. Ti ui pha sau, miŒng ku i i:
- Tr Long! Li y ch ch vŠ !
Tr Long vn khng thm ngoi li . N bܧng bnh hŒt nh mn xa . Hi , H Lan hn gin, ti phi nn n c ngy tri, kh i l kh.
ang chy, thnh lnh Tr Long vܧng phi mt gc cy ct, ng ln nho . Ti i‰ng ngܩi, nhy b li vi vng ǫ n dy v lo lng hi:
- Chu c au lm khng, Tr Long?
Tr Long khng tr li . M n gc y vo cnh tay ti, rm rc. Ti‰ng khc n xuyn qua ngc ti .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 62

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )