Chu+o+ng 62: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 62: Mt Bi‰c

Thnh thong, H Lan vn vŠ lng thm con. M‡i ln vŠ, n quanh qun trong nh, chng i u . Ti ‰n chi, nm u a trn vng, bi hi ngm hai m con xm xt bn nhau . H Lan hi con chuyŒn, Tr Long tr li chng u vo u . N c v km ho hng. N khng thch loanh quanh trong nh. N mun m dn i chi nhng H Lan li khng hܪng ng.
Tr Long khng hi lng m, n mt mc k ko:
- M v ch Ngn dn con vo rng Sim chi i!
H Lan th di li‰c ti . Ti hi‹u, H Lan gi khc. Ti chng mong Ǯi g. Lng n by gi nh chi‰c l khoai, tnh ti ma xung, nghn gi†t ri nghn gi†t chy ra ngoi . N s vo rng Sim. N s k› niŒm ba vy . Tr Long gic n hoi, n nhn ti cu cu .
Ti nhm dy, bo Tr Long:
- Chu mun vo rng chi, ch s dn chu i! M chu mi thnh ph vŠ cn mŒt ‹ cho m chu ngh !
Tr Long ngng nguy:
- Chu khng chu u! Chu mui i chi vi c hai ngܩi ka! - Ri n nhe rng cܩi - Chu i gia, m mt bn, ch Ngn mt bn!
Trܧc i hi qu qut ca Tr Long, ti chng bi‰t ni sao, bn tm cch ln ra khi nh. i mt qung xa, ti cn nghe ti‰ng Tr Long g†i vi theo:
- Ch Ngn! Ch trn chu phi khng? Chu khng thm chi vi ch na u!
Ti cn cht mi, b i lun. 

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 63

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )