Chu+o+ng 63: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 63: Mt Bi‰c

Tr Long ln lp su, ra trܩng huyŒn. Ngy ri lng, n khc nh ma bc, nܧc mt n mun tri c ch o o . N‰u khng c ti a n ra ph huyŒn, i na ܩng dm n thn thc quay vŠ ngi trܧc thŠm nh khc ti‰p.
Ngy vo lp mt, Tr Long gan l, i t nh ‰n trܩng khng ri mt gi†t nܧc mt, sao hm nay ri lng, lng n lm ma bay . Hay n ging nh ti, n ging nh ng ngoi n, khc rut liŠn vi tnh yu qu x, m‡i bܧc ra i l m‡i bܧc bn lng.
Ra ‰n huyŒn, i mt Tr Long cn hoe . Ti a n ‰n nh ng ch chy xe , ni trܧc y H Lan tng . Sp x‰p ni n chn cho n xong xui, ti quay xe vŠ lng.
Nhng Tr Long khng cho ti vŠ. N nu tay ti, khn khon:
- Ch chi vi chu thm mt ngy na i!
Ti nhn n, thy ti ti . Ln u tin ra ph huyŒn, l cnh l ngܩi, chc n bun lm. Ti gt u:
- , ch li, mai vŠ. By gi ch ch chu i chi mt vng nghen!
Tr Long mng lm. N nhy tt ln yn sau, m cht ly hng ti, mt my hn h:
- Ch ch chu i my vng cng ܮc!
Ti ch Tr Long ngang qua trܩng huyŒn. Trܩng vn nh xa . Nhng dy lp ng ca im m ch ngy nhp h†c. Sn c mnh mng, u vng v nng h v hng dng liu vn thܧt tha d†c hng ro ct trng.
- Trܩng chu y n ! - Ti ni .
- i, trܩng p qu h ch ? - Tr Long ku ln - Hi nh ch v m chu cng h†c y phi khng?
- ! - Ti gt u v ch tay vŠ pha hng ro - Hi m chu hay ngi chi dܧi gc cy dng liu ny .
Ni xong, ti git mnh. Ti s Tr Long li bo: "Ch sao c nhc ‰n m chu hoi!". Nhng Tr Long vn ngi im sau lng ti . Chc n ang t m ngm ngha ngi trܩng mi ca mnh.
Ti gh thm b Nm T. Thy ti, b nhn ra ngay:
- —, Ngn y h ? Lu gh mi gp chu! - Gi†ng b mng r, ri khng kp ‹ ti ni g, b vn v hi ti‰p - Sao, chu v con g cha ?
Ti mm cܩi, lc u:
- D cha .
B Nm T quay sang Tr Long:
- Vy ch a b no y ?
- D, y l con gi H Lan.
- Phi H Lan l con b hi trܧc vn thܩng ti y h†c chung vi chu ? - B Nm T nm tay Tr Long li gn, xušt xoa - Ch, con gi ln qu hn!
Ti nhn quanh nh, ngp ngng hi:
- Anh Nhn u ri, b ?
- N i cu ngoi sng Ngang. N bun ǩi, sut ngy ngi bn b sng.
Anh Nhn l con trai b Nm T. Anh i lnh tn Ban M Thut, nh nhau qu gi, b ca mt chn, thnh thng ph‰ binh gii ng vŠ nh. Ngy anh vŠ, b Nm T t nhang cm n tr pht: "May m n khng ch‰t b ch‰t bi, ct mt chn l phc, cn dn xc vŠ nh vi m". Nhng t ngy , anh Nhn ǰi tnh. Anh lm l, chng ni chuyŒn vi ai, ngy no cng xch cn cu ra i t sng sm, ti mt mi vŠ. B Nm T bun li hon bun. Khoi i cu, lng ti c thy Ci khc anh Nhn. Thy Ci i cu v niŠm vui, anh Nhn i cu v n‡i bun.
Sau mt hi tr chuyŒn, b Nm T ku ti vTr long li n cm. Ti mt mc t chi . Ti khng s mn canh rau dŠn, ti ch s ngi chi lu, b Nm T buc miŒng hi thm vŠ ba ca Tr Long th khn.
Ti cho b Nm T, ch Tr Long vŠ nh. Ti , ti ng li nh ng ch n. T m sng hm sau, ti p xe lng l vŠ lng. Khi ti i, Tr Long cn ng.  

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 64

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )