Chu+o+ng 64: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 64: Mt Bi‰c

T ngy Tr Long ra ph huyŒn, cuc sng ti tr nn qunh qu. Ti ngi trn lp dy h†c tr, nhn a b no cng nh ti Tr Long. Nhng bui chiŠu cng trng tri, di l th . Hai m con i xuyn qua tri tim ti, m‡i ngܩi vŠ m‡i ng, ti li lng chiŠu chiŠu ‰m l bng ri .
‰n nh Tr Long, ti ch bi‰t leo ln vng nm †c sch. †c sch chn, chng bi‰t lm g, ti li m n ngi gy tch tch tnh tang dܧi gin hoa thn lš, nghe xa cng v†ng vŠ nh mng m:
Ti nm trong c ng ra
Bng ai thp thong nh l sng ri
Tܪng ngܩi trong mng vŠ chi
No hay lng ng mt tri ma ging.
Ma ging kn hn ti t do y, ti‰ng n rung ln cn nghe m ܧt, lnh mun trng, du t hi vŠ lng ‰n nay, ti t ng ti cy n. Ti treo n ln vch, chn bun thng xung y lng, tnh yu ca ti dn vo viŒc chm sc v dy d‡ Tr Long, hiŒn thn b bng ca ngܩi thng mun thܪ. By gi, Tr Long ra i, lng ti b‡ng dng hiu qunh. Nhn ti nhn lui, ch cn cy n bi ging lp lp li cng ti, ngܩi bn ܩng theo ti sut cuc tnh bun.
C vy, ngy no cng nh ngy no, †c sch chn ti em n ra gy . n chn, ti i lang thang trong lng, ‰n thm cc thy c v bn b c. Bn b nm xa chng cn ai, m‡i a tri dt mt phng tri, cng c lc tnh hoi hng nu i ngܩi vŠ li nhng c x ngho nn chng gi ܮc ai lu . Thy c th tui tc cht chng, o cm nng gnh, chng my ngܩi lu ܮc nt xun xa . Thy Ci trܧc h mt mt, con mt kia nay my cng ko la, nh chia tay sui L. By gi thy ngi nh m mm an gi va ki‰m mi‰ng n va vui ngy thng x‰. C Thung h‰t than kht nܧc ‰n than tc ngc, nghi mnh ho lao nn cng gi t bng en phn trng, b li m h†c tr nheo nhc nh thng c .
Trܩng thi‰u ngܩi phi mi thy Phu ra dy . Hm nhn ܮc tin, thy xc Ƕng rm rm nܧc mt. ܮc dy d‡ b†n tr con l hnh phc ca thy . Hnh phc tan thnh my khi khi trܩng ti‹u h†c lng ti m thm lp mt. By gi hnh phc Ƕt ngt tr vŠ, thy Phu thay ǰi hn. Nt khc kh trn mt thy bi‰n mt. Hm gp nhau trn trܩng, thy bt tay ti tht cht, i mt long lanh sau cp knh lo . Ti mng cho thy . Ti cn mng hn na khi thy khoe:
- Thng Ha vŠ ri, Ngn i!
- VŠ lun h thy ?
- , ln ny n vŠ lun!
Thy Phu p bng mt gi†ng phn chn. Trong hai a con ca thy, ch Hnh biŒt tch giang h. Chi*. u tt mi phng Nam, ly chng, sinh con, lu nay khng thy gh vŠ. Thng Ha cng b x i lm n. Gp h‰t tht bi ny ‰n tht bi khc, n than bt phng thi v phn ch khn gi vŠ lng trng cy n tri . Thy Phu k‹ vi ti nh vy . V k‰t lun:
- C n bn cnh cng ǫ bun!
Ti nhn thy, chia x. Cuc ǩi ǫ bun, cn mong mi no hn! Bun thy ǫ. Cn bun ti, bi‰t ‰n bao gi ?   

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 65

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )