Chu+o+ng 65: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 65: Mt Bi‰c

ChiŠu th by no, Tr Long cng p xe vŠ lng, hŒt nh ti v H Lan xa . Hai nm u, thnh thong ti phng xe ra huyŒn n n vŠ. G†i l n, thc ra hai ch chu m‡i ngܩi mt chi‰c. Ti lng thng p xe bn cnh Tr Long qua nhng no ܩng xa, c ng mnh ang tri trong k› niŒm. T nhin ti nh ‰n nhng cu th Xun DiŒu:
ThuyŠn qua m nܧc cng tri
Li thm my trng trn tri cng bay
Ti i trn chi‰c thuyŠn ny
Dng m t tܪng cng thay khc ri
Ci bay khng Ǯi ci tri
T ti pht trܧc sang ti pht ny
Cuc ǩi thc s ǰi thay . C nhng ǰi thay su sc, nhng ǰi thay mang mu sc s phn m thot nhn khng d nhn ra . Bui chiŠu th by ny vi bui chiŠu th by mܩi by nm vŠ trܧc c v nh mt s lp li y b n. Vn nhng tia nng nhp nhy nm phi mnh trn cc mi nh v cc ng†n l hai bn ܩng, khng m hn, khng nht i, vn nhng ng†n gi ‰n t pha sau ly tre xa, thi ngang mt ܩng lm bc ln nhng m bi m, vn nhng con cnh qušt bay ra t m l keo ty, ku v v ri li chui vo nhng nch l khut, v trn con ܩng nt n, di ǥc, vn hai ngܩi p xe bn nhau t ph huyŒn vŠ lng. Ti vn ti, du ti chng ti xa . Ch c H Lan biŠn biŒt, ‹ li con mnh thay ch‡ li i quen. Bui chiŠu ch khc i mt chi ti‰t m khc bi‰t bao nhiu .
R rng Tr Long khng phi l H Lan. Nhng ‰n khi n ln lp chn, ti li khng th‹ qu quy‰t vŠ iŠu . Khi tr thnh c gi, Tr Long ging m nh hai gi†t nܧc. M‡i ln n nhn ti, i mt n c khc no mt bi‰c nm xa . iŠu khi‰n ti bi ri l lng v bt gic ti m ra s hi . Ti cng kinh hong hn khi nhn ra m‡i khi p xe bn cnh Tr Long, nghe n ru rt tr chuyŒn v thnh thong bt gp nh mt long lanh ca n, ti qun bng ti l mt g n ng ba mi mt tui chng cht trn vai . Ti ng ti l cu h†c tr lp chn ang cng Tr Long rong rui nhng ngy xanh. Ti vo rng Sim li hi tm bng d d cho Tr Long. Ti li lm con kh tro cy, h hng leo ln cy trm nm no hi cho n tng chm tri tm thm. C phi ti ang bi ngܮc dng thi gian ‹ tm li nhng rung Ƕng u ǩi trong sut nh pha l ca gn hai mi nm vŠ trܧc, ‹ i lc ngn ng nhn Tr Long, lng bi hi mng m : "H Lan, c phi em vŠ ?".    

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 66

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )