Chu+o+ng 66: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 66: Mt Bi‰c

T khi pht hiŒn tm trng bt thܩng ca mnh, ti khng ra ph huyŒn n Tr Long na . N t vŠ, vi bn b, nh trܧc y vn th‰. Ch nhng ln ra thnh ph thm H Lan, ti mi a n i .
Tr Long by gi ln. N bi‰t nhiŠu chuyŒn. Mt hm, Ƕt nhin n bo ti:
- Chu bi‰t ba chu l ai ri! Ba chu khng ch‰t!
Ti git mnh:
- Ai bo chu vy ?
Tr Long vn iŠm tnh:
- B ngoi bo .
Ti ngi im, khng ni g.
Tr Long li ni:
- Chu khng ght ba chu . Nhng chu khng tn tr†ng ng y .
Ti hi, sau mt thong ngp ngng:
- Chu gp ba chu cha ?
Tr Long lc u:
- Cha . Chu cng khng c š nh . V li, ba chu chuy‹n vo miŠn Nam, em c v con theo . M chu bo vy .
Ti ngc nhin trܧc thi Ƕ bnh tnh v li l chng chc ca Tr Long. N khng y‰u ui nh H Lan. N cng ngh hn. Bt gic ti ngh ‰n cy bng gi gia ch o o, cy bng ng vng qua nghn cn gi d. Tr Long cng vy . N sinh ra thnh ph nhng n l a con kiu hnh ca ci lng ngho nm dܧi chn ni Phܮng. Lng gan gc, lng sinh nhng a con gan gc. Ch Quyn hp th sc mnh th‹ cht. Cn Tr Long tha hܪng sc mnh tinh thn.
Tr Long ln ti‰ng, ct t nhng ngh ngi min man trong u ti:
- Sao lu nay ch khng ra huyŒn n chu vŠ ?
Cu hi bt ng ca Tr Long khi‰n ti lng tng. Ti a mt nhn i ch‡ khc, tc lܫi p:
- Ch bn.
Tr Long bn tn bn nghi:
- Tht khng?
Ti gt u:
- Tht m. Ch bn. By gi tun no ch cng bn.
Tr Long nheo nheo mt:
- Th by ny ch bn khng?
Ti git tht. Chc n li ku ti p xe ra huyŒn n n. Ti khng tr li ngay m ngp ngng hi li:
- Chi vy ?
- Ch dn chu i thm m chu . Lu ri chu khng ra thnh ph.
Ti th pho:
- , ch s dn chu i .
Tr Long li‰c ti, mm cܩi lu lnh:
- R ch i thm m chu l ch i liŠn, cn ku i n chu lc no ch cng bo bn!
Cu ni a ca Tr Long khi‰n ti bt gic mt. Ti ngܮng ngng a mt nhn theo nhng cnh bܧm ang chp chn trn gin hoa thin lš. Nhng cnh bܧm lc no cng v t .     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 67

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )