Chu+o+ng 67: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 67: Mt Bi‰c

Ti v Tr Long ra thnh ph gp lc Tr Lan ang c khch. Khch l mt ngܩi n ng trc tui ti nhng phong thi lch s, chi chut hn nhiŠu . S xut hiŒn bt ng ca hai ch chu khi‰n H Lan v cng bi ri v ti †c ܮc iŠu trn v mt khc thܩng cng nh trong thi Ƕ lng tng ca n.
Thot u H Lan khng nh gii thiŒu hai bn vi nhau nhng khch b‡ng hi:
- Ai vy, H Lan? B con ca em h ?
Khch hi, gi†ng ch nh. Ti khng ngc nhin nhng cm thy kh chu . Tuy nhin, ti vn ng im.
H Lan ch khch:
- y l anh Linh.
Ri H Lan quay sang ti v Tr Long:
- Cn y l Ngn v... Tr Long, qu ra .
H Lan gii thiŒu cc lc, khng ai bi‰t ai l ai . Khch khng hi na, ch a mt nhn ti v Tr Long, v d xt. Cn Tr Long th ng ngn ra gia nh, ng ngc nhn h‰t ngܩi ny ‰n ngܩi khc. Ti khng mt nhiŠu thi gian ‹ hi‹u ra tnh th‰ kh x ca H Lan. Ti nm tay Tr Long, ni:
- Hai ch chu ti phi ra ph mua mt t c, lt na gh li!
V khng Ǯi H Lan c š ki‰n, ti kh gt u cho Linh ri cng Tr Long quay ra .
Thi Ƕ l lng ca H Lan c l khi‰n Tr Long thc mc. Nhng n khng hi . Cng c th‹ n on ra m†i chuyŒn. Hai ch chu lng l i bn nhau sut bui chiŠu . Ti khng gh c Thnh, khng gh ch Nhܩng. Ti dn Tr Long lang thang qua cc ng ph v gh vo cc ca hng ng ngm ngha hng gi nhng chm hoa lng ly bng vi, nhng con th nhi bng v nhng thi son ng x‰p hng Ǣng sau cc t knh.
Thnh thong, ti vn bt gp nh mt ca Tr Long nhn trm ti, nhng ti pht l. Chu xt xa ch chng, Tr Long? - Ti nghe ti‰ng ni ca mnh vang ln trong u - Vng, ch ch Ǯi m chu, ch Ǯi t rt lu trܧc khi chu ra ǩi . Bao gi ch cng ch Ǯi . Nhng n‰u nh m chu tm thy hnh phc vi mt ngܩi no khc khng phi l ch, th cng l n‡i mong mi bun b ca ch. Ch ch mong sao cuc ǩi m chu trnh xa nhng n‡i bt hnh. N‡i bt hnh, n‰u khng th‹ trnh, ch nn ri xung mt ngܩi .
Tr Long c nghe thy nhng š ngh ca ti khng m mt n bun lm vy . N c nm cht ly tay ti nh s ti tan bi‰n i gia mt m su mun.
Mi ‰n khi ph ln n, hai ch chu mi quay vŠ ܩng c.      

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 68

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )