Chu+o+ng 68: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 68: Mt Bi‰c

Linh ‰n, ri i, nh mt gic mng thong qua . H Lan vn ngi li bn ǩi hiu qunh. Ti bi‰t ܮc iŠu khng lu . Chnh H Lan k‹. Ln ny, n khng khc, nhng gi†ng n bun hiu . Nguyn nhn tan v chnh l ... Tr Long. Khi quen Linh, H Lan khng ni g vŠ Tr Long. H Lan khng c š giu, n ch nh ni khi c dp thun tiŒn.
Nhng H Lan cha kp ni, Linh bi‰t. Hai m con ging nhau nh tc, sau ln gp hm no, Linh ng ng, hi ngay . H Lan nh th tht. Th‰ l chia tay, g†n gng, dt khot. Cuc chia tay trong tnh yu sao m lnh lng, n gin nh mt php tr. Ti ngi nghe, bun thng hn gin, chng tht ܮc mt li . Gi†ng H Lan hiu ht:
- Mt ngܩi v c con ring. Linh khng chp nhn chuyŒn .
T nhin, ti tc run ngܩi . V ti ku ln, gi†ng pht khng:
- Linh l ngܩi nh vy, ti chng hi‹u H Lan yu anh ta i‹m no!
Ni xong, ti nhn ra ti ang mt bnh tnh. Ti nhn ra ti va ni mt cu ti tŒ. Ti vi vng nhm mt cho lng du li, v kh th thm:
- H Lan cho ti xin l‡i . Ti in ri .
Ti nghe ti‰ng H Lan vng vng bn tai:
- Ngn c l‡i g u! Tht ra, H Lan quen Linh ch v ... ch v ...
Ch v sao m H Lan c p a p ng, ti t hi v m mt ra:
- N‰u H Lan thy khng tiŒn ni th thi!
H Lan tt lܫi, n trnh khng nhn ti:
- H Lan quen Linh ch v Linh c nhng nt rt ging... Dng.
Ti nh t trn my xung t. Li gii thch ca H Lan khi‰n ti thn th. Ha ra l vy . Gn hai mi nm qua, em vn l c b qung khn ngy no, ngy th v ngc ngh‰ch. Dng dm qua ǩi em bng i giy y gai nh†n, tri tim em rm mu, sao lng em cn ging mc si t xa . ‹ by gi Linh gh li ǩi em ngn ngi, tnh yu em ht hng ‰n bao gi.
Ti gi t H Lan, ra vŠ khng bܧc ni . Ti nghiŒp em. Ti nghiŒp ti . Ti v em nh sao Sm sao Thng, bu tri kn m quay hoi chng gp, ngoi tui ba mi m n‡i c n c ta sng mt mnh.
Ti li m n ngi dܧi gin thin lš xa, nghe lng mnh rn v:
Anh m tri tim Trng Chi
Ch tan trong nܧc mt
i tm em qua nhng ch ba v xm lng
Qua nhng chiŠu tt nng
Du chn anh trong c
Cn †ng y ma xun
Ti‰ng ht ti gi bun thng cho gi. nh trng xanh run trn su dy n:
Du rng khi anh yu em
Em giu anh i yu k khc
Nhng ngܩi n ng khng ngng lm kh em
V nhng iŠu b m†n
Tr Long, m nay chu vŠ lng, chu ngi cnh ch. Bn tnh ca u hoi ch ht, chu c hi‹u g khng m mt chu ngn ng ? Tr Long ngi dm mnh trong nh trng, i mt p long lanh nh hai v sao bi‰c, c i khi ti tܪng chnh H Lan vŠ ngi nghe ti do nhc Cung Ti‰n ca ti xa . V ti thy tri tim mnh nh nn li:
Lo u v vt v
Anh i tm em
Anh i tm c b qung khn ngy xa
S rng nm nay em ln
n si nhiŠu hn xa
Tri tim em th b bng
Bi‰t chiŠu nay em c kp vŠ nh
M khng bt khc
Em c khc khng, m nay c mt ngܩi ang ht ? Gic ng em cch ch‡ ti ngi hng trm cy s, bi‰t u trong cn m m nay em ang ln theo ti‰ng ht d† dm tr vŠ lng, ngi lng l trܧc hin nh tui nh, nghe ti‰ng t xa m tܪng ti‰c xun th. Ti lm ngܩi tnh l, chng c g trao em, ngoi lng ti la m:
Anh bi‰t ly g ch che cho em
Ngoi tnh yu l loi
Chy lng thm trong ngc
Nh b‰p la ma ng
‹ nhng khi tht v†ng lc yu ai
Em c ch‡ ‹ tt vŠ sܪi m
Tnh ti b‰p la, em my bn nng nh. B vai ti em khc vi my bn, cho ti nghe thc ǰ trong lng. Qua cn qun bch, em li la xa ti . Ti chng gin em, ch lo em ǩi ǩi sa sy . Ti mong cuc ǩi em ton l bi‰c hoa hng:
Anh bi‰t ly g lm du n‡i au trong lng em
Ngoi nhng bi th nh y nng v c hoa
m m anh thc vi‰t
‹ mong xua ܮc ma ng
Ra khi tri tim em
Cng vi nhng u lo v phiŠn mun
‹ mai y trn con ܩng di du nhiŠu trc tr
Em ch gp ton niŠm vui
V nhng chng trai tht th v tt bng
Yu em
Ch cn bng mt na anh thi ...
C phi y l bn tnh ca cui cng ti vi‰t cho H Lan khng m sao khi ti ht xong si n b‡ng t, mܩi u ngn tay ti but ta kim chm.
Ti a tay ln m u v ngc nhin thy m hi ra ܧt tng chn tc, mc du ngoi tri lnh lm sng khuya .
Tr Long ng Ǣng sau lng ti t hi no . Khi ti bung n, n kh ǥt tay ln vai ti bi hi khng ni . Lu tht lu, n mi hi, ngm ngi:
- C phi ch ht vŠ m chu ?
Cu hi kŠ bn m nghe nh o nh, nh c nh khng. Ti p v nghe ti‰ng lng mnh t xa xm v†ng li:
- Bn nhc no ch cng ht vŠ m chu .
Lc , trng tan.     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 69

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )