Chu+o+ng 69: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 69: Mt Bi‰c

M ti cng ngy cng bun phiŠn. Thy ti chng tܪng g ‰n chuyŒn v con, m nhc nh nm ln by lܮt, ti vn tr tr . Lc trܧc, hi ti mi vŠ lng dy h†c, m mng lm. M vui khi ti cnh m. By gi m li mun ti ra thnh ph. M than vn: "Con gi o o cha kp ln ri lng i biŒt, thng Ngn di dt quay vŠ y, chc li thi sut ǩi!". Thy m lo u, ca cm, ti thng m, cng mun lp gia nh. Nhng mi tnh au khi‰n ti mŒt mi, tui mi ngoi ba mi m lng then ci .
M ti lo . Nhng c ngܩi cn lo cho ti hn m. l m H Lan. B chng hŠ nhc nh ti chuyŒn v con nhng nh mt xt xa ca b m‡i ln nhn ti ni ln tt c, nhng mun phiŠn pha ln bun thng. B nhn ra tnh cm su nng ca ti i vi H Lan ngay t khi chng ti cn nh, du by gi ti v H Lan ch l i bn th ngy . V hn hai mi nm qua, khng hŠ bܧc chn ra khi lng, bng n‡i mong ngng v lo u khn ngui ca ngܩi m, b vn m thm theo di cuc hnh trnh ca hai s phn khng may . H Lan cuc ǩi dang d, b bc na u . i ti dang d v H Lan, tc b trng h‰t phn cn li . Tui gi cha kp chm tay, b su ho vi vng. Thy b thng ti m ti a nܧc mt.
C phi v thy thi gian c lm li tri m tnh ti rong ru nu gi nn hm H Lan vŠ lng mi y, b ni chuyŒn vi H Lan sut mt m n chong bn vch li‰p. Lc chp ti, ti tnh c bܧc vo v ngc nhin thy hai m con lp tc nn thinh. M H Lan lng l a tay vn bc ng†n n du . Cn H Lan git mnh ng ra v ti bng hong khi nhn thy nhng gi†t lŒ long lanh trn mt n. i mt H Lan m nay sao u un l lng. Ln u tin i mt nhn ti thm thm, dt do, nh cha c mt tri tm s. Ti nh b iŒn git, tim tht li v p ng co lui .
Ra khi nh, chn ti cn lo o . Mt my nng ran, lng ti b‡ng chc sng cn. H Lan, ti sao em nhn ti xn xang nh mun ni iŠu g ? C phi nh trng xa g†i em vŠ li, con ܩng lng nm no hai a cng i ? Hay em lo ti thng hoi ngn nm, ly em chng ǥng, ti chng ly ai, lng tr nh ni ? Ti bi hi sut m khng ng ܮc, c trn tr†c trn giܩng ch sng mai ra .
Sng mai ra, H Lan vŠ thnh ph. Ti thp thm ‰n chi, m H Lan chng thy ni g. Sut ngy hm ti chi bn b, b vn lng thinh. Mt b ru ru, i khi ti li‰c thy .
Thi Ƕ ca m H Lan lm ti thm thc mc v hi hp. ChuyŒn m qua hn l tr†ng i, nh mt H Lan c m nh ti hoi . ‰n ti, khng chu ǿng ni cm gic nng nŠ trong ngc, ti nn th hi:
- Bc i, chuyŒn g ...
ang ni, ti cm thy lng tng v im bt. Ti thy cu hi ca ti k cc lm sao . Nhng m H Lan †c ܮc trong mt ti nhng g ti mun ni . B du dng nhn ti, gi†ng trm bun:
- M†i viŒc xong, chu .
Ti ng ngܩi ra, khng hi‹u m H Lan nh ni g. Cu tr li ca b sao m m mt.
- Xong chuyŒn g kia bc? - Ti rt r hi .
M H Lan khng nhn ti na . B nhn ng†n n, ni nh ni vi nh la ht hiu:
- Bc thng chu . Bc thng H Lan. i a no cng kh, bc mun hai a sng vi nhau . m qua bc ni chuyŒn vi H Lan.
Ti nghe lng ngc mnh nh sp v tung. Ti phi cn cht mi, khng dm th mnh. Ti phi cn cht mi, khng dm th mnh. Ti‰ng m H Lan vn Šu Šu, cng vŠ cui cng nh nh gi thong:
- H Lan cng mun lp gia nh, n ln tui ri . Nhng n nht nh... khng ly chu . Chu i x vi n qu tt. N bo vy .
Trong chc lt, ti nh lm ngܩi i . C phi bn tri, ai mi va thi tt mt v sao bi‰c?    

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 70

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )