Chu+o+ng 7: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Mt Bi‰c

H Lan L Mt C B D Thng V c BiŒt Duyn dng. Nt duyn dng ca H Lan hon ton bm sinh, n khng hŠ š thc vŠ nhng c ch mŠm mi v ki‹u cch ca mnh. Ngܮc li, ti lun lun t m v thch th quan st nhng Ƕng tc "d ght" ca n. H Lan thܩng a tay vn tc mt cch ǥc biŒt, n lc u cho tc ht qua vai cng ǥc biŒt khng km v nhng c li‰c xo ca n bao gi cng khi‰n ti tr mt nhn.
Nhng sc mnh ch y‰u ca H Lan nm i mt. i mt c hng mi di, lc no cng m to, hn nhin v ng ngc. i mt lc by gi khi‰n ti buc lng ǰi ch‡ ngi vi thng Ng†c v sau ny cng i mt lm kh ti gh gm. Hi nh, ti thch nhn vo i mt ca H Lan, soi mnh trong , v vn v so snh chng vi nhng vin bi trong sut, nhng vin bi "qu tc" ch c b†n h†c tr trܩng thy Phu chng ti - nhng a tr ch quen chi vi nhng vin bi lm t tri m u phi kh th ch l nhng ܧc m . Ln ln, i mt ca H Lan li gi ti ngh ‰n bu tri v dng sng, ‰n nhng ܧc m du dng ca tnh yu v khi ti khng cn can m ‹ nhn lu vo i mt n nh ngy xa th di .
D vy, H Lan khng phi l c b hon ton du dng. C lc n t ra cc k bܧng bnh. NhiŠu ln, s ngang ngnh v lš ca H Lan khi‰n ti gin pht khc, ti ngh chi vi n c tun nhng ri sau , bun b v nh nhung, ti li lm lnh vi n. S ti th‰, y‰u ui v d mŠm lng ngay t nh ti bi‰t th‰ no l... kh v ph n. Ln ln, tnh trng cng ti tŒ hn.
Nhng bt chp tnh kh tht thܩng ca H Lan, ti vn yu m‰n n, ngܩi bn gi u ǩi ca ti, bng mt tnh cm trong tro v m p.
Trܧc trܩng thy Phu, bn kia ܩng l nh ng Cu Honh, mt c ngi rng ln vi khonh sn rng lt gch, h nui c v vܩn tܮc bao quanh. B†n h†c tr chng ti chng bi‰t v cng chng cn bi‰t ng Cu Honh l ai . Chng ti ch bi‰t trong vܩn nh ng, cch cng vo lm bng nhng cy hoa giy un cong khong mܩi thܧc, c mt cy th xum xu tri . B†n ti thܩng r nhau ln vo nht nhng tri th rng vng vi dܧi gc cy . Cy th gi, cao to, kh tro, nh ng Cu Honh li c hai con ch d sn sng x ra bt c lc no, v vy chng a no trong b†n ti dm ngh ‰n chuyŒn tro ln cy th .
C ln, thng Ng†c ‰n tr, nhng tri th rng b b†n ti vt sch, n nh bo bm cy tro ln. B†n ti s hi chy dt c ra ngoi cng, hi hp ng nhn vo . Ng†c va tro ln ti ch‡ chc ba thp nht, ang bm cnh cy ngh mŒt, nhng con ch nghe Ƕng liŠn chy ta ra bao vy gc cy v ng ngc c sa xi x. Thng Ng†c trn cy run nh cy sy, mt ti mt. Ln , ng Cu Honh ch thn dt thng Ng†c qua trܩng, mc vi thy Phu . D nhin Ng†c lnh hnh pht nng nht. N nhy cc ba vng sn, tn ti gi.
Trܧc tm gng ca thng Ng†c, chng a no m tܪng ‰n chuyŒn leo tro na . Chng ti ch nht th rng. Tra no ti cng ‰n lp tht sm. H n cm xong, va bung a, l ti tt l khi nh. Nht dm di chi‰c cp vo ngn bn, ti chy qua vܩn ng Cu Honh, va lm lt canh chng my con ch va vi v nht nhng tri th nm ln lc trn c. C khi ti phi ginh nhau, k‹ c m , vi nhng a cng ‰n sm nh ti . N‰u ti nht th cho ti th ti chng cn t xung hu Ƕt lm g cho u u st trn. ng ny, ti nht th vŠ cho H Lan.
H Lan rt m nhng tri th nhng n li s hai con ch nh ng Cu Honh nn khng dm bn mng vo khu vܩn nh b†n con trai . Ti phi i nht th vŠ cho n.
H Lan khng bao gi n ngay . M‡i khi ti a th cho n, n Šu em b vo cp, tri nh th n b vo ti o, chc chc li ly ra a ln mi ht ly ht ‹.
Ti nhn tri th vng lܩm trn tay n, nh nܧc di, gic:
- Sao my khng lt ra n?
- ‹ ngi cho thm!
Ni xong, H Lan b t†t tri th vo ti o nh ‹ tru tc ti . Nhng thܩng thܩng, H Lan khng nn n ܮc lu . Trܧc gi ra vŠ, bao gi n cng bc th ra v hai a ti cng n. ˆn xong, chng ti khng qun dn nhng mnh v th ln bn ri ngoo c nhn. Nhng mnh v th ܮc bc kho khi dn ln bn hoc ln tܩng trng ging hŒt mt bng hoa, c khi l hoa qu, c khi l hoa cc i a, c khi l mt loi hoa khng tn no mu vng.
Ngܩi ln ln tr con lng ti Šu thch tr ny . M‡i nm, ‰n ma th chn, trn nhng bc vch v nhng cnh ca ca cc ngi nh trong lng li b‡ng nhin xut hiŒn v s nhng bng hoa vng. Nhng bng hoa ny hn nhin do nhng tay nghch ngm no ln dn ln vo ti hm trܧc nhng ri ngܩi ta c ‹ mi, chng ai bun g xung, k‹ c ch nh, ch c thi gian v ma gi mi lm chng trc i . Trong thi gian , khch ‰n lng ti c cm gic nh i gia mt rng hoa mnh mng v vng rc. Ngay c l bܧm cng b lm. Chng c lܮn quanh trܧc cc ngi nh t sng ‰n chiŠu, mi ‰n khi tri sp ti, ch o o ln n, by gi i meo v tht v†ng, chng mi bun ru p cnh bay i .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 8

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )