Chu+o+ng 71: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 71: Mt Bi‰c

Tr Long khng chung vi H Lan. N nh b c, lp li chng ܩng xa ca m. Hng sn xut v xe -t ca ng dܮng gii tn t lu . Hai v chng gi by gi chng lm g, sng nhn nh bng tiŠn ti‰t kiŒm. ng dܮng tiu thng ngy vo th chi hoa v cy ki‹ng, lc no cng cm ci ta l bt su . B c gi‰t th gi trong sng t sc, m i nm c than vn au lng.
Cng ging nh H Lan xa, Tr Long ܮc v chng b c cng chiŠu h‰t mc. Nhng n chng ham chi, sut ngy ch bi‰t chi u vo tp, mong chng ra trܩng vŠ li o o .
Ti li lng, ngy ngy dy h†c, thnh thong m mng ngi n li tnh qua . Hy v†ng khng cn, n‡i au cng ln. Tnh yu nm nao nh ng†c bi m, ch pht sng nhng m nm trn tr†c.
Tr Long t vŠ thm. Hai, ba thng, n mi vŠ lng mt ln. Ti bun ru hi:
- Sao chu t vŠ ?
N cܩi:
- Chu bn h†c. Chu rng h†c tht gii . Chu s li lp.
Tr Long ch ni vy thi, nhng thi, nhng ti hi‹u . Ti u y‰m nhn n, lng bi hi cm Ƕng. Ha ra n cng bn chn mong mi nh ti . N cng nn nao Ǯi ngy ra trܩng ‹ sm vŠ vi qu lng, vi ngoi . V vi ti, hn th‰. N s h†c hnh km ci, p li thm vi nm, ngy tr vŠ s xa lng lc.
Ti du dng ni:
- , chu rng lo h†c. ng vŠ lng thܩng xuyn lm g !
Tr Long trn mt nhn ti:
- Ch ni tht khng?
Ti ngc nhin:
- Sao chu li hi th‰ ?
Tr Long cn mi:
- Ti chu thy ch bun bun.
Ti mm cܩi:
- l khi ny . By gi ch h‰t bun ri .
Tr Long nhn ti chm chm:
- Ch cܩi gi v.
- u c. Ch cܩi tht m.
Tr Long vn cha ch N ni:
- Cܩi tht l phi cܩi thnh ti‰ng ka !
Ti nh phi bt mnh cܩi thnh ti‰ng. Chc ti‰ng cܩi ca ti nghe k cc lm nn Tr Long che miŒng cܩi theo . Ri n gt g nhn xt:
- By gi chu mi tin l ch thi bun...
ang ni, b‡ng nhin Tr Long quay pht ngܩi i, mi tc di bay tung trong gi. Ti cha kp hi‹u ra chuyŒn g nghe Ǣng sau sui tc lng l kia c ai ang ni vi ti nhng li th thm m i, nhng li th thm ti tܪng gp trong m:
- Nhng thi, ch ng bun na . Ma h sp ‰n ri . H ny chu s vŠ lng. Chu s sng sut ba thng h bn cnh... b ngoi, ch khng vui sao ?
Trong mt thong, ti b‡ng ng ngng, ti bi‰t rng Tr Long ln. V t dng ti nghe lng xao xuy‰n, c phi trong vܩn ti va n mt n hng?    

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 72

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )