Chu+o+ng 72: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 72: Mt Bi‰c

Ma h ti p ca ti, H Lan nh mt, gn hai mi nm sau Tr Long em vŠ li, y bi‰c thm hng ti .
Ma h phܮng v ra hoa, hoa thi ging nh tim v. Hoa phܮng n khp ܩng lng, ti i dܧi h hng, lng nh t‰t sm. Nhng nn nao mt thi th di, tܪng nh kš c ng vi, nay b‡ng dng theo vŠ b ng.
Sut ba thng h, ti ‰n vi Tr Long, hai ch chu khng ri nhau na bܧc. Ngy ngy, ti dn Tr Long i cu trn sui L, ni ngy no thy Ci vn lang thang. Ti v Tr Long ngi im lng bn nhau trn bi c ven sui, tai l ng nghe chim ku trong l, mt di theo nhng cnh hoa rng ang lng l tri theo dng nܧc, thnh thong li vܧng vo chi‰c phao in i‹n ang bp bŠnh ch c cn cu . Hai ch chu c ngi thinh nh , c khi sut bui khng ni vi nhau mt ti‰ng no . M sao, trong lng l, nh mt m‡i ngܩi Šu m p, long lanh.
i cu chn, ti v Tr Long li p xe vo rng Sim. Tr Long ln, n chng khoi hi l sim nht y hai ti nh ngy no . N cng chng bun bt ti hi trm cho n n tm miŒng, hi ch l cho gai chch au tay . Trong nhng niŠm vui thi nin thi‰u, by gi Tr Long ch cn thch m‡i tr hi bng d d b trong ti o, ‹ cho hng ܮm ba ngy . Vy thi . Ri hi hoa sim, a cm trn tay, a ci trn tc v i th thn qua cc no rng chiŠu, chng c š nh g r rŒt, ch ‹ bi hi nghe gi lܧt qua vai, tc bay nh khi .
Ti i bn, lng vui khng ti‰ng, tܪng nh th‰ gii va ܮc sa sang. Tm hn ti ai va trang hong li, ‹ bn cnh n‡i au vi kp c n‡i vui y, ‹ ti‰ng chung ma phc sinh reo leng keng trong ngc, sut ba thng phܮng hng khng mt bng my ging. Ch c nhng ngy cui cng, my ma thu chm vt ngang cnh phܮng v trn nhng ng†n cy cao ti‰ng ve thi nhau khn gi†ng dn, ti mi bun cht cht.
Tr Long bi‰t ti bun, n chng ni g, ch th di . nh mt n cng bun nh ti vy .
Trܧc lc ri lng, Tr Long ch ni m‡i mt cu:
- Vy l ch cn hai nm na thi!
Cu ni bnh thܩng sao ti nghe nh li ܧc hn. Ti ng ti va mi sinh ra .    

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 73

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )