Chu+o+ng 73: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 73: Mt Bi‰c

Ma h nm sau lp li mt cch tuyŒt vi niŠm hn hoan rng r ca ma h nm
trܧc. Vi nhng niŠm vui khng hŠ bi‰t d sn. Vi nhng gic m p , y p
hoa hng.

Trܧc , ti sng nhng ngy di mong Ǯi . Ti khng dm ra thnh ph hoi, s
nh hܪng ‰n chuyŒn h†c tp ca Tr Long. Ti xch cn cu ln m ln sui L
ngi, ngi bn bi c hm no, cu k› niŒm. Ti vo rng Sim, hi bng d d nht
y ti o, nghe hng thm tܪng ma h ang vŠ.

Ti m n, ni dy t t, ht khc ch mong. T ngy H Lan gt lΠra i, ti chng
tܪng ‰n n ti im ti‰ng. By gi ti nh Tr Long, ti‰ng n ti thc gic, thm th:

Khoc chi‰c o vng ma thu
Ti ng Ǯi ma h
Ngm nhnh ru ma ng rt mܧt
Ti ngi Ǯi ma h
Ri cng ma xun, dܧi b mi tho mc
Ti nm Ǯi ma h
i cng cc ma i
Ti i gp ma h
Bng tri tim mnh nh ti‰ng ve

Ti i tm ma h m ma h trn u mt biŒt. Ti gin n gh . V ti ht:

Bi‰t ti Ǯi ma h
Sao thi gian nhum mu trng xa
Sao hoa phܮng b i u
Khng vŠ trn nhnh l
‹ ti nh mong ngܩi xa xi qu
Cn mi mnh bt mu
Tܪng ma sang...

Ti cn cht mi cho lng bt nh. Mi ti rܧm mu, ti thy mu , tܪng phܮng
bo tin h. Ha ra ma h xa lng lc. Bun gh, ti c phi Ǯi di c c. Tr Long
xa, n c Ǯi nh ti ?

Yu m‰n i,
Ÿ bn kia thi gian v khong cch
Khi nh ti
Em c Ǯi ma h ?

Ti hi v ti t tr li . Rng Tr Long cng Ǯi . N Ǯi ging nh ti .

Thy ti sut rut, ma h li tr vŠ, dt Tr Long theo . Ti bi hi ht cho Tr Long
nghe bi tnh ti ch Ǯi . Nghe xong, Tr Long im lng. Lt sau, n chp miŒng:

- Ch ng lm nhc na!

Ti ngn ng:

- Sao vy ?

Tr Long p, gi†ng thn th:

- Nhc ch bun qu. Chu s.

Lp tc ti bung n, khng ht na . S lo lng khng u ca Tr Long khi‰n ti
cm thy hoang mang. Ti b‡ng nh ‰n tnh ti ngy no, nhng bn nhc trong
ǩi ti Šu dnh cho H Lan duy nht, sao cui cng tnh lt duyn phai ? Nhng
khc ht ca ti bun ‰n th‰ sao ?

K‹ t hm , ti chng my may r ‰n cy n. Ti v Tr Long ch do chi qua
ܩng xa li c, mi m c ni hng ng, m‡i ngy qua m‡i ngy thm quy‰n
luy‰n.

Ln ny, h i vi v. N vŠ nh ra b, sao i ta chim bay . Lc chia tay, Tr Long li
ni:

- Ch cn nm nay na thi .

Ri n nhn ti, cܩi:

- Sang nm chu vŠ lun ri . Ch ng cn dp mi mnh na .

Ti cng cܩi . V hi‹u rng nhng thng ngy trng tri sp tri qua .     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 74

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )