Chu+o+ng 74: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 74: Mt Bi‰c

Nm , H Lan ly chng. Ti nhn ܮc tin nhng khng i d m cܧi, ch gi qu mng. Chc H Lan hi‹u r lng ti, n khng n trch.
i vi ti, mi tnh ngy xa ln gi ‰n trang cui cng. m cܧi ca H Lan ch l du chm h‰t ǥt ln dng ch cui . Lng ti ngm ngi, nhng du sao ti cng mng cho n. Ti ch mong t y H Lan s chia tay vi nhng ngy ln n, nh n‡i ܧc mong trong cu ht m no:

Anh ch mong xua ܮc ma ng
Ra khi tri tim em
Cng vi nhng u lo v phiŠn mun
‹ mai y trn con ܩng di du nhiŠu trc tr
Em ch gp ton niŠm vui
V nhng chng trai tht th v tt bng
Yu em
Ch cn bng mt na anh thi

Chng trai m H Lan gp hn l mt chng trai nh th‰, tht th v tt bng, khng ging cht no vi Dng v Linh xa .   

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 75

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )