Chu+o+ng 75: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 75: Mt Bi‰c

Su thng sau ngy m cܧi H Lan, Tr Long ra trܩng. N vŠ lng trn i chn
so, mt my rng r xinh ti . Ngy hm , tri p l lng. Nh c mt ma xun
trong mt ma h. Lng o o tng bng l hi, hay lng ti hoa l reo mng. M
sao, khi gp Tr Long, ti xc Ƕng chng ni nn li . Ngay c khi Tr Long mng r
nm ly tay ti, ni:

- Ch i, chu vŠ y n ! Ln ny, chu vŠ lun.

Ti cng ch bi‰t hng gi†ng ng im. Tr Long ng ti:

- Ch lm sao th‰ ?

Ti mt nh con trai mi ln:

- Ch... ch...

Thy ti p ng kh s, Tr Long khng hi na . Chc n hi‹u tm trng ca ti .
Chc n bi‰t tim ti ang qu chng rn r.

Hai ch chu vo nh. Ngy hi t din ra m m, vui v. Ba H Lan hm nay nh
n chu . ng ngi lng l ni gc vn, chng ni g, nh trܧc nay . Nhng ti bt
gp trn gng mt khc kh ca ng nh mt long lanh v n cܩi hi‰m hoi t khi
xut hiŒn.

M H Lan ngm chu, gt g:

- Chu b ln qu ! Con ngܩi ta tui ny i ly chng ri !

T nhin Tr Long a mt nhn ti khi‰n ti bt gic mt. M H Lan li ni:

- , chu vŠ y dy h†c cho vui .

B ni lp lng, ti git mnh. Vui ai, sao b khng ni ? Vui b, vui Tr Long hay vui ti
? Chng l ba nm qua, b cng m thm ngng Ǯi ngy ny ?

Nhng cu hi quay cung trong u khi‰n ti m ra bi ri . Tha lc m†i ngܩi hi
han nhau, ti lng lng b ra khi nh. Ÿ thm mt khonh khc, ti s ha in. Con
chim xanh hnh phc, my vŠ u trn vai tao, sao my khng bo trܧc?     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 76

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )