Chu+o+ng 77: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 77: Mt Bi‰c

Nhng thng ngy ny l nhng thng ngy p nht ǩi ti. By gi chiŠu no, ti
v Tr Long cng do chi tha thn trong rng Sim hoa tm. C lc chng ti i cnh
nhau, c lc hai ngܩi i lang thang hai ng, ch nhn thy nhau thp thong sau
nhng nhnh sim gi. i khi, Tr Long nghch ngm trn ti. N np u trong bi
rm, mc ti ku khn gi†ng, n c ngi im, bo hi ti tm mun ch‰t. ‰n khi ti
d†a b vŠ mt mnh, Tr Long mi l u ra, cܩi ngt ngho:
- Ch d c! Chu np k‰ bn ch m ch tm cng khng ra!
Trong mt ln trn ti nh vy, ti cha kp g†i, Tr Long la tht thanh v ng bt
dy khi ch‡ np.
Ti ht hong chy li:
- G vy chu?
- Chu chng tay phi bi ch l!
Va ni, Tr Long va a tay ra trܧc mt ti, miŒng khng ngng xušt xoa. Ti cm
ly bn tay Tr Long, nghing ng, v pht hiŒn trn ngn t c hai ch‡ b gai m r
mu. Ti liŠn ni:
- Chu ngm ngn tay trong miŒng, mt lt h‰t chy mu liŠn!
Ni xong, bt gic ti a ngn tay Tr Long ln miŒng mnh. Th tht lc ti khng
hi‹u sao ti li lm nh vy. Hnh Ƕng ca ti Ƕt ngt ‰n mc ti cng khng š
thc r mnh ang lm g.
Thot u, Tt Long sng st nh rt tay li nhng ri cui cng n ‹ yn v quay
mt i ch‡ khc.
Ti cm nhn ܮc s xc Ƕng ca Tr Long. Ti cm thy bn tay n ang run ln
trong tay ti. Ti xc Ƕng cng chng km g. Ti cng thy tay mnh run ln. i lc
ti khng bi‰t ܮc thc s l tay ai ang run ry. Chc l tay ti. Bi v ti nghe tri
tim mnh ang p thnh thch trong ngc. N mun nhy ra ngoi. N ang dm
chn v la ht. bao ln ti nh cn cht rng ‹ trn tnh cn xc Ƕng nhng
ti s s nghi‰n t ngn tay ca Tr Long. Ngn tay ca n h‰t chy mu cha,
sao ti c ngm hoi trong miŒng. Chc mu vn cn chy ri r, ti ngh v thm
mong rng Sim qu ti s m†c lm ch l. Ch l s m†c um tm v sinh si ny n
bt tn, hŒt m rau dŠn qu qui trong vܩn b Nm T. Lc y, ngn tay ca Tr
Long s gai chch ngn ln v ti s ngn ln ngm ngn tay xinh xinh kia trong
miŒng.
Ti ang ngh ngi vn v th Tr Long b‡ng quay mt li. N chng ni g, ch mm
cܩi nhn ti, nh mt long lanh, bi hi v xao xuy‰n. Ch trong khonh khc, ti hi‹u
rng, ti v Tr Long sinh ra trong cuc ǩi ny l ‹ sng bn nhau.     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 78

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )