Chu+o+ng 78: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 78: Mt Bi‰c

Tnh yu lm qun thi gian, c ai ni nh vy . Trong trܩng hp ti, cu ni
mi ng lm sao! T ngy Tr Long vŠ lng, ti khng nh tri t quay quanh
mt tri nh th‰ no . Ngy v m ni ti‰p nhau lܧt qua nh o nh. Bn tri l
rng, ti chng hay . Lng ti ch ngp y hoa n.

Do ny, m‡i khi vo rng Sim, ti khng qun mang theo cy n. Ti mun nghe
tnh ti ca ht. Ti mun nghe su dy n reo vang nhng bn tnh ca ng†t ngo v
trong tro . Tr Long thi trch ti nhc ch sao bun.

Mt hm cao hng, ti dn Tr Long i xuyn qua m rng bn kia, ‰n ch‡ tng
dܧi gc bng ba rng, ni ngy xa ti v H Lan thܩng ngi ngm mt tri xung
bn kia thung lng. Khng hi‹u sao, t trܧc ‰n nay, ti vn ngi r Tr Long ‰n ch‡
ny . Chc l ti s hn ti ln vŠ k› niŒm. K› niŒm dy y dܧi tng bܧc chn ti .

Ti ngi trn tng , bng khung ngm Tr Long ang nhn nh bn my bi sim
gi, trn tay m mt chm hoa tm. Gia rng chiŠu nht nng, Tr Long b‡ng p l
lng. N nh nng tin †a, bܧc ra t c tch, xung trn gian lm bn ‹ ti vui .

Lng dt do, ti so dy v kh ht:

C phi em va mi hiŒn ra
T trong xa thm ca hm qua
Y nh c Tm ngy xa y
Ti‰c nui lm chi tri th gi

Tr Long ln theo ti‰ng ht, ‰n ngi bn ti . Nghe ti ht, n cܩi bo:

- Ch li nh ‰n nhng tri th trong vܩn ng Cu Honh ri! Ch c nhc k› niŒm
hoi!

Gi†ng Tr Long m i bn tai, nghe nh ti‰ng chiŠu i xo xc. Hnh phc dng ngp
lng ti khi‰n tim ti nh tht li . Cuc ǩi sao nh mt gic m . C phi Tr Long
ngi bn, hay ch l khi sng mng m ? Ti‰ng n ti nhn hi vi my chiŠu:

Hay chnh em l mt gic m
Len trong nng sm hi sng m
Em ang bn cnh m nh th‹
Mt bng hnh ai kho gi v

Ti‰ng n cui cng t nhin chng xung nh mt ti‰ng th di . Tr Long du dng
ǥt tay ln cnh tay ti, gi†ng xao xuy‰n:

- Chu khng phi l gic m u! Lc no chu cng bn ch!

Ti quay li, lng xn xang khn t. V khng ngng ܮc lng mnh, ti bi hi vng
tay m ly Tr Long. Trong mt pht, ti tܪng nh ti ang m c th‰ gii vo lng.
Ti nghe thy b vai Tr Long dang run ry trong cnh tay ti run ry . Ti nghe thy
tri tim Tr Long ang p bn chn trong ngc ti . Em kh ngܧc nhn ti, b mi
ang ch Ǯi iŠu g, sao nh mt em nng nn ‰n vy, c phi y l pht giy ti
Ǯi ch sut tui xun xanh. Em ra i, em b mc hn ti hoa kh‰ rng, n‡i au ti
ngm trong m‡i cung n. Em ra i, em b mc rng sim xao xc, nhng no ܩng
lng khng c du chn qua . Ti Ǯi em, hn run nh n‰n li, trong gic m ti thp
thong bng em vŠ. ChiŠu nay, em vŠ tht y sao, mt bi‰c em nhn ti su thm,
hai mi nm qua i mt em vn p ta ngy no . Ti ci xung hn em, mi ti
chy bng v tri tim ti nh tan ra trong k› niŒm dt do .

Ti nh ngܩi mng du . Ti nghe trong u ti vang ln li xc Ƕng nghn ngo: "H
Lan i, bao nhiu nm qua anh Ǯi ngy ny!". ngh trong u mnh liŒt ‰n n‡i
ti cht rng mnh v sušt na bt ln thnh ti‰ng.

Tr Long chp mt, nhn ti ng ngc:

- Ch lm sao th‰ ?

Ti ngn ng nh k mt hn:

- Khng... khng... ch...

Tr Long nh nhng g tay ti ra v nhn ti lo lng:

- Chc ch b trng gi ri! Mt ch tht thn th‰ kia!

Ti gt u, gi†ng thn th:

- , chc l trng gi!

Tr Long gic ti vŠ.

Hai ch chu bng qua nhng li mn quen thuc, sao ti thy quanh co nh lc
gia sng m. Cho ‰n khi vŠ tn nh, hn ti vn cn bng hong, vng vt.

Ti nghe ti‰ng Tr Long vng vng u y:

- Sng mai ch khe, ch dn chu ln sui L i cu nghen!

Ti nghe ti‰ng ti "" xa thm. Tr Long li ni:

- Sao ch "" nh xu vy ? Hm trܧc ch ha vi chu ri kia m!

Ti li . Ln ny ti nghe ti‰ng ti "" ln hn. V ti thy thp thong trܧc mt mnh
n cܩi rng r ca Tr Long. Nhn chu vui m lng ch thm xt xa, cay ǡng-ti
nghe š ngh ca mnh run ln trong u - Chu bi‰t khng, ch thng chu nht trn
ǩi . Ch thng chu bng tt c tnh thng trong ǩi ch cng li . M†i š ngh ca
ch t nay s thuc vŠ chu, ch mt mnh chu thi!     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 79

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )