Chu+o+ng 79: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 79: Mt Bi‰c

m , ti lng l v ngm ngi thu x‰p c. Ngy mai ti s ra i . Ti s ri lng.

Hn m ti s bun. M H Lan s bun. V H Lan, khi bi‰t ܮc, chc cng s bun.
Nhng ti bi‰t lm g khc hn. Ti c ng tnh ti xa tt, chiŠu hm qua ti b‡ng
thng tht nhn ra n vn chy trong lng. Ti t ti hi‹u ra mi tnh ti vi Tr
Long chng qua ch l s ni di ca mi tnh ti vi H Lan qua mt hnh bng khc.
C ngh ‰n cnh m Tr Long trong tay m lng c ng ang hn H Lan ǡm ui,
ti rng mnh, nghe lnh tot sau lng.

Tr Long, chu hi‹u cho ch khng? Ngy mai ch ra i, ch bi‰t m†i ngܩi s bun.
V chu s l ngܩi bun nht. Tnh yu ca chu dnh cho ch trong sng, m p
v chn thnh xi‰t bao! Chu ging b ngoi chu, tnh cm ca chu bao gi cng
su lng, y tin cy v nhn i . Mc d chu khng ni ra, nhng ch bi‰t, vi tnh
yu Ǣm thm ca mnh, chu nhng mun bng b v‰t thng lng ca ch, n‡i
au ngy no do m chu gy ra .

Nhng ngy chu i h†c xa, ch nh chu bi‰t bao . Ch mong ngng chu tng gi
tng pht. Hn mܩi nm vŠ lng dy h†c, ch chng ki‰n bao nhiu ngܩi con
gi r nhau ri b lng. H† i ngang qua mt ch, l lܮt v lm li . Lng qun dn
d ch cn ngܩi gi v tr nh. Ch c chu l ngܩi duy nht li . Chu yu lng,
cng nh ch. Chu yu lng v c tui th v k› niŒm. V c nhng ngܩi
thn. V v , c ch. Nhng nm thng i xa, chu mi mn ch ngy vŠ li .
Chu ‰m tng ngy, tng thng, tng ma phܮng n. Lm sao ch c th‹ qun
hm mi vŠ lng, chu reo ln hn h: "Ch i, chu vŠ y n! Ln ny chu vŠ
lun!". nh mt chu hm vui mng bi‰t my . Vy m, ngy chu vŠ, ch li ra i .

Ti th di nhn qua song ca . m nay, trng xanh vi vi . Trng lung linh trn tu l
chui sau vܩn. Ÿ dܧi nh Tr Long, hn gi ny trng ang rng tng gi†t vng
xung gin hoa thin lš. C gi†t no ri vo gic ng chu khng?

Ti li quay vo v thn th s tay ln mt vn mt lnh, mt vn ngy xa ti bi‰t
bao ln leo ln nm sp ngܩi ch ng†n roi ba ti dnh xung. Tr Long, lng mnh
bao gi cng p. Chu hi‹u r iŠu hn m chu . Lng mnh p, nhng bun.
Hi ch cn nh, lng vui hn. Cng c th‹ lng vn th‰ thi, nhng by gi ch thy
khc. Khi ln ln, ngܩi ta thܩng thy m†i th khc i, chu ! Chng t rc r hn v
t trong sut hn. Nhng d sao ch vn tin rng trong mt chu, th‰ gii vn cn
nguyn vn, d ngy mai khi chu ‰n y th ch i ri ...

Tr Long, by gi th ch phi i . ‰n gi ri, ti‰ng g gy v†ng li t cui lng,
trong cn m chu c bn chn nghe thy ? Hay cn m chu m nay y p hoa
hng, chu thy chu cng ch i cu trn sui L v ngay vo lc ch lng l ri b
chu th chu ang mm cܩi vi ch trong gic ng th ngy ?

Ti bܧc chn i m lng nh tht li, hn ti sao qu ‡i nng nŠ. Ti nghiŒp Tr
Long, ti nghiŒp chu v cng! Ngy mai khi chu nghe thy ti‰ng ci tu th ch
xa ngoi nm trm dm. C mt bi ht ht nh th‰. Ch nghe bi ht bun
b ny nhiŠu ln, nhng khng bao gi ch ngh bi ht li ht cho ch v ht
cho ngܩi ch yu du . Ngy mai, khi chu ‰n tm ch, hn lc y mt tri ln v
nhng cnh phܮng cui cng ca ma h ang bt u a mu . Nhng Tr Long
yu thng ca ch, ch vn tin rng, d sao lc y chu cng s khng khc, chu
s khng khc, c phi th‰ khng?

Thnh ph H Ch Minh 1990
Nguyn Nht nh    

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 1

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )