Chu+o+ng 8: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Mt Bi‰c

ng sau nh ti l mt khu vܩn rng, trng ton chui . Gia vܩn l loi mt ci gi‰ng mc ru . Nܧc gi‰ng c, ch dng ‹ tܧi cy v ra chn. Nu nܧng, tm tp v git gi phi dng nܧc gi‰ng lng.
Gi‰ng lng nm trn con ܩng t chy ngang cui ch, cch nh ti non mt dm ܩng. M‡i ngy m ti phi i gnh nܧc t sm tinh m . Sng thc gic, nm day tr trn giܩng, h nghe ti‰ng va chm leng keng, ti bi‰t ngay m ti ang quy thng ra i .
M ti ly nܧc gi‰ng Cy Dui . Lng ti cn c mt ci gi‰ng khc na, xa hn, l gi‰ng Bng. Sau ny, hai gi‰ng khng dng cho c lng, ngܩi ta o thm ci gi‰ng th ba, tc gi‰ng Mi . Gi‰ng Mi tt nhin phi mi hn hai ci c, n l ci gi‰ng xi-mng duy nht trong lng.
Nhng nh ti trܧc sau vn ly nܧc gi‰ng Cy Dui . l thi quen hay s thy chung, hn ba mi nm sau, n‰m tri m†i ng†t bi v cay ǡng ca cuc ǩi, ti vn b m nh bi cu hi v vn ny v khng tm ra cu tr li .
Vo nhng m c trng, ti thܩng theo ba ti xung tm gi‰ng Cy Dui . Ti ng trn nŠn gi‰ng trn ru, st ngoi ra, trn trung v co ro, ch ba ti di tng gu nܧc. Hi y ti s nht l mn xt x phng. X phng trn tc ti bao gi cng chy vo mt, cay x. M‡i ln ba ti p cc x phng ln tc ti, ti Šu s hi nhm tt mt li . Ch sau khi di hng chc gu nܧc, ti mi dm nhp nhy mt v he h m ra . Vy m mt c cay . Ln no tm xong, mt ti cng hoe .
i tm gi‰ng lng vo nhng m trng khng ch c ti l tr con. Thnh thong H Lan cng theo ba n i tm.
Ln no thy ti, n cng ngc nhin v mng r ku ln:
- , Ngn ka !
Ti‰ng ku ca n bao gi cng khi‰n ti sung sܧng ‰n mt. V ti nhe rng cܩi .
H Lan cng tm trn trung nh ti . N khng t v g xu h g vŠ chuyŒn mc d n c tnh khng quay mt vŠ pha ti . Ti cng vy, ti quay lng vŠ pha H Lan v nghe r ti‰ng chn n ang nhy loi choi trn nŠn gi‰ng v lnh. D vy thnh thong ti vn nghing mt li‰c vŠ pha n, mt ln ri hai ln v hn na . Ti cm thy xu h vŠ hnh Ƕng ca mnh nhng ti khng cܫng ܮc s thi thc mnh m ca tr t m. HLan i tm khng ging H Lan i h†c. Ngܩi n m nܧc v long nh trng, nom huyŠn hoc v xa l . Ti chng thy n ging cht no vi c b vn thܩng ngi cnh trong lp, thm ch c lc ti chng thy i chn n u . Dܩng nh n bi‰n vo nh trng. Nhng lc , n khng ging n, n ging mt gic m hn.
Ti mang cm gic k l vŠ nh v ni vi b ti:
- Con gi ci trung khc vi con gi mc qun o, b .
B ti git tht:
- Chu ni con gi ci trung no ?
- Con H Lan h†c chung lp vi chu y m ! - Ti nghim trang p - Khi ny i tm chu gp n. N cng tm trung nh chu . Chu len ln dm n, thy n l gh . N nh ang bay l lng, b .
B ti h gi†ng:
- Chu h lm! Ln sau khng ܮc nh vy na ! Ai li i dm con gi ang tm!
Ti ng ngc:
- Dm th sao h b ? Chu dm hoi !
B ti cc nh ln u ti:
- Vy l chu b h qu !
Ti c cm gic b ti cha hi‹u iŠu ti mun ni v ti c gng gii thch:
- Nhng m lc n bay l lng...
Thy ti bܧng bnh, b ti gin d‡i ct ngang:
- N bay trn tri hay n ng dܧi t g cng vy thi, h con gi ang tm l khng ܮc dm, chu hi‹u khng?
Thy b ni gin, ti nh gt u mc d ti khng hi‹u g c. Sau , ti i tm c Thnh. Ti hy v†ng v rt thng ti, c s chia s cm gic ca ti m khng mng ti . No ng nghe ti k‹ xong, c Thnh ni :
- Ngn h lm!
C Thnh ni ging hŒt b ti . Ti chn nn, chng cn bun gii thch. Ti , ti i ng sm, vi hy v†ng s gp li hnh nh h o v k diŒu ca H Lan trong gic m . Nhng ti chng thy g c. Ti ng mt mch t ti ‰n sng, khng mng m .
Sau ny, nhiŠu ln ti mun k‹ cu chuyŒn vi H Lan v hi xem c phi n tht bay l lng ti hm hay khng. Nhng ti c lܫng l hoi v rt cuc ti khng ni g. Ti e rng H Lan cng s bo ti "Ngn h lm " nh b ti v c Thnh tng bo . M mt vin nh nh vy th chng sng sa g.
V th‰, ti nh ngm tm. Mi cho ‰n by gi. V cng mi cho ‰n by gi, ti vn tin rng ti hm qu tht H Lan bay l lng trong nh trng, v n‰u nh lc ti nhn n lu thm cht na, bi‰t u n s tan lun vo k› niŒm. V nh vy, cu chuyŒn ny s chng c dp hi sinh.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 9

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )