Chu+o+ng 9: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Mt Bi‰c

Nhng l cu chuyŒn ban m, nhng m trng sng trn ܩng lng. Cn ban ngy, H Lan vn ǥt chn trn mt t, i li v chy nhy . i bn chn mt hm b‡ng bm tm. Ti nhn thy iŠu khibt gp H Lan ang ngi khc rm rc sau h trong gi chi .
Ti liŠn ngi xung cnh n, trn mt hi:
- Ai lm g my vy ?
H Lan m‰u mo:
- Thng Ha .
- N lm g ?
- N git dy thun ca H Lan. H Lan git li, th‰ l n dm ln chn H Lan.
Va ni, H Lan va du‡i chn cho ti xem nhng v‰t bm. Mt n‡i phn n bt thn dng ln trong lng ti khi‰n ti mun nghn c. Ti hi‹u, l s chu ǿng v nhn nhc lu ngy b tch ly li, cn co v si bng, nhng trܧc n‡i s b trng pht, n khng dm pht l ra, ch bi‰n dng thnh mi cm ght su cay, chng cht v th ch. Nhng by gi, xc Ƕng v phn ut trܧc nhng gi†t nܧc mt ca H Lan, ti khng cm thy s hi na . Ti ni vi H Lan:
-Tao s nh n.
Sau khi bung mt cu g†n ln, ti chy i tm thng Ha . Ti bt gp n cnh hng ro . N ang uy hi‰p b†n con trai chi bi v chun b ra tay cܧp ot mt mn g .
Ti bܧc li cnh Ha v khng ni khng rng, ti dang tay tng cho n mt qu vo bng. Ha ng bt g†ng xung t v trܧc khi n kp giy ny v tru tro theo thi quen, ti nghi‰n rng vo i n nhng c au i‰ng trܧc nhng cp mt h h thm lng ca nhng a ng xem.
Ti trng tr thng Ha th ba n trng tr li ti . Sau s bng n , ti phi chm tay li lnh nhng c qut khng khi‰p bng thܧc k ca thy Phu . Ri ti phi ra sn nhy cc mܩi vng, mt hnh pht cha tng c k‹ t khi thy Phu m lp dy h†c tr.
Nhng ti khng thm nn n thy Phu, cng khng thm xin l‡i thng Ha . Ti mm mi nhy, tay chng vo hng, m hi v nܧc mt ܧt m trn m. Nhy ܮc bn vng, mt ti hoa, chp chn quanh ti v s nhng ngi sao nhp nhy v v s nhng gng mt lo lng v hi hng ca ti bn. Gia vng th su, ti t chi u xung t v ngt xu gia sn nng.
Ti tnh li gia mi du c l v mi l ngi cu . V gng mt u tin ti nhn thy l gng mt H Lan. N ngi bn cnh ti, tht tht khc v nhn ti bng i mt m to, lo u v p l lng - mt bi‰c.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 10

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )