Chu+o+ng 1: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: N Sinh

Qun nm hi ch‰ch vi cng trܩng vŠ m phi, cch mt con ܩng hp va hai xe -t i l†t.
Ÿ y, ngܩi ta c bn c ph nhng chnh l bn cc loi ch, xi-r v kem. Ngay hm u tin ǥt chn vo qun, anh nhn thy iŠu . Cng chng c g l bi khch thܩng xuyn ca qun l m h†c sinh ca ngi trܩng cp ba i diŒn. Trܧc v nht l sau gi h†c, tng nhm h†c sinh ko nhau vo qun n ch, ung nܧc v u lo . Trng va nh thng thng, h†c sinh a ra khi cng trܩng, vi v bng qua ܩng v ko vo y qun. Nhng lc y, ch qun phi k thm chi‰c gh‰ trܧc hin, dܧi bng cy s xum xu Ǣng trܧc.
Ch y ngon, thm ch kh ngon. ˆn th mt ly, anh bi‰t. Nhng khch ‰n khng ch ‹ n ch m cn ‹ ngi tr chuyŒn, thܩng l chuyŒn tm pho, c k d ng‡ng. Cng c khi khch bn chuyŒn h†c tp. Thm ch, c mt ln, anh bt gp mt h†c sinh ngi n bi ni gc qun.
Ch qun l mt ph n y , khong nm mi tui, tnh tnh vui v, xuŠ xa, coi chuyŒn h†c sinh vo qun ngi tn lo hng gi hay n bi c bui l chuyŒn bnh thܩng. Hai c con gi gip viŒc cng i x vi khch theo mt phong cch ci m khng km. Tt c nhng iŠu khi‰n anh c cm gic ni y ging mt cu lc b hn l qun nܧc.
Anh thܩng ‰n qun vo sng sm, lc gi h†c cha bt u . Anh ch†n mt ch‡ ngi kn o nhng khng ‰n n‡i khut ti lm ‹ c th‹ nhn thy ngi trܩng bn kia ܩng v lng nghe nhng ti‰ng r rm t cc lp h†c v†ng li . Sau , anh ku mt ly c ph en, va nhm nhi nhn ngm cc khch hng m cp vo qun v lng nghe h† tr chuyŒn. Nhng lc y, anh thܩng mm cܩi vn v v lng l theo ui nhng š ngh ca ring mnh.
‰n ngy th ba th Xuy‰n nhn ra s khc thܩng. N khŠu Cc Hng, gi†ng b mt:
- C hiŒn tܮng l, my bi‰t cha ?
Cc Hng rt c:
- G m gh gm vy ? ui sao chi sp qut trng trܩng mnh h ?
Xuy‰n nhn mt:
- My lc no cng t‰u ܮc! Tao ni nghim chnh m !
Cc Hng nheo mt:
- Nhng m chuyŒn g ni i ra cho ri ! My lc no cng lm b b mt. Theo di nt mt my cn mŒt hn theo di s phn n t Isaura .
Xuy‰n nghim gi†ng:
- C mt anh chng...
- ... T trn tri ri xung? - Cc Hng chm ti‰p.
- Cng c th‹ ! Khng bi‰t u ri xung ngay trܧc cng trܩng mnh. Ba ngy nay ri .
- Anh chng bn ko ko ch g ?
Xuy‰n pht l s pha tr ca Cc Hng. N c gi v mt nghim ngh :
- Anh chng ngi bn qun cy S.
Cc Hng chp mt:
- Tao bi‰t ri . Chn i sngdan. o s mi b v thng.
- Ngay chc!
Xuy‰n reo ln. t nhin n nhn sng Cc Hng:
- Ch, my ‹ š k qu hn!
Cc Hng cܩi:
- Thy ngܩi l mt mnh phi cnh gic ch !
Xuy‰n h gi†ng:
- Nhng my c nghi g khng?
- Nghi g ?
- Anh chng .
- Gin iŒp ch g !
- Hm! Tao on anh chng ang "trng cy si" mt a no trong trܩng mnh.
- a no chc l my .
Xuy‰n pht vo vai Cc Hng:
- Tao ni tht m my c giu hoi !
ng lc , Thc tr ti .
Cc Hng nhy mt vi Thc:
- C mt ngܩi ang tm my .
Thc trn mt:
- Tht khng?
- Tht. Tm ba ngy nay ri .
Thc bn tn bn nghi:
- Ai vy ?
- Mt anh chng rt bnh trai . T trn tri ri xung.
Thc cܩi :
- My lc no cng pha tr ܮc.
Cc Hng ch tay qua bn kia ܩng:
- Tao a my lm g ! Anh chng ang ngi Ǯi bn qun cy S kia ka !
Thc nhn theo tay ch ca bn:
- u ?
- ! Anh chng ang ngi tut bn trong !
Thc nhn vai:
- Tao khng thy g h‰t!
Xuy‰n chen vo :
- My mun thy th qua bn vi ti tao .
Ni xong Xuy‰n cm tay Thc ko i . Thc nu li :
- Thi, tao khng i u !
- Sao li khng i ?
Thc nhn mt:
- Khng i l khng i ch sao ! My vi con Cc Hng ch gii ba !
Cc Hng hng gi†ng:
- Ba u m ba ! Qua bn , my khng hi th ti tao hi gim cho .
Va ni, Cc Hng va y Thc ti trܧc. Khng bi‰t lm sao, Thc nh phi bܧc theo hai bn.
Anh ang ngi th thy ba c gi bܧc vo qun v xm xm i li pha mnh. C i trܧc c v bo dn, c i gia khoan thai hn cn c i sau cng th l v rt r. Trong mt thong, anh nhn ra ba c gi ny l khch thܩng xuyn ca qun. Nhng m†i hm, ba c thܩng ngi chi‰c bn bn tri, st ca ra vo, khng hi‹u sao hm nay h† li ko vao pha trong v li c v nh mun ngi chung bn vi anh.
Anh cha kp suy ngh th cc c gi ngi xung nhng chi‰c gh‰ trng bn cnh. T nhin anh c cm gic mnh mnh bao vy . ngh bt gic khi‰n anh bt cܩi . Anh c nn m khng ܮc.
Nghe ti‰ng anh cܩi kh, Xuyn quay sang Cc Hng:
- Mt tao c dnh l† ni khng?
- Khng! - Cc Hng ha theo .
- Xuy‰n lm mt tnh:
- Khng sao c ngܩi cܩi ?
Cc Hng nhn vai :
- Khi khng m cܩi mi gii ch ! Cn th†t lt mi cܩi th ai cܩi ch ܮc!
Bi‰t gp th d, anh vi vng nghim mt v a mt nhn ra ܩng, ra v nh khng quan tm ‰n nhng v khch ngi cng bn.
Thy anh ng l, Xuy‰n khŠu Thc:
- My hi i !
- Hi g ?
- Hi anh tm ti c chuyŒn g khng?
Thc rt c :
- Thi i ! Ti my chuyn mn ph ngܩi ta khng h !
Xuy‰n trng mt:
- My khng hi tao hi !
Thc cܩi :
- My ngon th hi i !
- ng c thch!
Ni xong, Xuy‰n Ǣng hng mt ti‰ng tht to . Thy anh vn khng Ƕng tnh, ni g†i git:
- Ny, anh ... bn!
Anh quay mt li :
- C g†i ti ?
Xuy‰n chun mi :
- Khng g†i anh th g†i ai !
Anh hi, gi†ng cnh gic:
- C g†i ti c chuyŒn g khng?
Xuy‰n ch Thc:
- N y n !
Anh ng ngc nhn Thc. Nhng Thc ci mt xung, anh ch thy ci "ui g" vt trn vai n. Mi mt lc sau, anh mi p ng hi li :
- L sao ? Ti khng hi‹u .
Xuyn nheo mt:
- Anh khng hi‹u tht ?
- Tht.
Xuy‰n nhn vai :
- Tht th thi ! - Ri n gi v chp miŒng - Vy m ti tܪng anh tm n.
Anh nhn vŠ pha Thc:
- Tm c ny h ?
Xuy‰n "sa lng" anh liŠn:
- Anh ng g†i n l c ny ! N tn Thc.
Anh mt:
- Xin l‡i ! Ti ti khng bi‰t tn cc c .
Xuy‰n cܩi :
- Tn ti ny rt p v d nh lm. N l Thc. Ti tn Xuy‰n. Cn con nh ny tn Cc Hng.
Anh gt g :
- , tn ai cng p.
- Cn anh? - Cc Hng im lng t ny ‰n gi, Ƕt ngt ln ti‰ng hi .
- Ti sao ?
- Tn anh l g ?
- €, ti tn Gia .
- Gia hay Da ? - Gia .
Cc Hng gc gc u :
- Tn anh cng p. Nhng khng p bng tn ti ny .
Anh cܩi :
- Ti cng ngh vy .
- Anh ngh vy tht ?
- Tht. Ti khng bi‰t ni di .
Xuy‰n reo ln:
- Th‰ th hay qu ! Anh khai tht i ! Anh "k‰t mden" c no trܩng ny ?
- u c ! - Anh p, gi†ng bi ri .
Thy anh mt, Cc Hng Ƕng vin:
- Anh c ni tht i ! C g ti ny h‡ tr cho !
Xuy‰n ha theo :
- , ti s lm "ch b lin lc" cho anh. m bo khng †c trm th !
Anh nhn nh :
- Cc c on trt ri . Khng hŠ c chuyŒn y !
Xuy‰n quc mt:
- C hŠ ! Anh ng chi !
- Ti khng chi ! - Anh th di, v kh s.
Thy vy Thc ln ti‰ng:
- Ngܩi ta bo khng c, sao ti by c bt p hoi vy !
Xuy‰n nt Thc:
- My sao ngy th qu ! Khng c g sao ngy no cng ‰n y .
Anh rn r :
- Ti ‰n ung c ph .
- Ung c ph m ngi t sng ‰n tra . Anh ni di !
- Ti ni ri ! Ti khng bi‰t ni di .
Thy anh khng khng, Xuy‰n h gi†ng nh nh :
- Khng ni di th anh khai tht i !
Anh chp mt:
- Khai g by gi ?
Xuy‰n ti‰p tc d d‡ :
- Khai tai sao anh ngi ung c ph c bui vy .
Anh tc lܫi :
- Ti ti khng bi‰t i u .
Thc chen vo :
- B anh khng i lm h ?
- Khng.
- Vy l anh tht nghiŒp?
- , tht nghiŒp.
Cc Hng nhn anh bng nh mt nghi ng :
- Tht nghiŒp sao m qun o lng cong vy ?
Anh nhn vai :
- Cc c khng bi‰t g h‰t! Phi n mc ng hong th mi d xin viŒc lm.
Thy khng th‹ khai thc g thm ܮc i tܮng kh nghi ny, Xuy‰n hng gi†ng tuyn b :
- Thi ܮc ri, tm thi ti ny tin anh! Nhng ti khng hi‹u ...
ang ni t nhin Xuyn ngng li . Anh nhn n, hi hp:
- Khng hi‹u chuyŒn g ?
Xuy‰n nhy mt:
- Anh bo tht nghiŒp sao li c tiŠn ung c ph ?
Anh cܩi :
- Tܪng g ! TiŠn c ph u c bao nhiu !
Xuy‰n hi bng gi†ng tinh qui :
- Vy tiŠn ch c "bao nhiu" khng?
Anh ng ngܩi ra :
- C ni g ti khng hi‹u .
Cc Hng cܩi cܩi gii thch:
- Anh chm hi‹u qu ! n mun hi l anh c th‹ tr tiŠn ba ly ch ca ti ny khng.
Anh cng cܩi :
- ܮ thi ! ‹ ti tr cho !
Thy anh ng š ngay nh vy, Xuy‰n nhn xt:
- Anh ch mc ti chm hi‹u thi . Nhng khi hi‹u ra, anh tr li khng ‰n n‡i chm lm!
n khen anh l con ngܩi mau mn. V anh khng bi‰t mnh c nn vui vi li khen hay khng.
Trܧc khi ba c gi ko ra khi qun, Cc Hng cn quay li bung thng mt cu :
- T trܧc ‰n nay cha c ai ܮc vinh d tr tiŠn cho b†n ny nh anh u !
Nhn ba c gi va i va m vai nhau v trong thong mt mt ht sau cng trܩng, anh bng khung t hi khng bi‰t ci "vinh d" m Cc Hng gn cho anh s cn lp li bao nhiu ln na . Ngh ‰n tnh cnh va ri, anh thy mnh ging hŒt nh mt b co ra trܧc vnh mng nga, phi tr li nhng cu cht vn ngܮc ngo ca cc quan ta, bt gic anh mm cܩi .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 2

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )