Chu+o+ng 10: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: N Sinh

bn gi chiŠu nhng tri vn cn nng. Cn gc anh tr† phi mnh vŠ hܧng ty nn bc tܩng c k hp th ton b ci nng bui chiŠu ‹ khng ngng ta nhiŒt t ‰n gn na m. Trong nhiŠu nm nay, k‹ t khi bܧc chn vo i h†c, anh quen vi bu khng kh oi bc ny v khng cn cm thy kh chu na .
Tuy vy, trong nhng ln m st nh ln ny, ci khng kh trong phng lun khi‰n anh kh s. V‰t thng trn trn bt nhc nhng ngܩi anh c nng hm hp. Anh li khng dm m ca v s gi Ƕc. Ban ngy anh ng m mŒt. Ban m st cao, anh nm chp chn v m nhng gic m qui d .
Anh thy mnh ang bi thuyŠn trn mt dng sng trng nh sa . Trong nhng gic m ca anh bao gi cng c mt dng sng, chng khng ngng ǰi mu, khi th xanh thm, khi th trng ng, lc li nh ln mu h phch. Nhng d chng mu g, khi dong thuyŠn ra sng trong nhng gic m, anh lun cm thy ci nng nh Ƕt ngt du i v u anh t dng nh hng.
ang bi, con thuyŠn thnh lnh khng li d anh c sc vung mnh mi cho . Trong lc anh ang loay hoay tm cch a con thuyŠn ti‰n ln th trܧc mt, t dܧi sng nh ln ba nng tin c. Ba nng tin c va ln khi mt nܧc che miŒng cܩi khc khch v anh lp tc nhn ra ngay l Xuy‰n, Thc v Cc Hng.
Anh nhn Xuy‰n:
- Cc c lm g m cn ܩng ti th‰ ny ?
Xuy‰n khng tr li anh m nheo mt hi:
- My hm nay anh trn i u m khng ‰n qun?
Anh vut tc:
- Ti u c i u . Ti nh.
- Anh nh chi vy ? - Xuy‰n li hi .
- Chng lm g c. Ti bnh.
Xuy‰n nheo mt:
- Anh ni di . Tܧng anh m bnh.
Anh gt u:
- Ti bnh tht m. ‰n nay cng cha khi .
- T nhin anh bnh chi vy h ?
Thot u, anh nh ni nguyn nhn dn ‰n cn st ca mnh nhng sau mt thong ǡn o, anh quy‰t nh giu nhm. Anh mm cܩi:
- , t nhin bnh. Chc ti trng gi.
Cc Hng ln ti‰ng hi:
- Gi u m trng?
- Ÿ nh ti ch u!
- B nh anh nhiŠu gi lm h ?
- , nhiŠu lm! - t nhin, anh hng gi†ng - M n, Cc Hng!
- Anh bo g ? - Cc Hng nhn anh d hi .
Anh kht mi:
- Ti mun hi Cc Hng l chng l Cc Hng khng ngh ra ܮc mt lš do no hay hn vi‰t trong th ‹ t chi tnh cm ca Hng qun hay sao .
Cc Hng t v ngc nhin:
- Ti sao anh hi nh vy ? Anh chng khuyn ti a ra mt lš do gin ti‰p ‹ t chi kho lo Hng qun sao ?
Anh nut nܧc b†t:
- Nhng c thi‰u g loi lš do ?
Cc Hng nhn vai:
- Tt nhin! Nhng lš do ti a ra l lš do xc ng v c hiŒu qu nht. Bng chng l t ‰n nay, Hng qun thi quy ry ti ny . M anh hi nhng iŠu ‹ lm g vy ?
Anh th di:
- Hi chi vy thi!
Va p anh va ngn ngm ci xung cm ly mi cho . Khi anh ngn ln th ba nng tin c bi tut ra xa, m‡i lc mt khut dn sau ln khi sng, ch cn v†ng li nhng ti‰ng cܩi lanh lnh khng dt, m‡i lc mt lan rng ln khp mt sng.
Nhng anh cha kp bi thuyŠn i th trn b sng xut hiŒn mt g khng l. G cao ln, sng sng, tc xon tt. G ni vi anh bng gi†ng ca Hng qun:
- Tao bo my khng ܮc ‰n qun ny na sao my vn ‰n?
Anh nhn ln b:
- y u phi l qun cy S! y l dng sng!
G rt ln:
- My ng c xo! y l qun ch trܧc cng trܩng. Khi ny, tao thy my ni chuyŒn vi Cc Hng r rng.
Anh lc u:
- Anh nhm ri . B†n h† khng cn nh c. H† thnh tin c ri . H† bi trong nܧc.
G khng l khng thm nghe li gii thch ca anh. G ci xung nht mt nm , hn no hn ny to bng bnh xe t . Ri g nm ti tp vo mt anh, va nm va rng ln:
- N‰u Cc Hng thnh tin th tao cho my thnh qu lun!
Nhng hn to c nhm mt anh m lao ti . Chng ku v v nh mt by ong. Anh nhy nht trnh n khi‰n chi‰c thuyŠn chng chnh, nghing nga trn mt nܧc. V b‡ng nhin n nghing hn vŠ mt pha, ht nho anh xung sng.
Anh tht ln mt ti‰ng v m mt ra . Nhng lc nh vy, anh cm thy c kh ǡng v u nng hng hc. Anh nhm ngܩi dy, vi ly ly nܧc ‹ trn bn nh k‰ u giܩng, ung vi ngm. Va ung anh va nh li nhng chi ti‰t k quc trong gic m v bt gic bt cܩi thnh ti‰ng.
Nhng gic m l lng nh vy khng phi ch xut hiŒn mt ln. Chng c tr i tr li trong gic ng ca anh nh mt cun phim c k, m‡i ln thay ǰi mt chi ti‰t, bi‰n ǰi mt vi gam mu nhng nhn vt th vn th‰, thot u l Xuy‰n, Thc, Cc Hng v sau l Hng qun. V cng khng thay ǰi dng sng quen thuc ca anh. N chy xuyn sut qua nhng cn c mng.
*** ChiŠu ngy th ba, cn st dܩng nh li xa ܮc mt cht. Anh ang nm trn giܩng ch gic ng th c ti‰ng g ca:
- Vo i! - Anh mŒt mi ni, khng nhm ngܩi dy .
Cnh ca t t h ra v Cc Hng nh nhng bܧc vo, ti‰p theo l Xuy‰n v Thc. Ln ny khng c no c ui c hay mang i cnh trn vai .
Anh nhn mt hi, gi†ng u‹ oi v m mng:
- Cc c lm g m cn ܩng ti th‰ ny ?
Nghe anh hi, n cܩi trn mi Cc Hng vt tt. Mt n l v ngc nhin pha ln bi ri:
- Anh ni g l vy ? Ti ny cn ܩng anh hi no ? Ti ny ti thm anh y m.
Ti‰ng guc dp di Ƕng lch kch trn sn nh khi‰n anh sc tnh. Anh ngn ngܩi v vi v ngi dy:
- a, cc c ‰n thm ti h ?
Ri anh ch vo nhng chi‰c gh‰ k cnh bn:
- Cc c ngi chi i!
Nhng phng anh ch c hai chi‰c gh‰, anh nh phi ngi nhch qua mt bn, ngܮng ngng ni:
- Xuy‰n v Thc ngi gh‰ i . Cn Cc Hng th ngi tm trn giܩng vy .
Va ngi xung, Cc Hng va hi:
- Anh bnh h ?
- , bnh qua loa thi! a, m sao cc c bi‰t ti y ?
Xuy‰n cܩi b mt:
- Ti ny c tnh bo ring m !
Bi‰t khng th‹ "khai thc" ܮc g Xuy‰n v Cc Hng, anh quay sang Thc:
- Lm sao tm ܮc ti y vy Thc?
- Ti ny hi thm.
Anh nhu my:
- Hi thm ai ?
- Hi thm bn anh.
Anh st rut:
- Nhng bn ti l ai ?
- Ti ny u c bi‰t tn.
Anh nhn mt:
- Thc c ni gin hoi!
- Tht m, ti ny qun hi tn anh ta . Anh ta lm Cng ty T chc bi‹u din.
- €, th‰ th ti hi‹u ri! - Anh mm cܩi - T ra cc c ti tht! Ngay t by gi cc c c th‹ m vn phng thm t t ܮc y!
Khng ‹ š ‰n li ni a ca anh, Thc nhn vo v‰t thng trn trn anh, hi bng mt gi†ng c lm ra v thn nhin:
- Trn anh b sao vy ?
Cu hi Ƕt ngt ki‰n anh git mnh, bi t ny ‰n gi anh qun bng mt tnh trng ca mnh. Anh a tay xoa nh v‰t thng, mm cܩi p:
- —, ci v‰t thng xong ny y m !
Xuy‰n kht mi:
- Nhng ti sao anh li b thng ch‡ ?
Anh chp miŒng:
- €, ti b t.
- T u m gh vy ?
- Th ... t ngoi ܩng. u p phi cc nh†n.
Anh khng bi‰t cc c bi‰t chuyŒn. V vy anh v cng sng st khi nghe Cc Hng tc lܫi hi:
- Ch khng phi anh b ai ch†i trng ?
Sau mt thong bng hong, anh p ng ni:
- u c! Ai bo Cc Hng vy ?
- Thi, anh ng giu na! Bn anh ni ch ai!
Nghe vy, ngay lp tc anh ngi nn lng.
Mt hi lu, Cc Hng li hi:
- Ai ch†i anh vy ?
Anh cܩi kh s:
- Lm sao ti bi‰t ܮc! Ti tr con chi ch†i ngoi ܩng, ti chy ngang qua v tnh trng phi th‰ thi!
Cc Hng kht mi:
- Anh li ni di ri . Hng qun ch†i anh phi khng?
Anh git tht:
- Ai bo c vy ?
- Cn g ai bo! Ti ch on th‰ thi!
Anh ng l ch‡ khc:
- Cc Hng ch on m.
Cc Hng vn thn nhin:
- on m nhng m ng th sao ?
Anh mt mc lc u:
- Cc Hng on sai ri . Khng phi Hng qun u!
- Sao anh bi‰t khng phi ?
- Chng c lš do g ‹ anh ta lm chuyŒn c.
Cc Hng mm cܩi:
- Ha ra trnh Ƕ suy xt ca anh tht l d! Hng qun gy s vi anh n gin v n tܪng gia ti v anh "c chuyŒn" vi nhau .
Xuy‰n chen vo, gi†ng ngy th:
- "C chuyŒn" l c chuyŒn g ?
Cc Hng lܩm Xuy‰n:
- Dp my i!
Anh th di ni:
- Thi, ng ni chuyŒn na! Cng khng c g chnh xc u! Ta ni qua chuyŒn khc i!
Thy anh mun l Š ti "Hng qun", ba c gi cng khng nhc ti na . Thc du dng hi:
- Anh bnh nay ǫ cha ?
- nhiŠu ri .
Xuy‰n chp miŒng:
- Cui nm m bŒnh hon xui qu.
Anh cܩi:
- ˆn nhm g ! Ch t ba na l ti dy ܮc ri!
Xuy‰n nheo mt:
- Gi ny cn cha khi bŒnh, lm sao anh i chi t‰t ܮc?
Anh nhn vai:
- Th ti nh. T‰t dng lch m nhm nh g!
Cc Hng Š ngh:
- Vy t ba na ngh h†c, ti ny ‰n chi vi anh nghen? Ti ny s mang qu tt nin ‰n cho anh!
Anh vi xua tay:
- ng, ng.
- Sao vy ?
- Lm vy k lm! Vi li hm ti khng c y u!
Thc ngc nhin:
- Khng y th anh u ?
- Ti vŠ qu n gi‡. Qu ti dܧi miŠn Ty .
Xuy‰n bp chp:
- Vy khi no dܧi qu ln, anh nh mang qu cho ti ny hn!
- .
- NhiŠu nhiŠu nghen!
- . Ti s em ln cho my c chc n bnh.
- Tri cy na!
- , tri cy .
Thc cܩi:
- Ti my ng c m i hi nhiŠu qu vy! Lm sao anh Gia mang i ni .
- Sao li khng ni! - Xuy‰n ngušt Thc, ri n quay sang anh "d kh" - C bao nhiu bnh tri, anh c mang h‰t ln i . Ti ny tr tiŠn chuyn ch cho .
Anh cܩi, khng p. Thc li hi:
- Vy l vŠ qu ln, anh i lm ri hn?
- .
- Anh lm u ?
Anh nhy mt:
- Ri Thc s bi‰t!
Cc Hng bu mi:
- C ci chuyŒn cn con vy m anh c by ǥt b mt hoi!
Anh khng tr li Cc Hng m hi li:
- T‰t dng lch cc c ngh c mt ngy phi khng?
- , ngh mt ngy ri i h†c li liŠn!
Anh gt g:
- Vy ti ngy cc c i h†c li, ti s bo cho cc c bi‰t ch‡ lm ca ti .
Xuy‰n "h" mt ti‰ng:
- Anh c lm nh x s ki‰n thi‰t, phi Ǯi ng ngy mi cng b k‰t qu ܮc.
Anh gi l:
- Th ti cng ti ngy mi bi‰t ch xc ܮc chuyŒn ny .
Ngi tr chuyŒn mt lt, ba c co t ra vŠ.
Anh tin khch ra tn ca, vy tay:
- Sang nm mi gp li nh!
Cc Hng chun mi:
- Khng c nm mi g h‰t! Hai ngy na ti ny s gh thm anh.
Nhng hai ngy sau, ba c gh li th ca phng anh kha kn, bn ngoi lng lng mt kha bng ng to tܧng.
Xuy‰n hng gi†ng:
- Th‰ l anh chng li chun mt!
Thc lm bm nh t ni vi mnh:
- Khng bi‰t anh ta khi hn bnh cha m i sm th‰!
Ba c lo o p xe vŠ, bun thiu .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 11

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )