Chu+o+ng 11: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: N Sinh

Ngy mt thng mt u nm, h†c sinh ܮc ngh hn mt ngy . Theo thng lŒ hng nm, l ngy lang thang vui v ca b†n Thc. Nm nay, cng rong chi cng Xuy‰n v Cc Hng sut t sng sm nhng Thc khng ܮc vui lm. Khng hi‹u sao n lun nh ‰n anh. Nht l khi i xem vn nghŒ, chen nhau mua v ‰n tot m hi, Xuy‰n v Cc Hng thܩng xušt xoa:
- Phi chi anh chng Gia cn y, nh anh ta mua v cho ti mnh ǫ kh!
Lc y Thc cm thy lng mnh bng khung kh t. Ri khng bi‰t lm g cho khuy kha, Thc a:
- Sao my khng nh Hng qun. Ch cn my ni mt ti‰ng, n s sn sng nhy vo la ch ng ni l mua v!
Cc Hng cܩi h h:
- Cha chc! C khi n li ly nm tao v u na khng chng!
Thc a, nhng ‰n khi Cc Hng a li, n li m bun xo . Cu ni ca Cc Hng khi‰n Thc bi hi nh ‰n v‰t thng trn trn anh, v‰t thng khi‰n anh pht st gn mt tun l. T dng Thc thy ti nghiŒp anh v thng anh d s . Ci tai nn xui xo m anh gp phi ng l oan ung. Ch v ba a Thc ko ‰n lm bn vi anh m anh lnh mt "vin n lc" trn "chi‰n trܩng tnh cm" ca Hng qun v Cc Hng. m anh th li tht tt. Anh chng hŠ on trch g b†n Thc. vy, anh cn i x vi b†n Thc tht t t‰, h‰t lng. Anh li cn ‹ cho hai con qu Xuy‰n v Cc Hng tha h "hnh h", "bc lt", lc no cng ch cܩi cܩi, khi‰n nhiŠu lc Thc phi bc mnh gim anh.
Thy mt Thc du du, Xuy‰n hi:
- Lm g bun thiu vy ?
Thc chi:
- C bun g u!
Xuy‰n nheo mt:
- My ng c qua mt tao! Nh anh chng ri phi khng?
Thc mt:
- u c!
Xuy‰n ti‰p tc tru:
- C th ni, ti tao gip ǫ cho, chuyŒn g phi giu!
Thc cu Xuy‰n mt ci tht au:
- Ni by n!
Xuy‰n cܩi h h:
- Khng c sao my li mt?
Thc git mnh. N khng thm phn bua na m quay mt ng l ch‡ khc. Thy vy, Cc Hng can thiŒp:
- Thi, ng ch†c n na! N khc by gi!
Xuy‰n rt c:
- Tao c ch†c n g u! Anh chng Gia chi thn vi ti mnh, khi anh ta i xa th ti mnh c "trch nhiŒm" phi nh. Ci u phi l Ƕc quyŠn ca con Thc! ng khng no ?
Cc Hng cha kp tr li th b‡ng thy Hng qun t xa i li, miŒng ph pho thuc l. N ku ln:
- Hng qun ka!
Xuy‰n v Thc git mnh. C hai nhܧng mt nhn theo tay ch ca Cc Hng.
ang i ti, cht thy ba c gi, Hng qun vi vng bng qua lŠ ܩng bn kia . R rng n mun trnh b†n Thc.
Xuy‰n hi:
- N i u vy ?
- Ai bi‰t! - Cc Hng p, mt vn quan st Hng qun.
- Qua chn ܩng n i! - Xuy‰n Š ngh.
- Chi vy ?
- Hi ti n.
- Ti ch†i h ?
- .
Cc Hng rn vai:
- Tao thy n n th‰ no!
Xuy‰n ng Thc:
- i khng Thc?
Khng hi‹u sao t dng Thc thy mnh can m hn ln, tri hn tnh nht nht thܩng ngy . N gt u liŠn:
- i!
Ba c gi liŠn bng qua ܩng.
Thy Xuy‰n dn Thc v Cc Hng ti‰n li, Hng qun hi l v lng tng. Sau khi ch†i "ch th" b‹ u ‹ ... ra hn, bao nhiu hng kh trong ngܩi n bay bi‰n u h‰t. Khi ba c gi ‰n gn, Hng qun nhe rng cܩi gܮng:
- Cc bn i chi h ?
Xuy‰n nhp Š thng:
- Ti ti i tm anh n!
Hng qun git tht:
- Tm ti ?
- , tm anh.
- Tm ti chi vy ? - Gi†ng Hng qun c v bt an.
Xuy‰n nghim mt:
- Ti ti tm anh hi xem ti sao anh hnh hung bn ca ti ti .
Hng qun lm b ngc nhin:
- Tri i, ti hnh hung ai hi no u ?
Xuy‰n gn gi†ng:
- Ch†i b‹ u ngܩi ta m khng phi l hnh hung h ?
Bi‰t khng th‹ chi ܮc, Hng qun lm thinh. Thy vy, Xuy‰n lm ti:
- ng khng?
Hng qun li‰m mi:
- Anh ta ni vi cc bn nh vy h ?
- Anh ta khng ni, nhng ti ny bi‰t. Thi‰u g ngܩi thy!
Hng qun li ng im, v bi ri .
- Ti sao anh lm vy ? - Xuy‰n cht vn.
Hng qun tc lܫi . N khng tr li thng vo cu hi m li ni, gi†ng trm xung:
- Ti cnh co trܧc anh ta ri . Ti bo anh ta khng ܮc ǥt chn ‰n qun cy S na . Ai bo anh ta khng nghe!
Thc ng bn cnh ny gi, b‡ng v†t miŒng:
- Anh ly quyŠn g m cm ngܩi ta ?
Hng qun nh trܧc y anh chng Gia cng hi mt cu tng t, v n tr li bng cch thp c o anh ta . By gi tnh hung thay ǰi . N khng th‹ tr li cu hi ܮc, cng khng th‹ thp c o Thc, bn sm mt b i .
Xuy‰n nhn theo d†a:
- Ngy mai i h†c li, ti ny s bo vi ban gim hiŒu chuyŒn anh ch†i cho coi .
Hng qun nh nܧc b†t, thch thc:
- Cho cc bn bo! Thng ny cc s! B ui th ngh ch lo g!
Hng qun p m khng quay u li . N th†c hai tay vo ti qun, vi v ro bܧc, lng cm thy xt xa . Trܧc sau, n khng dm li‰c Cc Hng ly mt ci .
Khi Hng qun i xa, Thc hi Xuy‰n:
- B my nh bo vi ban gim hiŒu tht h ?
Xuy‰n cܩi:
- H n chi vy thi!
Ri Xuy‰n ng Cc Hng:
- ChuyŒn ca my sao my im re vy ?
Cc Hng tc lܫi:
- Tao bi‰t ni g by gi? My ginh my ni h‰t ri!
Xuy‰n l mt:
- L ra my phi tn cng n!
- Tn cng?
- , my phi t co "ti c" ca n. V ni cho n bi‰t l anh Gia khng c lin quan g ‰n chuyŒn ny .
- Sao lc ny my khng ni ?
Xuy‰n bi ri:
- Tao h ? Ti lc ny tao ... qun.
Cc Hng lm thinh. N khng bun ci nhau vi Xuy‰n. Khng kh t nhin trm hn i . Thc chp miŒng:
- u nm nh vy l mt vui!
Cc Hng an i Thc:
- Ngy mai anh Gia li vŠ thnh ph ri . Anh ta cn ni l s ‰n gp v bo cho ti mnh bi‰t ch‡ lm ca anh ta kia m!
Thc cܩi . nh, anh ta u c i lun. Anh bo vi b†n Thc l anh s tr li . Ch cn hm nay na thi, Thc s gp li anh. Lc , v‰t thng trn trn anh chc cng lnh.
*** Sng nay h†c sinh lc tc vo trܩng. Sau mt ngy l rong chi, khng kh bao gi cng n o, vui nhn. Tng m h†c sinh c xm xt nhau v no nc tr chuyŒn, bt chp li nhc nh ca ban gim hiŒu vang ln tng chp trn loa phng thanh.
Thi ti‰t m p v d chu . Nng ti tn, nhp nhy trn nhng tn cy v nhng mi ngi . Nng cng y p sn trܩng.
Sau l cho c, ban gim hiŒu i vo phn dn d thܩng lŒ.
Thc chng quan tm ‰n chi‰c loa phong thanh lm, n khŠu Cc Hng:
- N, hi sng my c nhn v qun khng?
- C.
Thc hi hp:
- My c thy anh ta khng?
- Khng.
Thc chp miŒng:
- Tao cng nhn m khng thy . Hay l anh ta ngi khut mt ch‡ no ?
Cc Hng lc u:
- Tao cng chng bi‰t! Hi con Xuy‰n coi!
Nhng Xuy‰n cng bo l khng thy . N ni l n nhn rt k, khng st mt ngc ngch no, r rng l anh chng Gia khng ti .
Thc ni, gi†ng trch mc:
- Vy m anh ta bo hm nay anh ta s ‰n gp ti mnh!
Cc Hng nhn nh:
- Hm nay khng c ngha l sng sm. C th‹ anh ta ti vo gi ra chi cng nn.
Xuy‰n tuyn b:
- N‰u gi ra chi m anh ta khng ‰n th tra nay ti mnh ‰n nh anh ta .
Cc Hng li‰c Xuy‰n:
- Lm g gp vy ?
Xuy‰n cܩi h h:
- Phi gp ch! ‹ lu bnh tri h h‰t sao!
Thc ngušt Xuy‰n:
- My lc no cng lo n!
Xuy‰n tr a:
- Cn my th lc no cng lo ... yu!
Thc mt. N cha kp tm ra cu tr li th Cc Hng quay li v a mt ngn tay ln miŒng:
- Suœt! Ti my nghe g khng? C Lan khng cn lm ch nhiŒm lp mnh na!
Xuy‰n v Thc git mnh:
- Tht khng? Ai ni vy ?
- Ban gim hiŒu mi †c trn loa .
- C Lan i u vy ?
- Sc khe c do ny y‰u nn ܮc chuy‹n ln lm trn vn phng.
C Lan l gio vin dy vn ng thi l ch nhiŒm lp Thc. Tnh tnh c ha nh, du dng nn h†c sinh rt m‰n.
Thc chp miŒng:
- C Lan i, bun qu hn?
Nhng Xuy‰n v Cc Hng khng ai nghe li cm thn ca Thc. C hai ang hi hp lng nghe ban gim hiŒu c s thng bo gio vin no thay th‰ c Lan khng. Hay l lt na, ban gim hiŒu s dn gio vin mi ‰n gii thiŒu vi lp Thc theo ki‹u cch trܧc y .
D sao th h†c sinh lp Thc vn mun nhanh chng nhn thy tn mt thy c mi ca mnh ‹ sau khi "diŒn ki‰n tn nhan" ri th c m s ti‰p tc bnh phm, on non on gi xem thy d hay thy kh, c hiŠn hay c d.
Dܩng nh hi‹u tm trng nn nao ca h†c sinh, thy hiŒu trܪng nhn thng xung pha b†n Thc ang ng, ni:
- Thy xin gii thiŒu vi cc em, thy Bi Hong Gia s vŠ dy vn ng thi lm ch nhiŒm lp 11A3 thay cho c Lan...
Ni xong, thy a tay gii thiŒu thy Gia lc ny ang t vn phng bܧc ra ...
Xuy‰n kh ku ln:
- Ch‰t ri! Anh ta ti my i!
Thc v Cc Hng cng va kp nhn ra ngܩi gio vin ch nhiŒm mi ca mnh l anh. Chnh anh. Anh ang ng , mm cܩi nhn xung lp 11A3. Chc chn l anh trng thy b†n Thc.
Cc Hng vn cha h‰t thng tht:
- Sao li l anh ta ܮc?
Xuy‰n khng dm nhn vŠ pha anh. N ng xung t, chp miŒng:
- ng l anh ta ri! Hn g m anh ta bo Ǯi ‰n ngy nhp h†c, anh ta s cho ti mnh bi‰t ch‡ lm ca anh ta!
Cc Hng th lܫi:
- Th‰ ny th ch‰t ti mnh ri! Trong thi gian qua, ti mnh "hnh h" anh ta d qu!
Xuy‰n rt c:
- Ti ti mnh u c bi‰t anh ta l ... thy!
Trong khi Xuy‰n v Cc Hng th thm ni chuyŒn, Thc lng im theo ui nhng š ngh ca mnh, nhng š ngh m‡i lc cng nh mun t ri ra, tht kh m chp ni v sp x‰p li nh š mun. Thc khng ng li gp anh trong hon cnh tr tru nh th‰ ny v iŠu khi‰n Thc v cng bng hong. N trong tm trng vui khng ra vui, bun cng chng ra bun. Thc cm thy nh mnh va nh mt mt ci g. Ci g nh bng hoa va chm n v l u li sm li tn? Thc bi hi vi n‡i m nh sut c bui sng.
V c nhng ngy hm sau .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 12

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )