Chu+o+ng 12: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: N Sinh

Vng, khi va xut hiŒn trܧc sn c anh trng thy ba c h†c tr ca anh. V h†, h† cng ngay lp tc nhn ra anh v anh nhn thy v kinh ngc sng s hiŒn r trn khun mt tng ngܩi . Anh vi v mm cܩi vi cc c gi, c to ra mt dng v bnh thܩng nhng s c gng ca anh hnh nh khng t ܮc k‰t qu. Ba c gi Šu c trnh nhn vŠ pha anh, h† ng l ch‡ khc, k‹ c Xuy‰n, c lp trܪng tinh qui v ngang ngnh. C l h† y ny vŠ nhng tr nghch ngm ca h† i vi anh. Nhng, anh ngh, d sao m†i chuyŒn cng s nhanh chng tri qua v mi quan hŒ gia anh v cc c gi s tr nn tt p hn.
Anh cng khng ngh mnh s ܮc phn cng lm ch nhiŒm lp ca Xuy‰n, Thc v Cc Hng. i vi anh, iŠu qu tht bt ng. Nm ngoi, sau khi ra trܩng, hu h‰t bn b cng lp anh Šu ܮc phn cng i cc tnh. Ch c hai ngܩi, trong c anh, nhn nhiŒm s ti thnh ph. Nhng thi gian iŠu Ƕng, b tr cng tc khng hi‹u sao mt rt nhiŠu thi gi. ‰n khi anh xung ti trܩng, h†c k mt sp k‰t thc. Anh nh phi ch nhn lp v u h†c k hai .
Trong thi gian , bui chiŠu anh vo trܩng ‹ gip ǫ b phn vn phng sp x‰p s sch ng thi lm quen vi mi trܩng mi . Bui sng, anh ܮc ngh. Nhng l mt sinh vin tr mi ra trܩng, trong lng y p nhiŒt tnh v hoi bo, anh mun tn dng cc bui sng rnh r‡i ‹ ti‰p xc v tm hi‹u h†c tr theo cch ring ca mnh. V vy m anh thܩng ‰n qun cy S. Chnh , anh gp b†n Thc.
M†i chuyŒn ln lܮt hiŒn ra trong u anh nh mt cun phim quay chm. V anh khng khi mm cܩi khi nh li nhng ln Xuy‰n "bt nt" anh, hŒt nh mt c gio bt nt h†c tr.
Sau khi ban gim hiŒu dn d xong, h†c sinh lc tc x‰p hng ko nhau vo lp.
Sng nay, anh khng c gi dy lp 11A3. ‰n gi ra chi, anh cho g†i Xuy‰n ln vn phng.
Anh ngi Ǯi mt lt th Xuy‰n rt r bܧc vo . S rt r c š ny hon ton khng hp vi tnh cch ca Xuy‰n nn trng rt bun cܩi .
Xuy‰n gt u cho anh, gi†ng l nh:
- Cho ... thy .
Xuy‰n tht ti‰ng "thy" mt cch ngܮng ngp. N cha kp lm quen vi cch xng h mi . Anh cng cm thy iŠu . Nhng bi‰t lm sao ܮc! Anh ch chi‰c gh‰:
- Xuy‰n ngi i!
Xuy‰n ngi xung v a mt nhn nhng cu khu hiŒu treo trn tܩng, lm nh t trܧc ‰n nay n cha trng thy chng ln no vy .
Anh mm cܩi, hi:
- Xuy‰n c bi‰t ti g†i Xuy‰n ln y lm g khng?
Xuy‰n gi u:
- Chc thy nh hi thm tnh hnh lp?
Anh lc u:
- ChuyŒn t t tnh sau . Ti mun ni chuyŒn khc kia!
Xuy‰n git mnh. N hi, gi†ng hi hp, mt vn khng nhn anh:
- Em khng bi‰t! ChuyŒn g vy, thy ?
Anh nheo mt:
- Xuy‰n khng bi‰t tht h?
Xuy‰n chp mt:
- D khng .
Anh th di:
- Vy l Xuy‰n qun ri!
Xuy‰n chp miŒng:
- ChuyŒn g vy thy ? Thy lm em s qu!
Anh bt cܩi:
- C m s?
Xuy‰n gt u:
- D em s tht m!
N ni s nhng gi†ng n tnh kh . Anh kht mi:
- Tra nay, cc c gh nh ti nhn qu.
Xuy‰n reo ln:
- A! Vy m ti em qun mt!
Anh lm bm:
- L tht! C m qun chuyŒn "n ung"?
Xuy‰n nhn nh:
- Em qun tht m! T khi pht hiŒn ra thy l ... thy, ti em qušnh c ln, qun h‰t m†i th!
Anh kh nhn vai:
- Lm g m qušnh?
- D, qušnh ch . Ti bt ng qu. Con Cc Hng n nhnxt vŠ thy ng tht.
- Nhn xt sao ?
Xuy‰n p, gi†ng thn nhin:
- Thy cng bi‰t ri , n bo thy l Aresne Lupin.
Anh "h" mt ti‰ng:
- C tht l mm mp. Vy m c bo l c s ti .
Xuy‰n cܩi:
- Em s tht ch . Nhng ch s lc u thi . By gi th h‰t ri .
Anh cng cܩi:
- Vy th tt. Thi by gi c vŠ lp i . Tra nh gh.
Ra ‰n ca, Xuy‰n cn quay li hi:
- Ti em c phi em theo gi khng ?
- Khi . Khng nhiŠu qu lm u!
- Tha thy, em vŠ.
Ni xong, Xuy‰n ro bܧc. N i nhanh nh chy . Anh nhn theo, lc u .
Xuy‰n va bܧc v lp, Thc v Cc Hng hi hp hi:
- Thy Gia ku my ln c chuyŒn g vy ?
Xuy‰n nghim mt:
- Thy "gia" ti mnh te tua!
- "Gia" chuyŒn g?
- ChuyŒn trܧc nay ti mnh gin mt vi thy .
Thc thp thm:
- Thy ni sao ?
Xuy‰n tc lܫi:
- Thy bo ti mnh v l. H†c tr m dm bt nt thy . Ri thy bo ti mnh m‡i a phi lm mt t t ki‹m np cho thy .
Thc ht hong:
- Tht khng?
Xuy‰n gt u:
- Tht.
Cc Hng nhn mt:
- My ch ba . Lm g c chuyŒn .
Xuy‰n trn mt:
- Khng tin th my i hi i . Thy cn trn vn phng .
Cc Hng vn khng khng:
- Tao khng tin.
Xuy‰n kht mi:
- Khng tin th kΠmy . Thy dn tra nay ti mnh gh nh thy .
Thc ng ngc:
- Chi vy ?
- Th np bn t ki‹m ch chi!
Cc Hng b‡ng reo ln:
- Thi, tao bi‰t ri! Thy ku ti nh ly qu phi khng? Hm trܧc thy c ha m tao qun mt.
Xuy‰n cܩi h h:
- , ti ly qu v np t ki‹m lun!
Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- Ly qu l chuyŒn ca tao vi con Thc, cn lm t ki‹m l chuyŒn ca my . Trong b†n, ch c my l ph thy nhiŠu nht.
Mc d bi‰t Xuy‰n ni a nhng Thc vn cm thy lo lng. ChuyŒn lm t ki‹m chc l khng c nhng n s thy Gia s ry ti n vŠ ti nghch ngm. Thy s bo ti n con gi m ph nh qu s. Thy s nhc chuyŒn Hng qun. V ti n m thy b lin ly . Sng nay, v‰t thng trn trn thy vn cha lnh hn. T xa, Thc trng thy n ng , chc l ang ko da non. V vy, bui tra, Thc theo Xuy‰n v Cc Hng ti nh thy trong mt tm trng nm np.
Nhng thy Gia chng nhc g vŠ chuyŒn c. Thy n ti‰p b†n Thc mt cch vui v v thn mt. Thy d†n bnh cho b†n Thc n. Va n, thy va hi chuyŒn sinh hot v h†c tp trong lp.
Xuy‰n ni chuyŒn vi thy mt ln nn t ra dn d hn Thc. Cc Hng lc u cn rt r, t ni nhng mt lt sau, quen dn, n bt u ba hoa vung vt. Ch c Thc l vn lng tng trܧc mi quan hŒ mi . N g†i anh bng "thy" mt cch ngܮng ngp, kh khn v n cm thy kh s vi s lng ngng ca mnh.
Cho ‰n khi ra vŠ, Thc vn cm thy mnh cha lm quen ܮc vi hon cnh mi nh hai bn. Vi n, t khi anh l thy, anh tr nn xa vi nh nhng m my trng nn trn cao . M t ch‡ Thc ng vi nhng m my kia bao gi cng c mt khong cch gn nh khng th‹ vܮt qua .
Hm i h†c li, Hng qun c ‰n lp. Nhng khi bi‰t anh l gio vin ch nhiŒm lp n, Hng qun nh lun. Xuy‰n bo vi anh nh vy . Chc n s anh "tr th", anh nh bng. V t nhin anh cm thy y ny nh chnh anh c l‡i trong viŒc Hng qun b h†c.
Anh tra s, tm a ch Hng qun v hm sau anh ‰n nh n.
Ti‰p anh l mt ngܩi n ng trc bn mi lm tui, mt gay v rܮu . Anh l php hi:
- Tha bc, chu Hng c nh khng ?
Ngܩi n ng l mt nhn anh:
- Cu l ai m i tm n?
- D chu l gio vin ch nhiŒm ca Hng . My hm nay Hng ngh h†c nn chu ‰n hi thm.
Ngܩi n ng vt chn ch ng, rung i:
- Ra vy! Thng lu lng sut ngy . N m h†c hnh g!
Anh on ngܩi ny l ba Hng qun. Nhng ng ta n ni ki‹u th kh m hi ti . Anh ngn ng mt lt ri li hi:
- Chu Hng gi ny chc khng c nh h bc?
Ngܩi n ng tng hng:
- My thng nay n u c y na! N b nh i lun ri!
Nhng iŠu nghe ܮc khi‰n anh kinh ngc. Anh h hc miŒng:
- Hng i u vy bc?
- Lm sao ti bi‰t ܮc!
Ngܩi n ng c v nh khng mun ti‰p chuyŒn anh. ng ta tr li nht gng v mt nhn u u .
Bi‰t khng hi g thm ܮc, anh co t, lng nng tru .
Anh khng vŠ nh ngay m gh li tr s phܩng. Ÿ , anh ܮc bi‰t kh r vŠ hon cnh ca Hng qun.
Ha ra ba m Hng qun thi sng chung gn hai nm nay . Ba n theo ngܩi v sau xung an c lc nghiŒp dܧi B‰n Tre . Hng qun sng vi m . ChuyŒn cng khng trc trc g. Nhng na nm nay, m n ti gi. Ngܩi chng sau nt rܮu, gy g‡ vi m con Hng qun ti ngy . Chu khng ni, Hng qun b nh i, sng nh bn b m‡i a dm ba ba . By gi anh mi bi‰t ngܩi n ng anh gp trong nh khng phi l ba n m l ngܩi dܮng gh. V anh cng bt u hi‹u ra nguyn nhn a y Hng qun ‰n cuc sng lang thang, s chn h†c v nhng hnh vi in r ca n.
Sau khi tr chuyŒn, ngܩi cn b lt s v †c a ch ca ba Hng qun cho anh ghi . Anh ta cn cho bi‰t c a ch nhng ngܩi bn m Hng qun thܩng lui ti nng nu, hu h‰t Šu trong phܩng.
Khi bܧc ra khi tr s phܩng, lng anh thy nh nhm hn nhiŠu . V anh cm thy thng Hng qun v cng.

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 13

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )