Chu+o+ng 14: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: N Sinh

Mt hm anh ang ngi nh son gio n th Xuy‰n, Thc v Cc Hng ko ti .
Thy anh ang h hoy vi‰t, Xuy‰n ni:
- Thi ti em vŠ ‹ thy lm viŒc.
Anh x‰p tp li, mm cܩi:
- Cc c ngi chi i! ng c lm b!
Thy anh cm ln bnh nܧc, Cc Hng ku:
- Thy ‹ em rt nܧc mi "khch" cho!
- Thi, ‹ ti!
Va rt nܧc anh va hi:
- Cc c gh chi hay l c chuyŒn g ?
Xuy‰n hng gi†ng:
- D, th nht l gh thm thy . Th hai l hi mܮn thy hai cun "Ngܩi m cm sng" v "Hn t".
- Sao cc c khng tm trong th viŒn?
Xuy‰n nhn mt:
- D, trong th viŒn hnh nh c mt cun nhng khng bi‰t ai mܮn mt ri .
- Cc c Ǯi ti mt cht.
Ni xong, anh bܧc li kŒ sch lc l†i mt hi ri em hai cun sch a cho Xuy‰n:
- †c nh gi k nghen!
Xuy‰n cܩi:
- Thy yn ch! Ti em gi k ‰n n‡i c ai i cng khng tr u!
ang lc , Cc Hng thnh lnh ku ln:
- i, thy mi cܧi v h thy ?
Anh ngc nhin:
- Ai bo vi Cc Hng vy ?
Cc Hng li‰n thong:
- Cn g ai bo! Nhn chi‰c giܩng ca thy hm nay t nhin c hai ci gi l em bi‰t liŠn.
Xuy‰n t v ru r:
- Thi ri! Vy l au kh cho con Thc ri!
Ni xong, Xuy‰n git mnh, liŠn im bt, mt my sܮng sng. Trong mt thong vui v, n qun bng mt v tr hiŒn nay ca anh nn li gi ci gi†ng bn ct trܧc y .
Cc Hng cng nhn ra s l trn ca Xuy‰n, bn hi ‹ kha lp:
- Phi vy khng thy ?
- Khng phi u!
Tr li Cc Hng nhng anh li nhn Thc. V anh v cng kinh ngc khi thy gng mt ca Thc ti mt cn i mt th hoe hoe . Bt gic anh cht hi‹u ra v b‡ng nhin cm thy bi ri l lng.
Thi gian trܧc y, trong nhng ln gp g cc c gi, thnh thong anh vn nghe Xuy‰n v Cc Hng "gn ghp" Thc vi anh. Nhng nhng lc anh khng ‹ š. Anh ch cܩi cܩi, ngh rng hai c bn tinh qui tm cch tru Thc. Ha ra "lng gi thnh chn". Hm nay, thi Ƕ ca Thc ni ln tt c. iŠu khng khi khi‰n anh bng hong.
Khng kh trong phng t nhin nh ngng †ng li v khng ai, k‹ c anh, kp ngh ra cch ph v n. May thay lc y Hng qun bܧc vo .
Thy Hng qun xut hiŒn Ƕt ngt, Xuy‰n git mnh:
- Anh i u y ?
Hng qun cng bt ng trܧc s hiŒn diŒn ca cc c gi . N p ng:
- Ti ... ti ...
Xuy‰n dm Hng qun t u ‰n chn, lp li cu hi:
- Anh ‰n y lm g vy ?
Trܧc thi Ƕ cnh gic ca cc c gi, Hng qun cng lng tng. N c ng ǿc ra trܧc ca, ti‰n thoi lܫng nan.
Thy iŒu b ca Hng qun, Xuy‰n cng thm nghi . N ra lŒnh:
- Anh xe tay ra coi!
Hng qun xe tay ra nh mt ci my . Xuy‰n gt g:
- Tt! Ti c s anh cm theo "v kh".
Ki‹u n ni thng thng ca Xuy‰n khi‰n Hng qun sܮng mt.
Anh liŠn gii vy cho n:
- Xuy‰n ng hi‹u lm! HiŒn nay Hng chung vi ti .
Xuy‰n tr mt:
- Ÿ chung vi thy ?
Anh gt u:
- , Hng s vi ti cho ‰n h‰t nm h†c. Sau Hng s chuy‹n trܩng vŠ Bn Tre .
Xuy‰n th pho:
- Ha ra l vy!
Cc Hng chp miŒng:
- Hn g m c ti hai ci gi!
Thc khng ni g nhng mt my n trng ti tnh hn ln. Anh nhn ra ngay iŠu v vy nh mt ca anh khng dm ngng lu trn gng mt Thc.
Xuy‰n li ni:
- Bi‰t Hng qun y, con Cc Hng s gh thm thy hoi cho coi!
Cc Hng trn mt:
- Thi, ri nghen!
Anh cng vi vng gt i:
- Xuy‰n ng c a nh vy!
Xuy‰n cܩi h h:
- Vy thi, em khng a na ! Nhng m em bo cho thy bi‰t hiŒn nay trong lp c my cp "‹ š" nhau nghen!
Anh mm cܩi:
- ChuyŒn bnh thܩng thi! ng no cc em cng bt u ‰n tui trܪng thnh. Min l nhng tnh cm trong sng v nht l ng ‹ nh hܪng ‰n chuyŒn h†c tp!
Xuy‰n gt u, lm lnh:
- Em cng ngh ng y nh thy! Ch yu m b t chi ri b h†c th ...
ang ni, bt gp ci trng mt ca anh, Xuy‰n hong hn ngng bt. N rt c nhn sang Hng qun lc ny ang ngi hiŠn lnh nh mt ng bt trn giܩng.
Cc Hng hi lng sang chuyŒn khc:
- Ch nht ny lp mnh vn i cm tri ch thy ?
- i ch! K‰ hoch khng c g thay ǰi! - Anh quay sang Xuy‰n - Xuy‰n dn d v phn cng cc bn xong c cha ?
Xuy‰n ti tnh:
- D, xong h‰t ri . Trong b†n em th con Thc ch theo ci ni, cn Cc Hng c nhiŒm v i mua u, ܩng ...
Anh nheo mt:
- Th‰ cn Xuy‰n?
- D, em th ... ch huy !
Xuy‰n cܩi h h ri ni ti‰p:
- Nhng ln ny ti em trch qu lp nu ch ch khng nhܩng "vinh d" cho thy na u !
- Vy l tt! - Anh tc lܫi - Ti cng ngn ci "vinh d" m cc c dnh cho ti lm ri!
Nghe anh ni, Cc Hng v Thc che miŒng cܩi khc khch. T nhin chng thy anh tht l gn gi .
Thc hi:
- Cn ti th nm th sao thy ?
- Sao l sao ?
- Ci v mua v cho c lp i xem phim "Hn t" !
Anh sc nh ra:
- €, hm qua ti lin hŒ vi ban ch nhiŒm rp Lao ng ri . Lt na cc c cm giy gii thiŒu qua ly v.
Cc Hng hi:
- Phim ny hay khng thy ?
- Ti cha xem. Nhng †c truyŒn "Hn t", cc c nn xem qua phim ny cho bi‰t.
Xuy‰n kht mi:
- Phim "Hn t" chc d hn phim "Hn "!
Hng qun ang ngi yn b‡ng "h" ln mt ti‰ng. Xuy‰n vi vng ng dy, rt c:
- Thi, i ly v ti my i! Ngi y mt lt, tao ni lung tung, sinh chuyŒn by gi!
Thc v Cc Hng cng ng dy . Anh a t giy gii thiŒu cho Xuy‰n, dn:
- Ly v xong, Xuy‰n c gi nguyn , Ǯi ‰n sng th nm hy pht ra .
Khi cc c gi chun b co t, anh quay sang Hng qun:
- Hng i ly v vi cc bn i!
Thot u, Hng qun hi lܫng l nhng ri n thn nhin cm m bܧc theo cc c gi .
Hng qun khng c xe . N ch Thc.
Trong cn phng oi bc, by gi ch cn mt mnh anh. Nhng anh cha vi quay vo nh. Anh ng chn chn trܧc ca nhn theo cc h†c tr ca mnh. Ba chi‰c xe chay song song bn nhau nh nhng ch nga non vui v v tinh nghch, c chc chc li nhch li gn ri dt ra xa ri li nhch li gn.
Thnh thong Hng qun li quay qua tr chuyŒn vi Cc Hng. C Xuy‰n cng ho hng gp chuyŒn. Khng hi‹u chng ni vi nhau nhng g m anh nghe t xa v†ng li nhng chu‡i cܩi gin d. Anh cm thy vui ly niŠm vui hn nhin ca cc bn tr.
Nhng vŒt my u m dܩng nh thc s tri qua ‹ nhܩng li bu tri trong lnh, quang ng cho tui h†c tr y yu thng v m mng.
Nhng chi‰c xe chy tht xa nhng anh vn ng nhn theo . Chi‰c o Thc mc by gi ch cn l mt chm trng nh, hŒt nh ngi sao ban chiŠu . Hy gi gn cho ngi sao ng tt v cho chi‰c o h†c tr trng mi nh, Thc i! Anh ni thm vi chnh mnh v khng hi‹u Thc c th‹ nghe thy nhng li anh ni hay khng.

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 1

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )