Chu+o+ng 2: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: N Sinh

Ngy hm sau anh khng ‰n qun.
Ngy hm sau na cng vy .
Cc Hng ng Xuy‰n:
- My bt nt d qu, anh chng chy mt ri .
Xuy‰n cܩi:
- Khng phi u! Chc anh chng ang "trng cy si" con nh no, b ti mnh lm l b mt nn anh ta trn lun.
Thc ci:
- Anh ta bo l khng phi kia m!
Xuy‰n nhn vai:
- Bi‰t u ܮc!
Cc Hng lm ra v trm ngm:
- Tao li ngh khc.
- Ngh sa - Xuy‰n t m hi .
- Tao ngh l anh chng ang tht nghiŒp li b p tr tiŠn ch, s qu anh ta khng dm bn mng ti qun na .
Lš do Cc Hng a ra khi‰n c ba cܩi khc khch. T nhin Thc ni:
- Tao ngh l anh chng s tr li .
Xuy‰n nhn Thc, mt nheo nheo:
- A, anh chng c hn vi my phi khng?
Thc mt:
- By!
- Ch sao my bi‰t anh ta s tr li ?
Thc p ng:
- Tao on vy thi .
- My on trt lt! Tao c quy‰t anh chng i lun.
Xuy‰n ni nh inh ng ct. Thot u, Thc tnh ci nhng ri n lm thinh. Tht ra cng chng c du hiŒu g chng t anh chng tn Gia kia i lun hay s quay tr li . Nhng khng hi‹u sao, Thc vn tin rng anh s xut hiŒn trܧc cng trܩng vo mt ngy bt cht no . VŠ lš do bi‰n mt ca anh, Thc cng khng ngh nh Cc Hng v Xuy‰n. Thc tin rng hai ngy nay anh khng ‰n qun cy S, chc l anh ang lang thang tm viŒc lm u . C th‹ khng ni no nhn anh v anh ti‰p tc g lng trn xe p chy t u n† ‰n u kia thnh ph. V n‰u anh tm ܮc viŒc lm, chc anh cng cha i lm ngay . Anh phi c thi gian ‹ chun b. ng no anh cng c thi gi ‹ gh qun v ngi vo ch‡ quen thuc ca mnh. Thc ngh nh vy nhng khng ni ra . Xuy‰n pht v lng Cc Hng:
- Hm trܧc tao qun hi anh chng my tui .
Cc Hng nhn mt:
- Ai li con gi i hi tui con trai!
Xuy‰n khot tay:
- Nhm nhn g! Tao hi tut! Ln sau n‰u gp mt anh chng my nh nhc tao!
Cc Hng nhn tri:
- Anh chng hm trܧc khong hm hai, hm ba tui . Hn ti mnh bn, nm tui g .
Xuy‰n xe my ngn tay tnh nhm mt hi ri tuyn b:
- Nh vy anh ta tui con nga hay con d g .
- Bi‰t u anh ta tui con kh ! - Thc ni .
Xuy‰n lc u:
- Anh chng ny ng b hiŠn kh, khng th‹ tui con kh ܮc.
Ngng mt lt, Xuy‰n ti‰p tc nhn xt:
- Anh ta cng khng c v g l tui con d .
Cc Hng li‰c Xuy‰n:
- Sao my bi‰t?
Xuy‰n cܩi h h:
- Tao dm qua mt ci l bi‰t liŠn. Anh chng ny trng rt nht gi . Khc hn Hng qun ca my .
Cc Hng giy ny:
- My ni by khng h! Hng qun sao li ca tao!
- Ch g na! N chng vi‰t th t tnh vi my l g!
- KŒ n ch ! Vi‰t th l chuyŒn ca n ch u phi chuyŒn ca tao !
Xuy‰n vn khng tha:
- Sao my li nhn ?
Cc Hng nhn nh :
- Tao u c nhn. N len ln b th v ngn bn tao lc no khng hay .
- Nhng ai bo my m ra †c? - Xuy‰n ti‰p tc "truy".
- Ngu g khng †c ! - Cc Hng vnh mt.
Xuy‰n reo ln:
- Vy l my chu Hng qun ri hn ?
Cc Hng nhn vai:
- Chu ci mc x ! My cng †c th ca n vy !
- Nhng tao †c l †c k ca my . u phi th n gi cho tao .
Cc Hng khot tay:
- Th l th chung. N‰u Hng qun ca tao th cng l ca my vi con Thc lun.
Nghe ‰n tn mnh, Thc git tht:
- Thi, thi, cho tao rt tn i ! ng c m gn ghp by b!
Xuy‰n cܩi kh:
- Tao cng rt tn lun ! Tr n cho con Cc Hng !
Cc Hng tc lܫi:
- Ti my tr n cho tao th tao tr n vŠ cho ... ba m n. Tao khng nhn.
Thc nhn Cc Hng:
- N m nghe my ni vy chc n khi nhn mt my lun .
- Cho n khi nhn mt ! - Cc Hng ht u - H†c khng lo h†c, by ǥt yu vi ng !
Thc cܩi h h :
- My ni y hŒt my b gi .
Cc Hng p tnh :
- Cu tao "thung" ca m tao .
t ngt Xuy‰n ni, gi†ng trm ngm:
- Nh vy l anh chng tui con nga .
Cc Hng tr mt:
- Anh chng no ?
- Anh chng Gia ch anh chng no .
Cc Hng "h" gi†ng :
- Cha thy ai v duyn nh my ! ang ni chuyŒn Hng qun t nhin chuy‹n qua anh chng Gia !
Xuy‰n ni, gi†ng dt khot:
- "S phn" ca Hng qun coi nh gii quy‰t xong ri . Tao tr li Š ti c .
Cc Hng kht mi :
- Tr li lm g na . Anh chng "t‰ch" mt tiu ri .
- hn ! - Ni xong, Xuy‰n th di - Tao ni anh chng tui con nga u c sai . H ra mt cht l chy mt . Ch ti‰c l ...
- Ti‰c l sao ? - Thc t m .
Xuy‰n t v ru r :
- Ti‰c l t ry vŠ sau m‡i khi n ch ti mnh phi t tr tiŠn ly . Ti‰c t rut !
Nhng anh khng mun ‹ Xuy‰n phi "ti‰c t rut" . Ngy k‰ ti‰p anh li xut hiŒn .
Cng ging nh m†i ln, anh ‰n qun vo lc sng sm, dng xe bn gc s v ti‰n vo pha trong vi mt dng iŒu khng thay ǰi .
Ln ny, ngܩi u tin nhn thy anh cng l Xuy‰n. N bm kh Cc Hng:
- Con Thc ni ng my . Anh chng li xut hiŒn.
Cc Hng a mt nhn vo qun v n nhanh chng nhn ra dng ngi lng l ca anh. Anh ang nhn l ng i u bn ngoi ca s, nhng ln khi thuc bay chp chn trܧc mt.
Xuy‰n git tay Cc Hng:
- Ti mnh vo i!
- Ch con Thc vi!
Khi Thc ti, n ngc nhin khi thy Xuy‰n v Cc Hng ang ng lng ngng trܧc cng trܩng.
- Sao cha vo lp ? - Thc hi:
Xuy‰n cܩi:
- Ch my .
Thc nghi ng:
- Ti my xo ! Khi khng li ch tao trܧc cng !
- Sao li khi khng? - Xuy‰n lm ra v quan tr†ng - C chuyŒn ti tao mi ch ch !
- ChuyŒn g? Bt tao dn i n bnh cun ch g !
- Khng phi ! Bnh cun cng hp dn nhng khng hp dn bng chuyŒn ny !
Thc st rut:
- Ni hoi m my khng b ci tt a lm ra b b mt. C p p m m hoi ! - Ri Thc quay sang Cc Hng - ChuyŒn g vy Cc Hng?
Cc Hng nheo mt:
- ChuyŒn ca my .
- ChuyŒn ca ta - Thc trn mt.
Cc Hng gt g:
- chuyŒn ca my . Anh chng hm trܧc li ‰n. Thc mt. N m thm thp vo lng Cc Hng:
- Dp ti my i ! Ti my c gn ghp tm by khng h !
Tuy phn i, Thc vn hi hp nhn qua qun cy S nhng n khng thy g h‰t. Anh ngi mt ch‡ no , khut lp. D vy, Thc vn c cm gic vŠ s hiŒn diŒn ca anh. R rng, ng nh n ngh, anh tr li .
Xuy‰n gic:
- By gi th mnh ko vo "quy" anh chng ch ?
- Nht nh ri !
Cc Hng hܪng ng bng mt gi†ng hng h nh ngܩi lnh h "xung phong" trܧc khi xng ln nh gip l c. Va "h" n va cm tay Thc ko i .
Ln ny, anh khng cn ngc nhin trܧc s xut hiŒn Ƕt ngt ca ba c gi . Trt t hnh qun vn khng thay ǰi: Xuy‰n i trܧc, Cc Hng i gia v Thc i sau cng. Nhng hm nay anh khng cn ht hong trܧc nhng bܧc chn hm h ca Xuy‰n. Thm ch anh cn n h† bng mt n cܩi thn thiŒn. Va ngi xung gh‰, Xuy‰n khen anh:
- Hm nay trng anh c v bi‰t iŠu hn hm trܧc.
- Bi‰t iŠu g u ? - Anh d dt hi li .
- Nh va ri ! Anh bi‰t cܩi .
Anh cn mi:
- Hm trܧc ti cng cܩi vy !
Xuy‰n nhn vai:
- Hm trܧc anh cܩi ki‹u khc. Cܩi khi d‹.
Anh vi vng thanh minh:
- u c ! Lm sao ti dm khi d‹ cc c .
Xuy‰n lm mt lnh lng:
- Bi‰t u ܮc !
V mt ca Xuy‰n khi‰n anh bi ri . Anh p ng:
- Chc Xuy‰n ngh sao ch ! Ti u c š khi d‹ ai !
Xuy‰n reo ln, n qun ngay chuyŒn "hi ti" i phng:
- A, t ra anh cn nh tn ti ! Hay qu hn !
Anh mm cܩi:
- Cc c chng bo tn cc c va p va d nh l g !
Xuy‰n ch Thc:
- Vy anh c nh tn con nh ny khng?
Anh gt u:
- Nh. l Thc. Cn y l Cc Hng.
Cc Hng gc gc u:
- Tr nh ca anh ng l tuyŒt vi . Vy anh c nh sau khi ti ny n ch xong, anh phi lm g khng?
Thot u, anh ng ngܩi ra . Nhng ri anh cht hi‹u:
- Ti li phi tr tiŠn cho my c ch g ? - Anh va ni va cܩi .
Cc Hng nhn nh :
- Si li "li phi" ! Phi ni l "li vinh d tr tiŠn" mi ng !
- th "li vinh d" !
- Vy l anh ng š ri hn ?
Anh tc lܫi:
- ܮc thi ! ChuyŒn u c kh g !
- Tt lm ! - Cc Hng khen - Ha ra anh l mt con ngܩi dng cm. Th‰ m ti ny tܪng anh chy trn lun ri !
Anh tr mt:
- Chy trn ai ?
- Th chy trn ti ny ch chy trn ai !
Anh i t ngc nhin ny ‰n ngc nhin khc:
- Ti sao ti phi chy trn cc c ?
Cc Hng cܩi:
- Ti v anh s ... tr tiŠn ch.
Anh bt cܩi . Nhng ln ny anh khng p. Thy anh ngi im lng, Thc hi:
- Hai ngy va ri anh i tm viŒc lm phi khng?
B hi thnh lnh, anh ng ngc:
- ViŒc lm g?
- Th viŒc lm ch viŒc lm g ! Anh tht nghiŒp m !
- € ... ... Ti i tm viŒc lm.
Khng ‹ š ‰n s lng tng ca anh, Thc hi ti‰p:
- Anh tm ܮc cha ?
Anh gt u:
- ܮc ri .
- Chng no anh i lm?
- Khong mt thng na . Sau t‰t dng lch.
- Anh lm u ?
- Ti cha bi‰t.
- Sao k vy ? Mt thng na i lm m by gi vn cha bi‰t lm u ?
- . Cha bi‰t.
Xuy‰n Ǣng hng mt ti‰ng, ni:
- Anh rc ri qu ! Nhng iŠu ny th anh bi‰t ch?
- iŠu g?
- Sp ti gi v h†c ri .
- Th sao ?
- Th ti ny b anh ngi li mt mnh ch sao ?
Anh mm cܩi:
- , cc c i i ! ‹ tiŠn ch ti tr cho .
Cc Hng nhy mt:
- Ni vy ch anh ‹ ti ny tr. Anh ch tr tiŠn c ph ca anh thi . Hm no ti ny h‰t tiŠn th anh tr lun tiŠn ch. ng š khng?
Anh cha kp tr li th Xuy‰n ln ti‰ng, gi†ng y quyŠn uy:
- Cn mai mt anh mun vng mt th phi xin php ti ny . Khng ܮc t š i lung tung nh my ngy va ri . Nh cha ?
Trܧc nhng mŒnh lŒnh anh thp v dn dp nh vy, anh khng kp ngh ra cu tr li, nh gt u i . T nhin anh nh ‰n cu "nht qu›, nh ma, th ba h†c tr" v anh ngh l ra phi x‰p h†c tr ln hng th nht mi ng.

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 3

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )