Chu+o+ng 3: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: N Sinh

Mc d Xuy‰n "ra lŒnh" cho anh nh vy nhng anh cng ch ‰n qun vi ba ngy ri li b‡ng nhin bi‰n mt. Xuy‰n tc in ln:
- Anh chng ny v k› lut qu ! Vng mt khng c php tc g h‰t !
Thc t v lo lng:
- Bi‰t u anh ta gp chuyŒn g !
Xuy‰n "h" mt ti‰ng:
- ChuyŒn g th chuyŒn ch ! Ta dn ri . Mun i u phi xin php, khng c t š nh vy ܮc !
Thc nhn mt:
- My lm nh anh ta l h†c tr ca my khng bng !
Cc Hng ln ti‰ng:
- Con Thc ni vy khng ܮc. Hm trܧc anh ta ng š nh vy ri . By gi anh ta phm "ni qui", phi pht !
Xuy‰n reo ln:
- ng ri, phi pht ! - Ri Xuy‰n ng Cc Hng - Nhng pht g by gi ?
Cc Hng cn mi:
- ‹ tao ngh coi !
Cc Hng ngh lu tht lu . Nhng n vn cha tm ra hnh pht thch hp i vi anh chng "v k› lut" ny .
Xuy‰n gic:
- Ngh ra cha ?
- Cha .
- Sao lu qu vy ?
- Kh qu ! Ch tao cht xu na i !
Thm cht xu na, Cc Hng vn tc t . Thy vy, Xuy‰n ni:
- Thi i n ch i ! Va n ch va ngh.
C b†n ko qua qun cy S.
Nhng m‡i ngܩi n h‰t hai ly ch m hnh pht dnh cho anh vn cha ngh ra .
Thc chp miŒng:
- Hay l... tha cho anh ta i !
Xuy‰n quc mt:
- Tha sao ܮc m tha ! My th lc no cng bnh anh chng chm chp !
Thc phn ng:
- Bnh u m bnh ! Ti ti my ngh hoi khng ra th tao ni vy thi .
Xuy‰n khot tay:
- Khng tha g h‰t ! Trܧc khi v lp phi ngh cho ra ! - ang ni, Ƕt ngt Xuy‰n cܩi toe, mt n ti hn hn - A, c cch ri !
Thc t m:
- Cch g ?
Xuy‰n lm b quan tr†ng:
- By gi ti mnh vo lp.
Thc ng ngc:
- Th n ch xong phi vo lp ch sao !
- Th vy .
- Vy th ni lm g !
- Nhng ti mnh khi tr tiŠn ch.
- Mnh khng tr th ai tr ?
- Anh chng Gia .
- Anh ta u y m tr ?
Xuy‰n nhn vai:
- Lo g ! Khi no anh ta ti anh ta tr. l hnh pht thch hp nht.
Cc Hng phn vn:
- Chc g b ch qun chu ?
- Chu ch sao khng ! ‹ tao ni !
Ni xong, Xuy‰n bܧc li ch‡ quy thu tiŠn, th thm g vi b ch qun. Thc thy b ta gt u lia la, miŒng cܩi cܩi . Mt lt, Xuy‰n i ra, mt my ti tnh, tuyn b:
- Xong ri !
Hm nay, anh li xut hiŒn qun cy S, cng Ƕt ngt nh khi anh bi‰n mt. Nhng ln ny, anh ‰n hi tr so vi thܩng lŒ . Lc , khong mܩi gi, cc lp ang vo h†c, cng trܩng ng im m. Trong qun lc c cc h†c sinh ngh hai ti‰t sau . Khi anh ngi vo gh‰, mt tri ln kh cao, khng kh bt u nng bc v trܧc hin cy s ang thu bng li . Theo thi quen, anh ku mt ly c ph mc d sng nay anh ung c ph vi my ngܩi bn quen trܧc y cng h†c chung mt lp. B ch qun ch thn mang c ph ra cho anh. t ly c ph xung bn, b cha ra trܧc mt anh mt mnh giy nh. Anh cm ly v †c thy trong dy s tiŠn, bn cnh l mt hng ch trong ngoc n chng ‹ ch thch. Hng ch ghi: "TiŠn su ly ch". Anh lt ti lt lui tm giy ri a mt nhn b ch qun:
- Giy g y bc ?
- TiŠn ch ca my c ! - B ch qun gii thch.
- My c no ?
- Ba c hay ngi chung vi cu . H† ni h† l bn ca cu .
Anh an ra ngay Xuy‰n, Thc v Cc Hng. Nhng anh cng cha hi‹u h† nh gi tr g vi anh. Anh li hi:
- NhNg bc a tm giy ny cho ti lm g ?
- y l tiŠn su ly ch my c n hm qua . H† bo ‹ anh ti tr tiŠn.
Tnh hung bt ng khi‰n anh d cܩi d khc. Anh mc ti tr tiŠn, bng khng bi‰t ci "vinh d" ny cn eo ui anh ‰n bao gi.
Bui tra, trܩng tan h†c. Trong m h†c sinh ang chen chc nhau ra cng, anh nhn thy ba c gi . B†n h† ang cܩi ni ru rt, hnh nh khng ai thy anh. Khi i ngang qua qun, bt gic Thc quay u nhn vo . Pht hiŒn ra anh, n vi v quay i v ly tay khŠu Xuy‰n v Cc Hng. Trong thong mt, c ba p vo qun. Nh thܩng lŒ, Xuy‰n i u, hng hng h h . Ln ny cha kp ngi xung gh‰, Xuy‰n b b :
- Cho ng anh ! Mnh kho ch ?
Anh mm cܩi:
- Cng bnh thܩng.
Xuy‰n h mi :
- Vy h ? Vy m ti ny tܪng ng anh chng bnh thܩng cht no !
Gi†ng lܫi khiu khch ca Xuy‰n khi‰n anh ngc nhin. Nhng anh cha kp ngh ngi, n "p" lun:
- ng anh bi‰t khuy‰t i‹m ca mnh ri ch ?
Anh ngn ngܩi ra:
- Khuy‰t i‹m g ?
Xuy‰n khng tr li . N quay qua Cc Hng, chp miŒng:
- Ha ra ng anh ca mnh qun sch m†i th ri !
Cc Hng nhn vai:
- Mt tr nh khng khi‰p !
Xuy‰n bi thm:
- Mt tinh thn v k› lut...
- ... Trong mt b qun o lng cong ! - Cc Hng ti‰p.
Xuy‰n v Cc Hng c k tung ngܩi hng khi‰n anh chng hi‹u u cua tai nheo ra lm sa† Trong ba c gi, anh thy Thc c v du dng, khc hn Xuy‰n v Cc Hng. Thc khng bao gi nghch ph anh, n ch im lng theo di tr a ca hai bn. V vy, anh nhn Thc, hi :
- ChuyŒn g vy, Thc ?
Thc cܩi:
- ChuyŒn anh khng ti qun . Anh khng ti qun m khng xin php.
Anh vn khng hi‹u :
- Xin php ai ?
Xuy‰n hng gi†ng:
- Xin php ti ny ch xin php ai ! Hm trܧc ti ni chuyŒn , anh gt u ng š ri . By gi anh li gi b qun.
By gi anh mi cht nh ra v anh cm thy mnh ang ri vo mt tnh th‰ kh khn, hŒt nh con chim mc by . Tuy vy anh vn gt g tha nhn:
- ng ri ! Ti nh ri !
Cc Hng ng anh chm chm:
- Ch khng phi anh c tnh qun h ?
- u c ! Ti qun tht.
Xuy‰n khot tay:
- N‰u qun tht th thi ! Nhng nh vy l anh tha nhn mnh c khuy‰t i‹m ri ch ?
Anh tc lܫi :
- , tha nhn.
Xuy‰n "ct vn" ti‰p:
- C khuy‰t i‹m th phi lm sao ?
- Phi sa cha ! - Anh p nh ci my .
Xuy‰n gc gc u :
- ng ri ! Phi sa cha ! - N ngng mt cht ri ni ti‰p, gi†ng chm ri - Nhng trܧc khi sa cha th phi k› lut.
Anh git tht:
- K› lut ?
Xuy‰n nhܧng mt:
- Ch g na ! C khuy‰t i‹m th phi k› lut. Ai m chng vy . Anh ng š khng ?
- Nhng k› lut g mi ܮc ch ?
Cc Hng ln ti‰ng, gi†ng b mt:
- Gp b ch qun anh s bi‰t.
Nghe vy, anh th pho:
- N‰u vy th ti bi‰t ri !
Va ni anh va cm t giy ghi tiŠn ch trn bn v a cho Cc Hng. Xuy‰n v Thc cng chm u vo xem. †c xong ni dung ghi trong tm giy, Thc cܩi khc khch. Cn Cc Hng th xušt xoa :
- T "quy‰t nh k› lut" ny cn ܮc lu gi cho ǩi sau h†c tp !
Xuy‰n thc t‰ hn. N nhn anh bng nh mt ranh mnh:
- Nhng m anh thi hnh k› lut cha ?
Anh cܩi:
- Ri ! Ngay t khi nhn ܮc "quy‰t nh" !
Ni xong, anh git mnh nhn ra anh nhim phi li n ni t‰u t‰u ca Cc Hng.
Xuy‰n khen anh:
- Nhanh nhn nh vy l tt ! Nhng mi ch l phn mt. Cn phn hai ...
Cu ni lp lng ca Xuy‰n lm anh tot m hi . Tܪng u thot nn, ai d mi h‰t tp mt. Khng bi‰t ci tr k› lut tri i ny cn ko di bao nhiu tp na . Tht ra, ngay c Thc v Cc Hng cng ng ngc khng bi‰t Xuy‰n nh dn dt tr chi ny ‰n u . Ci v tp mt, tp hai ny l do Xuy‰n ba ra ch khng c trong k‰ hoch chung ca c b†n.
- G na y ? - Anh nhn nh hi .
Xuy‰n tnh b:
- Sp ti ti ny than gia bi‹u din vn nghŒ trong trܩng.
- ChuyŒn lin quan g ‰n ti ?
- C ch sao khng ! Ti ny biu din ti‰t mc ma "Bi ca trn sng".
- Th sao ? - Anh vn cha hi‹u Xuy‰n nh gi tr g. Nhng Xuy‰n vn khng tr li thng cu hi ca anh. N c ni vng vo:
- Trong ti‰t mc , con Cc Hng v con Thc ng vai ngܩi c, cn ti l anh chng lnh thy .
Anh st rut:
- Chc Xuy‰n nh nh ti ng vai lnh thy th‰ cho Xuy‰n phi khng ?
- Xuy‰n lܩm anh:
- Tܧng anh l tܧng h†c tr, ng vai lnh thy sao ni .
- Vy th chuyŒn lnh thy dnh dng g y ?
- Dnh dng ch sao khng ! Bi v ti ng vai lnh thy nhng khng th‹ no tm ra mt b lnh thy .
Anh nhn n :
- Xuy‰n nh nh ti ki‰m gim ch g ?
Xuy‰n gt u, miŒng n cܩi toe .
- Vy th ni ngay t u cho ri . Xuy‰n c ni vng vng, nghe pht mŒt !
Cc Hng ni:
- Anh thng cm cho n i ! Tt ca n trܧc nay l vy . Ti ny can hoi m n hng chu b, c gi lm ca .
Xuy‰n cܩi h h:
- Ngu sao b !
Ri n quay sang anh:
- Nh vy l anh chu ri hn ?
Anh p ng:
- Ti khng th‹ ha chc. Nhng ti s c gng.
Nghe anh tr li vy, Xuy‰n nghinh mt:
- Ti khng cn anh c gng. Ti ch cn anh ha chc thi .
Thc li‰c Xuy‰n:
- Ai li ni nh my !
Xuy‰n nhܧng mt:
- KΠtao !
Anh vut tc:
- ChuyŒn kh y !
T nhin Cc Hng thy ti nghiŒp anh. N ni:
- ng l kh tht ! Trong chuyŒn ny con Xuy‰n hi x p.
Xuy‰n ngušt Cc Hng:
- €, my ha theo con Thc hn ! N‰u ngon, sao my khng nh Hng qun ki‰m gim i !
Cc Hng nhn mt:
- Dp chuyŒn Hng qun i ! My lng xt !
Anh can:
- Thi cc c ng ci nhau na ! ‹ ti ngh coi !
- , anh ngh i ! - Xuy‰n ni, v khoi ch.
Trm ngm mt hi, anh ni, gi†ng khng ܮc t tin cho lm:
- Ch c cch ‰n B T lŒnh Hi qun hi mܮn.
Xuy‰n reo ln:
- Vy anh ‰n i !
Anh tc lܫi:
- D g m ‰n ! Phi c giy gii thiŒu !
- Th anh lm giy gii thiŒu .
- Giy gii thiŒu u m lm.
Xuy‰n lo lng:
- Phi tm ra cch g ch ? Chng l anh chu thua ?
Anh ci u suy ngh:
- ‹ ti tnh cch khc ! - Cht anh ngng ln, mt long lanh - €, ܮc ri ! Ti s ‰n on ca nhc Hng MiŠn Nam.
- on Hng MiŠn Nam ? - Xuy‰n tr mt.
- . Cch y my nm, on ny c mt ti‰t mc ma vŠ bi‹n. Ti nh h† c mc lnh thy .
- Anh quen h† h ? - Cc Hng hi .
Anh lc u:
- Khng quen. Nhng ti c ‰n hi i . Bi‰t u h† cho mܮn.
Xuy‰n gt u:
- , sng ki‰n hay y ! ChiŠu nay anh ‰n i !
- Ti nay mi gp h† ܮc. ChiŠu ti cn phi i tm t bo †c xem ti nay h† din rp no . C vy mi bi‰t ܩng m tm.
- Vy chng no anh em lnh thy ‰n cho ti ny ?
Anh nhu my:
- Gp khng ?
- Rt gp.
- Khong ba ngy na ܮc khng ?
- Ba ngy th ܮc ! Nhng anh nh ng hn nghen !
- , ng hn !
Tuy ni nh vy, tht bng anh khng tin vo k‰t qu cng viŒc bao nhiu .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 4

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )