Chu+o+ng 4: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: N Sinh

Hn vi Xuy‰n ba ngy nhng mi ‰n ngy th hai, anh c mt qun.
Xuy‰n hi:
- lnh thy u ?
Nhn gng mt rng r hy v†ng ca n, anh y ny kinh khng. Sau mt thong ngp ngng, anh ni, gi†ng bi ri:
- Khng mܮn ܮc.
Gi†ng Xuy‰n xu hn i:
- Sao vy ? Anh c ‰n on Hng MiŠn Nam khng ?
Anh gt u:
- C. Nhng h† bo ti‰t mc lu ri khng bi‹u din. Nhng b lnh thy c h‰t ri .
Xuy‰n trch:
- Anh tht c ln. C cng mܮn. Ti ny u c cn mi .
- Nhng c qu, h† em lm gi lau h‰t ri .
Xuy‰n th di:
- Vy th thi .
Cc Hng v Thc ngi bn cnh cng bun xo . Anh cng bun. Khng hi‹u sao anh c cm gic m†i chuyŒn Šu do l‡i ca mnh. Anh liŠn ly my tm giy mu xanh ct sn trong ti xch ra, d dt ni:
- Ti ct my tm giy ny ...
- G vy ? - Xuy‰n hi .
- Giy mu .
Xuy‰n ngc nhin:
- Anh ct giy mu lm g ? Ti ny ln ri, u c h†c mn th cng.
- Khng phi! Ci ny ‹ lm lnh thy .
Trong khi Xuy‰n ang tr mt th Cc Hng reo ln:
- Ti hi‹u ri . Anh nh dn nhng ܩng s†c xanh ln o trng ch g ?
- . Ch c cch lm nh vy .
Xuy‰n hi‹u ra v n nhn anh bng nh mt tru m‰n. Ln u tin n nhn anh nh vy . V n khen:
- Anh tht thng minh.
Ngp ngng mt cht, n ni thm:
- V tht tt.
Li khen ca Xuy‰n lm anh ngܮng c mt.
Cc Hng cܩi cܩi nhn anh:
- Vy l may cho anh . N‰u khng c my tm giy ny "cu mng", con Xuy‰n n k› lut anh ri .
Xuy‰n nt Cc Hng:
- My ng c ni oan cho tao ! K› lut cng ty chuyŒn ch!
Nghe Xuy‰n ni, anh bun cܩi nhng c nn. N lm nh anh l h†c tr ca n, mun pht lc no th pht.
Cc Hng hi anh:
- Ti mt, anh c mun ‰n xem ti ny bi‹u din vn nghŒ khng?
Anh cha kp tr li th Thc can:
- Thi, anh ng i! Ti ny ma xu hoc !
Cc Hng lܩm Thc:
- Xu u m xu! My ng c khim tn m mt uy tnh ca c b†n. Tao thy ti mnh ma khng thua g chng trnh ca nhc nܧc ngoi trn ti-vi .
Xuy‰n kht mi:
- Cn hn na y ch!
Xuy‰n ni xong, c b†n cܩi khc khch. Anh cng cm thy vui ly niŠm vui hn nhin v nh nhnh ca cc c gi .
Cc Hng li hi:
- Sao ? Anh i khng?
Anh ngp ngng:
- Ti cha th‹ ni trܧc.
Cc Hng nheo mt:
- Anh ngi phi khng?
- Khng. Ti c ngi g u . Nhng ti mt c th‹ ti bn.
- Thi, by gi nh th‰ ny . Ti mt, n‰u anh rnh th anh ‰n trܧc cng trܩng lc by gi, ti ny s a anh vo . ܮc khng ?
- Cn n‰u tr th ti vo mt mnh ?
Cc Hng nhn vai:
- S i mt mnh anh khng vo ܮc. ng bo vŒ s ui anh ra liŠn. Phi c ti ny bo lnh mi ܮc. Nh nghen, lc by gi.
Anh gt u .
Nhng vo bui ti lin hoan vn nghŒ, Xuy‰n, Cc Hng v Thc ch mi con mt vn khng thy anh ti . ‰n by gi, c ba nh phi ko vo hi trܩng.
My hm sau, gp anh, Xuy‰n hi:
- By gi ti ba sao anh khng ti ?
- Ti kt.
Cc Hng trch:
- Ti ny ch anh ‰n di c c lun!
Anh a:
- Ti thy c ca my c u c di .
- Di ch! Hm di lm. Ba nay tht li ri .
Xuy‰n t v ti‰c r:
- Ti ny ma p qu tri m anh khng ܮc xem, ung tht!
Thc chp mt:
- Ci o lnh thy trng ging lm!
Anh gt u:
- , trng rt ging. Nhng my c dn khng k, Xuy‰n ma na chng, mt ܩng viŠn b bong ra . Trng nh ci ui diŠu .
Xuy‰n tr mt:
- a, sao anh bi‰t?
Ri n quay sang Thc:
- My len ln my k‹ phi khng?
Thc nhn mt:
- Hi v duyn!
Anh cܩi:
- Khng phi Thc k‹ u! Hm ti c xem!
Cc Hng bn tn bn nghi:
- Anh c xem?
- .
- Anh ti hi no ?
- Khong tm gi. Ti ti tr.
- Lm sao anh v ܮc?
- Ti ... i v .
- Nhng mai cho anh v ?
- Th bc bo vΠ.
Cc Hng nghi ng:
- Bc bo vŒ m ‹ yn cho anh v ? Bc ta ui anh ra y ch!
- Bc ta khng ui . Ti ni: bc cho chu vo xem vn nghŒ. Bc ta bo: vo i! Ch c th‰ thi!
Cc Hng kht mi:
- Ch c th‰ thi! Tht kh tin!
Xuy‰n cng ng š vi Cc Hng. N ni:
- Qu l kh tin! Bc bo vŒ ca ti ny rt kh tnh. Khng bao gi bc ta cho k l mt vo trܩng xem vn nghŒ. Ti nghi l anh leo hng ro!
Thc phn i:
- Hng ro trܩng mnh ton km gai lm sao leo ܮc?
Xuy‰n hng gi†ng:
- Bi‰t u ܮc! N‰u khng th chc anh nn n i vi bc bo vŒ. Khng chng anh hi l bc ta na!
Anh nhn vai:
- Ti chng nn n cng chng hi l. My c khng tin th thi! Bc ta ch ni: vo i! Th‰ l ti vo!
K cng ca anh khi‰n ba c gi Šu ngc nhin. Nhng ch c Xuy‰n l nghi hoc. Cc Hng cܩi cܩi nhng n tin l anh ni tht. Cn Thc th ngay t u chng nghi ng g. Nhng n chng hi‹u anh lm cch no m l†t qua ܮc bc bo vŒ vn ni ti‰ng l bo th nht trܩng. Hm sau, anh cn lm ba c gi ngc nhin hn na khi anh Ƕt nhin hi Thc:
- Thc gii vn nht lp phi khng?
Thc git mnh p ng:
- u c!
Anh cܩi:
- Thc ng chi . Ti bi‰t h‰t. Cn Cc Hng th gii ton. ng khng?
Cc Hng ngn ngܩi ra nhng n cha kp tr li, Xuy‰n v†t miŒng:
- Cn ti th sao ? Anh c bi‰t g vŠ ti khng?
- Xuy‰n h ? Xuy‰n th gii Šu cc mn. Ngoi ra, Xuy‰n cn l lp trܪng!
Xuy‰n th lܫi:
- Cha m i! Th‰ ny th anh nht nh l cng an ri!
- Khng phi cng an. M l thm t! - Cc Hng nhn xt. V n dm anh, ni - Anh khai tht i! Anh khng phi tn Gia . Anh l Maigret hay Sherlock Holmes?
Anh trn mt nhn Cc Hng:
- Ch, Cc Hng rnh chuyŒn trinh thm qu hn!
Cc Hng vnh mt:
- Phi †c truyŒn trinh thm ‹ cnh gic nhng k kh nghi ch! - Ri n cܩi tm tm, ni - Nh anh chng hn.
- Nh ti ?
- , nh anh. Nhng m ti nh ra ri . Anh khng phi l Maigret hay Sherlock Holmes. Anh l Arsne Lupin.
Anh gt g:
- Ti bi‰t ri . l nh vt ca Maurice Leblanc. Nhng ti sao Cc Hng bo ti l Arsne Lupin?
Cc Hng ni m mt nhn ln trn nh:
- Bi v Arsne Lupin cng tr nh anh. Cng... p trai nh anh. Lc no cng n mc lng cong. Ngoi ra, Arsne Lupin li rt lu c v rt khoi "trng cy si" cc c gi .
- N, n, Cc Hng ng c ni by! Ti lu c hi no ?
- Th anh khng lu c.
- Ti cng chng "trng cy si" ai h‰t. Ti ni ri . Ti ‰n y ch ‹ ung c ph .
- Th anh khng "trng cy si" nhng m cy si trng anh.
Anh cau mt:
- N‰u my c cn ngh nh vy th ti s khng ‰n y na .
Thy anh c v gin tht s, c b†n pht hong. Thc ging ha, v lo lng:
- Con Cc Hng ni a, anh gin lm chi!
Cc Hng cng nhn nhܮng:
- Vy thi, ti rt li li . Anh khng lu c, cng khng "trng cy si". Ch cn m‡i khon tr v p trai thi . Anh ng š cha ?
ang bc mnh nhng nghe gi†ng lܫi ca Cc Hng, anh cng phi ph cܩi:
- Khng ng š. Ch tr thi . Nhng khng p trai .
Cc Hng chp miŒng:
- p tht m. Y chang thn Apollon trong thn thoi Hy Lp.
Xuy‰n gt u v ni bng gi†ng tnh kh:
- Con Cc Hng ni ng . T khi cha sinh m ‰n gi, ti cha tng thy mt ngܩi no p trai m li qu phi, sang tr†ng nh anh.
- Thi i my c ! - Anh xua tay - My c ng c ch†c qu ti !
Xuy‰n lm ra v tht th:
- Ch†c qu g u! Khng tin, anh hi con Thc coi! - Ri n quay sang Thc, hi - Phi khng Thc?
Anh nhn Thc. Nhng Thc ng l ch‡ khc.
Xuy‰n hng hn:
- , anh thy cha! Con Thc ng l tc l n ng š ri !
Trܧc li din gii ngang ph ca Xuy‰n, anh ch bi‰t mm cܩi . Anh bi‰t c ci nhau vi Xuy‰n cng v ch, Xuy‰n s t gi†ng anh. V li, cng khng nn lm nh vy . C ny m lm lp trܪng th o ‹ phi bi‰t! C lp nghe li c l rm rp! - Anh ngh thm v kh ngܧc nhn ba c gi ang ngi ru rt trܧc mt bng nh mt tru m‰n. H† Šu l nhng h†c sinh u t. Ch c m‡i ci ti nghch ph, tri cng s! V khng hi‹u ma xui qu khi‰n th‰ no m anh li ngu nhin tr thnh nn nhn khn kh ca h†.
Hm , anh khng phi tr tiŠn c ph . Khi anh ku tnh tiŠn, b ch qun bo Xuy‰n tr ri . Anh on rng l cch h† cm n anh vŠ chuyŒn chi‰c o lnh thy .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 5

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )