Chu+o+ng 5: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: N Sinh

Mc d rt cm kch vŠ chi‰c o lnh thy, Xuy‰n vn cm thy m c vŠ anh, nht l vŠ ci "thn th‰ v s nghiŒp" m h ca anh. Cho ‰n nay, Xuy‰n, Thc v Cc Hng ch mi bi‰t l mt anh chng p trai (ch†c qu), tui con nga (on m) v tht nghiŒp (do anh chng t khai nhng chc g ng!) Cn ngoi ra, khng a no bi‰t g thm vŠ anh c.
Trong khi , chng bi‰t anh iŠu tra bng con ܩng b mt no m li bi‰t kh r vŠ b†n h†. Cng ngh, Xuy‰n cng thc mc. Thc mc nhng khng gii p ܮc, Xuy‰n m ra tc mnh.
Xuy‰n ni vi Thc, gi†ng m c:
- Vy l b†n mnh thua 0-1.
Thc khng hi‹u:
- Lm g m thua ? M thua ai ?
- Thua anh chng Gia ch thua ai !
Thc ngy th:
- Sao li thua anh ta ? Thua ci g ?
Cc Hng nhy hn Thc. N hi‹u liŠn:
- Anh ta bi‰t rnh vŠ ti mnh, trong khi ti mnh m tt vŠ anh ta, vy l thua ch l g na !
- a hn ! - Thc gt g.
Xuy‰n li‰c xo Thc:
- My lc no cng ng ng ngc ngc, c nh ang trn my !
Thc vng vng:
- Th tao trn my, cn my vi con Cc Hng dܧi t. Ti my mun lm g th lm !
Cc Hng ging ha:
- Thi, ng ci nhau na ! NhiŒm v hng u ca ti mnh by gi l phi xc nh xem anh chng ...
Thc ng Cc Hng:
- Xc nh sao ?
Cc Hng cܩi h h:
- Xc nh xem anh chng c ... v cha !
- Dp my i ! Gin hoi !
Cc Hng ht vo mt hi di . N ly b nghim chnh:
- NhiŒm v hng u ca ti mnh l xc nh xem anh chng l ngܩi th‰ no, h†c hnh ra sao, bi‰t †c bi‰t vi‰t hay m ch...
Trong khi Cc Hng ang hoa chn ma tay "thuy‰t minh" vŠ "nhiŒm v" th Thc m bng cܩi . Bao gi cng vy, h Cc Hng pha tr l Thc khng nhn ܮc cܩi . Ch c Xuy‰n vn gi ܮc v mt nghim ngh. N coi nhng iŠu Cc Hng a ra l hon ton ng ǡn mc d chng bao gi Cc Hng ni vŠ nhng iŠu ng ǡn bng phong cch ng ǡn tht s.
i Cc Hng ni xong, Xuy‰n pht bi‹u:
- ng l phi ki‹m tra trnh Ƕ h†c vn ca anh chng, xem anh ta c phi l ngܩi h†c hnh ng hong khng. Nhng lm th‰ no ‹ ki‹m tra iŠu .
Cc Hng nhn vai:
- D t !
Anh vn khng hay bi‰t g vŠ toan tnh ca ba c n sinh tinh nghch. Anh ang ngi trong qun th Xuy‰n, Thc v Cc Hng ko vo nh thܩng lŒ. Anh mm cܩi cho h† vi v thn mt nh m†i ngy . nh mt lu lnh ca Xuy‰n v Cc Hng khng cn khi‰n anh phi cnh gic. By gi, phn no anh lm quen vi tnh cch nghch ngm ca hai c .
Nh bn tnh, sau nhng cu chuyŒn tr v vn, Xuy‰n Ƕt ngt hi anh:
- Anh bi‰t lm ton khng?
Anh git mnh:
- Ton g ?
- Th ton ch ton g ! Ton ti ny ang h†c ! C mt bi ton kh qu, ti ny nh nh anh gii gim.
Anh nhn Xuy‰n bng nh mt nghi hoc:
- Chc cc c lm b ch c Xuy‰n ln Cc Hng Šu gii ton, l no lm khng ra !
Cc Hng chp miŒng:
- Ti ny b tht m ! Anh gii gim i ! Hay l anh cng b !
Anh tc lܫi:
- Ti cng khng bi‰t na ! C th‹ ti cng gii khng ra . Nhng thi, cc c c a y ti xem th !
Ch Ǯi c vy, Xuy‰n rt cun tp trong cp ra ǥt ln bn. N lt lt vi trang ri ch vo bi ton "ti ny ang b".
Anh nhn vo cun tp v bt gic buc miŒng khen:
- p qu !
Xuy‰n tr mt:
- Ton m p?
Anh nh chnh:
- Khng phi ! Ti khng ni bi ton !
- Ch anh bo ci g p?
Cc Hng v†t miŒng tr li thay:
- Anh Gia khen bn tay ca my p !
Cc Hng va ni, Xuy‰n vi v rt tay vŠ.
Anh cܩi:
- Cc Hng ch gii xuyn tc. Ti khen l khen ch vi‰t. Ch con gi m vi‰t p, Šu v mnh m khng thua g ch con trai !
Cc Hng li‰c Xuy‰n:
- Thch nh ! Con gi m nh con trai !
Anh nhn Cc Hng:
- C li xuyn tc na ri !
Cc Hng s anh ni gin nh ba trܧc, liŠn th lܫi:
- Thi, thi, ti khng "ph Š viŒt ng" na u! Anh lm ton i !
Anh li ci nhn vo bi tp. Bi ton Xuy‰n a ch l mt bi ton vŠ i s vct . Bi ton khng c g l phc tp lm. Anh ly cy vi‰t trong ti o ra v gii nhong mt ci l xong.
Gii xong, y cun tp vŠ pha Xuy‰n, anh ni:
- Chc cc c m mu chuyŒn g ch bi ton ny cc c tha sc gii .
Xuy‰n cm cun tp ln lm b sm soi, ni:
- Ti ny b tht m !
Thc nhn anh bng nh mt long lanh:
- Anh gii l gh ! Anh m xin v h†c chung lp vi ti ny, chc l anh s ng nht.
Cc Hng ha v:
- V ti ny s cp-pi bi ca anh tha h.
Anh xua tay:
- Thi, thi, cc c ng c m bc ti ln my !
Cc Hng nheo mt:
- B anh khng thch ln my h ? Ln my, anh s ܮc vi con Thc !
- Sao li vi Thc ?
- Bi v khi ny con Xuy‰n bo con Thc lc no cng ng ng ngc ngc, y nh ang sng trn my . Anh ln l gp n liŠn.
Nhn Thc ang ngi sܮng sng, anh trch Cc Hng:
- C th lc no cng a ܮc !
- Thi, ti s khng a na ! - Cc Hng rt c.
t nhin, Xuy‰n ln ti‰ng:
- Cn mt bi na !
Anh quay nhn Xuy‰n:
- Xuy‰n ni sao ?
Xuy‰n rt mt cun tp khc trong cp ra, ni:
- Cn mt bi ton kh na ! Anh gii gim i !
Anh gi hai tay ln tri:
- Tri i, c lm nh ti l my tnh khng bng !
Xuy‰n cܩi:
- Anh cn gii hn my tnh na y ch ! Bi ny kh lm, my tnh cha chc gii ra !
Anh nheo mt:
- Kh bng bi khi ny ch g !
- Kh hn nhiŠu !
Va ni Xuy‰n va y cun tp ti trܧc mt anh.
Anh nhn cun tp nh nhn mt ci by, khng hi‹u trong cha nhng thch g. Thy vy, Xuy‰n ni:
- Lm g anh dm lom lom vy ! Khng c g nguy hi‹m u !
- Nguy hi‹m hay khng c tri m bi‰t !
Ni vy nhng anh vn ko cun tp li gn, chm ch †c. Qu tht, ng nh Xuy‰n cnh co trܧc, bi ton ln ny l mt bi gii tch kh rc ri . Anh nhu my, c nh li nhng ki‰n thc vŠ hm s anh h†c qua trܧc y . Anh li t trong qu kh y bi ra nhng sin, arcsin, cos, arccos v tm cch hŒ thng li mt cch vt v ‹ c vܮt qua cuc ki‹m tra khng ܮc bo trܧc. Nhng ܩng th chy ngon ngoo trong c anh nh nhng tia chp. Anh h†c mn vn l ch y‰u, t lu khng cn ng ‰n nhng con s ri rm ny nn phi mt mt thi gian kh lu anh mi gii xong bi ton.
Anh th pho, a tr cun tp cho Xuy‰n v ni:
- Xuy‰n xem li i ! Khng bi‰t ti gii c sai ch‡ no khng.
C ba c gi chu u dm v cun tp.
Thc reo ln:
- ng ri !
Xuy‰n gt g:
- ng l mt "em" h†c sinh xut sc !
Cn Cc Hng th nhn anh, khen:
- Anh c th‹ ln thng lp mܩi hai ܮc ri . Khi phi lu ban !
Nghe khen, anh chng cm thy sung sܧng mt cht n† Anh nhn ba c gi vi v bn khon:
- Cc c nh th ti ch g ?
Xuy‰n lm mt tnh:
- Th g u! Ti ny lm khng ra, nh anh gii gim vy thi !
Anh th di:
- Ti khng chuyn vŠ ton. May m ti cha qun h‰t m†i th.
- Ch anh chuyn mn g ? - Thc hi .
- Ti h†c vn.
Cc Hng nhܧng mt:
- Vy l anh hp vi con Thc ri .
Pht l cu chm ch†c ca Cc Hng, anh ni:
- Xuy‰n v Cc Hng cng u c km mn vn.
Xuy‰n nhn vai:
- Ti vi con Cc Hng h†c d c!
- l Xuy‰n ni vy thi!
Xuy‰n gc gc u:
- Con Xuy‰n ni tht . Ti ti h†c vn thua xa con Thc. H†c truyŒn KiŠu c thng tri m ti ch nh c m‡i mt cu .
Anh t m:
- Cu g?
- "My ru nhn nhi, o qun bnh bao". Nh gp anh ti mi nh, ch n‰u khng ti qun tut ri!
Cu KiŠu m Cc Hng †c l cu Nguyn Du t M Gim Sinh, mt nhn vt bp bm. n mun ch†c anh. Nhng anh khng gin Cc Hng, anh ch b li:
- Nhng M Gim Sinh trn bn chc tui kia m! Nguyn Du vi‰t l: "Qu nin trc ngoi t tun".
- Anh nh ln ri! - Cc Hng ci - Nguyn Du vi‰t l "Qu nin trc ngoi t tun... chia hai"!
Ni xong, n cܩi hch hch.
Sau ln "ki‹m tra" trnh Ƕ vn ho ca anh, ba c gi khng cn thc mc vŠ "h†c lc" ca anh na . C ba Šu thng nht š ki‰n: anh khng m ch, h†c hnh ng hong, t nht cng h†c h‰t bc ph thng trung h†c (mc d c th‹ sau thi rt i h†c v lm vo tnh trng tht nghiŒp).
Nhng ln gp g sau , h† khng cn nh anh gii "th" na m gii "tht" nhng bi lm kh, nht l chng cn my ngy na h† phi thi ki‹m tra h†c k mt. Tht ra, vŠ cc mn khoa h†c t nhin, Xuy‰n, Thc v Cc Hng khng hŠ ngn. Duy ch c mn vn, phn tch ti, phn tch lui rc ri, ba c hi ngi ngi . Ngay c Thc, gii vn nht lp, cng lun phi d chng cc bi ngh lun. Phn tch mt on vn hay mt on th, Thc tha sc lm. Nhng khi i vo gii thch v chng minh cc nhn nh vn h†c, Thc thܩng cm thy lng tng. Khng phi bao gi Thc cng tm ra nhng lp lun thuy‰t phc nht. l vn Š ca Thc, ca Xuy‰n, ca Cc Hng. V c ca anh, khi ba c gi tin cy hi:
- Vy ta phi lm sao ?
Anh cܩi:
- ‹ gii quy‰t vn Š ny, trܧc tin cc c phi ginh ly ci "vinh d" ca ti .
Mi ch tm v bi h†c, khng ngܩi no trong ba c gi nh li nhng tr chi qu qui ca mnh. Ba i mt Šu ging trn nhn anh, ng ngc. Cc Hng hi:
- Vinh d g?
- Vinh d tr tiŠn c ph ch vinh d g!
Cc Hng chun mi:
- Ch, anh th dai qu hn!
Anh Ǣng hng:
- y khng phi l th dai . Ti ch lp li nhng g cc c lm.
Xuy‰n bnh lun:
- Ci ngܩi ta g†i l hi l.
Anh lc u:
- Ch hi l y khng chnh xc. G†i l bi dܫng th thch hp hn.
Xuy‰n kht mi:
- Thi, anh mun g†i l hi l hay bi dܫng g kŒ anh. Ti ny ng š tt. Min l anh ch cho ti ny mt vi "b quy‰t" ‹ lm bi ngh lun.
Anh mm cܩi:
- Ti ni a thi ch chng bt cc c tr tiŠn c ph u m s . Cn vŠ loi vn gii thch v chng minh cc nhn nh vn h†c thc ra chng c b quy‰t g gh gm, ci chnh l phi nm ܮc nhng š tܪng ch cht trong nhn nh, thng qua nhng khi niŒm chnh trong cu . Sau , thi‰t lp mi tng quan gia ni dung nhn nh v ni dung tc phm...
Sau , anh bt u hܧng dn cho cc c gi cch ti‰n hnh mt bi ngh lun vn h†c nh th‰ no cho khoa h†c, r rng, xut pht t nhng i‹m ch š ܮc xc nh trܧc. Anh ging gii tn tnh, d hi‹u, v vi nhng c gi thng minh nh Xuy‰n, Thc v Cc Hng th s ti‰p thu khng gp phi kh khn no .
Khi anh ging xong, Xuy‰n gt g:
- Trnh by khc chi‰t, mch lc, c u c a, xng ng ܮc i‹m mܩi .
Thc khen:
- Anh thi vo trܩng s phm coi b hp lm!
Cc Hng th ch†c:
- ki‰n con Thc hay y! Anh rng ch mt, hai nm na, ti ny tt nghiŒp ph thng xong, s r anh i thi i h†c chung cho vui .
Ba c gi thi nhau ni, cn anh th ngi ngm h† . Nhng gng mt hn nhin, nghch ngm v ham h†c kia bao gi cng em li cho anh nhng š ngh v nhng xc cm tt p.
Cc Hng c xušt xoa lun miŒng:
- Ch, ch, c mt ng anh nh anh k‹ cng th v tht!
Xuy‰n "k" Cc Hng:
- Mi hm trܧc my cn bo anh Gia lu c nh thng cha Aresne Lupin g , ba nay my li tr ti nnh r Cc Hng chng hŠ bi ri, n cܩi h h:
- Th con ngܩi ta phi bi‰t phc thiŒn ch! Tao u c ngoan c nh my!
Xuy‰n c n:
- Tao lm g m ngoan c?
Cc Hng nghinh mt:
- Ch g na! Anh Gia ging tot m hi, my khng nnh ܮc mt cu m cn by ǥt bt b tao .
Xuy‰n bu mi:
- Tao khng quen nnh! Tao hnh Ƕng thc t‰ hn!
Cc Hng ngc nhin:
- My nh lm g?
- Tao i tr tiŠn c ph .
Va p, Xuy‰n va ng ln khi gh‰. Anh ht hong:
- Thi, thi, Xuy‰n ng lm vy! K lm!
- C g u m k! Hm trܧc anh tr tiŠn ch cho ti ny th by gi ti ny tr tiŠn c ph cho anh. Coi nh huŠ! Ni xong, khng ‹ anh kp ngn cn, Xuy‰n vi v i li ch‡ quy thu tiŠn.
Anh ch bi‰t nhn theo, lc u .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 6

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )