Chu+o+ng 6: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: N Sinh

C mt iŠu m Xuy‰n, Thc v Cc Hng ly lm l l cho ‰n hm nay, sau gn mt thng tri quen bi‰t, anh cha mt ln m miŒng r chng n i chi, d l i xem phim, xem din kch hoc xem ca nghe ca nhc. Anh ch gp g v tr chuyŒn vi cc c gi mt a i‹m bt di bt dch l qun cy S. V trong nhng ln gp g , anh lun lun i x vi h† mt cch ng hong, t t‰, tt nhin m‡i ngy mt thn mt hn, nhng vn gi mt khong cch nht nh. iŠu khi‰n ba c gi ngy cng qu m‰n v tin cy anh hn. Trong b†n, Thc l a a cm v kn o nht nn Xuy‰n v Cc Hng khng hŠ bi‰t n thܩng ngh ngi vn v vŠ anh, mc d thܩng ngy Xuy‰n v Cc Hng vn hay gn ghp anh v Thc ‹ a ct. Thy anh khng bao gi ni ‰n chuyŒn i chi, Xuy‰n k‰t lun:
- y l mt anh chng c ln!
Cc Hng lc u:
- Cha chc!
Xuy‰n vn khng khng:
- Ch g na! Chng bao gi anh ta r b†n mnh i xem vn nghŒ!
Cc Hng nhn vai:
- Anh ta khng r th mnh r. Bi‰t u anh ta cng thch r b†n mnh i chi nhng cn ngi nn cha dm m miŒng.
Xuy‰n trm ngm:
- Nhng i chi vi anh ta, ti mnh phi Š cao cnh gic.
Cc Hng cܩi:
- My kho lo! Anh chng ny khng c v g nguy hi‹m u! Chnh my chng nhn xt anh ta nht gi l g!
Xuy‰n tc lܫi:
- th tao c bo vy . Nhng ǩi chnh nhng ngܩi bŠ ngoi khng c v g nguy hi‹m mi l nhng ngܩi nguy hi‹m tht s .
Thc cܩi khc khch:
- My ni c nh l li ǩi lm vy!
Cc Hng phy tay:
- –i, b†n mnh ba a m s g! ng b ta dy ri! Ba ngܩi nh mt khng cht cng qu!
Thc l lܫi:
- Ti my hung hng qu hn! Dm e d†a tnh mng anh ta mt cch trng trn!
Xuy‰n li‰c Thc:
- My h ra l bnh anh chng!
Bn nh xong, ba c gi i gp anh.
Va gip mt anh, Xuy‰n Š ngh thng:
- Ti nay anh i xem vn nghΠvi ti ny khng?
- Xem g vy ?
- Ca nhc.
- Ÿ u ?
- Ÿ Nh vn ha qun ba . Hay lm!
Anh lc u:
- Ti khng thch xem ca nhc cc t i‹m. Ti nay nh ht thnh ph c on ca ma nhc trung ng bi‹u din, sao cc c khng ‰n xem?
Xuy‰n nhn mt:
- Ÿ kh mua v thy m! u phi mun i xem lc no cng ܮc nh anh tܪng!
- N‰u cc c mun i, ti mua v gim cho .
Ba c gi cng reo ln:
- Tht khng?
Cc Hng hi:
- Anh quen c vi c no trong on ca nhc phi khng?
- Khng. Nhng ti c mt anh bn lam Cng ty t chc bi‹u din. Ti s nh anh ta mua gim.
Thc bn khon:
- By gi cha mua v, lm sao ti nay i coi kp?
- Kp ch! Lt na ti i ly v.
- Nhng lm sao anh a v cho ti ny ? a vo lc no ? - Xuy‰n hi .
- ChiŠu nay
- a
- Ÿ œ
Xuy‰n tc lܫi:
- Bui chiŠu ti ny u c i h†c.
- Vy th ... vy th ... - Anh lܫng l ni - Mt ai trong cc c ‰n y . Ti s Ǯi .
- My gi ?
- Khong ba gi.
- ܮc ri! Khong ba gi, con Thc s ‰n gp anh! - Va ni, Xuy‰n va li‰c Thc.
Trܧc khi chia tay, Cc Hng cn "dn":
- Anh rng ng ‹ lp li chuyŒn chi‰c o lnh thy nghen! Coi chng con Xuy‰n n s "k› lut" anh y!
*
* * ng ba gi, Xuy‰n, Thc v Cc Hng ‰n qun thy anh ngi Ǯi y . Thy ba c gi cng xut hiŒn, anh ngc nhin hi:
- Sao li ‰n ng th‰ ny ?
Xuy‰n nhe rng cܩi:
- Ti ny tnh ‹ con Thc i, nhng li s anh bt nt n nn phi i theo bo vŒ .
- Hm! Cc c lm nh ti l ... l ...
Anh cha tm ra t thch hp th Xuy‰n cܧp li:
- ... l Hng qun khng bng!
Xuy‰n ni va dt cu, Cc Hng nhanh tay cu n mt ci au i‰ng khi‰n n la ln oai oi .
Anh nhn Cc Hng:
- Hng qun no vy ?
Cc Hng nhn vai:
- –i, hi u anh nghe li con Xuy‰n! N chuyn mn ni by khng h!
Ri nh ‹ cho anh khng kp "cht vn" ti‰p chuyŒn Hng qun, Cc Hng cha tay ra:
- V u ?
Anh rt my chi‰c v trong ti o ra a cho Cc Hng. N lt ti lt lui my tm v ri Ƕt ngt ku ln:
- a, sao ch c ba v ?
- Th ba v ch m› Cc c ch c ba ngܩi kia m!
- Cn anh na chi !
- Khng, ti khng i . Ti xem on ny ri .
Cc Hng th di tht v†ng:
- Vy m ti ny tܪng c anh cng i ch !
C Xuy‰n v Thc cng nhn anh vi v thc mc. Nhng khng ‹ cho cc c gi kp "hch hi", anh vi v co t v ln xe phng i .
Xuy‰n nheo mt nhn Cc Hng, k‰t lun:
- My ni ng. i vi anh chng ny, khng cn phi cnh gic!
Cc Hng gt g, gi†ng thn nhin:
- Cn my th ni sai ! Anh ta khng phi tui con nga m l tui con... th.
Thc khng ni g. N ch th di mt cch kn o .
*
* * Nhng ln sau cng vy . Anh thܩng mua gim v cho ba c gi i xem cc chng trnh vn nghŒ nhng chng bao gi anh i cng. Mc cho Xuy‰n v Cc Hng gi m†i lš l, anh vn mt mc thoi thc.
Xuy‰n lm mt gin:
- Anh khi d‹ ti ny phi khng?
Anh nhn nh:
- u c! Xuy‰n ng c ni oan cho ti !
- Ch ti sao anh khng chu i xem vn nghΠvi ti ny ?
- Ti bn.
- Anh ni xo . Bn g m bn hoi vy ?
Anh cha kp tr li, Cc Hng hm h tuyn b:
- N‰u anh cn "lm cao", ti ny khng nh anh mua v na u !
Anh gi u:
- Xuy‰n v Cc Hng k qu! Ti ni ti bn m!
Thc hi:
- Anh cha i lm sao bn d vy ?
Cc Hng reo ln:
- ng ri ! Tht nghiŒp m bn ! Anh xo !
Anh cܩi kh s:
- Ti ni ri . Cc c khng tin th thi .
Xuy‰n hng gi†ng:
- Thi ܮc ri, ti ny tin anh. Nhng vi mt iŠu kiŒn.
Anh thp thm:
- iŠu kiŒn g ?
Xuy‰n nheo mt:
- Ti ny ‰n nh anh ki‹m tra xem c ng l anh bn khng.
Anh lc u ngy nguy:
- Khng ܮc u !
Xuy‰n nghinh mt:
- Sao khng ܮc?
Anh chp miŒng:
- Nh ti xa lm.
- Xa th xa! Ti ny khng ngi th thi ch mc m g ‰n anh!
Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- Anh ni sao m kh tin qu! N‰u nh xa sao anh khng i ung c ph qun no gn li chy tut ‰n y ngi ?
Lš l Cc Hng a ra khi‰n anh ǧ lܫi, khng bi‰t cch no tr li . Mi mt lc, anh mi tm ra cch gii thch:
- Ti ti thch quan ny . C ph y ngon.
Xuy‰n "h" mi:
- Ni nh anh, con nt cng khng tin na l ti ny !
Nhng mc cho Xuy‰n v Cc Hng khch bc, anh c ngi cܩi tr. Ba c gi thy chng lay chuy‹n anh ܮc, liŠn gin d‡i b i .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 7

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )