Chu+o+ng 7: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: N Sinh

Hng qun li ti‰p tc gi th cho Cc Hng. Sng sm va vo lp, th tay vo ngn bn, Cc Hng thy mt phong th ǥt sn ri . Th khng ghi tn ngܩi gi, ch Š tn ngܩi nhn nhng ch nhn thong qua nt ch, Cc Hng bi‰t ngay "th phm" l Hng qun.
Hng qun ng l k si tnh l lm. Nhng l th ca n trܧc y khng nhng khng ܮc Cc Hng tr li ly mt ch, li cn b Xuy‰n thnh thong em ra ch†c qu, th‰ m n vn ti‰p tc "theo" Cc Hng ‰n cng.
Thc ra, Hng qun khng phi l h†c sinh km. Nhng nm lp dܧi, n thuc loi h†c sinh xut sc. Ln lp mܩi mt, ngay t u nm h†c, n h†c cng rt kh. V n cng chng hŠ yu i‰c g li thi . Chng hi‹u sao hai, ba thng tr li y, Hng qun h†c hnh l l hn i, li sinh ra ci tt la c, ph phch. V cui cng, Hng qun quy‰t nh chuy‹n mc tiu cuc sng t h†c tp qua lnh vc ... yu ng. "Nn nhn" u tin ca n, kh thay, li l Cc Hng.
Cc Hng t lu chn ngy ci tr t tnh ca Hng qun nn sng nay thy bc th ca Hng qun trong ngn bn, n khng thm ng ti .
‰n gi ra chi, Cc Hng cm l th bܧc ra sn nh nm vo s†t rc. Khng ng Xuy‰n v Thc nhn thy, hi:
- My cm ci g trn tay vy ?
Cc Hng nhn mt:
- Li n na !
Xuy‰n tr mt:
- N l ci g ?
- "Tc phm" ca Hng qun.
- My em i u ?
- Nm s†t rc.
Xuy‰n cha tay ra:
- N, ng c m lng ph nh vy ! N‰u l "tc phm" ca Hng qun th my a tao "phn tch" th coi !
Thc cng ha v:
- ng ri ! M ra xem i !
Sau mt thong lܫng l, Cc Hng a l th cho Xuy‰n.
Xuy‰n lt t x phong b, rt l th ra . C ba c gi chm u v xem.
Va xem, Xuy‰n va bnh lun:
- L th ny ܧt t hn my l th trܧc nhiŠu !
- Cc Hng kht mi:
- Chc n "thung" trong cun "Nhng bc th tnh".
Thnh lnh Thc la ln:
- Tri i, n d†a ka !
Xuy‰n v Cc Hng tr mt:
- u ? Ch‡ no u ?
Thc a tay ch vo nhng dng ch cui th:
- y n ! N ni l n‰u Cc Hng khng hi m, n s i theo Cc Hng to t ‰n tn ... chn tri gc bi‹n.
Cc Hng cau mt:
- v duyn !
Xuy‰n ng Cc Hng, ch†c:
- Chc n nh r my i hng gi Vng Tu .
Cc Hng trn mt:
- My ng c ni by !
Xuy‰n cܩi h h:
- Tao ni by hi no! y l tao "phn tch tc phm". N bo n theo my ‰n "gc bi‹n", vy khng phi n nh r my i Vng Tu l g !
Cc Hng gt:
- Dp my i !
Xuy‰n tnh b:
- My mun dp th dp Hng qun ch sao li dp tao !
t nhin, Thc li g†i git:
- Ti my xem my dng ti bt ca n n !
Xuy‰n v Cc Hng lp tc thi u khu, c hai nhn vo l th . Phn ti bt, Hng qun vi‰t: "Ti s ch Cc Hng thm mt tun na . N‰u sau thi hn , Cc Hng khng tr li, Cc Hng s n hn". Pha dܧi l mt ch kš di thong, lon qun.
Nhng li l hm š e d†a ny khi‰n Cc Hng va lo va tc. N lm bm:
- mafia ot con !
Thc lo lng ra mt:
- Phi lm sao by gi ?
Cc Hng ni cu:
- Ch lm sao st ! KΠn !
Thc vn khng yn tm:
- Sao kŒ ܮc ? N ni sao nghe n qu !
Cc Hng bu mi:
- N chng dm lm g u ! N ch gii ti d†a thi !
Xuy‰n gi hai tay ln tri:
- Tht tao cha thy ai nh Hng qun. N yu ngܩi ta m c nh b†n gng-t: "Gi tay ln ! Ch†n mt trong hai: yu hay l ch‰t !".
Ri n li‰c Cc Hng ni ti‰p:
- Th‰ l my toi ǩi ri nh ! Mt tun na m my khng phc p, th‰ l "ong" !
Cc Hng kht mi:
- Cho n "ong", du cn ! Tao cc s !
Ni xong, n mm mi v l th ca Hng qun v cng quy‰t nm vo gi rc treo gc cy bn cnh.
Hng qun khng bi‰t chuyŒn . Hoc cng c th‹ n bi‰t chuyŒn nhng lm l . N ch lng l v lm l thc hiŒn phng chm "i t t theo Cc Hng ‰n tn chn tri gc bi‹n" mt cch kin tr.
Lin ti‰p ba ngy liŠn, Hng qun eo dnh Cc Hng nh mt ci ui trn ܩng i h†c cng nh trn ܩng vŠ nh. Cn trong gi chi, Cc Hng i u Hng qun i . Thc i bn cnh Cc Hng, thnh thong quay u dm li pha sau vi tm trng php phng. Cn Xuy‰n th che miŒng cܩi khc khch.
Ti‰ng cܩi ca Xuy‰n khi‰n Cc Hng ni quu:
- Vui v g m cܩi !
Xuy‰n ngoo c:
- Vui ch sao khng vui ! T nhin li c mt chng vŒ s lc no cng i theo sau lng ca ti mnh ‹ bo vŒ m khng khoi sao ܮc !
Cc Hng th di:
- Tao khng hi‹u sao my cn gin ܮc ! Th tht tao ngn tn c ci tr ny ri !
Xuy‰n nhn vai:
- Th my vi‰t th t chi thng.
Thc can:
- Khng ܮc u! N‰u con Cc Hng t chi thng, n t i n lm by th khn !
Xuy‰n chp miŒng:
- Th mnh vi‰t th‰ no cho kho kho .
Cc Hng chp mt:
- Vi‰t kho kho l vi‰t nh th‰ no ?
Xuy‰n v Thc b‡ng ng ngܩi ra . Khng a no bi‰t phi tr li mt l th t tnh nh th‰ no cho ng "qui cch". qu tht l chuyŒn mi m v kh khn v cng. Ngh ngi mt hi, Thc but miŒng ni:
- Hay l mnh ...
Thy n ngp ngng, Cc Hng hi:
- Mnh sao ?
- Mnh hi š ki‰n anh Gia .
Cc Hng reo ln:
- a hn ! Th‰ m ny gi mnh khng ngh ti .
B‡ng n tc lܫi, do d:
- Nhng hi š ki‰n anh ta vŠ chuyŒn ny tao thy n k k th‰ no !
Xuy‰n "x" mt ti‰ng:
- C g u m k !
- K ch !
Thc thuy‰t phc:
- y khng phi l chuyŒn tnh cm ca my . Trong chuyŒn ny, my ch l "nn nhn" ca ngܩi khc thi !
Xuy‰n gc gc u:
- ng ri ! My ch l "nn nhn" ca mt "mi tnh tܧng cܧp" thi !
Cc Hng nheo mt ng Xuy‰n:
- Chc my va xem v ci lng "Tnh yu v tܧng cܧp" ?
Pht l s ch‰ giu ca Cc Hng, Xuy‰n nghim mt ni ti‰p:
- C th‹ coi y nh mt tai nn. V anh chng Gia s ng vai Quan m b tt cu kh cu nn cho my !
Khng cn cch no hn, cui cng Cc Hng ng š vi Xuy‰n v Thc i cu cu anh Gi
*
* * Thy ba c gi ko nhau vo qun vi v khc thܩng, mt ngܩi no ngܩi ny l v nghim tr†ng, anh lo lng hi:
- C chuyŒn g vy ?
- Con Cc Hng b c†p rܮt ! - Xuy‰n ni .
- C†p u ?
- Ÿ trong trܩng.
Anh nhn Thc:
- C†p no vy, Thc ?
Thc chp mt:
- Hng qun .
Anh gt g:
- €, th ra l anh chng .
Thc tr mt:
- Anh bi‰t Hng qun h ?
- Khng bi‰t! Nhng hm trܧc ti c nghe cc c nhc ‰n tn ny mt ln. Nhng c chuyŒn g vy ?
Xuy‰n v†t miŒng:
- N vi‰t th cho Cc Hng hm d†a "xin t huy‰t".
Thc ng Xuy‰n:
- My ng c ba thm. Lm g c chuyŒn "xin t huy‰t".
Xuy‰n cܩi cܩi:
- Th cng gn nh vy .
Cc Hng hng gi†ng:
- Thi ti my ng c n lung tung na . ‹ tao k‹ u ui cho anh Gia nghe .
Ni xong, Cc Hng bt u "tܩng thut" li qu trnh din ti‰n mi tnh n phng ca Hng qun v c nhng dng ti bt mang tnh cht "hm d†a" ca n trong l th mi nht.
Anh lng l ngi nghe, khng ngt li cng khng hi li . Gi†ng k‹ ca Cc Hng Šu Šu hŒt nh li th ti trong nh th gy cho anh mt cm gic bun cܩi .
Cc Hng ni xong, anh Ǣng hng:
- Vy by gi Cc Hng nh lm th‰ no ?
Cc Hng cha kp p th Xuy‰n ln ti‰ng:
- N‰u bi‰t lm th‰ no th ti ny u c ‰n gp anh lm g !
Thc gii thch:
- Con Cc Hng nh vi‰t th t chi dt khot nhng s Hng qun ni khng !
Xuy‰n "thuy‰t minh" thm:
- Do ti ny mi i cu anh lm qun s . Ging nh Lu B ngy trܧc cu Gia Ct Lܮng vy .
Anh cܩi:
- Thi, Xuy‰n ng c cho ti i "tu bay giy" !
Cc Hng thp thm hi:
- Sao ? Theo anh, ti c nn vi‰t th khng?
Anh ngm ngh mt hi ri tc lܫi ni:
- Hng qun vi‰t nh vy th Cc Hng nn tr li .
- Tr li nh th‰ no ?
- Th c tr li thng!
- Tr li thng?
- Ch sao! Ni dung phi r rng, dt khot ‹ khi †c, ngܩi ta hi‹u š mnh liŠn nhng vŠ hnh thc phi din t tht t‰ nh, kho lo ‹ ngܩi ta khi t i .
Xuy‰n "a" v:
- Cng ging nh phn tch mt on vn vy . Chia lm hai ct: ni dung v hnh thc!
Cc Hng chp miŒng:
- Phn ni dung th r ri . Ti s t chi . Nhng vŠ hnh thc th phi vi‰t nh th‰ no mi g†i l t‰ nh ?
- Th ... th Cc Hng c a ra mt lš do chnh ng no ‹ gii thch viŒc t chi ca mnh. Ct ‹ cho Hng qun hi‹u rng khng phi ti bn thn anh ta m ti mt nguyn nhn no khi‰n Cc Hng khng th‹ chp nhn tnh cm ca anh ta .
Khi "Š xut" cch gii quy‰t ny, tht tnh anh cng cha kp ngh h cho Cc Hng mt lš do c th‹, do anh ch c th‹ "tham mu" mt cch chung chung nh vy . Nhng Cc Hng dܩng nh hi lng vi s gi š ca anh. N khng hi m ch gt u:
- ܮc ri! Ti s vŠ ngh thm!
Anh nhn ba c gi ko nhau ra vŠ m bng khng khi cܩi thm mnh. T nhin anh li tr thnh chuyn gia "g ri t lng" y uy tn. V anh cng t hi khng bi‰t Cc Hng c s tm ra mt lš do thch hp cho viŒc t chi ... tnh yu ca Hng qun hay khng. Ci la tui ny tht ri rm! - Anh thm nh. Cho ti lc anh khng bao gi ngh rng Cc Hng li bao gan a ra lš do "ti c ngܩi yu ri" ‹ mong chm dt s tn cng khng mŒt mi ca Hng qun. cng l nguyn nhn ca s rc ri khng ܮc bo trܧc.

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 8

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )