Chu+o+ng 8: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: N Sinh

Chng hai hm sau th xy ra cuc gp g "nh mŒnh" .
Anh ang chun b ra vŠ th Hng qun bܧc vo qun. Bng trc gic, anh nhn ra n ngay . l mt chng trai mi ln, ria mp ln phn, nhng nt mn tr ri rc trn mt, mi tc xon tt p st vo da u . Cch n mc ca Hng qun trng c v bi ǩi, qun o nh‰ch nhc, c khng ci khuy .
N bܧc thng li ch‡ anh ngi, mt my lnh lo .
Khng Ǯi mi, n ko gh‰ ngi i diŒn vi anh v nhp Š ngay, khng p m:
- Ti mun ni chuyŒn vi anh.
Anh nhn thng vo gng mt ng ca Hng qun v cht nh ra mnh gp gng mt ny mt vi ln trong qun nhng lc anh cha bi‰t Hng qun l a Anh ni, gi†ng bnh thn:
- Anh c ni .
Hng qun nh‰ch mp:
- Anh lm g y ?
Ci ki‹u cht vn xc xܮc ca Hng qun khi‰n anh cm thy kh chu . Anh c tr li bng gi†ng kiŠm ch‰:
- Nh anh thy y, ti ‰n y ung c ph .
Hng qun nhn vai:
- Ung c ph ch l bŠ ngoi . Ti mun bi‰t thc cht Ǣng sau chuyŒn c ph c pho ! ‰n y, anh bt u hi‹u ra Hng qun gp anh vi mc ch g v anh cng l m on ra m†i chuyŒn c l bt ngun t l th t chi ca Cc Hng. Anh khng bi‰t Cc Hng din t ci "š nh dt khot" ca mnh bng nhng "li l t‰ nh" nh th‰ no ‹ ‰n n‡i Hng qun phi "cha mi di" vo anh.
Anh lc u:
- Chng c g b mt y h‰t. Ti ni ri . Ti ‰n y n gin l ‹ ung c ph .
Hng qun gn gi†ng:
- Khng ng! Anh ni di!
Anh qut mt:
- Vy theo anh, ti ‰n y ‹ lm g?
Hng qun "p" ngay:
- ‹ tn gi!
Mt anh lp tc sa sm xung v anh nh phn ng li bng mt thi Ƕ gin d. Nhng anh cht nh li trܧc y, Xuy‰n, Thc v Cc Hng cng tng c š ngh anh ‰n y l ‹ "trng cy si" mt c no, v vy b‡ng nhin anh mm cܩi, h gi†ng:
- Anh lm ri! Mt ngܩi n ng ‰n ung c ph trܧc mt cng trܩng khng nht thi‰t l ‹ theo ui mt ngܩi con gi .
Nhng li anh ni khng thuy‰t phc ܮc Hng qun. N vn ti‰p tc theo ui nhng š ngh ca mnh:
- Ti khng tin. Ti thy anh thܩng xuyn gp g cc c gi trܩng ny .
- l chuyŒn bnh thܩng. H† l bn ca ti .
- H, bn! - Hnh nh c mt cht lܫng l thong qua trong mt Hng qun, nhng sau n quy‰t nh hi thng - Anh v Cc Hng quan hŒ vi nhau nh th‰ no ?
Anh bi‰t Hng qun i vo mc tiu chnh ca cuc "vi‰ng thm". Nhng li n ni s‡ sng v thi Ƕ h‡n lo ca n khi‰n anh khng kiŠm ܮc n‡i bc d†c. Anh nhn thng vo mt Hng qun bng nh mt nghim khc:
- Anh ly quyŠn g m tra hi ti iŠu ?
- QuyŠn g h ? QuyŠn ... quyŠn ...
Hng qun l r v lng tng. Bt thn n chm ngܩi ti trܧc, hai tay tm cht c o anh, si‰t mnh, gm gh:
- QuyŠn ny n!
Hai khun mt gn st vo nhau v anh thy r s hung hn n hiŒn trong mt k i diŒn. Anh vi vng a tay ln bp cht hai c tay ca Hng qun. Hai tay anh nh hai g†ng kŠm st. Anh thy Hng qun kh nhn mt v au . Nhng anh khng ‹ š ‰n iŠu , anh c nhn su vo y mt ca n, trong mt tm trng bng hong, c tm hi‹u xem iŠu g khi‰n mt h†c sinh c mt hnh Ƕng cn nh vy . Tnh yu chng? L no mt tnh yu vn v ca tui h†c tr li c th‹ dn ‰n mt phn ng ti tŒ nh anh ang chng ki‰n? Hay cn c mt nguyn nhn no khc m anh khng bi‰t r ? Cui cng, anh trm gi†ng ni:
- Hnh Ƕng ca anh l mt sai lm ng trch. Th nht, l mt hnh vi v vn ha . Th hai, khng ai li gii quy‰t vn Š tnh cm bng v lc. Th ba, quan hŒ gia ti v Cc Hng, cng nh vi Xuy‰n v Thc, l hon ton trong sng. V vy, ti mong anh hy x s bnh tnh hn.
Ni xong, anh bung tay Hng qun ra .
Bi‰t khng th‹ lm g anh ni, Hng qun lm li b i . Trܧc khi ra khi qun, n cn quay li nhn anh bng i mt long lanh phn n v ni rt qua k rng:
- My khng ܮc bn mng ‰n ci qun ny na! N‰u khng, my s bi‰t tay tao!
R rng nhng iŠu anh ni vi Hng qun khng c mt tc dng g. Khng nhng khng ti‰p thu, Hng qun li cm thy b h nhc, v vy m ra cm gin anh hn. Cch xng h chuy‹n "tng" thnh "my, tao" bo hiŒu iŠu .
Li e d†a ca Hng qun khng khi‰n anh s hi hay lo u . Ngܮc li, n lm anh bun b sut ngy hm . Anh ch thm mong m con b ch qun khng kp nhn thy nhng tr l lng din ra gia anh v Hng qun trong khonh khc ng ti‰c . Ni chung, anh khng mun Xuy‰n, Thc v Cc Hng hay bi‰t chuyŒn va xy ra .
*
* * ng nh anh mong mi, khng ai nhn thy din ti‰n ca "trn chi‰n" thm lng v chp nhong .
Sng hm sau, ba c gi a vo qun vi s n o v t nh thܩng nht.
Va thy mt anh, Xuy‰n cܩi toe tot, khoe:
- Thnh cng m mn! Con Cc Hng "cht p", ci ui ca n t la, khng ku mt ti‰ng.
- Cht cch sao ?
- Th nh anh by ! N vi‰t th cho Hng qun bo "i ch‡ khc chi". Hng qun i liŠn!
Anh nhn Cc Hng:
- Cc Hng nu lš do g ‹ t chi ?
Cc Hng cܩi: - Ti ni l "ti c ngܩi yu ri".
Bt gic anh buc miŒng:
- Hn chi!
Cc Hng ngc nhin:
- Hn chi sao ?
Anh git mnh ni trnh:
- Hn chi ... Hng qun rt lui liŠn!
Cc Hng "h" mt ti‰ng:
- Ni vy m cng ni!
Anh cܩi hi:
- Cc Hng a th cho Hng qun bng cch no ?
- Ti nh con Xuy‰n a .
Xuy‰n ni:
- Khi nhn th ca con Cc Hng, mt anh chng ti hn hn. †c xong, anh chng mi bt nga .
- Hng qun c ni g khng? - Anh li hi .
Xuy‰n lc u:
- Khng! T ba y ‰n nay, anh chng ln lun, khng bm theo ti ny na .
- Th‰ gi ra chi, Hng qun lm g?
Xuy‰n nhn vai:
- My hm nay, Hng qun khng ‰n lp.
T nhin anh m ra lo lng:
- Anh ta nh b h†c lun ?
- Khng c u! - Cc Hng chp miŒng - Thi c xong ri, b†n con trai hay "chun" i chi lm!
Nghe vy, anh th ra mt hi di nh nhm. Anh khng s nhng li hm d†a ca Hng qun m anh ch s nhng li l trong th ca Cc Hng s khi‰n cho Hng qun chn nn dn ‰n b h†c. N‰u vy, anh s v cng y ny bi v d mun d khng anh cng ng mt vai trong v bi hi kch ny, du ch l mt vai ph, ngu nhin v ch lm m‡i mt nhiŒm v l ... nhc tung. Anh trm ngm mt hi ri hi lng sang chuyŒn khc:
- Thi h†c k mt va ri, my c lm bi ܮc khng?
Xuy‰n gi mt ngn tay ln:
- H‰t sy!
Thc cܩi:
- Nh anh !
Anh tr mt:
- Nh ti ?
- , - Thc p, mt long lanh - Š tp lm vn k ny bt phi gii thch v chng minh mt nhn nh ca sch vn h†c lp 11 vŠ ni dung TruyŒn KiŠu . Nh anh ging hm trܧc nn ti ny lm ngon lnh.
Xuy‰n li‰c anh:
- Ti thy anh c th‹ m lp dy km ܮc !
Thy anh cܩi khng p, Xuy‰n ni ti‰p:
- N‰u anh m lp, ti ny ki‰m h†c tr gim cho!
Anh vi v xua tay:
- Thi, thi, cc c ng c xi ti!
Cc Hng "h" mt ti‰ng:
- Ti ny xi khn ch c xi di u m anh s! Trong khi ang tht nghiŒp, m lp dy km d‹ ki‰m tiŠn sinh sng v ... tr tiŠn ch cho ti ny l thܮng sch ri ch cn g na!
Thc lܩm Cc Hng:
- My lc no cng ngh ‰n chuyŒn "trn lt" ngܩi khc!
Cc Hng cܩi h h:
- Tao phi ni vy ‹ anh Gia thy ܮc "trch nhiŒm" ca mnh m lo ki‰m cng n viŒc lm ch!
Thy Cc Hng ln gi†ng "cha, ch", anh cܩi ni:
- ChuyŒn th Cc Hng khi lo .
Xuy‰n xen vo:
- Anh c "lu lng" c ph c pho hoi bo ti ny khng lo sao ܮc!
Anh nhc:
- Ti ni sau T‰t dng lch ti i lm, cc c khng nh sao ?
Xuy‰t rt c:
- hn! Vy m ti ny qun mt!
Thc hi:
- Anh bi‰t ܮc ch‡ lm cha ?
- Bi‰t ri .
- Ÿ u vy ?
- Gn y thi!
Cc Hng bu mi:
- Lm g m anh giu giu gi‰m gi‰m vy ?
Anh cha kp p th cht nhn thy Hng qun bܧc vo qun. Anh liŠn h gi†ng, ni kh:
- Anh ta ‰n .
C ba c gi Šu quay li nhn.
Hng qun ko gh‰ ngi st ca . N nhn chm chm li pha bn ca anh, mt lm l.
Xuy‰n li‰c xo Cc Hng, ni:
- Tnh mng ca my nguy ti ni ri!
Cc Hng nhn vai:
- Tao cc ngn.
Thc lo lng ra mt:
- Gi phi tnh sao ch?
Anh cܩi . Trong b†n, ch c anh bi‰t nhng nh mt cm tc kia ca Hng qun khng phi dnh cho Cc Hng m chnh l dnh cho anh. Anh bo Thc:
- Khng c g phi lo! Hng qun khng lm g cc c u!
Thc vn cha h‰t s hi:
- Sao n nhn thy gh qu!
Anh tc lܫi:
- Anh ta ch nhn vy thi!
Xuy‰n chp miŒng:
- Tܪng t ci ui ri, ai ng n li thnh lnh m†c ra .
Cc Hng lܩm Xuy‰n:
- Ti my h‰t !
Xuy‰n trn mt:
- Sao li ti tao ?
- Ch g na! My lm lp trܪng m khng bi‰t "qun lš", ‹ xy ra chuyŒn rc ri!
Xuy‰n h mi:
- My ni l! Tao ch "qun lš" chuyŒn h†c tp thi ch ba ci chuyŒn tnh cm lm sao tao "qun lš" ni . May m n t tnh vi my ch n t tnh vi tao, tao cng chu ch‰t ch bi‰t lm sao!
ang trong tnh hung gy cn nhng nghe Xuy‰n ni, Cc Hng v Thc cng khng nhn ܮc cܩi .
Ti‰ng cܩi khc khch ca Thc v Cc Hng c l lm Hng qun kh chu . Chc n tܪng n ang b em ra lm tr cܩi . Anh thy mt n tm li, lm l li trng cng d tn hn. Thy vy, anh khot tay, ni:
- Thi, cc c vŠ i! Ngi y lu s xy ra iŠu khng hay!
Thc nhn anh:
- Cn anh th sao ?
Anh mm cܩi:
- Ti ngi y, lt vŠ. Ti th c lin can g ‰n anh ta!
Khi ba c gi ra vŠ, Hng qun vn ti‰p tc ngi li . Anh thn nhin ra v nh khng ch š ‰n n. Anh t mt i‰u thuc, nhn ra ngoi tri, chm ri nh khi .
Anh ngh chc Hng qun s bܧc li "ni chuyŒn" vi anh nhng iŠu khng xy ra . ‰n khi anh quy‰t nh ra vŠ, li‰c li ch‡ Hng qun, anh ngc nhin thy n khng cn ngi na . Va dt xe p ra, anh va t dn mnh ngy mai phi tm cch bt chuyŒn vi Hng qun v c gip n vܮt qua c "sc" tnh cm va ri . Tuy nhin, anh khng bi‰t liŒu nhng iŠu anh s ni vi n c tht s em li k‰t qu no khng.

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 9

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )