Chu+o+ng 1: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Phng Tr† 3 Ngܩi

Ti‰ng chi qut lot sot v†ng ln t dܧi sn lm NhiŒm thc gic. Anh quay u nhn sang bn cnh, thy Chuyn v Mn vn cn ng. Tr tr mt lt, NhiŒm li nm yn. Mt bui sng ch nht thong th nh th‰ ny m dy sm th qu l ung ph, NhiŒm ngh vy v lܩi nhc a mt nhn qua ca s, ngm nhng tri du kh va ri va quay tt trong khng kh m‡i khi c mt ln gi thi qua .
By gi, NhiŒm mi ‹ š ‰n ti‰ng chi . C m‡i ln gi thi mnh, v s tri du rng xung l ti‰ng chi li vang ln mt cch vi v v hm hc khi‰n NhiŒm bt cܩi .
V b‡ng nh sc nh ‰n chuyŒn g tr†ng i, NhiŒm vi vng ngi bt dy, nhy tt xung khi giܩng v chy ra lu nܧc pha sau sc miŒng, ra mt. Sau khi nhng qua loa ci u bm xm vo thau nܧc, NhiŒm ly khn lau tc v ra ngi trܧc bn "tn trang" li "nhan sc". Soi mt vo chi‰c gng nh nt mt ܩng di, NhiŒm bt u ta tt. Vi chi‰c lܮc khng ngng xoay ngang xoay d†c trn tay, anh nh vt vi mi tc khn kh ca mnh mt hi mi bt ܮc nhng si tc ch thin bܧng bnh kia tm thi nm p xung vi mt v khp np gi to . Bao gi cng vy, ci rng tc r tre kia ch gi v vng li NhiŒm, chng nm Ǯi chng no th du gi u H2O ca NhiŒm bc hi h‰t l li nht lot x ln nh rng chng bin gii . NhiŒm bi‰t vy nhng anh mc kŒ. Khoc vi chi‰c s mi tm tt vo ngܩi (pha dܧi vn trang b s si bng... qun i), NhiŒm nh ngܩi ln khi ca s nhm trnh din mt bc nh bn thn v cng lch s, ܮc trang i‹m thm bng mt n cܩi duyn dng.
Ngܩi con gi vn cm ci qut sn, khng hŠ bi‰t ‰n nhng din bi‰n phc tp ang xy ra trn cao .
T ca s cn gc, thn tnh i o s mi qun i hng gi†ng g†i :
- Sng !
C gi dng chi, ng ln :
- Anh g†i ti ?
NhiŒm nheo mt, cܩi cܩi :
- Th g†i Sng ch g†i ai !
C gi t v ngc nhin :
- Anh g†i ti c viŒc g khng ?
- Sng d thng qu !
- X !
C gi cau mt "x" mt ti‰ng ri ci xung qut sn ti‰p. Nhng gi thuc r‡ng, nhng chi‰c l vng, nhng tri du kh b a mnh dܧi tng nht chi . chng c gi khng hi lng, NhiŒm on vy . n o mt lt, anh li g†i :
- Sng !
Nhng c gi khng ngng u ln.
- Sng ! - NhiŒm vn g†i .
C gi ti‰p tc gi i‰c.
NhiŒm vn kin tr :
- Ng ln ni ci ny cho nghe n !
Ln ny th c gi khng th‹ lm ng . Sng ng ln, gi†ng nghim ngh :
- Ni ng hong nghen !
NhiŒm cܩi :
- , ng hong !
- Vy ni i !
Ch Ǯi c vy, NhiŒm ni liŠn :
- ChiŠu nay Sng rnh khng ?
Sng lc mi tc :
- Khng.
- ChiŠu ch nht lm g khng rnh ?
- Git , nu cm.
- Vy chiŠu mai ?
- Khng lun.
- ChiŠu mt ?
- Cng khng.
NhiŒm nhn mt :
- Sng kh qu !
- , ti vy !
- Kh qu s ‰ chng.
- KΠti .
Khng bi‰t lm sao, NhiŒm nh chp miŒng :
- Ti‰c qu !
Sng thn nhin :
- G u m ti‰c ?
NhiŒm nhn vai :
- Ti‰c ch ! Tܪng Sng rnh, chiŠu nay r Sng i xem phim. Phim hay lm !
- Anh r ngܩi khc i !
- Ngܩi khc th ni lm g. Ti ch mun r Sng.
- H.
- G m "h" ?
- Ai m thm i xem phim vi anh.
NhiŒm cܩi :
- Sao vy ? B ti v duyn lm h ?
- Ch g na !
NhiŒm nhn vai :
- Chc Sng qung g hay sao y ch ! Ai cng bo l ti c duyn, ch c Sng l ni ngܮc li .
- Thi i ! Khng quen bi‰t t dng r ngܩi ta i xem phim m bo l khng v duyn !
NhiŒm a hai tay ln tri :
- Tri t, lng giŠng vi nhau m bo khng quen bi‰t ! Ti chng bi‰t tn Sng l g !
Sng lnh lng :
- Nhng ti th khng bi‰t tn anh.
NhiŒm gi u :
- Ci l l‡i Sng. Tn ti d nh lm. Ti tn Chuyn.
Va ba hoa dt cu, NhiŒm b‡ng git mnh khi nghe mt gi†ng ni dng dc vang ln sau lng :
- N, n, khng c mo danh u nghen !
Ha ra t ny ‰n gi s tn tnh n o ca NhiŒm nh thc Chuyn v Mn dy . C hai khng bun ln ti‰ng m bm bng nhn cܩi theo di "tr kh" ca NhiŒm. Ch ‰n khi nghe NhiŒm mo tn mnh, Chuyn mi ln ti‰ng can thiŒp.
Thy m mu b bi l, NhiŒm nh quay mt ra ca s, cܩi cܩi :
- €, , ti xin gii thiŒu li . Ti tn NhiŒm.
Sng thc mc :
- Sao khi ny anh bo anh tn Chuyn ?
- Ti ln.
- Tn mnh m ln ?
- , tnh ti vy . Ti ln hoi .
- Xo .
- Tht m. Ti hay ln tn ti vi tn bn ti lm.
- Bn anh u ?
- Hn y n !
Va p, NhiŒm va quay u nhy mt vi Chuyn :
- Ngܩi p hi thm my ka ! Ra i !
Chuyn vn ngi yn trn giܩng :
- Ngܩi p ca my th my ni chuyŒn. u phi ngܩi p ca tao .
NhiŒm nh phi quay ra :
- Hn khng chu xut hiŒn.
Sng nhn vai :
- KŒ anh ta ! Ti u c cn chim ngܫng bn anh.
NhiŒm kht mi :
- Nhng ti th li mun gii thiŒu bn b vi ... ngܩi yu ca mnh !
Trܧc li n ni bm trn ca NhiŒm, Sng mt "h" mt ti‰ng ri ci xung ti‰p tc... qut.
NhiŒm vn khng bung tha :
- Sng !
Ch c ti‰ng chi lot sot tr li anh.
- B hi tn ngܩi ta ri lm l h ?
Sng vn cm ci qut.
- ChiŠu nay i xem phim ch ?
Im lng.
Bi‰t khng th‹ dai ... hn a ܮc na, NhiŒm tnh quay vo th b‡ng dng Sng ngܧc ln. NhiŒm mng qušnh :
- G Sng ?
NhiŒm chc mm l Sng ni chuyŒn i xem phim, ai d Sng ni chuyŒn khc :
- My anh n mt vΠsinh qu !
NhiŒm chng hng :
- N, n, khng phi thy ngܩi ta nhiŒt tnh r i xem phim ri mun xi x‹ cch sao cng ܮc nghen !
Sng ch tay vo ng rc va gom li :
- Ch ai ht thuc xong nm v xung y ?
NhiŒm gi b ngy th :
- Ai bi‰t ! Ti u c ht thuc. y chc l "thnh tch" ca tn Chuyn v tn Mn.
Sng ang nh hch sch ti‰p th b‡ng thy mt ci u khc nh ln khung ca . Ci u ni :
- ng c nghe li hn. Hn chuyn mn nm v thuc l qua ca s.
Sng khng bi‰t ci u tn Chuyn. C cha kp nhn k th NhiŒm y Chuyn ra :
- i sc miŒng ra mt my ! Trnh diŒn vi ngܩi p m mt my trng pht n.
Ri NhiŒm vut tc mnh :
- Phi tm tt nh tao y n !
ang bc pht b‡ng NhiŒm git mnh nhn ra nhng si tc phn ch ca mnh dng ng ln t lc no . Hong ht, NhiŒm vi ngi thp xung khi ca s :
- Ch‰t m !
iŒu b lng ngng ca NhiŒm khi‰n Mn cܩi hch hch.
NhiŒm trn mt : - Cܩi ch†c qu h my ?
Mn va cܩi va ni :
- Tao cܩi l cܩi my km thng minh. Ln sau, khi ni chuyŒn vi "em", my nh Ƕi m.
NhiŒm gt g :
- ki‰n hay y !
Chuyn xen vo :
- Hay th hay, nhng theo tao, my khng nn p dng.
- Sao vy ?
- My ‹ u trn, cc em d "m" my hn.
NhiŒm li‰m mi :
- Tht khng ?
Chuyn nheo mt :
- Tao xo my lm g ! Tm lš cc em thܩng thch nhng mi tc bn chi nh mi tc ca my .
NhiŒm bn tn bn nghi :
- Tm lš g l vy ?
Chuyn tnh b :
- C g u m l ! Em no git m chng cn... bn chi .
Mn ngi trn giܩng cܩi ha h, tuyn b :
- Mt - Khng !
NhiŒm nhn vai :
- "Mt khng" ci con kh ! Thng Chuyn l ‹u !
Chuyn cܩi h h :
- Cn my l v tch s. Tn tnh em Sng c bui m chng ܮc ci cc kh g.
Mn nhn xt :
- Ci gi†ng tn tnh ca n, kh trn rng nghe thy cng chy di na l con gi .
Pht l s chm ch†c ca Chuyn v Mn, NhiŒm lng l bܧc ‰n bn ca s, nhn xung.
Chuyn hi :
- Em Sng cn khng ?
NhiŒm th di :
- Bi‰n ri .
Ri NhiŒm lim dim mt, hng gi†ng ngm :
- Mt nng m ǡm trng ln
Con bm bܧm trng vŠ bn y ri
B‡ng dng ti thy bi hi
Ti bun t hi : hay ti yu nng ?
Mn xušt xoa :
- Hay qu ! Th ai vy ?
NhiŒm ܫn ngc :
- Th tao ch th ai !
Mn tr mt :
- My sng tc h ?
- Ch sao ! Tao lm c khi th .
Mn a mt ng NhiŒm t u ti chn, chp miŒng :
- My m lm ܮc th k‹ cng l. My trng ging l xe hn l nh th .
NhiŒm gc gc u :
- My ng c nh gi con ngܩi qua bŠ ngoi . Chnh em Sng cng nh gi sai lm vŠ tao nn b l mt c hi bng vng trong ǩi mnh .
Chuyn ny gi im lng, b‡ng bt cܩi h h.
NhiŒm li‰c Chuyn, cnh gic :
- Cܩi g my ?
- Tao cܩi chuyŒn ngܩi ch‰t sng li .
NhiŒm git tht :
- Ai ch‰t sng li ?
Chuyn hng gi†ng :
- Nguyn Bnh ch ai .
Bi‰t b l ty, NhiŒm im re .
Ring Mn vn cha hi‹u :
- Lm g c chuyŒn ch‰t i sng li ?
Chuyn tc lܫi :
- My th sut ngy ch lo vi u vo my cun sch ton, cc bi‰t vn chng th ph g h‰t nn c b thng NhiŒm n la .
Mn ng ngc :
- La g u ?
- My cu th va ri l ca Nguyn Bnh, thng NhiŒm n bo ca n, my cng tin.
Mn gt g :
- €, , hn g tao thy nghi nghi !
Ri Mn ng NhiŒm, kht mi :
- Tao ni u c sai . Tܧng my m l nh th ! My ch c "chm" th ca ngܩi khc.
NhiŒm cܩi tnh :
- Khng phi "chm" m l "vn dng". "Vn dng" ng ni ng lc cng l mt nghΠthut ch u phi d. Tao nh Nguyn Bnh ni h tm trng tao "Ti bun t hi : hay ti yu nng ?"...
Chuyn nheo mt :
- N‰u my khng tr li ܮc th tao c th‹ tr li gim my ci cu "t hi" .
NhiŒm ng Chuyn, gi†ng Š phng :
- Tr li sao ?
Chuyn thn nhin :
- Tr li l my khng yu nng.
NhiŒm nhy chm chm :
- N, n, my khng ܮc quyŠn nghi ng tnh cm chn tht ca tao nghen !
- Chn tht ci con kh ! Sao hm trܧc my bo my yu em Thy ?
NhiŒm ng ra :
- Hm trܧc tao c bo vy h ?
- Ch g na !
NhiŒm gi u p ng :
- N‰u vy th...
- Th sao ?
- Th ti v... tao yu c hai em !
Trܧc s th nhn "thnh tht" ca NhiŒm, Chuyn vi Mn cܩi ln b cng.
NhiŒm vn "ngy ng" :
- C g u m cܩi ! Tao yu c hai em nhng em no tao cng yu ... chn thnh.
- Ri mai mt my thch mt em khc th sao ? - Mn ch†c.
NhiŒm tnh b :
- Th tao yu ... c ba . C sao u !
Chuyn chp miŒng :
- Yu "tp th‹" nh my hn g khng em no yu li !
NhiŒm Ǣng hng :
- C y !
- Ai ?
- Tao thy em Thy c "‹ š" tao cht cht !
- Cht cht th n nhm g !
ng lc , ti‰ng g ca "cc, cc" vang ln khi‰n c ba git mnh.
NhiŒm nhy hai bܧc ra ti ca . Anh ǥt tay ln cht, hi :
- Ai ?
- Ti y .
- Ch cht xu nghen.
NhiŒm quay vo, gic hai bn :
- Mc qun o nhanh ln ! Ngܩi p "ging lm" !
- Ai vy ?
- Em Thy .
Mn li‰c Chuyn :
- Em thing tht. Mnh va nhc l em ti liŠn.
Chuyn nhu my :
- Sng sm em ln y lm g vy c ?
Mn chp miŒng :
- Chc i tiŠn nh.
Thy Chuyn v Mn c v rŠ r, NhiŒm st rut gic :
- Em ln lm g th lt na bi‰t ! Ti my khn trng ln mt cht !
Khi c ba mt my sch s, qun o xong xui, NhiŒm bܧc ra m ca :
- Thy vo chi !
Thy bܧc vo . o trng thu bng . Cn phng sng rc hn ln nh c mt mt tri va m†c.
Ba chng trai lp tc ng ngay . V ngoan ngon ca h† khi‰n nhng ngܩi t t‰ nht cng phi pht ghen. MiŒng ngܩi no ngܩi ny cܩi ti nh hoa .
Nhng Thy khng bun ‹ š ‰n cc chng trai . Mt c nhn lܧt qua cn phng, nhy t chi‰c bn †p p qua ci gi sch bŠ bn, li‰c ban nhc ABBA lng trong khung nh kh ln mt cht, li‰c ci gi rc b rc chn kn gc phng mt cht, v cui cng dng hn li chi‰c giܩng ba bi ca b†n Mn.
T ny ‰n gi, NhiŒm nn th theo di nh mt ca Thy, hŒt nh i ra - a theo di s di Ƕng ca my bay i phng, trng ngc p thnh thch. ‰n khi thy "my bay i phng" p ngay xung m chn gi bo nho nh mt ng gi rch trn giܩng, NhiŒm ti mt, hng gi†ng :
- Chuyn, x‰p mŠn ngay ngn li coi, my ! Tao ni hoi m ti my chng bao gi chu b ci tt lm bi‰ng !
Thc ra, NhiŒm lm bi‰ng nht trong b†n. Cng viŒc vŒ sinh hng ngy ch y‰u do Chuyn v Mn m nhiŒm. Nhng bi‰t NhiŒm ang cn "ra oai" vi ngܩi p nn Chuyn nh phi ngoan ngon vng li . Anh va x‰p mŠn va cܩi thm trong bng.
Thy lŒnh lc ca mnh ܮc chp hnh rm rp, NhiŒm "kh th‰" hn ln. Anh nhn Thy :
- Thy ln chi hay c chuyŒn g khng ?
Thy khng tr li cu hi ca NhiŒm m hi li :
- N u ?
Cu hi ca Thy khi‰n c ba chng hng. NhiŒm tr mt :
- N no ? Ti ny chng c mt "tr†n b" ba a l g !
Thy nghim mt :
- Ti khng hi cc anh ! Ti hi con nh kia ka !
Chuyn ngc nhin :
- Con nh no ?
Thy nhn vai :
- Con nh hi hm ch con nh no ! Cc anh ng lm b !
Mn dang hai tay :
- Tri i, Thy ni g k vy ! Ti ny u phi l hng ngܩi ...
Mn mi ni ti , Thy mt, ct ngang :
- Anh hi‹u lm ri . Khng phi ti ni chuyŒn . Con nh y l con b con kia . By, tm tui g .
Chuyn nhn nh :
- Ti ny cha c... v, lm g c con !
Thy c gi gi†ng nghim trang :
- Ti khng a ! M ti bo ti ln hi xem con b l ai !
Chuyn tc lܫi :
- Th ti ni ri . Ti ny khng bi‰t con b no h‰t. Chc Thy nhn lm hay sao y !
Thy l v st rut. Nhng c vn c gng gii thch :
- Khng phi nhn m l nghe ! Ti hm qua, nhng ngܩi tng dܧi Šu nghe ti‰ng n cܩi khc khch trn ny .
Ba chng trai ng ngc nhn nhau . NhiŒm nhu my :
- Lc khong my gi ?
Thy lc u :
- Ti khng nh. Nhng lc cc anh ang m nhc m m trn ny .
Chuyn ng Mn :
- Lc my gi, my ?
- Ai bi‰t ! - Mn so vai - Lc no ti mnh chng m nhc !
Cht NhiŒm reo ln :
- Thi ri ! Ti hi‹u ri !
Trܧc nhng cp mt d hi ca Chuyn, Mn v Thy, NhiŒm nhanh nhn bܧc li ch‡ ci cassette "Panasonic" c l‡ s ca Chuyn ang ǥt trn bn. Anh cho bng quay ngܮc li v nh nhng nhn nt "play". Mt iŒu nhc vui nhn vang ln. Bn "Young, Free and Single" ca nhm Boney M.
Ti y th Mn v Chuyn bt u hi‹u ra . Ch c Thy l vn cha hi‹u :
- T nhin anh m nhc chi vy ?
NhiŒm cܩi b mt :
- Thy ch mt lt i !
Bn "Happy Song" ti‰p ngay sau bn "Young, Free And Single". Ba chng trai lm nhm ht theo: "Every body, let's go to the King's".
Thy ang lng tai nghe, b‡ng git mnh khi nghe mt gi†ng con nt trong tro ct ln : "Right to dance, it's time to sing". V ci gi†ng tr con y li cܩi h h trong my . Gi†ng cܩi hn nhin v vui v ‰n n‡i Thy bt gic but miŒng :
- D thng qu !
NhiŒm tnh ri :
- Ti h ? - X, anh m d thng ! Ti khen gi†ng con b kia ka !
NhiŒm tt my v nheo mt nhn Thy :
- Con b Thy tm ny gi ch g ?
Thy gt u, bi ri :
- Vy m ti c tܪng...
- Tܪng sao ?
Thy khng p. C mt v trnh tr li bng cch nhn ra ca s. NhiŒm nh hi lng sang chuyŒn khc :
- Bn nhc hay khng ?
Thy quay li :
- Hay ! Bn g vy ?
- Bn "Happy Song".
- Cho Thy mܮn nghen !
- .
NhiŒm tho my, ly cun bng a cho Thœ Anh khng qun gi ci gi†ng tn tnh "r tiŠn" c hu :
- Ci g ca ti cng l ca Thy .
Chuyn hng gi†ng, ph bnh :
- Ci l ca tao, my ! NhiŒm tnh kh :
- Th ci g ca my cng l ca tao !
Nghe ci gi†ng ngang nh cua ca NhiŒm, Chuyn nh chu thua . Cn Thy th cܩi cܩi . C cm ly cun bng, cho ba chng trai, ra vŠ.
NhiŒm quay vo, th pho :
- Th‰ l xong !
- Xong ci g ? - Mn hi .
- Mi tnh ca tao v em Thy .
Mn vn khng hi‹u :
- Xong sao ?
NhiŒm kht mi :
- My chm hi‹u qu ! Xong ngha l "hai a tao" chnh thc "ǥt vn Š" vi nhau .
- Xo i my !
- Ch g na ! Em chng mܮn bng nhc ca tao l g !
Mn nheo mt :
- ChuyŒn th nhm nh g ! Em mܮn bng nhc ca my cng ging nh tao mܮn tiŠn ca my thi, c khc g u !
NhiŒm nhn Mn, gi†ng khinh khnh :
- My ngc qu ! Sao li "c khc g u" ! Em mܮn bng nhc ca tao, nhng ch y‰u l ‹ nghe bi "Happy Song". M "Happy Song" ngha l "Bi ca hnh phc". My thy ci š ngha thm thy trong v mܮn bng ny cha ?
Trong khi Mn ang thm š, ngi gc gc u th Chuyn cܩi khc khch :
- Thng NhiŒm ch gii ti tn pht !
NhiŒm trng mt :
- My ng thy tao c s o hoa m tm cch h "uy tn" tao . Tao ni tht cho my bi‰t, em Thy bi‰t tng ti‰ng con nt l trong bn "Happy Song", em ch gi b ln hi han ‹ tm c "t tnh" vi tao thi ! - Ri NhiŒm chp miŒng, gi†ng k c - Ni tht vi ti my, mun thnh cng trong tnh yu phi "nm bt" ܮc nhng bi‹u hiŒn nh nht nht !
Chuyn chn ngy tr thuy‰t gio vŠ i tnh ca NhiŒm, anh ngp di :
- Thi, my mun yu ai th kŒ my ! un nܧc pha c ph ung i !
Mn nhn mt :
- Gi ny m ung c ph g na ! Hn chn gi ri !
- Ch‰t m ! Vy th chun b nu cm tra !
- Cha i ch ! - Mn ni .
Chuyn li‰c NhiŒm :
- Thng NhiŒm i ch mt ba i !
NhiŒm tc lܫi :
- Tao u c bi‰t mua g ?
- C g u m khng bi‰t ! Trܧc tin my mua hai tri c chua, hnh, ng, ri mua vi con c nc hp, ri ...
NhiŒm vi v khot tay :
- Thi, thi, my dn th lm sao tao nh h‰t ! Hay l nh th‰ ny ...
- Sao ?
- Ba a cng i !
- Tht chn cho my ! i ch m cng ko c l !
NhiŒm cܩi hŠ hŠ :
- Ch nht m ! Sn i ch, ti mnh do ph lun !
Chuyn nhm ngܩi dy :
- Thi, tao vi my i ! Thng Mn nh !
S d Chuyn ni vy v Mn c tt chn, i li kh khn. Hi nh, Mn b st t liŒt. BŒnh nng, tܪng ch‰t. Nhng ng ngoi Mn, vn l mt thy thuc gii, cu ܮc Mn. Cn bo bŒnh i qua nhng t chn tri ca Mn b bi‰n tܧng, n teo li ch bng cng tay . V vy, dng i ca Mn khng ܮc bnh thܩng mc d t lu ri Mn quen vi khuy‰t tt ca mnh v hu nh anh khng hŠ š thc vŠ s c mt ca n.
Nghe Chuyn bo mnh nh, Mn lp tc phn i :
- Tao i na !
Chuyn gt pht : - Thi, my nh i ! My nh vo go nu cm, ti tao i ch vŠ lm n l va .
Nghe Chuyn ni cng c lš, Mn khng i i theo na . V li, anh cng va sc nh chiŠu nay anh cn phi ti nh Thu Tho dy km. V vy, phi n tra sm mt cht ‹ cn chun b bi v. Nhng trܧc khi bܧc li vt ln vi ci b‰p du, Mn cn chy ra ca ni vi theo :
- Ti my m vŠ tr, tao nu cm kht rng chu nghen !

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 2
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )