Chu+o+ng 10: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Phng Tr† 3 Ngܩi

VŠ ‰n nh, va bܧc qua khi ca, Mn v cng ngc nhin khi thy Chuyn v NhiŒm ang m c nhau vt ln trn giܩng. Ti‰ng la ht, ti‰ng p chn rm rm lm cn phng huyn no nh c gic. Chi‰u mŠn xc x‰ch, gi th ci trn giܩng, ci vng dܧi t. Khung cnh h‡n lon khng th‹ t.
- Ti my lm tr g vy ? - Mn vi vng ln ti‰ng hi .
NhiŒm va nm cht cnh tay Chuyn ang giu dܧi bng, va ngoc miŒng cu cu :
- My n gim tao cht !
Mn vn cha hi‹u u cua tai nheo ra lm sao :
- Nhng chuyŒn g vy ?
NhiŒm hn h‹n :
- Cun bng.
Mn ng ngc :
- Cun bng g ?
- Cun bng thng Chuyn giu dܧi bng.
Li gii thch ca NhiŒm vn ti m m nh m ba mi . Mn quay sang Chuyn :
- Cun bng g vy Chuyn ?
Chuyn vn nm sp trn giܩng, tay giu dܧi bng, mc cho NhiŒm tm m†i cch ko ra . Nghe Mn hi, Chuyn cܩi h h, mt vn p vo gi :
- Cun bng tao thu gim cho em Thy ...
Chuyn va ni ti , NhiŒm nhy chm chm, miŒng ht tong :
- phn bn ! Juda ! My c a cun bng cho tao khng ?
Va ht, NhiŒm va nghi‰n rng nm vai Chuyn lc qua lc li .
Mn ging ha :
- Thi, a cho n i Chuyn !
- a sao ܮc m a ! - Chuyn h mi - y l cun bng ca tao ch u phi ca thng NhiŒm !
NhiŒm gm ln :
- My c a khng ?
Chuyn khng khng :
- Khng !
Trܧc thi Ƕ cng rn ca Chuyn, NhiŒm nh chu thua . Khng bi‰t lm sao, cui cng NhiŒm chuy‹n qua nn n :
- Thi m, Chuyn ! Gin vy ri ! My cho tao chuc li i !
Thy NhiŒm xung gi†ng th lng, Chuyn liŠn t ra Ƕ lܮng :
- Vy my bung tao ra i !
NhiŒm lp tc bung tay .
- Bܧc xung khi giܩng ! - Chuyn ra lŒnh.
NhiŒm lm cm leo xung t, hiŠn lnh nh mt h†c tr mu gio .
Chuyn ti‰p tc "hnh h" :
- i tut li Ǣng kia ! ng da lng v tܩng !
NhiŒm vn ngoan ngon lm theo li phn ca Chuyn, khng dm h h mt ti‰ng.
Thy NhiŒm tun lŒnh mnh rm rp, Chuyn khoi ch cܩi kh. Anh nm lt ngܩi li, dm NhiŒm ang ng chn chn tt Ǣng xa, hng gi†ng :
- Ngoan ngon nh vy c phi tt khng !
Pht l s chm ch†c ca Chuyn, NhiŒm nut nܧc b†t, cha tay ra :
- By gi th my tr cun bng cho tao i !
Chuyn vung cun bng ang cm trong tay :
- a cho my th ph qu !
NhiŒm nhn nh :
- Thi m, Chuyn !
Chuyn ng NhiŒm lom lom:
- My ng c gi b ng kch !
NhiŒm gi u :
- ng kch g u ! My ng c ni oan cho tao !
Chuyn lc u :
- Tao cn l g my ! Tao a cun bng cho my xong l my tr mt liŠn !
NhiŒm chp mt :
- Khng c u ! Ngܩi ng hong nh tao ...
NhiŒm ni cha dt cu, Chuyn cܩi h h:
- My l ngܩi ng hong ? Ai ni my vy ?
NhiŒm li‰m mi :
- Th... tao ni .
Chuyn nhn vai :
- Th ch c my khen my ng hong thi !
NhiŒm p ng :
- Nhng y u phi š ki‰n ca c nhn tao . Tao nghe nhiŠu ngܩi nh gi tao nh vy, tao gom li ri tao ni gim...
Chuyn bu mi :
- Thi i ! My ch ܮc ci bc pht ! Tm li, by gi my mun ly li cun bng ny phi khng ?
Mt NhiŒm sng trng :
- Phi .
- Vy my thŠ i !
- ThŠ sao ?
- ThŠ t nay vŠ sau m‡i khi tao ni chuyŒn vi em Sng, my khng th ci "bn chi" ca my ra ca s na .
NhiŒm gi tay ln tri :
- Tao thŠ.
Chuyn vn cha bng lng :
- C ci miŒng lp xp ca my na ! ThŠ s khng ch mm vo chuyŒn ca ngܩi khc !
NhiŒm li gi tay ln :
- ThŠ s khng ch mm vo chuyŒn ngܩi khc !
Thy Chuyn gc gc u, NhiŒm hn h nhc :
- Xong ri, a cun bng y !
Chuyn khot tay :
- Xong u m xong ! N‰u my vi phm li thŠ th sao ?
NhiŒm liŠn ng nghim hng gi†ng :
- N‰u vi phm li thŠ, tao s....
Thy NhiŒm ngp ngng, Chuyn gic :
- S sao ?
NhiŒm gi u :
- ‹ tao ngh ! N‰u vi phm li thŠ, ra ܩng tao s b xe cn... sušt ch‰t !
Chuyn gm g :
- Khng ܮc n gian, my ! Ch‰t ti ch khng sušt ch‰t g h‰t !
NhiŒm cܩi h h :
- , th ch‰t ti !
Sau khi thy NhiŒm thŠ tht long tr†ng, Chuyn thy cun bng ln chi‰u :
- Tr my n !
Ch Ǯi c vy, NhiŒm phng ti v ly cun bng nh s ‹ lu Chuyn ǰi š.
Cho ‰n lc , Mn khng hi‹u l cun bng g m Chuyn v NhiŒm tranh chp vi nhau d vy . Anh ng NhiŒm, d hi :
- Bng g "qu" vy my ?
NhiŒm kht mi :
- Qu ci con kh !
Cn Chuyn th cܩi cܩi :
- y l cun bng "ca nhc theo yu cu" !
Mn thc mc :
- Yu cu g ? M ai ca ?
Chuyn nhy mt :
- Th thng NhiŒm "ca" theo "yu cu" ca tao .
Nghe vy, NhiŒm but miŒng :
- ‹u !
Chuyn tc lܫi :
- ‹u u m ‹u ! My m cho thng Mn nghe th i !
Mn ha theo liŠn :
- ng ri, m i NhiŒm ! ‹ tao xem th thng Chuyn n ‹u ‰n c no !
Sau mt thong do d, NhiŒm bܧc li tra bng vo my :
- Thng Mn nghe i ! My nghe ‹ bi‰t thng Chuyn l ci ... ci nh th‰ no !
NhiŒm ni vi gi†ng cha h‰t hm hc. Chuyn tng hng :
- Khng c chi ǰng nghen my !
Mn khng bun ‹ š ‰n cuc u khu dng dai ca hai i th. Anh lng tai, ch cun bng pht ti‰ng.
Thot u l ti‰ng s s ca bng chy khng, sau l bn "Yore my hearts, yore my soul" ni ti‰ng ca nhm Modern Talking. Bi ht b t mt na sau do bi h†c ti‰ng Anh chng ln. Ha ra y l cun bng "c Ƕng" ca Chuyn. Anh dng n ‹ thu v xa th trn ǩi .
Bi h†c ti‰ng Anh li b t. Thay vo l phn chnh y‰u nht : cuc tr chuyŒn gia Chuyn v NhiŒm.
Trܧc khi mn i thoi bt u, Mn nghe c ti‰ng kht mi hi hp ca Chuyn. C l l lc anh ang Ǯi NhiŒm bܧc ln khi thang gc.
Ti‰p theo l ti‰ng bܧc chn nhy nht ca NhiŒm. Anh dm sn nh thnh thch theo thi quen.
Ri ti‰ng Chuyn hi :
- i u vŠ , my ?
Ti‰ng NhiŒm tr li, gi†ng hch x hng :
- Nh thܩng lŒ !
- i chi vi em Thy h ?
Ti‰ng NhiŒm chp miŒng :
- Ch cn ai na ! Do ny em "eo cng" ly tao, khng chu ri na bܧc !
- Vy cng thch ch sao ? - Ti‰ng Chuyn cܩi .
- Th thch ! Nhng em "m" mnh qu, i lc mnh cng cm thy mŒt.
- Sao li mŒt ? Thng ny l !
- MŒt ch ! Ni chuyŒn phi hn tr li em mt ngy c trm ln cng mŒt ri !
- Th ng hn ! - Gi†ng Chuyn tinh qui .
- ng hn sao ܮc ! Em i nh vy m !
- Xo !
- Tao xo my lm g ! Lc no em cng th th bn tai tao : "Anh hn em mt ci na i !", lm sao tao n t chi cho nh. Mc d nhiŠu lc tao phi gt ln : "Hn, hn hoi !" khi‰n em khc rng rc...
- Ni nh nh, my ! Coi chng em nghe thy nh ba trܧc ! - Ti‰ng Chuyn suœt kh.
- Ban ngy n o chc em khng nghe u ! - Ti‰ng NhiŒm p v mc d ni vy, gi†ng anh vn h xung tht thp. V › vo ci gi†ng thp kh nghe lm , NhiŒm t oai phong - M em nghe ܮc th sao ! Tao cc ngn !
- Li ni dc !
- Tht ch dc g ! Do ny em Thy s tao mt php !
- My c qui g m em phi s ? - Gi†ng Chuyn ma mnh.
- Sao khng c qui g ! By gi m tao "ngh" em ra l em h‰t mun sng liŠn !
Ti‰ng Chuyn li vang ln nhc nh :
- Ni nh nh cht ! My sao c ci tt a ni ln qu, ri em nghe ܮc th rc ri ...
Cun bng chy cha dt li "cnh gic" ca Chuyn th NhiŒm a tay nhn mnh nt stop, ct ngang. Anh li‰c Chuyn, hm h:
- ‹u !
Chuyn cܩi hŠ hŠ :
- Lm g "xi x‹" tao hoi vy my ! My hi thng Mn coi c phi tao ‹u khng !
NhiŒm lp tc quay sang Mn, ht hm :
- Sao Mn ? My coi thng Chuyn n "chi" tao nh vy c ܮc khng ?
T ny ‰n gi, theo di nhng cu "gi by" ca Chuyn v gi†ng iŒu ba hoa ca NhiŒm trong bng, Mn cܩi ‰n chy nܧc mt. NhiŒm khng bi‰t Chuyn gi my nghe trm nn c tha h thao thao bt tuyŒt vŠ chuyŒn ca mnh vi em Thy, theo ci phong cch "ni ‰n u, ba ra ‰n " trܧc nay ca mnh. Hu qu l khi pht hiŒn ra "Ƕc chiu" ca i phng, NhiŒm qušnh ln nh g mc .
Nghe NhiŒm hi, Mn quŒt nܧc mt, p:
- Ci n Ƕc ny ca thng Chuyn r rng l qu ‹u ri ! Nhng ci chnh l do tt bc pht ca my !
NhiŒm nut nܧc b†t :
- Tao bt pht kΠtao ch ! Tao bc pht vi hai a my ch tao c bc pht vi em Thy u !
Ri NhiŒm ch tay vo ngܩi Mn, hi li :
- Khi ny my c bo thng Chuyn chi vy l ‹u phi khng ?
Mn gt u .
Ch Ǯi c vy, NhiŒm thu nm tay d d trܧc mt, tuyn b:
- N‰u vy th do xt thy tnh cht "qu x ‹u" ca thng Chuyn trong v ny, nht l sau khi nghe li cun bng mt ln na, tao tuyn b hy b li thŠ khi ny v s "tr a" li bng cch ti‰p tc xut hiŒn "cao cao bn ca s" vo gi cao i‹m ca thng Chuyn.
Gi†ng NhiŒm cng rn, y v e d†a . Ha ra anh vn cha h‰t m c vŠ ngn n bt ng tinh qui ca Chuyn. Va ni, NhiŒm va nhn Chuyn bng v mt thch thc.
Chuyn vn tnh b, thm ch anh cn cܩi :
- Mi thŠ xong, "x" l vy my ?
NhiŒm nghinh mt :
- ! Ri sao ?
- u c sao !
Thy Chuyn khng t v g nao nng trܧc s hm d†a ca mnh, NhiŒm hi cht d. Anh ng thng vo mt Chuyn, ni bng gi†ng thm d:
- Tao s "tr a" ‰n cng !
Chuyn nheo mt :
- Li ch miŒng ra ca s ph bnh na h ?
NhiŒm gc gc u :
- Th vy ch sao !
Chuyn p vi gi†ng bnh thn :
- My khng dm u !
NhiŒm h mi :
- Sao li khng dm ? Tao s lm !
Chuyn d†a :
- My m cn gi tr mt ln na, tao s i gp em Thy .
NhiŒm phy tay :
- Cho my gp ! Khng c cun bng, em Thy u c tin li my .
Va ni, NhiŒm va nht cun bng su vo ti qun nh s ai git mt.
Chuyn cܩi ti nh hoa :
- My khi d‹ tao qu ! My tܪng tao khng bi‰t cch Š phng s tr chng ca my h ?
Cu ni ca Chuyn khi‰n NhiŒm git mnh :
- My ni sao ? Š phng g ?
- Š phng my ch Š phng g ! - Chuyn ko di gi†ng - Ci cun bng trong ti qun my l cun bng gc. Trܧc khi em ra "h" my, tao chy ra tiŒm thu ngܩi ta sang nhng cu vung vt ca my qua mt cun bng khc ri . My ng tܪng ly ܮc cun bng ri, my mun lm g th lm !
Khng bi‰t l Chuyn "ba", NhiŒm hong hn. V hm h "tr a" lp tc bi‰n mt khng ‹ li mt du v‰t trn gng mt mi y cn ho hng ca anh. NhiŒm ni vi Chuyn, gi†ng xu nh bn :
- Tao ni chi vy thi ch ai li b li thŠ.
Chuyn gt g :
- Th tao cng ngh l my ni chi, ch ngܩi ng hong nh my ...
NhiŒm h gi†ng, ngt li Chuyn :
- Tao ng hong tht m !
Chuyn cܩi :
- Th tht ch sao !
NhiŒm li‰m mi :
- Tht th my a cun bng kia lun cho tao i !
Chuyn lc u nguy nguy :
- Ci th khng ܮc ! Tao phi gi cun bng lm "v kh phng thn", ch khng my ni hng bt t c lao ra ca s, tao phi canh my mŒt qu !
NhiŒm v u :
- Tao khng lao na u !
Chuyn vn kin quy‰t :
- Ai bi‰t ܮc ! Tao c gi cun bng "ca nhc theo yu cu" cho chc n !
Bi‰t khng th‹ lay chuy‹n ܮc Chuyn, NhiŒm nh tc lܫi, nm ln ra giܩng, ngoc miŒng ngm KiŠu :
- Xem gng trong by nhiu ngy
Thn con chng ko mc tay bm gi !
Chuyn trŠ mi :
- My lm nh my khng bm vy !
Mn ny gi ng vai "k ngoi cuc", im lng quan st cuc "chi‰n tranh cn no" ca hai i th, by gi thy "cuc chi‰n" ng ng, Mn mi kht mi bnh lun :
- ng l v qut dy gp mng tay nh†n !
Chuyn lm bm :
- Ti n ch ! Lc no n cng "ph" ngܩi ta ܮc !
NhiŒm ci :
- Ti my th c ! Ci i FM ca my nghe "nht l‡ tai" thy m, tao khng "tham gia š ki‰n" sao ܮc !
Chuyn nhܧng mt, li‰c NhiŒm :
- Th my c "tham gia" i , ai cm ! Nhng t nay, h my "tham gia š ki‰n" vo chuyŒn ca tao th tao s lp tc "tham gia" v chuyŒn ca my . Vy l cng bng !
Gi†ng Chuyn nh nhng nhng dt khot. Bi‰t mnh b y‰u th‰, NhiŒm im re .
Trܧc thi Ƕ lng tng nh mo mc ma ca NhiŒm, Mn khng nhn ܮc cܩi .
- Cܩi g my ?
NhiŒm quay li nt Mn. Ri anh tc lܫi, ni ti‰p :
- Nh my vy m sܧng ! Khng yu i‰c li thi, khi s ai thu ln "tm tnh" ca mnh. Nht l vi nhng thng bn xu .
NhiŒm khng b l c hi xin x Chuyn. Nhng Chuyn khng thm chp. Anh c ngi mm cܩi mt mnh vi thng li to ln ca mnh.
Nh ‰n nhng iŠu va bn tnh vi Thu Tho, Mn nheo mt ng NhiŒm :
- Sao my bi‰t tao khng yu i‰c li thi ?
NhiŒm trn mt :
- i ch ch ! Thng ny ba nay ngon qu ta !
Mn ܫn ngc :
- Ngon ch sao khng !
NhiŒm xušt xoa :
- Thi ri ! Vy l c em no "ǰi ǩi" cho my ri !
Mn cܩi .
Chuyn chm ngܩi ti :
- Em no vy Mn ?
Mn lm b b mt :
- Em no my hi chi !
- Hi ‹ mng cho my ch chi !
Mn nhn vai :
- C g u m mng !
NhiŒm v†t miŒng :
- My khng ni ti tao cng tha bi‰t l em no ri .
- Em no ?
- Thu Tho ch ai .
Mn nhn mt :
- By .
- Vy ch em no ?
Mn cܩi h h :
- Chng c em no h‰t.
NhiŒm h mi :
- Vy m cng ni ! a v duyn !
Chuyn gt g :
- Thng Mn khng a u ! Tao tin l c mt chuyŒn g ...
ang ni na chng, Chuyn quay sang Mn :
- ng khng Mn ?
Mn lp lng :
- Tao khng th‹ ni trܧc ܮc iŠu g. Ci g ti th n s ti .
Va ni, Mn va thch th thܪng thc v mt t m pha ln ngc nhin ca Chuyn v NhiŒm. V anh cng nn nao mong ngng "l th tnh" u ǩi ca mnh. Sng mai, c l "Thanh Hng" s b n vo hm th bu iŒn.     

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 11
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )