Chu+o+ng 11: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Phng Tr† 3 Ngܩi

T nh Thu Tho ‰n ch‡ Mn, th i mt hai ngy .
Tra , va i h†c vŠ ‰n nh, Mn cm thy NhiŒm v Chuyn nhn mnh bng nh mt khc l. V ranh mnh hiŒn r trong nhng n cܩi kn o .
Mc d tha bi‰t chuyŒn g, Mn vn lm b ngc nhin :
- Lm g ti my nhn tao d vy ?
NhiŒm cܩi cܩi :
- T nhin ba nay tao pht hiŒn my p trai d s !
- a i my !
- Tht ch a g ! N‰u khng, sc my m em Thanh Hng m my !
Mn gi v git mnh :
- Em Thanh Hng no ?
Chuyn pht vo vai Mn :
- Thi ng lm b na, my i ! L ty h‰t ri !
Mn gi v mt ng ngc :
- Ti my ni g tao khng hi‹u !
- Mun hi‹u, tra nay my dn ti tao i n ph l hi‹u liŠn !
Mn s ti :
- TiŠn u m n ph ?
NhiŒm khot tay :
- Yn ch ! Tao cho my mܮn.
Mn lm b thc mc :
- Nhng ti sao tao phi dn ti my i n ph ? C chuyŒn g vy ?
Chuyn mc l th trong ti ra, hu qua hu li trܧc mt :
- ChuyŒn ny n !
Mn tr mt :
- Th ca ai vy ?
- Ca my ch ca ai !
- Nh tao gi ln h ?
- Thi i ! My ng c gi b ng nghŒch ! y l th ca em Thanh Hng gi cho my .
Mn lm b mng r v qušnh qung chm ti chp l th trn tay Chuyn :
- a y !
Nhng Chuyn vi v rt tay li :
- u c n gin vy ܮc ! Phi "chuc" l th ny bng mt chu ph ng hong !
- D thi ! - Mn nhanh nhn ng š, mt ti ri - Mܩi chu cng ܮc ch ng ni mt chu !
NhiŒm t ra Ƕ lܮng :
- Khi ! Hon cnh ca my kh khn, ti tao ch "bc lt" mt chu thi !
Th‰ l tra , thay v lui cui nu cm nh thܩng lŒ, c ba ko ra qun ph gn nh.
Mn va hp ph s sp va khoi tr v‹nh tai nghe nhng li "chc tng" nng nhiŒt ca Chuyn v NhiŒm :
- Th‰ l t nay ǩi my lt qua trang s mi ...
- H‰t cn l "p - c n" .
NhiŒm cn nhc Trnh Cng Sn ngay gia qun :
- Vn bi‰t bn ǩi cn c em...
Trܧc s ho hng n o ca Chuyn v NhiŒm, Mn cܩi tt mt, mt my rng r nh mt ngܩi ang yu thc s. M qu l Mn cm thy th v tht. Anh cm thy cuc sng ca mnh nh ǰi khc i, l lng v mi m.
Sau phn "chc tng", ti phn "cht vn". u c Mn phi lm viŒc cng thng vi tc Ƕ ca my tnh iŒn t mi c th‹ tr li sun s mn iŠu tra ca Chuyn v NhiŒm vŠ... Thanh Hng.
Cng c nhng lc Mn lc tng, ni nng mu thun v ln xn nhng Chuyn v NhiŒm chng nghi ng g. C hai cho l Mn khng mun ti‰t l ton b b mt ca mnh nn nhiŠu lc c tnh ni tr i .
Chng hn, Chuyn hi :
- My quen em my thng ri ?
- Khong hai thng nay .
- Nh em qun my ?
- Qun su .
- Em lm g ?
- i h†c.
- Lp my ?
- Mܩi hai .
- Em h†c trܩng no ?
Mn p ng :
- Trܩng h ? Trܩng... Bi Th Xun.
Chuyn h gi†ng :
- Xo i my !
Mn git mnh :
- Xo g u ?
- Vy m khng xo ! Em qun su, trܩng Bi Th Xun qun mt, sao em h†c trܩng ܮc ?
Mn nh nhe rng cܩi tr :
- th em khng h†c trܩng .
NhiŒm nhn nh :
- Lm g my phi giu giu gi‰m gi‰m vy ? B my s ti tao ti trܩng "cu‡m" mt em h ?
"ˆn mng" chuyŒn tnh ca Mn xong, c ba ko nhau vŠ nh.
Va bܧc qua khi ca, NhiŒm gic Mn :
- By gi m th ra †c i !
Mn mn m l th va "chuc" ܮc sau chu ph, lm bm :
- Khng bi‰t em vi‰t g trong ny !
NhiŒm st rut :
- M ra coi l bi‰t liŠn ch g !
Mn lܩm NhiŒm :
- Ai coi ?
- Th ba a mnh coi .
- H ! †c th m my lm nh †c bo khng bng !
Ri Mn ln gi†ng :
- y l chuyŒn ring t !
NhiŒm di gi†ng :
- Thi i my i ! Ring t qui g ! My a ti tao †c, c g ti tao cn gp š gim cho .
Sau khi lm b lܫng l, Mn tc lܫi x phong b, mc th ra . Chuyn v NhiŒm lp tc chu u vo .
Mi †c hai, ba dng u, NhiŒm ht h bnh lun :
- Ch, tnh qu hn ! Mi quen nhau c hai thng m anh thn yu ri . Ng†t cn hn ma li !
Chuyn th ra :
- Vy l my s dzch ri ! Tao vi em Sng yu nhau my ... ki‰p ri m cha bao gi tao ܮc em ban cho mt ch "thn yu" lm vn.
†c ti phn dܧi, NhiŒm li la ln :
- Tri i, cn hn i chi na !
Ri theo mt thi quen "tai hi", NhiŒm liŠn ngm th "tc cnh" :
- Em c hn nhng em ng ‰n nh
‹ lng bun anh do khp khng sn
Ng trn tay thuc l chy li dn
Anh s ni : gm, sao m ...
Mn quc mt, ct ngang :
- Tr o h my ?
NhiŒm gi u :
- Tr o g u ! Th H Dz‰ch ch u phi th tao !
Mn nghi‰n rng :
- Th ai mc xc ! Em mi va hn tao, my ng ng "em c hn nhng em ng ‰n nh" l khng ܮc u !
NhiŒm nhn vai :
- Ch, thng ny mi yu by ǥt hung hng ri !
Mn chp miŒng :
- Tao phi bt chܧc thng Chuyn "Š phng" my ch ! H my cn tr o tao mt ln na, tao s mܮn cun bng trn thng Chuyn ‰n ra mt em Thy liŠn.
Nghe Mn d†a, NhiŒm hong hn :
- Thi, thi, tao ly my ! My ng c bt chܧc ci thng hi bn . Tao khng thm tr o my na u . Ngܮc li, t nay vŠ sau tao s st cnh bn my trn nhng no ܩng tnh i y chng gai v cm by ...
Nghe ci gi†ng ve vut ca NhiŒm, Chuyn bt cܩi h h :
- Gi†ng iŒu thng NhiŒm y chang trong my tung ci lng . H, "nhng no ܩng tnh i y chng gai v cm by" ! By u nhiŠu vy ?
NhiŒm bu mi, gi†ng khi d‹ :
- My cc bi‰t g h‰t ! By ca ti con gi ch u ! a no m chng c trong ti vi chc ci by . Lu lu ni hng, n rt ra mt ci ‹ trܧc mt cho mnh p chi .
Chuyn lu lnh :
- My c p ln no cha ?
NhiŒm li‰m mi :
- Tao h ? Tao ... p hoi !
Chuyn cܩi ha h :
- Vy m lc no my cng b b : "Em Thy s tao mt php".
NhiŒm gi cm, bi ri :
- Th hai a tao ... s qua s li .
Chuyn nhܧng mt :
- ng xo my ! Ch c my s em ch em sc my m s my !
NhiŒm vung tay :
- th tao s. Nhng ti my cng vy thi . My th s em Sng, cn thng Mn s em Thanh Hng.
Nghe nhc ‰n mnh, Mn nhm ngܩi ln :
- Tao khng s. Thng ny cc bi‰t s ai !
- €, , ‹ ri coi ! - NhiŒm gt g, gi†ng rn e - Ri my s hi‹u th‰ no l... lܫi gm tnh i . My cha ti‰p xc vi b†n con gi nhiŠu, my cha bi‰t....
Mn bu mi :
- My lm nh my ti‰p xc nhiŠu lm vy !
NhiŒm v‡ ngc :
- t ra tao cng yu nhiŠu hn my . Trܧc nay tao cng c s s khong chn, mܩi mi tnh gi "qu ti‰t kiŒm" ch my th mi c mt.
T nhin Mn cm thy bun cܩi . Sušt cht na anh but miŒng : "Mt u m mt !" nhng cui cng anh kŠm li ܮc.
K‹ t hm , Mn nghim nhin ng vo hng ng nhng chng Romo thi i .
By gi, sau nhng gi ‰n lp, anh khng cn nm l trn cn gc tr† nh trܧc.
Thnh thong, Mn chun ra khi nh ‹ thc hiŒn nhng mn hn h tܪng tܮng vi "ngܩi yu". ‹ ri sau anh tr vŠ nh mun mng vi v mt rng r v thch th tr li p p m m nhng cu hi t m ca Chuyn v NhiŒm.
- Hm nay i chi u vy ?
- m Sen.
- Xa d vy !
- .
- i bng g ?
- Xe PC ca em.
- Ngon qu hn ! My c dn em i pdalo khng ?
- ng nhin ri ! Ti tao ra gia h tm s.
- Tm s sao ?
- My hi ‹ lm g ?
- Hi ‹... nghin cu .
- Hm ! Lng xt !
- Th‰ ti my c b ܧt khng ?
- Чt u m ܧt ! Hi chiŠu ‰n gi tri u c ma !
- Th tri khng ma . Nhng ti my tm s mi mn gia h, nhiŠu khi ti ch‡ xc Ƕng, ti my ng tm xung nܧc, ai m bi‰t ܮc !
Mn h mt ti‰ng v a tay tm ly NhiŒm nhng NhiŒm kp thi nhch ra xa, cܩi hch hch.
Khc vi NhiŒm, Chuyn "quan tm" ‰n chuyŒn tnh ca Mn "su sc" hn :
- Ba nay, chuyŒn my ti u ri ?
Mn p ng :
- Ti ... ti ...
Chuyn st rut :
- Ti u ?
Mn gi u :
- Th ti ... m Sen.
- H ! Ti m Sen th ni lm qui g ! tao mun hi l ti giai on no ri .
- €, ti tao ang ti giai on... yu .
Chuyn lc u nguy nguy :
- My tr li khng ng tr†ng tm cu hi . Yu th nh ri . Nhng tnh yu n c nhiŠu giai on : giai on thm d, giai on tn cng, giai on xp l c...
NhiŒm xen vo :
- Chc thng Mn ang trong giai on ly lc.
Mn lܩm NhiŒm :
- Lm nh my !
Chuyn ng Mn :
- ng thm ci nhau vi thng NhiŒm ! My tr li i ! Ti giai on no ?
Mn ngܧc nhn trn nh :
- Ti giai on... giai on... xp l c.
NhiŒm cܩi h h :
- Xo i ! Tܧng my m dm xp l c !
Mn t i :
- Tao "xp" tut !
NhiŒm nheo mt :
- ng c dc ! My bi‰t xp l c l sao khng ?
Mn nut nܧc b†t :
- L sao ?
NhiŒm hu tay :
- L phi hn nhau . Hn lin tc. Nh tao vi em Thy vy .
Mn gt u :
- Th ti tao cng c ... hn nhau vy .
NhiŒm hi gng :
- C khng ?
- C.
- NhiŠu khng ?
- , , khng nhiŠu lm !
NhiŒm phy tay :
- Vy th cha th‹ g†i l xp l c ܮc ! My cn ang trong thi k "nh du kch". Hn em theo ki‹u ca my ngܩi ta g†i l "hn l t", ngha l thnh thong tha c em khng Š phng, my chm ti hn i mt pht ri rt liŠn.
Mn mt :
- Tao khng c hn ln, my ! Tao hn t nhng m hn ng hong .
Chuyn ln ti‰ng can thiŒp :
- Vy l ܮc ri ! t hay nhiŠu khng thnh vn Š, h c hn l coi nh bܧc vo giai on xp l c ri !
Mn li‰c NhiŒm, h hng :
- Thy cha ! Tao ni tao xp l c m my c ci !
Thy Chuyn ha vo vi Mn, NhiŒm nh cܩi hŠ hŠ tha nhn "thnh qu" ca Mn.
Khng ch "tr li phng vn", do ny m no Mn cng tham gia "trao ǰi kinh nghiŒm" vŠ tnh yu vi Chuyn v NhiŒm, vn l chng trnh pht thanh Ƕc quyŠn ca hai tn ny trong sut mt thi gian di .
By gi, Mn khng cn qun chn ln vo mt gc tܩng nm v‹nh tai nghe "k" chuyŒn ca thin h. M, xen k vo nhng mu chuyŒn vŠ Sng v Thy, Mn c th‹ hng hn "ng gp" phn "tm s" ca mnh :
- Hm nay, Thanh Hng ca tao ...
Nhng lc , nhn Chuyn v NhiŒm trn mt theo di "chuyŒn tnh" ca mnh, Mn cm thy cuc sng tr nn bnh ǣng hn bao gi h‰t v anh t bung mnh vo niŠm vui mi m mt cch v t .      

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 12
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )