Chu+o+ng 12: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Phng Tr† 3 Ngܩi

"Thanh Hng" vi‰t th cho Mn Šu Šu .
ng nh k‰ hoch, c cch khong mt tun hoc mܩi ngy, mt l th y nng nu bay vŠ cn gc tr†.
By gi khng ch Mn m c Chuyn v NhiŒm Šu nn nao mong ngng th ca em "Thanh Hng". C hai gp em Sng v em Thy hng ngy, nhng g cn ni ni ... sch snh sanh, t khi c chuyŒn th qua th li li thi . V vy i vi Chuyn v NhiŒm, "hiŒn tܮng th tnh" ca Mn c mt sc hp dn ǥc biŒt, nh th‹ l mt mn chi sang m nhng chng Don Juan bnh dn nh Chuyn v NhiŒm khng bao gi sm ni .
C khi Thu Tho ni hng ngng vi‰t th liŠn t t na thng khi‰n Chuyn v NhiŒm phi thp thm hi Mn :
- My v em Thanh Hng ang gin nhau h ?
- u c.
- Ch sao k ny em lu vi‰t th vy ?
- Tao cng chng bi‰t. C l em ang bn n thi ki‹m tra h†c k.
Hm sau, Mn hi Thu Tho . C cܩi :
- Ti em ang ngh cch vi‰t sao cho n khang khc mt cht. Hn i chi hoi, "mi chn" qu !
Cu ni a ca Thu Tho khi‰n Mn ph cܩi .
Trong nhng l th gn y, Thu Tho khng cn vi‰t theo "l th mu" ca Mn na . C yu cu Mn cho c ܮc quyŠn "t do sng tc". C bo nh th‰ n t nhin hn, ng thi cng thch th hn.
Mn ng š ngay Š ngh ca Thu Tho . Anh cng bt u chn ci tr "son tho th tnh", mt nhiŒm v nng nŠ qu sc anh v nhng s h tŒ hi trong qu trnh thc hiŒn nhiŒm v qu qui c th‹ phn li anh bt c lc no .
V li, †c nhng l th do Thu Tho sng tc, Mn cn ܮc thܪng thc ci cm gic t m th v, ch nh trܧc y, anh chng hŠ ch Ǯi mt iŠu g trong nhng l th do chnh anh vi‰t ra .
V nhng l th ca Thu Tho - Thanh Hng lun lun khi‰n Mn ngc nhin vŠ ni dung tr tnh cng nh gi†ng iŒu m i ng yu ca n.
M‡i ln †c th Thanh Hng, NhiŒm c xušt xoa lun miŒng :
- Chc ! Con b ca my vi‰t th d thng c !
Chuyn th gt g, lm bm :
- Tao khng ng thng Mn li "cua" ܮc mt em "chi‰n" nh vy .
Ri Chuyn ng Mn :
- Hm no my dn em vŠ y chi i !
Li Š ngh bt ng ca Chuyn khi‰n Mn git tht. Anh lng tng :
- ‹ t t...
- T t g na ! My quen em my thng ri !
Mn tm cch hon binh :
- Tao cn phi hi š ki‰n em ! NhiŠu khi em ngi ...
- C g u m ngi ?
- Ngi ch ! Nht l ci miŒng thng NhiŒm !
Nghe "ng" ‰n mnh, NhiŒm vi vng trn an Mn :
- Tao thŠ l khi gp em Thanh Hng, tao s cm nh h‰n.
Mn nheo mt :
- Ai tin my ni !
NhiŒm c quy‰t :
- Th my vi thng Chuyn tin. Tao thŠ l tao s im thin tht. N‰u cn, my c ly bng keo dn miŒng tao li .
Chuyn v‡ vai Mn :
- My ng lo ! Tao cn gi cun bng "tu hi" ca thng NhiŒm trong tay, n khng dm gi tr g u !
NhiŒm gt u lia la :
- ng ri ! Tao ngu g "hi" my ‹ cho my "hi" li tao !
S "u hng" hng hi ca NhiŒm khi‰n Mn mm mi li ‹ khi bt cܩi . Anh cha kp ni g th Chuyn nhc :
- Vy my nh hm no gii thiŒu em Thanh Hng vi ti tao ?
Mn lp lng :
- Cha bi‰t.
Chuyn nhn nh :
- My phi cho bi‰t trܧc ‹ ti tao cn sa son n ti‰p ch !
Mn c mt mc lng khng :
- Tao cn phi xin š ki‰n em...
- Th xin l l i !
- , mt tao xin.
Nhng ri Mn l tt.
Chuyn v NhiŒm sau vi ln nhc nh, thc gic, thm ch "chi ra" Mn thm tŒ nhng thy Mn c tr ra, lc no cng ch nhe rng cܩi tr, c hai chn qu khng thm i gp Thanh Hng na . Chuyn ngh s d Mn cha "ra mt" ngܩi yu vi bn b l ti Thanh Hng "nht". NhiŒm suy lun "thc t‰" hn : "Hay l ngܩi yu thng Mn cng c ci chn b tt ging nh n ?". Tt nhin NhiŒm ch thc mc trong bng.
Nhng on g th on, cho ‰n nay Chuyn v NhiŒm vn ch mi bi‰t Thanh Hng qua nhng l th tnh nh k ca c, nhng l th m s du dng ǥc biŒt ca chng khi‰n c ba chng trai ln no †c cng cm thy bi hi .
V vy, hm nay nghe Thu Tho bo "s vi‰t cho n khang khc", Mn git mnh :
- Vi‰t khang khc l vi‰t sao ?
Thu Tho cܩi b mt :
- Vi‰t sao th khi nhn ܮc th anh s bi‰t.
- Bi‰t by gi khng ܮc h ?
- Khng ܮc ! Th tnh ai li ni trܧc !
Mn th ra :
- Vy th thi ! Lt tp ra h†c i !
- Lm g h†c liŠn vy ! Ngi chi thm mܩi pht na i ! - Thu Tho ni n.
Mn khng khng :
- Khng "ngi chi" g h‰t ! Khng ni ci v "khang khc" kia th ly bi ra h†c !
Thi Ƕ "th vt" ca Mn khi‰n Thu Tho tc cnh hng.
C va li hi lc tp va gi gi†ng bܧng bnh :
- H†c th h†c ! Cn chuyŒn kia th anh ng hng "d kh" !
Rt cuc, Mn chng moi ܮc g Thu Tho .
Phi Ǯi ‰n nm ngy sau, khi nhn ܮc th ca Thanh Hng, anh mi bi‰t ci khang khc l g.
L th m u bng hai ch cc lc : "Anh Mn".
Nhng tnh t u y‰m quen thuc nh "thn yu", "yu qu" ri u mt. Th bo hŒt nh nh n "cp" iŒn, Thu Tho "cp" thng tay nhng t ng y m vang .
Ti‰p theo, th vi‰t, gi†ng sc mi ... chi‰n tranh lnh : "By gi, ti mi bi‰t anh l mt k la di, mt ngܩi c h† hng vi ... ch Cui . Ti s khng ni quanh co di dng, bi trong tnh cm s thng thn bao gi cng ng qu d i khi n em li s kh chu, nh trong trܩng hp ny, v vy ti s khng ngn ngi m ni rng : anh xo ! Anh bo ti l ngܩi bn gi duy nht m anh quen, vy ch c Thu Tho l ai ? Tt nhin, cu hi ca ti cng l cu tr li, mt cu tr li kh cay ǡng i vi ti . V vy, anh khi cn phi tm cch thanh minh, gii thch li thi . V li, ti cng khng cn v khng mun nghe nhng li ba ǥt ca anh thm mt ln no na".
Nhng dng cui th lnh lo, y m kh, †c ln mun tot m hi lnh : "Gi anh li t biŒt. Chc anh hnh phc".
Mc d bi‰t y ch l mt tr chi, l th y dy nhng li l nng nŠ ca "Thanh Hng" vn khi‰n Mn cm thy bn chn. Gi†ng iŒu ch chi‰t ca l th ny qu tht khc xa ci gi†ng iŒu th th, du dng m anh quen nghe v quen ǡm mnh trong n‡i xc Ƕng m h do n gy ra .
Chuyn v NhiŒm cng sng s hn c Mn. C hai c git mnh thon tht theo tng dng "ti hu th" ca ngܩi p... khng chn dung kia .
NhiŒm chp miŒng than th :
- Ki‹u ny th nguy ti ni ri ! HŒt nh "bn n" ca em Thy gi tao trܧc kia !
Chuyn kht mi :
- Thng Mn nguy hn my nhiŠu ! Lc trܧc, my ch b ci ti "bc pht" qu trn vŠ chuyŒn my vi em Thy . Ti d sao cng cn nh, thuc phm vi "ni b". ng ny, chuyŒn thng Mn li dnh dng ‰n ngܩi th ba . Th‰ mi ch‰t !
T ny gi, Mn ngi b gi, mt my bun xo . Nghe Chuyn phn tch v "lun ti" nh mt quan ta, Mn lm bm, gi†ng ru r :
- ng l ch‰t tht !
Ni xong, Mn du‡i chn, ng ngܩi vo lng gh‰ y nh chun b ... ch‰t ngay ti ch‡ khi‰n NhiŒm ht hong la ln :
- My lm g xu qu vy ! Bnh tnh i ! ‹ ti tao ngh cch gii quy‰t "ca" ny cho !
Mn vn nm nga, mt nhn ln trn nh, phŠu pho :
- Ti my ngh l l i ! Ngh chm, tao "i lun" rng chu !
Nghe Mn "h", NhiŒm cng hong :
- Ri, ri ! Ch mt cht ! C ngay y !
Nhng ri ngh hoi m chng "c ngay" ܮc mt cht sng ki‰n no, NhiŒm vi thc ci tay v hng Chuyn :
- Ngh trܧc i my !
Chng Ǯi NhiŒm gic ‰n ln th hai, Chuyn quay sang Mn, hng gi†ng hi :
- Ti sao em Thanh Hng li bi‰t Thu Tho ?
Mn lc u :
- Tao chng hi‹u .
- C bao gi my ni cho em Thanh Hng vŠ Thu Tho khng ?
- Khng bao gi !
- My nh k i ! C lc no my v tnh...
Mn cau mt, ct ngang :
- Tao ni ri ! Khng bao gi !
Chuyn nhu my :
- Th‰ th l tht !
Mn nh‰ch mp :
- Hay l my vi thng NhiŒm "x" cho em Thanh Hng bi‰t ?
NhiŒm trn mt :
- N, n, khng c nghi u nghen ! Ti tao c bi‰t em Thanh Hng l ai u !
Mn nheo mt :
- Bi‰t u trong lc tao i vng, em Thanh Hng l d ti y tm tao . Gp ti my, tr chuyŒn mt hi, th‰ l qua ci "loa phng thanh" ca thng NhiŒm, em bi‰t tng tng tong h‰t m†i chuyŒn.
NhiŒm giy ny nh a phi vi :
- Chng c ma no ti y tm my h‰t ! ng c nghi ng by b !
Mn cn mi :
- Ch ti sao em Thanh Hng li bi‰t Thu Tho ?
NhiŒm h mi :
- L ra chnh my phi bi‰t iŠu !
Chuyn li‰c mn :
- Nhng m gia my vi em Thu Tho c g khng ?
- C g l c g ?
- Ngha l c g... ‹ cho em Thanh Hng phi nghi ng...
Chng ‹ cho Chuyn ni h‰t cu, Mn sm mt :
- Chng c g st ! Tao ni bao nhiu ln ri m ti my c hi ti hi lui hoi !
- Th ti em Thanh Hng "lm mnh lm my" gh qu nn tao hi vy thi ! - Ri Chuyn gc gc u - Thi ܮc ri ! N‰u gia my v em Thu Tho khng c g... li thi, th "ca" ny cng d dn x‰p thi !
- Ÿ m d !
Chuyn qu quy‰t :
- Tao ni d l d ! Vn Š l my phi tm cch "ti‰p cn" vi em, ri la li gii thch...
Mn nhn vai :
- Em bo em cc cn nghe tao gii thch kia m !
Chuyn cܩi mi v ni bng gi†ng li ǩi :
- My hi u tin li b†n con gi ! Em ni l ni vy thi, ch trong thm tm em vn mun nghe my ph nh nhng iŠu em nghi ng.
S phn tch tm lš su sc v thm ܮm tinh thn lc quan ch ngha ca Chuyn gip Mn "sng" ra . Anh gt g :
- ܮc ri ! Tao s gp em !
Nhng trong khi ch Ǯi gp ܮc em, sut bui chiŠu v ti hm , Mn qun chn nm thu lu trn giܩng, ch th m‡i ci u ra ngoi ‹ tri‹n lm mt b mt "m nܧc mt", cn ru r v ng thng hn c anh chng Werther ca Goethe, khi‰n Chuyn v NhiŒm phi thay nhau an i v Ƕng vin ‰n kh c nܧc b†t. Cn Mn th va th vn than di va c ghm mnh ‹ khi bt cܩi thnh ti‰ng.
l tt c nhng hu qu khng th‹ no lܩng trܧc ca ci m Thu Tho g†i l "vi‰t cho n khang khc". Trܧc tnh hung bt ng , Mn khng cn cch no khc l phi ng din tht tt vai kch oi m ca mnh, vi mt tm trng na thinh thch na hi hp.
Nhng Thu Tho khng dng li .
Vi bn tnh nghch ngm, mt thng sau, Thu Tho li "nh" trc ti‰p vo "ngܩi yu" ca Mn.
Khng hŠ nghi ng cht g vŠ tnh chn tht trong nhng li "tm s" ca Mn, c li gi gi†ng gin d‡i :
"... Trong khi nhng du hi vŠ nhn vt Thu Tho vn cn , ti li pht hiŒn ra anh ang quan hŒ tnh cm vi c Thy no na . Tht l qu sc chu ǿng ca mt ngܩi con gi c tin nh ti ..."
L th ca Thu Tho khi‰n Mn tot m hi . Khi bo "ngܩi yu" ca mnh tn... Thy, Mn nh tr li lp li‰m cho qua chuyŒn, khng ng Thu Tho nh dai cn hn c... my tnh iŒn t v by gi li li ci tn ra ‹ "hi" anh.
V khng Š phng tnh hung tr tru , Mn vn hm h bc th ra cho c b†n xem chung nh thܩng lŒ.
Va lܧt qua l th, NhiŒm nhy dng ln :
- Ch‰t m ri ! Thng Mn "m sau lng chi‰n s" !
Chuyn cng ng ngܩi ra :
- Qu qui g vy n !
NhiŒm chm ti chp ly vai Mn, gm g :
- Chi tr g vy my ?
Mn :
- Bnh tnh no ! Chc l c s nhm ln g y !
NhiŒm nghi‰n rng :
- Nhm ln g na ! Em Thanh Hng ca my "khai" tn ngܩi yu ca tao trong th r rng rng !
Mn nhn nh :
- Bung tay ra i ! Tao thŠ l tao khng hŠ ng ‰n em Thy ca my, d ch mt si tc.
NhiŒm bung tay ra nhng mt my vn cha h‰t cng thng. Anh mm mi :
- Vy ti sao em Thanh Hng li "ǥt vn Š" em Thy y ?
Mn gi u , p ng gii thch :
- Chc l em nghe ln ! Hm trܧc em hi thm vŠ bn b ca tao, tao c k‹ cho em nghe vŠ my vi thng Chuyn. Nhn tiŒn, tao nhc ‰n em Sng v em Thy ! - Ri Mn chp miŒng, than th - Khng hi‹u em nghe ba chp ba nhong th‰ no m ln em Thy ca my thnh... ca tao !
NhiŒm t v m c :
- Ln g m ln "Ƕc" vy khng bi‰t !
Ri anh li‰c Mn bng nh mt nghi hoc :
- M my ni sao nghe kh tin qu !
Mn nut nܧt b†t :
- Tao xo my lm g !
Chuyn hng gi†ng :
- Chc l thng Mn ni tht ! Theo nhn nh ca tao th quan hŒ gia n v em Thy khng hŠ c mt du hiŒu kh nghi no . Trong trܩng hp ny, c l l em Thanh Hng nhm.
Nt mt ca NhiŒm rng r hn ln :
- , tao cng ngh vy . Nhng m nhm ki‹u ny th... nguy hi‹m qu ! Em Thy m...
NhiŒm ang ni b‡ng ngng bt, mt ng sng vŠ pha cu thang. Chuyn v Mn liŠn nht lot ngonh c li, lp tc c hai ǰi sc mt v vi vng mm cܩi ti tn :
- Mi Thy vo chi !
Chuyn va ni va ngh bng : "C ta ng l mt... qui vt linh thing ! Ln no cng vy, h va nhc ‰n c ta l c ta tc khc xut hiŒn !".
Thy bܧc vo . C nhn NhiŒm, cܩi cܩi :
- Anh va ni xu g em ?
NhiŒm nn th :
- Ni xu g u ! Anh nh ni : "Em Thy m ln y chi th ti mnh... thch phi bi‰t !" nhng anh va mi ni c na cu th em ln ti .
Thy bu mi :
- Anh ch ܮc ci ti ni pht !
NhiŒm gi u :
- Pht u m pht ! Anh ni tht !
Thy rn vai :
- Em khng tin !
Ri c cha cun bng trong tay ra :
- Tr anh n !
NhiŒm cm ly cun bng, hi :
- Em mܮn cun khc khng ?
Thy lc lc mi tc :
- Mܮn ! Anh cn cun bng no hay khng ?
Thnh lnh Chuyn hng gi†ng chen vo :
- Ti c cun bng hay lm ! Thy mܮn khng, ti cho mܮn.
- Bng g vy ? - Thy hi, gi†ng t m.
Chuyn tnh kh :
- Bng "ca nhc theo yu cu" ! Cun bng ny hm trܧc ti nh NhiŒm thu gim !
NhiŒm quc mt nhn Chuyn :
- Va phi thi nghen my !
Ri anh hp tp ni vi Thy :
- Em ng c nghe li anh Chuyn ! nh ni a ! ‹ anh ly bng cho em mܮn !
Sau khi "hm d†a" Chuyn bng mt tia nhn nh mun n ti nut sng i th, NhiŒm bܧc li ch‡ hp bng lc lc tm tm.
Lt sau, anh rt ra mt cun bng ABBA a cho Thy .
Thy cm cun bng lt ti lt lui mt lt ri a tr li :
- Cun bng ny hm trܧc anh cho em mܮn mt ln ri m !
NhiŒm gt u :
- , nhng nhc hay mnh nghe i nghe li u c sao ! Em c cm vŠ nghe i ! Trong c bn "Lay all your love on me" anh rt thch.
i cho Thy va xung khi cu thang, NhiŒm lp tc quay sang Chuyn, nghi‰n rng ken kt :
- Tnh gi tr ‹u h my ?
Chuyn nhe rng cܩi :
- Ai m thm gi tr vi my ! Tao ch "h" chi vy thi !
NhiŒm cau c :
- Thi dp i ! "H" cng khng ܮc ! My "h" ki‹u c ngy tao ng tim tao ch‰t, my rng chu !
Chuyn nheo mt :
- Sc my m my dm ch‰t ! My ch‰t th b em Thy cho ai ! Nht l lc ny ti my chuy‹n "tng" qua "anh anh em em" nghe ng†t xt c nh ܩng ct pha ... ܩng phn.
NhiŒm cܩi khy :
- My lm nh my vi em Sng do ny khng "anh anh em em" vy ! Ni tht vi my l tao bi‰t h‰t.
Chuyn p ng :
- Th tao c... chi u !
Mn dang hai tay, hŒt nh tr†ng ti quyŠn Anh, dng dc phn :
- Vy l huŠ ! Khi ci !
Ri Mn quay sang NhiŒm, trch :
- Cn my, sao khng cho em Thy mܮn cun bng mi m a bng c chi vy ?
- Th tao ni ri ! ‹ cho em nghe li bn "Lay all your love on me" !
- Sao phi nghe li bn ?
NhiŒm xoa cm :
- Th ‹... phng xa . Bi‰t u nhng iŠu em Thanh Hng "t co" trong th n... ng th sao ! Do , tao mܮn bn nhc ‹ dn em : "Lay all your love on me !". Hy dn tt c tnh yu ca em cho anh ! ng c chia cho thng Mn mt cht xu no h‰t, d n c mon men ti xin x, ly lc...
Mn "x" mt ti‰ng :
- Thi i my i ! My lm nh ai cng quen ci thi nn n, i vi b†n con gi nh my ! Tao thm vo em Thy ! Em Thanh Hng ca tao cn d thng hn em Thy ca my gp mt trm ln !
Thy Mn ch bai ngܩi yu ca mnh, NhiŒm cu ti‰t :
- ng c ni dc ! N‰u ngܩi yu ca my d thng sao my khng dm gii thiŒu vi ti tao ?
B phn n thnh lnh, Mn bi ri :
- Khng phi l khng dm ! Nhng tao cn phi hi š ki‰n em...
NhiŒm trŠ mi :
- ki‰n ci con kh ! Thng trܧc my cng bo ‹ hi š ki‰n, thng ny cng vy . ki‰n ci qui g m lu d vy !
Mn tc lܫi :
- Em cn lܫng l ...
NhiŒm nhn vai, gi†ng ngang ph :
- C ci chuyŒn cn con vy m cng lܫng l ! Theo tao, my nn cho em "de" l va !
- H ! Ni nh my !
Ri khng ‹ cho NhiŒm kp "cht vn" ti‰p, Mn ng dy b i tm. Anh s ngi nn li, NhiŒm thc mc ti thc mc lui mt hi, ri thm "nh phn tch" Chuyn xen vo hch hi, anh s lng tng ‹ l b mt ca mnh mt.      

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 13
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )