Chu+o+ng 13: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Phng Tr† 3 Ngܩi

Thu Tho hi Mn :
- ChuyŒn ca anh ti u ri ?
- ChuyŒn g ?
- ChuyŒn anh vi ch Thy !
- , ni chung l tt.
- Ch c †c thy my l th em vi‰t cho anh khng ?
- C.
- Ch c ni g khng ?
- Ni .
- Ni sao ?
- Ni " c chn".
Thu Tho git mnh :
- Ni em h ?
Mn cܩi :
- Khng. Ni ti .
Thu Tho cng cܩi :
- Ri anh tr li sao ?
Mn hp hy mt :
- Ti bo : "C chn g u ! Con b Thanh Hng ny n yu anh ch anh... u c thm yu n".
Thu Tho "x" mt ti‰ng :
- Anh ni vy, sc my ch Thy tin.
Mn gt g :
- Lc u th khng tin. Nhng sau th tin.
- Tht khng ?
- Tht. Bi v my ln thy Thanh Hng hn i chi, c ta "canh me" ti st nt. Ti gi hn, thy ti nm l trn giܩng nghe nhc, khng bun nhc nhch, c ta tin liŠn.
Thu Tho cܩi :
- Vy by gi em c phi vi‰t th cho anh na khng ?
Mn trn mt :
- Ti‰p tc ch ! Thu Tho m ngng "cung cp" th cho ti mt ci, tnh hnh xu i liŠn.
Thu Tho rt c :
- D vy h ?
- Ch sao ! Tnh hnh an ninh hiŒn nay vn ang cn b e d†a . Khi no m†i viŒc sun s, ti s bo cho Thu Tho bi‰t. Lc , Thu Tho khi cn vi‰t th na .
Thu Tho mm cܩi d di :
- , n‰u vy th em s ti‰p tc "nhiŒm v" ca mnh.
Mn sc nh ra mt chuyŒn ti quan tr†ng. Anh dn :
- Nhng t nay tr i, Thu Tho ng bao gi nhc ‰n tn Thy trong th na nghen !
- Sao vy ? B ch Thy gin h ?
- . C ta cm thy b xc phm. C ta bo l mnh b bu ri‰u .
Thu Tho trn mt :
- Em c bu ri‰u g u !
Mn gi u :
- Th Thu Tho khng bu ri‰u, nhng c ta li cm thy nh vy . Th‰ mi kt !
Thy "ng thy" c v kh s gh qu, Thu Tho Ƕng lng t bi :
- Thi th em s khng ng ‰n ch Thy ca anh na .
Ni xong c ngoan ngon ly tp ra h†c, khng ch Mn gic ti gic lui nh m†i hm.
Ti gi gii lao, Mn ng ngܩi vo lng gh‰ v l ng nhn quanh. Khng thy con gu bng u, anh ngc nhin hi :
- Thu Tho ct con gu bng u ri ?
B hi thnh lnh, Thu Tho l v bi ri :
- Con gu bng... h... ?
- , con gu bng. M†i khi ti vn thy n trn kŒ sch kia m ! u ri ?
Thu Tho th di :
- Em tr ri !
Sušt cht na, Mn nhy dng ln. Anh tr mt :
- Ci g ? Thu Tho tr ri ? Tr cho ai ? ,br> Thu Tho nhn xung t :
- Th tr cho anh Phc.
Mn li hi, sau mt thong ngp ngng :
- Sao Thu Tho li lm vy ?
Thu Tho nhn vai :
- Khng thch na th tr ch sao !
Gi†ng c c v bc bi pha ln cht gin d‡i khi‰n Mn m ra ngi ngn. Anh ngi im mt lc lu . Nhng ri khng nn ܮc t m, anh rt r hi :
- C chuyŒn g gia hai ngܩi phi khng ?
Thu Tho khng p, nhng c kh gt u .
- ChuyŒn g vy ? - Mn hng gi†ng - Thu Tho c th‹ ni cho ti bi‰t ܮc khng ?
Thu Tho dܩng nh mun trnh nh mt d hi ca Mn. C nhn ra sn. Nhng bng hng, nhng bng thܮc dܮc nh thm li dܧi nh nng chiŠu gay gt. Cy i gi nh cha ra khi gic ng tra, nhng chi‰c l bm vo cnh hng h v lܩi bi‰ng, thnh thong li u‹ oi ong a theo tng cn gi hi‰m hoi . H‰t tra nhng cha ti chiŠu, m†i vt c v bt Ƕng, khng thm x dch v khng kh th ǥc qunh li thnh khi hŒt nh cu tr li ang ng cng trong lng Thu Tho . C phn vn na mun ni na mun khng.
Thi Ƕ ca Thu Tho khi‰n Mn bn khon :
- ChuyŒn kh ni lm h ?
- Cng chng ‰n n‡i kh ni lm ! - Thu Tho cm thy hi t i trܧc cu hi ca Mn, c quy‰t nh chng thm giu gi‰m - Anh Phc tnh c thy em ang vi‰t th cho anh.
- Ri sao ? - Mn git tht.
- nh gng hi ! - Thu Tho chp mt.
Mn rt mun hi "anh ta hi sao ?" nhng anh cm thy rt kh m miŒng. Anh ngi im nhn Thu Tho, hy v†ng c s k‹ ti‰p.
Qu vy, sau mt ti‰ng th di c nn, Thu Tho ni ti‰p, gi†ng chm ri nhng khng giu ܮc n‡i xc Ƕng :
- Em ni s tht. Em k‹ cho nh nghe vŠ chuyŒn ca anh. Nhng nh khng tin. Th‰ l... nh lm m ln.
Thu Tho ngng li . Mt c ln. C l c cm thy xu h khi ni vŠ chuyŒn .
Cn Mn th nhp nhm nh ngi phi la . Anh khng hŠ ng ci tr chi nghch ngm ca mnh li l nguyn nhn dn ‰n s hi‹u lm tai hi gia Phc v Thu Tho . V vy lng anh v cng y ny .
Anh nhn Thu Tho bng nh mt xn xang v nn th hi :
- Th‰ l ci nhau ?
Thu Tho nhn vai :
- Ci lm g cho mŒt ! Em tr li con gu bng. V tt c nhng th khc.
Mn tc lܫi :
- Thu Tho lm vy e rng qu ng !
- Chng c g l qu ng ! - Gi†ng Thu Tho quy‰t liŒt - Mt khi nh t ra l mt con ngܩi thi‰u t‰ nh, v nht l thi‰u lng tin vo ngܩi khc. Hn na, gia em v nh cha c g r rng ‹ nh t cho mnh ci quyŠn la li om sm vi em.
Mn hi, gi†ng phiŠn mun :
- Anh Sn bi‰t chuyŒn ny khng ?
- Bi‰t ! - Thu Tho gt u - Ngay sau , anh Phc i ni vi anh Sn.
Mn lo lng :
- Anh Sn ni g khng ?
Thu Tho chp mt :
- Khng ! Anh Sn hon ton tin li em.
Thu Tho ni bng gi†ng tnh b Trong khi , Mn tot m hi ht. Anh khng ng c mt ngy cu chuyŒn b mt tܪng ch c anh v Thu Tho bi‰t li l ra tm lum nh vy . C ngh ‰n chuyŒn mai mt gip mt vi Sn, anh cm thy lng tng v xu h ‰n chn ngܩi .
Nhng mt khc, viŒc Sn hi‹u r v thng cm "nhiŒm v ǥc biŒt" ca Thu Tho li khi‰n anh nh nhm. Anh ni vi Thu Tho :
- Nh vy, chuyŒn Thu Tho v anh Phc cng cha ‰n n‡i no ! Anh Sn hon ton c th‹ gii thch v thuy‰t phc anh Phc vŠ viŒc hi‹u lm va qua .
- Tt c mun ri ! - Thu Tho cn mi - Sau khi chuyŒn xy ra, chiŠu no anh Phc cng ch mt c gi lܮn qua lܮn li trܧc nh em, š chng mun tru tc em...
Mn chp miŒng :
- Nhng chc g gia anh Phc v c gi kia c g vi nhau ?
Thu Tho h mi :
- C g hay khng, iŠu khng quan tr†ng ! Ci chnh l anh Phc x s khng nh mt ngܩi n ng.
Mn v cng ray rt khi thy mnh khng thuy‰t phc ܮc c h†c tr bܧng bnh. Anh th di :
- Tt c l do l‡i ti !
- Anh chng c l‡i g trong chuyŒn ny ! - Thu Tho phn i - Thm ch nh vy, em mi c c hi nhn diŒn con ngܩi chnh xc hn. iŠu chng tt cho em hn sao ?
Mn ngi im, anh chng bi‰t phi ni g. Thu Tho ni vy, c ngha l c chng cn anh tr li . Nhng mc d c cho l rt ra nhng k‰t lun b ch t s rn nt tnh cm gia c v Phc v c n nhn iŠu mt cch bnh thn, anh vn khng thot khi tm trng dn vt, bt rt. Ci š ngh v anh, chnh ti v anh, v cu chuyŒn ba ǥt vŠ mt c Thy hnh sng bng khi kia, s rc ri dn ‰n chia tay ca Thu Tho v Phc mi xy ra c dy v anh sut bui dy hm .
N c lng nhng bm ly u c anh lm anh khng th‹ tp trung v bi ging ܮc ‰n n‡i my ln Thu Tho phi ln ti‰ng chnh anh vŠ nhng con tnh cng sai .
Mn ru thi rut.
vy, vŠ ‰n nh, thy NhiŒm ngi r nh con g mc ma ni gc bn, anh li cng ru hn.
Nghe ti‰ng Ƕng, NhiŒm ngng u ln.
Thy Mn, anh thŠu tho nh ngܩi sp ch‰t :
- Cu tao, my i !
Mn ngn ngm :
- Lm g m ku cu hoi vy ? B sp chia tay ti tao ‹ ra i h ?
- i u ?
- Th i vŠ... bn kia th‰ gii ch i u !
NhiŒm thn nhin gt u :
- , c khi phen ny tao "i" tht !
Mn hong hn. Anh sc nh NhiŒm l ci a ni g lm ny . N ni ki‹u ny khng kho n nh "i" tht. Ngh vy, Mn khng dm c rn na . Anh ng NhiŒm, lo lng hi :
- C chuyŒn g vy ?
NhiŒm o no :
- Em Thy b tao i ly chng !
Mn git mnh :
- ng c tung tin vt, my ! Em ly chng sao ti tao khng bi‰t ? H m cܧi l pho n ng...
NhiŒm ti‰p tc th di :
- m cܧi th cha ! Nhng m sp !
- Hm ! Sp th ni lm g !
NhiŒm quc mt :
- Sao li khng ni ! ChuyŒn ty tri nh vy m my ku tao tnh b h ?
Mn li hi :
- m hi cha ?
NhiŒm ngn ngܩi :
- m hi h ? m hi cng... cha lun !
Mn nhn mt :
- Vy sao my dm c quy‰t em sp ly chng ?
NhiŒm chp miŒng :
- Th em bo vi tao vy .
- Em bo hi no ?
- Hi chiŠu .
Mn nhu my :
- Em c bo em nh ly ai khng ?
- Khng.
- Nhng my phi bi‰t ch ?
NhiŒm lc u :
- Tao cng... khng bi‰t nt ! Em ch ni vy thi !
Mn cm thy mnh ang lc vo mt trn bt qui, tm ca Šu ti m. Anh ngi xung gh‰, i diŒn vi NhiŒm :
- My k‹ u ui cu chuyŒn nghe coi ! Ti sao em li tuyn b xanh dn nh vy ?
NhiŒm hng gi†ng :
- Ch l hm trܧc i chi vi nhau, tao nga tay lc l†i ti xch em. Tnh c thy t chng minh nhn dn ca em, tao cm ln coi v th‰ l tao bi‰t ܮc hm nay l ngy sinh nht ca em. Hm qua tao lng sc khp ni trong thnh ph v cui cng mua ܮc cho em mt mn qu p h‰t bi‰t. l mt ci hp kim ch nh bng bn tay, c dng cun sch, trng xinh xn o ‹, bn trong khng thi‰u th g: kim, ch, dao, ko ... mn no cng nh xu nh th‹ chi ...
Nghe NhiŒm c k d ng‡ng lu lc, Mn st rut :
- K‹ l v chuyŒn chnh i ! My c vng vo tam quc hoi !
- Yn ch ! Sp ti ch‡ quan tr†ng ri ! - NhiŒm sa li th‰ ngi v k‹ ti‰p, gi†ng cng thng - Hi chiŠu tao r em i chi v nhn lc thun tiŒn, tao rt hp kim ch ra tng em. Em cm ly mn qu tao a vi v ngc nhin : "Qu g vy ?". Tao ni : "Qu sinh nht cho em ". Em l v xc Ƕng thy r. Hnh nh mt em rng rng. V em u y‰m nhn tao, ni : "Trn ǩi ny ch c anh l nh ngy sinh nht ca em. Ngay c b m em cng chng nh ngy hm nay l ngy g !" Lc tao thy thng em gh, v khng bi‰t ma xui qu khi‰n th‰ no, tao li ho hng bc pht : "Khng nhng anh nh nh inh ng ct ngy sinh ca em m ngay c ngy ch‰t...". ang thao thao bt tuyŒt, b‡ng pht hiŒn ra mnh ni h, tao liŠn thng rt mt ci, miŒng cm nh h‰n. Nhng tai em thnh nh tai mo . Em nhn tao bng nh mt kinh hi : "Anh va ni g ngy sng ngy ch‰t ?". Nhanh tr cn hn Trng Qunh, tao tr liŠn : "€, anh nh ni l khng nhng ngy sinh ca em m ngay c ngy ch‰t ca ... ng ni em anh cng nh khng sai mt my". Tܪng ni vy cho qua trung, ai d ng ni gi cc ‰ ca em vn cn sng nhn, th‰ mi kh ! Em liŠn lng ln : "A, anh tr cho ng ni em mau ch‰t phi khng ?". Tao nghe lnh tot sng lng, mt my mo xo, cn miŒng th nh thng ng†ng xem chung. Ai m bi‰t ܮc ng ni em ham sng dai ‰n nh vy ! N‰u bi‰t, tao ngu g m ng ‰n ci ng Bnh T thi nguyn t , tao dn ng c hoc ng tng ca em ra l ngon n ri !
Cu chuyŒn "thng tm" ca NhiŒm khi‰n Mn cܩi chy nܧc mt. Anh va cܩi va hi :
- Sau th sao ?
NhiŒm bun xo :
- Cn sao na ! Em tuyn b s b tao, ci th miŒng mm Ƕc a, v em i ly chng !
Mn li cܩi b. NhiŒm gt :
- Cu gim tao khng cu ! C cܩi hoi !
Mn lc u :
- Tao chu ! ChuyŒn ty tri nh th‰ ny phi nh ti thng Chuyn !
NhiŒm ngušt Mn mt ci di c chc cy s :
- ... ba trn !
Ri anh li b gi ngi thu lu trn gh‰, va gm nhm n‡i bun va ngng c ch Chuyn.
Mn b i tm. Ln trong ti‰ng nܧc chy o o, anh nghe gi†ng ngm Š ca NhiŒm t ngoi v†ng vo :
- N tm xun n ra xanh bi‰c
Em c chng ri anh ti‰c lm thay !
"C chng u m c chng ! Em Thy mi h mt pht, tn NhiŒm ny qušnh ln nh g mc ri !", Mn bt cܩi khi‰n nܧc chy vo miŒng lm anh ho sc sa .
Khi Mn thay bܧc ra th v cu tinh ca NhiŒm cng va vŠ ti .
Thy Chuyn cm ci hp giy nh nh, di di ni tay, Mn hi :
- G vy my ?
Chuyn gi ci hp ln trܧc mt, lc lc :
- Cy vi‰t.
- Mi mua h ?
- .
- Chi vy ?
Chuyn nhy mt :
- Tng ngܩi p ch chi !
- Em Sng h ?
- Ch cn ai ! Chng l tao tng... em Thy !
NhiŒm ang ru r, li c chuyŒn ang nh nh v Chuyn nn anh khng bun phi kch li li chm ch†c ca Chuyn nh m†i khi . Anh ch ngi nh‰ch mp cܩi rui .
Nh ‰n chuyŒn ca NhiŒm khi ny, Mn but miŒng hi Chuyn :
- Qu sinh nht phi khng ?
- Sinh nht u m sinh nht ! Bui h†c va ri, em nh mt vi‰t, phi mܮn vi‰t tao . Th‰ l tao t thy c "ngha v" phi mua cho em mt cy vi‰t mi .
t nhin, NhiŒm v†t miŒng :
- Tng vi‰t khi khi nh vy chng c š ngha g !
Chuyn git mnh ng NhiŒm :
- My ni vy l sao ?
- tao mun ni l cy vi‰t my tng hay cy vi‰t mua ngoi ch, i vi em cng chng khc g nhau .
Chuyn tm mt :
- Sao li khng khc ?
NhiŒm vn bnh thn :
- Khc g u ! Cy vi‰t no cng l cy vi‰t ! - Ri anh nghim mt, "ch o" - Mun khc, my phi ra ngoi ܩng L Li, thu ngܩi ta khc mt ci g ln cy vi‰t. Nh vy, n va khc vi cy vi‰t mua ngoi ch, li va c š ngha, m‡i ln nhn thy cy vi‰t, em s c cm tܪng nh nhn thy ... bn mt xu trai ca my .
Khng thm chp nht n " hu" ca NhiŒm, Chuyn gt g tn thܪng :
- ki‰n my hay y ! Tao s khc tn em ln cy vi‰t.
NhiŒm bu mi :
- Khc tn th xong qu ! Tn ngܩi yu th mnh phi khc vo ... tim. Cn trn cy vi‰t phi khc th khc !
Chuyn dao Ƕng :
- V d th g ?
NhiŒm gc gc u :
- Nhng cu th chng hn.
Chuyn kht mi :
- My lc no cng th vi thn ! Mun tng th, chng th ra hiŒu sch mua i mt tp th tng em quch cho ri . Ch cn khc trn vi‰t th ܮc bao lm ! Lo to chng mt, hai cu l cng !
NhiŒm "h" mt ti‰ng :
- Ni nh my u c ܮc ! Mnh khc mt, hai cu nhng l mt, hai cu thm thy, hm sc, š ngha lnh lng, cn hn tng c mt tp th lunh long, hi ht, chng u vo u .
Trܧc s hng biŒn ca NhiŒm, Chuyn b thuy‰t phc ngay . Anh phn chn hi :
- Theo my, tao nn khc cu g ?
NhiŒm xc c o, trnh tr†ng :
- My nn khc cu th ch hn : "Nht nht... "
NhiŒm cha †c dt cu, Chuyn nhn nh ct ngang :
- Lc no my cng c rn ܮc ! My nh bo tao khc cu "Nht nht ti t, thin thu ti ngoi" ch g ? Mt ngy " t" bng ngn nm...
NhiŒm vi vng xua tay :
- By ! Ngܩi ng ǡn nh tao ǩi no li xui my khc ci cu xi quy . tao mun ni ‰n cu th ca Gi o ǩi ܩng : "Nht nht bt ki‰n sng, tm nguyn nh ph‰ tnh", dch th l "Mt ngy chng thy sng ri, khc chi gi‰ng c lu ǩi b hoang". Ci hay ca cu th nm ch‡ "sng" va c ngha l gi†t sng va c ngha l em Sng ca my . Mt ngy khng thy em, lng my nh gi‰ng kh, hŒt nh chung c b cp nܧc vy . Khc ci lm li, thng thi‰t ln cy vi‰t, tao bo m khi nhn thy, em s xc Ƕng ngt xu ti ch‡ liŠn.
Chuyn khoi qu :
- Hay lm ! Tao s i khc cu ngay by gi !
Ri ang lc hng khi, Chuyn khng ti‰c li "bc" NhiŒm ln my xanh :
- Tao khng ng my "u c tch tr" nhiŠu cu th Ƕc o nh vy . ng l mt thin ti ch khng phi chi ! - Ri Chuyn tc lܫi ht h - Tao phi ki‰m cch Šn n my v ny mi ܮc.
NhiŒm "chp" liŠn :
- My khi ki‰m chi cho mt cng. Tao c sn mt cch y ri .
Thy NhiŒm "b tr" sn, Chuyn hi hong. Anh hi, gi†ng cnh gic :
- Cch u sn vy my ? B my tnh "gi th‰" tao h ?
- Tao "gi" my lm g ! Cch ny d thi !
- My tnh bt tao lm g ? - Chuyn hi li, gi†ng vn cn Š phng.
NhiŒm cܩi bun :
- D thi ! G gim tao ci ny cht !
Chuyn on ra ngay :
- T lng h ?
- .
Chuyn ch†c :
- T lng my sao ri hoi vy ? Chc l t "dm" ri !
- Thi i my ! - NhiŒm cau mt - Tao ang "tang gia bi ri" y m my cn "a" !
Chuyn lm mt nghim :
- u ui sao k‹ nghe coi !
Ch Ǯi c vy, NhiŒm st si dc bu tm s.
Nghe xong cu chuyŒn "bi thng" ca NhiŒm, Chuyn th di :
- i kh tht ! ChuyŒn tao cng ging y nh my !
NhiŒm tr mt :
- Ngha l sao ?
- Ngha l em Sng cng tuyn b sp i ly chng.
- Gin hoi !
- Tao gin my lm g !
- Sao k vy ? B my cng tr o ng ni ca em h ?
Chuyn lc u :
- ng ni em ch‰t lu ri !
- Th‰ th ti sao ? Hay l my vi em hc hc nhau ?
Chuyn li lc u :
- Khng ! Quan hΠgia ti tao vn v cng m thm !
NhiŒm v u :
- Th‰ th ti sao em li i i ly chng ?
Chuyn nhn vai :
- Ai bi‰t !
NhiŒm li hi :
- My c bi‰t em nh ly ai khng ?
Chuyn gt u :
- Ci th bi‰t !
NhiŒm m to mt :
- Ai ?
Chuyn cܩi toe :
- Tao ch ai !
NhiŒm ci gh‰ ku "rm" mt ti‰ng :
- Dp my i ! Gin chng ng lc cht no !
Chuyn cܩi hŠ hŠ :
- Th thy my bun bun, tao gin cht xu cho my ... gii khuy .
- Gii khuy ci con kh ! Tao ang cn my "g ri t lng" gim tao ch cc cn my lm tr hŠ. Mun th†c lt, tao i xem Bo Quc ܮc ri .
Chuyn thi cܩi . Anh ng NhiŒm, phn :
- Ni chung, chuyŒn trc trc ca my cng d gii quy‰t thi . Nhng by gi tao phi i khc cy vi‰t. Ti vŠ, tao s "tham mu" cho my, bo m "dt i‹m" ci mt !
NhiŒm nhn ra ngoi tri :
- Gi ny ti ri m i u !
Chuyn ng dy . Anh b hp vi‰t vo ti o, ni :
- Mi ti th n nhm g ! Tao i mt lt vŠ ngay .
Ni mt lt nhng Chuyn i lu tht lu . Khng bi‰t Chuyn cn la c nhng u na nhng khi anh vŠ ‰n nh, Mn ng mt . Ch c NhiŒm vn kin tr thc Ǯi .
V vy, Mn khng bi‰t Chuyn trao cho NhiŒm "bu bi" g ‹ ct chn em Thy . Nhng sng ra, thy NhiŒm mt my ti tnh, Mn on th "ba php" ca Chuyn hn phi thing lm.
Qu vy, chiŠu hm sau, mt NhiŒm cng ti, y nh cy ho ngm nܧc. Qua ngy hm sau na th mt NhiŒm hn hn nh hoa ma xun.
Ch c Chuyn l cau c.
Bui ti, va tng qu cho Sng xong, Chuyn vŠ nh hi NhiŒm:
- Hai cu th "Mt ngy chng thy sng ri ..." ai dch m hay qu vy my ?
NhiŒm khoe :
- Tn dch ! ng ny l vua dch th .
Chuyn nghi‰n rng :
- Tng ch Tn qui g !
NhiŒm "teo" :
- Lm g my sng c vi tao vy ?
Chuyn sng s :
- Tao cha bp c my l cn may, ch sng c th n thua g ! Hm, my lm tao qu mt vi em Sng !
NhiŒm v vt :
- Lm g m qu mt ?
Chuyn gm ln :
- My ng c lm b ng nghŒch ! Th Gi o lm g c "ki‰n sng ki‰n khi" ! Tao nghe li my, c tng i v, ha ra ng gi em l dn Hn h†c, em cng rnh t nhiŠu th ܩng. Th‰ l em cܩi vo mi tao : "Hai cu ca Gi o l "Nht nht bt tc thi, tm nguyn nh ph‰ tnh", mt ngy khng lm th, lng nh gi‰ng hoang, ch lm g c "ki‰n sng" ?". Tao chng ch‰ : "Ci l do anh c š sa li cho n ph hp vi ... thi i". Em cܩi rui : "Vy ti sao anh cn ‹ tn Gi o dܧi ?" - "Ch chng l anh ‹ trn ?", tao pha tr mt cu cho qua trung ri vi v nh bi chun, tc gy c dng ng c ln.
Nghe Chuyn hung hng k‹ l‹, NhiŒm cܩi kh :
- Tܪng g ! Thy my sa th ngܩi xa ‹ nnh em, em cng khoi ch sao !
Mt Chuyn hm hm, gi†ng bc la :
- Khoi ci con kh ! Lt na, tao s np cho em Thy cun bng "tu hi" ca my !
C phn n ca Chuyn khi‰n NhiŒm tht sc :
- Thi m Chuyn ! Ch‡ anh em vi nhau ...
Chuyn quay mt i, g†n ln :
- Tao khng thm anh em vi my !
NhiŒm nut nܧt b†t :
- Nhng m tao thm !
Ci ki‹u pha tr tng tng ca NhiŒm khi‰n Chuyn khng th‹ gin lu hn ܮc. Anh nh phi ph cܩi :
- ... ba trn !      

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 14
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )