Chu+o+ng 14: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Phng Tr† 3 Ngܩi

Nhn ܮc iŒn tn dܧi th trn nh ln bo tin m m, Mn khn gi vŠ ngay .
Vi i, Mn khng kp bo tin cho Thu Tho . Anh ch thi gian vi‰t ngoy mt t n xin php nh Chuyn ngy hm sau ln trܩng anh np gim.
Thu Tho khng hŠ bi‰t mt t g vŠ chuyŒn ny . V vy c v cng bn khon khi thy Mn b liŠn hai bui dy, chuyŒn trܧc nay cha tng xy ra . Thp tha thp thm, c on non on gi th, hoc gia anh v Thy ang xy ra chuyŒn g gh gm, hoc anh b ng xe, hoc anh ang m liŒt giܩng, c khi anh... ch‰t ri cng nn. Cng ngh, c cng lo st v.
Cho ti bui h†c th ba, vn khng thy Mn xut hiŒn, Thu Tho quy‰t nh ‰n tm anh, theo a ch trܧc nay c vn thܩng gi th .
Chuyn v NhiŒm va i chi vŠ, cha kp thay , nghe c ti‰ng g ca . Ti‰ng g rt r c vang ln tng chp.
NhiŒm bܧc ra m ca v ngay lp tc anh ng ch‰t trn lun ti ch‡, qun c hi khch l ai .
Mi ‰n khi c gi p ng ln ti‰ng :
- D, anh cho hi, y c phi l nh anh Mn ?
NhiŒm mi hon hn. Anh vi v gt u :
- ng ri ! Mi c vo chi !
Thu Tho theo NhiŒm vo nh.
C gt u cho Chuyn, ri khng Ǯi Chuyn cho p li, c hp tp o mt nhn quanh phng v lo lng khi khng thy Mn u .
C quay sang NhiŒm, bi hi hi :
- Anh Mn khng c nh h anh ? - Mn i vng ! - NhiŒm gt u .
Cu tr li bnh thܩng ca NhiŒm, i vi Thu Tho, li ging nh s xc nhn mi nghi ng ca c . Trong tm trng thng tht , Thu Tho hoang mang hi :
- nh ang nm bŒnh viŒn h ?
NhiŒm ngc nhin :
- Ai bo c vy ?
Thu Tho bi ri :
- Khng ai bo h‰t ! T dng em ngh vy !
NhiŒm bt cܩi :
- Lm g c chuyŒn ! Ti c qu lo thi ! My hm nay Mn vŠ thm nh. M nh ang m.
Thu Tho th pho nh trt mt gnh nng. Ngh ‰n s lo lng v c ca mnh va ri, c xu h bng mt.
Chuyn ny gi thc mc trong bng, liŠn ln ti‰ng hi :
- Xin l‡i, c phi tn c l Thanh Hng ?
Thu Tho thong rng mnh nhng c kp thi trn tnh v lc u :
- Anh nhm ri ! Em tn Thu Tho !
Chuyn v NhiŒm cng "" ln mt ti‰ng.
- Ha ra y l h†c tr ca "thy" Mn !
Trܧc s reo h m ca hai ng bn ca "thy" mnh, Thu Tho ngܮng nghu ng l ra ca s.
Cn Chuyn v NhiŒm t khi pht hiŒn ra Thu Tho l... Thu Tho, cc phi "c kia" c hai m ra ct hng v khng kh hi hp, cng thng t lc Thu Tho xut hiŒn nhanh chng bi‰n mt.
Chuyn hi :
- Thu Tho tm Mn c chuyŒn g quan tr†ng khng ?
Thu Tho quay li :
- u c g quan tr†ng ! Ti thy nh my ngy lin ti‰p khng ‰n dy, em tܪng nh m nn ‰n thm.
NhiŒm li‰c cun tp Thu Tho cm ni tay :
- Cn cun tp g y ?
Thu Tho p ng :
- y l... cun tp ton ca em.
NhiŒm hi ti :
- Thu Tho cm i u vy ? C bi ton kh phi khng ?
Thu Tho mt. Cun tp c cm theo tht ra ch l ci c. N gip c ǫ bi ri khi ‰n tm Mn. V vy nghe NhiŒm hi, c lng tng vo trn cun tp v xoay xoay trong tay :
- Vng ! Nhng thi, ‹ lc khc...
NhiŒm cha tay ra, nhiŒt tnh mt cch trng tro :
- Lc khc g ! Khng gp Mn th a y ti ny gii gim cho !
Thu Tho mm cܩi ngܮng ngp :
- Thi, ‹ Ǯi khi no anh Mn ln...
- Tri t ! Hi sc u m Ǯi ! - NhiŒm ku ln - Thu Tho c a y !
Chuyn cng ha v :
- Thu Tho c coi ti ny nh Mn vy, ng ngi g h‰t !
Thy khngt th‹ t chi ܮc, Thu Tho nh a cun tp cho NhiŒm, v mt hi bn ln.
NhiŒm ǥt cun tp trܧc mt. Chuyn lp tc ko gh‰ xch st li . C hai mc d ang theo h†c i h†c tng hp Vn nhng vn cha qun nhng ki‰n thc mn ton lp mܩi hai, nht l Chuyn, mt "cy ton" thi ph thng trung h†c.
Va lt tp ra, Chuyn v NhiŒm b‡ng git ny mnh v c hai bt gic a mt nhn nhau . N‡i ngc nhin sng st hiŒn r trong hai i mt m to . V mt ca Chuyn v NhiŒm nh ang mun hi ln nhau : "Ti sao nt ch trong cun tp ny li ging nh in nt ch ca ... Thanh Hng ?".
Trong mt thong, khng ai bo ai, c hai chng trai Šu quay li nhn Thu Tho, v d hi .
Thu Tho nhn ra ngay thi Ƕ khc l ca Chuyn v NhiŒm nhng c khng kp hi‹u chuyŒn g va xy ra . V vy, khi Chuyn li hi :
- Thu Tho l... Thanh Hng phi khng ?
Thu Tho hi cht d nhng c vi vng chi bi‰n :
- Khi ny em ni ri . Em khng phi l Thanh Hng. Chc anh nhm em vi ai .
Chuyn cܩi tnh :
- Nhm sao ܮc !
V anh ch tay v cun tp :
- Nt ch ca Thu Tho vi nt ch ca Thanh Hng chng l mt l g !
Thu Tho ti mt. By gi c mi sc nh ra "bt tch" ca mnh cn lu li y trn nhng l th gi cho Mn v hai ng bn qu qui ny chc "m x" khng st mt dng no . Nh li nhng li l tnh t, thm ch i lc ng o, mnh vi‰t trong th, Thu Tho ngܮng chn c ngܩi . C ti‰c l mnh khng th‹ chui ngay ܮc xung t.
Thy Thu Tho ngi lng trn gh‰, mt my bng hong, Chuyn v NhiŒm cng tin c l ngܩi yu ca Mn. V li, nhng nt ch trong cun tp l mt bng chng khng th‹ chi ci .
NhiŒm vut li c o v a tay ln u "un nn" li mi tc x lng nhm bt tr, c to v ng hong ca mt ch nh lch s ti‰p ngܩi yu ca bn, ri chp miŒng on :
- Tri i, ti ny nghe Mn k‹ vŠ Thanh Hng hoi m u bi‰t Thanh Hng l Thu Tho . bao nhiu ln ti ny ku Mn dn ngܩi yu vŠ ra mt anh em nhng ln no Mn cng bo Thu Tho cha cho php. Hm nay tnh c gp y ...
NhiŒm c ho hng thao lao bt tuyŒt . Cn Thu Tho th d cܩi d khc. M‡i li ni ca NhiŒm nh mt si ch oan khin ct cht c vo v bi hi kch khng mong Ǯi v tai hi hn, khng bi‰t ‰n bao gi mi h mn ny .
Cui cng, chng ǥng ng, c nh thm xin l‡i Mn v quy‰t nh chm dt mn hi‹u lm dai dng ny . C ngt li NhiŒm, gi†ng c t ra bnh tnh :
- Nhng em khng phi l Thanh Hng ! Em ch l Thu Tho !
Chuyn v†t miŒng :
- By gi th Thanh Hng hay Thu Tho g cng ܮc ! Min ti ny ܮc "diŒn ki‰n dung nhan" ngܩi yu ng Mn l tha lng mong ܧc ri !
Gi†ng iŒu hi hܧc pha ci lng ca Chuyn cng khi‰n Thu Tho nht nht. C nhn vai :
- Em cng khng phi l ngܩi yu anh Mn.
NhiŒm nheo mt :
- ‰n gi ny m Thu Tho cn chi th l tht ! Vy ch khng phi Thu Tho vi‰t th cho Mn sao ?
Thu Tho cn mi :
- Th em vi‰t. Nhng anh Mn nh em vi‰t.
Chuyn v NhiŒm gn nh cng mt lc nhm ln khi gh‰ v ku ln kinh ngc :
- Ci g ? Mn nh Thu Tho vi‰t ?
Thu Tho khng p. C lng l nhn xung t thay cho cu tr li .
NhiŒm li hi, gi†ng cha h‰t thng tht :
- Ti sao Mn li lm vy, Thu Tho c bi‰t khng ?
Bi‰t khng th‹ giu ܮc na, sau mt thong ngp ngng, Thu Tho nh "cung khai" :
- Anh Mn bo ngܩi yu ca nh i x vi nh khng ܮc tt. Ch y c v... coi thܩng nh. Do , nh nh em gi tn Thanh Hng vi‰t th cho nh. nh bo †c nhng l th , ngܩi yu ca nh s tr nn "bi‰t iŠu" hn.
Li gii thch ca Thu Tho cng khi‰n NhiŒm thc mc :
- Ngܩi yu ca Mn l ai sao ti ny khng bi‰t c ? Thu Tho c gp c ta ln no cha ?
- Cha ! - Thu Tho lc u .
NhiŒm li hi :
- Mn c bo c ta tn g khng ?
- C. Anh Mn bo ch y tn Thy .
Trong khi NhiŒm git ny ngܩi nh p phi la th Chuyn cܩi ha h. Anh ch tay vo ngܩi NhiŒm, ni vi Thu Tho :
- Thu Tho b Mn "x gt" ! Thy l ngܩi yu ca anh ny n !
‰n lܮt Thu Tho tr mt :
- a, sao k vy ? Hay l anh Mn quen mt ch Thy no khc ?
Chuyn kht mi :
- Lm g cn c Thy no na !
S tht tri ngܮc v bt ng khi‰n Thu Tho hoang mang tt Ƕ. C chp mt, v khng hi‹u l nh ni vi Chuyn hay ni vi chnh mnh :
- Sao anh Mn bo ...
Na chng , c b‡ng ngng bt. C cht nhn ra ci cu nghi vn c va nh tht ln trong lc ny hon ton tha thi . Nh mt ngܩi i trong sng m, c c cm gic mnh ang tri bng bŠnh v ang b ba vy gia gia v s o nh, v trong m h‡n Ƕn m h , c nghe ti‰ng ni ca NhiŒm vng vng bn tai :
- T xa ‰n gi, Mn cha hŠ c ly mt ngܩi bn gi, lm g c chuyŒn ngܩi yu !
Thu Tho b‡ng nhin sc tnh. Trong thong mt, c cht hi‹u ra tt c.
Vi n‡i xt xa ngp lng, Thu Tho bi ngi a mt nhn NhiŒm. NhiŒm kh ng i ch‡ khc. Thu Tho li quay sang Chuyn. Nhng Chuyn cng vi v trnh tia nhn thm thm ca c . Anh lng l nhn ra ca s, gi v ngm nhng tri du ri .
Cng nh Thu Tho, Chuyn v NhiŒm nhanh chng rt ra t chuyŒn tnh gi kia nhng tm trng tht ca bn mnh.
T nhin, khng kh trong phng im ng hn i . Hai chng trai cm u gii ton khng ni mt li, ngi vi‰t h hoy lng l nh trong mt cun phim cm.
ng gc bn, Thu Tho ngi mt mnh mt th‰ gii, lng bi bi nhng cm xc ngn ngang.
Cho ‰n khi Thu Tho ng dy cm ly cun tp ra vŠ, c ba khng ai ni vi ai mt li . Nhng qua nhng nh mt chp vi, m†i ngܩi Šu hi‹u rng h† ang ngh ‰n Mn.
Mn ln.
Anh hon ton khng hay bi‰t g vŠ cuc gp g tay ba xy ra trong nhng ngy anh vng mt thnh ph.
Va thy Mn xut hiŒn ngܫng ca, Chuyn hi thm ngay :
- Bc nh ǫ cha ?
Mn vui v :
- nhiŠu ri ! Ni chung, sc khe tr li bnh thܩng.
Mn bܧc vo phng. Anh ǥt ti xch ln bn, mm cܩi hi Chuyn :
- My hm nay c g mi khng ?
- Cng bnh thܩng ! - Chuyn p.
NhiŒm bp chp :
- €, hm trܧc c em...
ang ni, NhiŒm sc nh ra, liŠn git mnh "b li" :
- ... em... Sng...
Mn li‰c NhiŒm, t m :
- Em Sng sao ?
NhiŒm c lm :
- €... , em... i chi vi thng Chuyn.
Mn h mi :
- Xa mt tun gp li, tao thy my vn cha b ܮc ci tt n ni v duyn. Em Sng i chi vi thng Chuyn th c g l u !
Chuyn trng mt ng NhiŒm :
- Tao thy my "tp" li l va ! ˆn ni v duyn m c i ni hoi !
Bi‰t Chuyn "cnh co" mnh vŠ ci v ni h va ri, NhiŒm nhe rng cܩi gi l.
Mn li hi :
- My hm nay tao c th khng ?
Chuyn tc lܫi :
- Khng.
- Chc em Thanh Hng gin tao ri ! - Mn chp miŒng than th - Hm vŠ qu, tao khng kp bo cho em bi‰t. Th‰ l ti nay li phi c mt mn nn n i ra tr !
N‰u nh trܧc y, NhiŒm s khng b l c hi chm ch†c Mn bng thch. Nhng hm nay, NhiŒm khng bun c kha . Tri li, anh trn an Mn vi mt v nghim trang t thy :
- i, chuyŒn chng c g kh ! My ni lš do m m, phi vŠ nh gp, l em thng cm ngay thi .
Mn gt g :
- , tao cng ngh vy .
Ri anh quay sang Chuyn :
- Ti nay cho tao mܮn mt, hai ngn nghen ?
Chuyn hi, gi†ng nghi ng :
- My mi vŠ nh ln, sao h‰t tiŠn ܮc ?
Mn v‡ ti :
- TiŠn th c y nhng ch ‹ ng tiŠn tr†.
- Nhng my cn tiŠn lm g ?
Mn v‡ ngc :
- Th tao ni ri . Ti nay tao i chi vi em Thanh Hng.
- Xo i my ! Ti nay my cn phi dy km ch‡ em Thu Tho kia m !
Mn nhn nh :
- Th sau khi dy xong, tao i chi ! Nhng my c mun cho mܮn tiŠn khng m truy ti truy lui vy ?
Chuyn cܩi . Anh mc tiŠn ra a Mn :
- N ! Cho my lun , khi tr !
Mn trn mt :
- i ch ch ! Sao t nhin my tt vi tao qu x vy n ?
Chuyn khng p. Anh bܧc li giܩng m my nm nghe nhc .
Trong khi , NhiŒm lui cui i vo go chun b nu cm chiŠu . l cng viŒc ca Mn xa nay . NhiŒm lm khng quen nn khi cht nܧc, anh lm ǰ c go ra ngoi .
Mn va thay va ngc nhin quan st NhiŒm. Thy NhiŒm lng ngng, anh bo :
- ‹ tao nu cho !
- Tao nu ܮc ri ! - NhiŒm t chi .
Mn nhܧng mt :
- Lm g ba nay my sing bt t vy ?
NhiŒm khng tr li thng cu hi ca Mn. Anh kh ni :
- My i xa vŠ mŒt, nm ngh i !
Mn khng ni g nhng anh c v cm Ƕng.
Sut bui chiŠu hm v c nhng ngy hm sau, Mn c cm gic Chuyn v NhiŒm i x vi anh du dng hn hn trܧc kia . Thot u anh tܪng hai tn ny ang nh "gi tr" vi anh, ang nh ging mt ci by g , nhng sau mt thi gian ch Ǯi, chng thy g xy ra, anh khng ch š ‰n na v t anh yn tm sng trong s chm sc t‰ nh v n cn ca Chuyn v NhiŒm.
C Thu Tho cng i x vi Mn vi mt v g khc trܧc. Mn cm nhn ܮc iŠu mc d n khng tht r rng, khng th‹ phn tch v khng th‹ g†i tn ܮc.
C tr nn ngoan ngon hn. C khng cn ci li Mn mt cch ng bܧng, khng cn thch th chm ch†c anh v tm cch nn n ko di gi ngh gii lao gia hai ti‰t h†c.
Thu Tho vn thc hiŒn "nhiŒm v" vi‰t th cho Mn mt cch Šu ǥn, kin tr v vui v. Nhng mc d khng ‹ š, Mn vn nhn thy nhng li l gin hn, nhng gi†ng iŒu nghch ngm hon ton bi‰n mt trong nhng l th gn y ca c . Thay vo l nhng dng tm tnh nghim trang hn, v Ǣm thm hn, t ra cng l cm gic ca Mn. Thm ch i lc Mn tܪng nh phng pht u y nhng ti‰ng th di v†ng ra t nhng dng ch ang lay Ƕng trn trang giy kia .
Nhng lc , lng Mn khng khi nao nao, ng thi anh cng thm phc ti "din kch" ca Thu Tho, mt c gi bi‰t cch ph ln cc trang th gi to kia nhng n‡i bun vui sc rung Ƕng lng ngܩi .
R rng nhng thay ǰi nh nhoi v tinh t‰ ch khi‰n Mn i lc ngc nhin nhng khng ‹ li trong u anh mt thong ng vc no . Mi chm ǡm trong tr chi Ƕc o ca mnh, mi thch th thܪng thc v t m trn gng mt ca Chuyn v NhiŒm vŠ mi tnh ca anh vi "Thanh Hng", mi say sa thng bo nhng din bi‰n trong quan hŒ tnh cm gia anh v "Thy" trܧc cp mt quan tm lo lng ca Thu Tho, Mn khng hŠ my may ch š ‰n s thay ǰi quan tr†ng nht : trong nhng ngy gn y hu nh khng ai, k‹ c Chuyn, NhiŒm v Thu Tho, ch Ƕng khi gi hoc hi han vŠ "chuyŒn tnh" ca anh, ch nhng khi no anh ho hng Š cp ‰n "Thanh Hng" hoc "Thy" th Chuyn, NhiŒm hoc Thu Tho mi ln ti‰ng ha theo vi mt v chn thnh ng tin cy .
V vy, cho ‰n lc ny, Mn vn c inh ninh trong tr chi tai qui ny, anh vn l ngܩi iŠu khi‹n v hnh sau bc mn nhung, anh vn l ngܩi duy nht nm gi cc u mi ca s b mt v chng no anh vn cn cm thy th v vi tr chi, chng no anh cha quy‰t nh vn ln bc mn b mt kia th lc trܧc mt m†i ngܩi, anh vn l mt chng trai ang yu v ܮc yu . Nh Chuyn. Nh NhiŒm. Nh tt c m†i ngܩi .
Chuyn, NhiŒm, v Thu Tho, mc d khng ai bo ai, m‡i ngܩi Šu t cm thy c trch nhiŒm bo vŒ s b mt khng cn b mt kia ca Mn.
‹ l iŠu ra, khng ch l ǰ v mt b mt m cn lm ǰ v mt ܧc m, ǰ v mt tm trng m c khi cn tai hi hn th‰ na . Bi, tr ch ca Mn suy cho cng r rng khng phi l mt tr chi .      

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 15
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )