Chu+o+ng 15: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 15: Phng Tr† 3 Ngܩi

Ri cng ‰n mt ngy Mn t quy‰t nh chm dt tr chi ca mnh.
Ci quy‰t nh ‰n vi Mn vo lc tri chp chong ti, khi anh ang ngi mt mnh trong cng vin nhn nha nhai mt c†ng c ܧt.
Lc c l khong su rܫi chiŠu . Ngy cha tt hn, m va mi ti . Chung quanh Mn, nhng gc cy, nhng vt c, nhng chi‰c gh‰ m‡i lc mt chm vo mt vng tranh ti tranh sng, ng c v bun ru . Trong khong nh nh , Mn trng r nhng chi‰c l ang thiu thiu ng, chng chc u xung, bt Ƕng, mŒt mi v thnh thong lc l u‹ oi theo gi, ngay trn ch‡ anh ngi .
NŠn tri cha ti ‹ anh c th‹ khng nhn thy nhng chi‰c l thim thi‰p kia in mnh ln . N‰u nh nhng ng†n c dܧi chn anh ngܧc mt nhn ln, hn chng cng s trng thy r mn mt ci bng en phiŠn mun ca anh.
y l cng vin Mn thܩng ngi .
C m‡i ln thc hiŒn nhng cun hn h vi "Thanh Hng", Mn Šu trn Chuyn v NhiŒm ra y . Sut my ti‰ng ng h liŠn ngi l trn gh‰ , Mn ‹ cho u c mnh i lang thang ty thch. Anh ngh ‰n k thi sp ti, ‰n nghŠ nghiŒp tng lai, ‰n cha m gi nh, ‰n th trn bun t dܧi qu, ‰n qung ǩi th u di dng dc ca mnh. V cui cng, bao gi cng vy, anh buc phi ngh ‰n cuc i chi vi "Thanh Hng" ti nay, dng ln mt cu chuyŒn tnh t tܪng tܮng gia hai ngܩi ‹ lt na vŠ nh bi‰t ܩng m tr li nhng cu hi t m ca Chuyn v NhiŒm.
Trܧc nay, Mn vn t nh nhng cuc "t hn h" cng vin ca mnh l mt cuc do mt, mt th tiu khi‹n lnh mnh, thm ch l mt hot Ƕng th‹ dc b ch. i li sau ba n cho tiu cm, ngi mt mnh trong cng vin gip tinh thn tnh to, th gin, li ܮc ht th khng kh trong lnh, tt c nhng iŠu hon ton ng m ܧc i vi sc khe ca bt c ai . Vi lp lun mang mu sc y h†c , Mn lun t ra yn tm vi nhng cuc hn h ca mnh.
Nhng hm nay, nhng lš l c v chnh ng khng cn em li cho Mn cm gic bnh yn nh trܧc y na . Trong mt pht giy chn ngn v bun ru, anh b‡ng nhn ra tt c v ngy biŒn trong s t gii thch ca mnh. Anh cay ǡng hi‹u rng ci š tܪng vŠ "th tiu khi‹n lnh mnh" ca anh ch l mt s bo cha, mt s t trn an khng hn khng km. Anh tm cch ph ln n‡i c n bt lc ca mnh mt lp sn ho nhong gi to chng khc no ngܩi th kim hon ang tm cch m vng ln mt th st g b i .
Bng ti cng lc cng m ǥc trong cng vin. Nhng vm l sm mu thp thong n hiŒn trong nh sng chp chn ht li t nhng bng n thy ngn xa tt bn ngoi . Mn quay u nhn quanh. y trn nhng chi‰c gh‰, hŒt nh chi‰c gh‰ Mn ngi, nhng i tnh nhn ang thm th to nh. m mnh trong hnh phc, h† dܩng nh qun h‰t chung quanh v chc chn h† khng hŠ v khng cn bi‰t ‰n s hiŒn l loi ca Mn bn cnh.
Mn khng ngn ܮc ti‰ng th di . Anh cht hi‹u ra, k‹ t giy pht ny, n‡i xt xa chn ngn d th‰ ch‡ cho s thch th trong tr chi ca anh v v vy ‰n lc n phi chm dt.
Mi khi ny y, Mn cn hi vay tiŠn NhiŒm.
- Chi vy ? - NhiŒm hi .
Mn cܩi ti :
- Th nh m†i ln. i xi-n vi em Thanh Hng.
Khc vi thܩng lŒ, NhiŒm khng bun vn vo v chm ch†c Mn. Anh lng l mc tiŠn ra a Mn, li cn ni :
- Chc vui v.
"Vui v ci con kh !", Mn ngh thm trong u v cm tiŠn bܧc ra khi nh.
Cng nh trong nhng ln "h hn" trܧc y, thot u Mn i lang thang v nh qua cc ܩng ph, thnh thong gh bt cht vo mt ca hng bn ܩng, ng ngm ngha nhng con bp b bng vi trong cc t knh, nhng l† nܧc hoa, nhng hp ch mu . Ngm chn, Mn li i . Ri li vo mt ca hng khc ‹ l ng ngm nhng dy chai rܮu mu by trn quy nh nhng ch lnh x‰p hng. Ri Mn li tht th‹u bܧc ra .
Lng vng nh vy khong na ti‰ng ng h, cui cng Mn li tm ‰n cng vin quen thuc v ngi vo chi‰c gh‰ quen thuc. Mn s ngi li , ct mnh vo chn gh‰ v nhng ngh ngi lan man, cho ‰n chng no Mn on l nhng ngܩi i xem phim xut by gi ra vŠ. Lc y, Mn mi ng dy, ngp mt vi ci v "chia tay vi Thanh Hng" ‹ l gt vŠ nh vi v mt hn h v i mt lp lnh mt th nh sng ǥc biŒt ca hnh phc.
Nhng hm nay, Mn cc cn nhng th . Trt ln mt mnh nhng phn son hnh phc khng tht ‹ gt gm Chuyn v NhiŒm i vi Mn khng cn l tr vui na . Rt ngܩi vo trong n‡i c n lnh lo, t dng Mn cm thy ti nghiŒp mnh v anh nhn ra tt c tnh cht bi kch trong tr chi tnh cm ca mnh.
Trong lc ny, hn ai h‰t, Mn bng hong hi‹u rng khi dng ln tr chi oi m , khng phi anh a vi Chuyn, vi NhiŒm hay vi Thu Tho, m tht ra anh a vi chnh anh, vi chnh tri tim c Ƕc ca anh. Anh moi tri tim ti nghiŒp ra khi lng ngc, tܧc mt ca n s bnh yn lng l, ‹ tung hng n gia cuc ǩi nh mt din vin xi‰c. Cho ‰n khi n b bm dp, b xy xt v ct ti‰ng rn r trong lng tay anh, anh mi nhn ra s tn nhn c Ƕc ca mnh.
Mn li th di v nhn ra chung quanh. Mt s cp tnh nhn b i, mt s cp mi ‰n. Ngܩi i k ‰n chng ai thm ch š ‰n Mn. my ln anh tnh b vŠ nhng v khng bi‰t ch xc by gi l my gi, cc rp xi-n vn xut cha nn anh nh nn n ngi li vi nhng š ngh bun thm xon tt trong u .
Gn y, thm mt iŠu khi‰n Mn s hi . Khng bi‰t t lc no, Mn ng ha Thanh Hng vi Thu Tho . iŠu xy ra hon ton ngoi š thc ca anh. Trong nhng ngy va qua, anh thܩng gp Thanh Hng trong gic m . C mang gng mt ca Thu Tho, ni chuyŒn vi anh bng gi†ng ni ca Thu Tho, cܩi vi anh bng i mi ca Thu Tho v nhn anh u y‰m bng i mt ca Thu Tho .
Lc tnh dy, Mn hoang mang v kh s gt b tt c nhng hnh nh trong gic m ra khi u c ca mnh. Nhng qua m hm sau, tha lc anh chp mt, khng cn mt cht xu kh nng Š phng, Thu Tho li hiŒn ‰n, nm tay anh v ni :
- Em l Thanh Hng y !
Sau nhng gic m qui d , m‡i ln gp Thu Tho, Mn lun cm thy ngܮng ngp. Anh c cm tܪng mnh lm mt viŒc g khng ng ǡn v ng xu h. th nh l gic m, Mn t giu ct mnh, nhng l gic m trong u mnh ch u phi trong u ngܩi khc.
Nhng din bi‰n ng lo cng cho php Mn k‰t lun tr chi ca anh i qu xa . V v vy, cn phi chm dt trܧc khi m†i viŒc tr nn qu mun. Khi quy‰t nh dt khot nh vy, Mn v cng kinh ngc nhn ra s thn th t di ca mnh. Qu tht, anh cm thy rt au lng khi phi chia tay vi mi tnh tܪng tܮng kia, bi du l tܪng tܮng n cng vn l mi tnh u tin v duy nht ca anh, hn na sut mt thi gian di sng vi mi tnh , anh cm thy n quen thuc ‰n n‡i mt khi t b n, anh nh ri vo mt n‡i trng vng gh ngܩi .
Dܩng nh c ti‰ng d‰ gy u y st ch‡ Mn ngi . Anh nghing u lng tai nghe, ging nh thܪ nh anh vn thܩng ngng ti‰ng d‰ ‹ ln tm hang ca n. Ti‰ng d‰ thot xa thot gn, thot phi thot tri, nh mun a ct vi Mn. Anh h‰t nghing u sang bn ny ‰n nghing u sang bn khc m vn khng xc nh ܮc con d‰ tinh qui kia ang np u . Mi m vi tr chi tui th, lng Mn dn dn tr nn thanh thn. Cho ‰n khi Mn ri khi cng vin, nhng n‡i mun phiŠn trong lng anh dܩng nh nh nhm hn.
Ngy hm sau Mn ni vi Thu Tho, gi†ng c gi v bnh tnh :
- Thu Tho c bi‰t khng...
ang ni, t dng Mn ngp ngng. Anh ang tm cch din t th‰ no cho li thng bo ca anh khng qu Ƕt ngt.
Thy Mn c p a p ng, khng chu ni ti‰p, Thu Tho st rut :
- Anh nh ni g ?
Mn chp miŒng :
- VŠ ci chuyŒn vi‰t th y m !
Thu Tho tr mt :
- ChuyŒn sao ?
Mn ni mt cch kh khn :
- Thu Tho khi cn vi‰t na .
Thu Tho ngp ngng hi, gi†ng t m hn l thc mc :
- Sao vy ?
Mn cn mi :
- Bi v... v quan hΠgia ti v Thy ... ni chung l m thm...
Li gii thch bi ri v ngܮng ngp ca Mn khi‰n Thu Tho khng can m nhn vo mt anh. C a mt ngm nhng bng hoa ang kiu hnh khoe sc ngoi vܩng, lng c nn mt ti‰ng th di .
Mi mt lc sau, c mi quay vo, kh hi :
- Nh vy l k‹ t hm nay em khi phi vi‰t th cho anh na ?
Mn ht vo mt hi di :
- Thu Tho ch cn vi‰t mt l cui cng thi, l th t biŒt !
Mt Thu Tho l v bun bun :
- L th t biŒt ? Em bi‰t vi‰t th‰ no by gi ?
Mn mm cܩi . Anh th tay vo ti o ly ra mt t giy gp t ǥt ln bn :
- Thu Tho khi phi lo ! Ti chun b sn y ri !
Thu Tho xu mt :
- Sao anh khng ‹ em t vi‰t ?
Mn cܩi :
- Thu Tho mi bo l Thu Tho khng bi‰t vi‰t nh th‰ no y m ! - Ri anh tc lܫi, ni thm - V li, l th m u v l th k‰t thc tr chi ny do chnh tay ti vi‰t th hay hn !
Thu Tho khng ni g. C cm ly l th v m ra xem :
"Anh thn y
C l nhng dng ch ny l nhng dng cui cng em vi‰t cho anh. Nhng cuc chia tay, nht l nhng cuc chia tay trong tnh yu, bao gi cng bun b v nhiŠu xt xa, nhng em bi‰t lm th‰ no ܮc ! Em ch mong rng, du chng ta khng cn gp li nhau na, nhng k› niŒm p trong nhng giy pht bn nha.."
L th Mn vi‰t kh di, bi ngi v cm Ƕng, nhng Thu Tho ch †c lܧt qua nhng dng u ri gp li, nht vo gia cun tp. Ri c nhn Mn, ni gi†ng thong lnh lng :
- Thi, h†c ti‰p i ! Cn l th th ti nay em s †c v chp li .
Mn li hi lt sch.
Khng kh nng nŠ v lng l ‰n mc ch nghe c ti‰ng giy st sot.
Sut bui h†c, Thu Tho khng cܩi, khng gin. C lun gi mt v mt nghim trang ‰n kh chu . Thi Ƕ ca Thu Tho khi‰n Mn ang ru cng ru hn. Anh ging bi mt cch u‹ oi, u c ch mong cho chng h‰t gi.
Cui cng th ci bui h†c di hn mt th‰ k› cng tri qua . Mn th pho v vi v ng dy . Nh thܩng lŒ, Thu Tho a anh ra ti tn cng.
Hai ngܩi i bn nhau nhng chng ai ni vi ai mt li no . Cho ‰n trܧc lc ra vŠ, Mn ch ni vi Thu Tho ܮc mt cu :
- Sng mai Thu Tho nh gi liŠn l th cho ti nghen !
Thu Tho khng tr li . C lng l khp cng v quay lng b vo nh.
C Chuyn v NhiŒm Šu ngc nhin khi nghe Mn bun b tuyn b mi tnh ca anh v Thanh Hng ang ‰n hi k‰t thc.
NhiŒm dm Mn lom lom :
- My xo !
- Tao xo lm g !
- M sao vy ?
- Ni chung l... tao vi em khng hp nhau .
NhiŒm vn bܧng bnh :
- Tao khng tin !
Mn phy tay :
- By gi my khng tin th t hm na my s tin. Em bo l em s cn vi‰t cho tao l th cui cng.
Chuyn trn mt :
- Em c bo vy h ?
- , em cn bo l mi tnh ca tao vi em tht l p, nhng...
Ni ‰n , t dng Mn thong bi ngi, mt bun nh sp khc. V anh lng l i li giܩng nm p mt xung gi .
Thy vy, Chuyn v NhiŒm liŠn xm li an i, mc d trong thm tm c hai Šu ngh l Mn au kh gi v.
Ch c Mn, ch c ring anh l bi‰t mnh ang au kh tht s. i vi Mn, l mt n‡i au l lng nhng c tht. Nhng thc t‰ gi to kia khi i vo lng anh Šu bi‰n thnh nhng tnh cm bng xng bng tht. V by gi, khi phi chia tay vi "Thanh Hng", ln u tin trong ǩi Mn cm nhn ܮc th‰ no l au kh v yu . R rng Mn khng th‹ gii thch bng cch no khc rng anh ang dt b mt mi tnh v anh ang b dy v v iŠu . Khi phi chia tay vi Sng v vi Thy, Mn ngh, chc chn Chuyn v NhiŒm cng khng th‹ au kh hn anh by gi.
Chuyn v NhiŒm khng ti no bi‰t ܮc tm trng ca Mn. Tri li, li tuyn b ca Mn khi‰n c hai cm thy nh nhm bi c Chuyn v NhiŒm Šu hy v†ng rng ci quy‰t nh sng sut s gip Mn thot ra khi tr chi ti nghiŒp ca mnh, ci tr chi m khng ai n can thiŒp.
Nhng Chuyn v NhiŒm ch sut mt tun vn khng thy l th ca "Thanh Hng" u .
NhiŒm nhn Mn, nghi ng :
- L th cui cng u my ?
Mn ng ngc :
- Tao cng chng bi‰t.
- Sao my bo vi hm na c ? Chc my "a" ri !
Mn nhn mt :
- "a" u m "a" ! C th‹ l bu iŒn lm tht lc !
Hm sau gp Thu Tho, Mn hi liŠn :
- Thu Tho gi l th cho ti cha ?
- Gi ri .
- Gi ngay hm sau ch h ?
- Ngay hm sau .
Mn gi u :
- Sao ‰n ba nay th vn cha ti c ?
Thu Tho vn cc lc :
- Ai bi‰t !
Thy Thu Tho c v gin d‡i v s nghi ng ca mnh, Mn cܩi gi l :
- Chc l bu iŒn lm tht lc...
Ci cu na nghi vn na khng nh ca Mn ri vo im lng. Thu Tho vn loay hoay ni gc bn v ang lc lc tm tm g trong ng tp.
Ngi im lng mt lt, Mn nh phi ln ti‰ng, gi†ng bi ri :
- Hay l... Thu Tho vi‰t li l th v gi i mt ln na ?
- N‰u anh mun !
Thu Tho lnh lng p, vn khng quay u li .
Chng hi‹u c ta tm ci qu g trong , Mn t hi v chn nn li‰c vo trang sch trܧc mt xem th hm nay h†c ti bi g nhng nhng con ch v nhng con s khng chu nm yn; chng c nhy nht lung tung nh nhng con ri nghch ngm khi‰n Mn phi bc d†c gp sch li .
Nhng mc d Thu Tho ha, sut c mܩi ngy sau , ba chng trai ngng di c c vn chng thy ngܩi a th no ti g ca .
NhiŒm lc u, tuyn b :
- Nh vy l thng Mn ni dc ri !
Ln ny, Mn khng bun thanh minh. Anh ngi b gi trn giܩng, mt my lm l, trong lng gin Thu Tho ‰n tm gan. R rng c ta ang gi tr ng bܧng nghch ngm ra vi anh. C ta khng hi‹u rng y khng phi l chuyŒn a, rng anh ang mun chm dt cng sm cng tt ci tr chi khn kh ca mnh, rng anh khng mun dnh dng vi ci c "Thanh Hng" kia mt giy pht no na ...
Vi tm trng bc bi , Mn mang nguyn b mt lm l ‰n gp Thu Tho .
Va ǥt chn vo phng, anh hi ngay, khng p m :
- Thu Tho gi l th i cha ?
Thi Ƕ gay gt ca Mn khng hŠ khi‰n Thu Tho bi ri . C nhn thng vo mt anh bng nh mt lng l xen ln trch mc.
Ci nh mt lm Mn lng tng v anh cht nhn ra s s‡ sng ca mnh. Trong mt thong, Mn b‡ng nh li sai lm ca mnh trܧc y khi tht ln cu hi ngu ngc "Ti treo hnh Thu Tho ‹ lm g ?". Kh n‡i, cu hi ca anh va ri cng khng km tŒ hi hn.
Thu Tho vn lng l nhn anh, khng ni mt li .
S bc d†c trong lng Mn b‡ng chc bay vo u mt. Ch cn li trong anh s y ny, ngܮng ngp ca a tr vng vŠ va p v mt mn gia bo . Mn nhn xung t, trnh nh mt ca Thu Tho v chp miŒng lm bm :
- Chc bu iŒn li lm tht lc...
- Khng phi ti bu iŒn lm lc u !
Gi†ng ni r rng ca Thu Tho vang ln bn tai khi‰n Mn git mnh ngng u ln. S mnh nghe lm, anh hoang mang hi li :
- Thu Tho ni sao ?
Thu Tho thn nhin :
- Em ni khng phi bu iŒn lm lc th ca anh u !
S khng nh ca Thu Tho khi‰n Mn ngc nhin :
- Sao Thu Tho bi‰t ?
- Sao li khng bi‰t ! - Thu Tho nhn vai, thong th ni - Bi v em u c gi l th i .
Mc d ng vc t trܧc nhng ‰n khi nghe chnh Thu Tho th nhn iŠu , Mn vn c cm gic nh st nh ngang tai .
- Sao Thu Tho li lm vy ? - Mn hi nh ngܩi mng du .
Thu Tho khng p. C lng l ri bn v bܧc li ng bn ca s. C t tay vo khung ca, nhn theo nhng cnh bܧm chp chn trn hng ro hoa giy, lng ngn ngang bao cm xc bi hi . C khng th‹ no ni vi Mn rng c khng can m ‹ vi‰t l th . nhiŠu ln, c kin quy‰t ngi vo bn vi cy vi‰t trn tay, nhng c nhn vo cu m u "C l nhng dng ch ny l nhng dng cui cng em vi‰t cho anh", lng c li thn th v bn tay c run ln. Ci dng ch bun thm nh mt li phn quy‰t ca nh mŒnh m c lun tm cch chng li .
Mn khng si ni bŠ ngoi nh Phc. i vi Thu Tho, anh bao gi cng l mt chng trai t t‰, tt bng v chn thnh. T khi pht hiŒn ra tm hn Mn l mt n‡i c n thm thm, n‡i c n m anh ang vt v tm cch ch‰ ng v kha lp, v ci c Thy cha bao gi xut hiŒn kia s khng bao gi xut hiŒn trn ci ǩi ny na, Thu Tho cm thy lng mnh va nng nŠ li va nh nhm.
Thu Tho khng tm cch g†i tn tnh cm ca mnh, c khng bun bi‰t n l g. C ch bi‰t r mt iŠu l c khng th‹ ngi vi‰t nhng dng th t biŒt Mn mt cch bnh thn. Ln u tin c khng thc hiŒn li Š ngh ca anh, thm ch c t chi n bng mt thi Ƕ hn d‡i lnh lng.
V vy, khi Mn ln ti‰ng than th, sau mt hi lu khng thy Thu Tho tr li cu hi ca mnh :
- Khng c l th, kt qu ! My hm nay Thy c gy g hoi ...
Thu Tho liŠn quay pht li, sng gi†ng :
- Anh ni di ! Lm g c c Thy no !
Cu ni ca Thu Tho nh mt go nܧc lnh tt thng vo ngc Mn. Anh i‰ng ngܩi :
- Thu Tho ni sao ?
- Em ni l anh khng c ngܩi yu no h‰t ! - Thu Tho lnh lng nhc li, cnh mi c git git nh sp khc - Khng c ai h‰t !
Trong nhy mt, Mn sng s hi‹u ra tri tim ca anh b bc trn v tr chi khn kh kia k‰t thc theo ci cch anh khng hŠ d liŒu, n b bng hn v tn nhn hn.
Mn th di v ci u nhn xung t.
Chng bun b, chng kh au, lng anh by gi ch l mt n‡i chŠ mŒt mi, nh mt ngܩi kiŒt sc sau canh bc di, thua trng tay m lng sao h hng.
Th‰ l h‰t ! - Mn cay ǡng ngh thm - H‰t Thy . H‰t Thanh Hng. H‰t Thu Tho . Chm dt nhng mi tnh khng bao gi c. Chm dt tr chi nghiŒt ng v ngu xun. Chm dt c nhng bui dy km ng nh. Ngy mai tr i, mnh s khng bao gi ǥt chn ‰n y na !
Mn ngܧc mt ln v rng mnh khi bt gp nh mt ca Thu Tho . C vn ng , nh nhoi, bt Ƕng, lng ta vo ca s v nhn anh bng nh mt thm thm. Anh ngc nhin v bng hong khi nhn thy trn i m c nhng gi†t lŒ ang lng l ri . Chng trong sut v lp lnh nh nhng vin bi dܧi nh mt tri .

Thnh Ph H Ch Minh 1990
Nguyn Nht nh     

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 1
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )