Chu+o+ng 2: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Phng Tr† 3 Ngܩi

Mn ܮc nhn vo dy km Thu Tho l mt iŠu hon ton may mn.
Hi trܧc, Chuyn, NhiŒm, Mn cng h†c chung vi nhau lp mܩi hai trܩng ph thng th trn. u vo i h†c, ln thnh ph, ܮc ngܩi quen gii thiŒu, c ba li thu chung vi nhau cn gc tr† ny . Chuyn v NhiŒm h†c i h†c Tng hp Vn, Mn li h†c i h†c Bch Khoa .
Trong b†n, gia nh NhiŒm l kh gi nht. Nh NhiŒm l l bnh m ln v kh ni ti‰ng ca th trn. So vi hai bn, Mn ngho nht. Anh lun l "con n" ca Chuyn v NhiŒm. V vy, va ǥt chn ln thnh ph, Mn lo ki‰m viŒc lm thm ngoi gi h†c.
Mt hm, †c ܮc mu rao vt cn ngܩi dy km, Mn l d ‰n nh Thu Tho . l mt cn nh gch xinh xn nm khut sau dy hng ro bng giy rc r. Mn hi ngp ngng mt thong trܧc khi a tay bm chung.
Ngܩi bܧc ra m cng l mt chng trai trc tui Mn. Anh ta quan st Mn vi giy ri hi :
- Xin l‡i, anh tm ai ?
T nhin, Mn cm thy bi ri :
- Ti ... ti †c trn bo ...
Ngܩi con trai mm cܩi, ngt li :
- Anh ‰n xin dy km phi khng ?
Mn gt u .
Chng trai a Mn vo nh. Anh ta t gii thiŒu :
- Ti l Sn.
- Cn ti l Mn.
Mn p, gi†ng khng ܮc t tin lm. Anh t ra ngܮng ngp vŠ nhng bܧc chn khp khing ca mnh mc d Sn c š khng nhn Mn. Sau ny, Mn mi bi‰t Sn l anh trai ca Thu Tho, sinh vin trܩng M thut, mt chng trai kh ci m.
Tnh cch ngܩi cha khc hn cu con trai, ba Thu Tho c mt bŠ ngoi kh nghim ngh . ng t cܩi . Hm , sau khi mt ng mt bui st hch Mn vŠ m†i phng diŒn, cui cng ng mi ng š nhn Mn vo dy km Thu Tho .
Thc ra, ba Thu Tho thch tm cho con gi mt c gio hn. l tm lš ca cc bc cha m bi‰t... lo xa . C gio bao gi cng "an ton" hn. Cn cc chng trai, khng "bt trc" no l khng th‹ xy ra . Nhng kh mt n‡i, t hm mu rao vt ܮc ng bo ‰n nay, chng c ngܩi ph n no ‰n xin dy . Ch ton l ging my ru . Nhng tt c Šu b ba Thu Tho loi thng cnh. ng khng ch†n mt ngܩi no, khi th v lš do ny, khi th v lš do khc.
ng vo lc Sn v Thu Tho bt u phn nn vŠ s kh tnh ca ng th Mn xut hiŒn nh mt v cu tinh. V khim tn v l php ca Mn chinh phc ng ngay . Hn na, vi mt bn chn b tt ca mnh, Mn c "li th‰" r rŒt so vi nhng chng trai khc, t ra n cng cho bi‰t rng anh khng phi l mu ngܩi hp dn vi cc c gi v v vy anh hon ton... v hi vi ph n. Tt nhin, Mn khng hŠ bi‰t tt c nhng ngot ngoo, phc tp bn trong viŒc mnh ܮc nhn vo dy Thu Tho . i vi anh, tm ܮc viŒc lm l mt niŠm vui v hn.
Phng h†c ca Thu Tho nm Ǣng trܧc, pha tri nh, ca s trng ra mt khonh sn nh trng hoa . Gc sn l mt cy i xum xu, y tri . l mt cn phng thanh nh m khi va bܧc chn vo, anh cm thy tt c v ti mt, d chu ca n.
Ging nh Sn, Thu Tho l mt c gi thng minh v vui tnh. Mn hi lng khi thy Thu Tho ti‰p thu bi kh nhanh v anh hi‹u rng viŒc gip c tt nghiŒp trong k thi cui cp v sau , ‡ vo i h†c khng phi l mt nhiŒm v qu nng nŠ.
Thu Tho cng rt m‰n Mn. C coi Mn nh anh, mt ngܩi anh t t‰ v tn ty . Dy c h†c, Mn khng qut tho om sm nh Sn. Ch‡ no c cha hi‹u, anh kin tr ging i ging li nhiŠu ln k cho ‰n khi c hi‹u r mi thi .
N‰u c iŠu g Mn lm Thu Tho khng va lng th l tnh t ni ca anh. Khi i vo bi h†c, Š cp ‰n hm s, ‰n tch phn, ‰n phng php t†a Ƕ, Mn ni nng lu lot bao nhiu th khi gp tp li anh ha thnh con ngܩi khc hn. Anh tr vŠ vi s thinh lng c hu . ܩng nh ngoi "phng php t†a Ƕ" ra, anh chng c mt "phng php... tr chuyŒn" no khc. Thu Tho thܩng g†i a tnh t ni ca anh l "tnh n iŒu ca hm s".
Nhng lc , Mn ch cܩi cܩi :
- Bi‰t ni chuyŒn g by gi ?
Thu Tho nheo mt :
- Thi‰u g chuyŒn !
- Nh chuyŒn g chng hn ?
- Th anh ngh i !
Mn nhu my ngh ngi mt hi ri bt lc th nhn :
- Ni tht l ... ti ngh khng ra .
Thu Tho bu mi :
- D i l d ! C m‡i cu chuyŒn cng ngh khng ra m i lm thy gio !
Mn bi ri :
- Lm thy gio ch cn dy h†c thi .
- H ! Ni nh anh !
- Ni nh ti l sao ?
Thu Tho quay mt i ch‡ khc, p :
- L khng lch s vi ph n ! Cu ni ca Thu Tho khi‰n Mn xu h ‰n mt. Nhng anh khng gin Thu Tho . Anh hi‹u rng c ni ng. Ngܩi n ng khng bi‰t cch ni chuyŒn vi ph n l ngܩi n ng... b i . Anh bi‰t vy nhng cm thy mnh kh m sa ǰi ܮc tnh n‰t. Gia bn trai vi nhau th khng sao; nh sng bn cnh Chuyn v NhiŒm, Mn lc no cng thoi mi, vui v, hn nhin. Anh tham gia vo cc tr a t‰u ca cc bn mt cch t nhin, hng hi .
Nhng khi i diŒn vi ph n, Mn t dng mt i s th thi, t tin. Anh tr nn khp kn, c Ƕc. Trng thi tm lš nh mt th v b†c, lu ngy ha vi, i khi Mn cng mun ph v n nhng anh li thi‰u mt sc mnh cn thi‰t t bn trong.
D nhin, iŠu g cng c nguyn nhn ca n. Ngay t nh, Mn cm thy mc cm vŠ s khng ton vn ca mnh. Chung quanh Mn nh lc no cng c nhng a bn tinh qui, chng khng ngt tm cch ch‰ giu, tru ch†c s tt nguyŠn ca anh. B†n con gi khng a no chu nh bn vi anh. Nhng gi ra chi, Mn thܩng ngi dܧi mt gc cy trong sn trܩng nhn bn b chy nhy, h ht vi n‡i thm mun v ghen t lng l.
Ln ln trong hon cnh ǥc biŒt nh vy, Mn cng ngy cng sng co rt nh th‹ con c thu mnh trong lp v . S c n tr thnh bn ng hnh thn thi‰t ca anh. Ch ‰n khi ln lp mܩi, bt u š thc vŠ tng lai, Mn mi quy‰t tm thot khi trng thi tm lš nng nŠ ca mnh. Sau khi xc nh s tt nguyŠn ca mnh l mt run ri bnh thܩng m bt c ai cng c th‹ gp phi, anh tm cch qun n i v c thch nghi vi hon cnh. Dt b nhng ngh ngi vn v v v b, anh vi u vo sch v v coi h†c vn l con ܩng ti‰n thn ng ǡn v hon ton c th‹ b ǡp cho nhng khuy‰t tt khc ca con ngܩi . T , Mn sng ci m hn. Bn b lc ny cng ln, chng ai cn ‹ š v ch†c gho nhng bܧc i khp khing ca Mn.
Chng bao lu, Mn tr li l mt con ngܩi lc quan, vui v. Anh sng ha nhp vi mi trܩng chung quanh mt cch d dng, thoi mi . Nhng nm cui cp ba, anh chi thn vi Chuyn v NhiŒm v by gi, c ba tr thnh "ba chng ng lm pho th" khng ri nhau na bܧc.
Tuy nhin, nhng thay ǰi ca Mn ch xy ra trong mi quan hŒ vi cc bn trai . Trܧc mt ph n, anh lun thu mnh nh mt phn x c iŠu kiŒn. Mn khng lm sao dt b ܮc š ngh rng nhng sinh vt xinh xn ny khng phi ‹ dnh cho anh. H† trong mt th‰ gii khc, th‰ gii c Chuyn, c NhiŒm, nhng khng c anh.
ngh mang mu sc u m tht ra khng lm Mn bn lng. T lu, anh quen vi n. Mn vn ho hng tham gia vo cc tr tn tnh nghch ngm ca cc bn mnh, vn hn nhin tn pht vŠ tnh yu nh trm ngn chng trai yu ǩi khc. Tuy nhin, anh lun lun xc nh mnh ng ngoi tt c nhng tr chi tnh cm . Anh cha yu ai v cha ai yu anh, hay ngܮc li, v cha ai yu anh nn anh cha yu ai !
Thu Tho khng th‹ hi‹u tt c nhng iŠu . C c bt anh phi "ci m" vi mnh. Mn i ph bng cch cܩi cܩi .
- Ni khng ni, c cܩi hoi ! Y nh ܩi i ! - Thu Tho nhn mt, trch.
- ܩi i cng ܮc ! - Mn tr li xi l .
Thu Tho th di :
- Ni chuyŒn vi anh chn i l chn !
Mn tc lܫi :
- Chn th thi ! M tp ra h†c ti‰p i !
Th‰ l hai "thy tr" vi u vo mn gii tch ‹ qun i nhng "xung Ƕt".
Sn c mt ngܩi bn thn cng lp l Phc. Phc thܩng hay ‰n nh Sn chi v Mn nhanh chng nhn ra anh ta "quan tm ǥc biŒt" ‰n Thu Tho .
Phc p trai, ni nng lu lot. Chi‰c Cub m Phc thܩng ch Sn i chi chng t anh thuc mt gia nh kh gi. Trong x s i vi ph n, Phc l mt con ngܩi tuyŒt vi . Anh ta thܩng tng Thu Tho nhng mn qu nho nh, d thng. Thu Tho xem ra rt thch cc mn qu , nht l con gu bng c nhc. C thܩng vn cht cho n reo lun.
Thot u, Mn khng bi‰t con gu bng . C ln, va bܧc vo phng, cht nghe ti‰ng nhc "tnh tang", Mn ng ngc nhn quanh. Nhng anh khng th‹ xc nh ܮc ti‰ng nhc pht ra t u .
Thu Tho theo di nt mt ca Mn vi v thch th :
- anh bi‰t nhc u !
Mn nhn quanh mt lܮt na ri lc u :
- Chu .
Thu Tho gi ln con gu bng c ang m trong lng :
- Ÿ y n !
Ri c vn cht cho nhc tr‡i ln mt ln na . Mn lng tai nghe, u gt g.
- Nhc nghe hay khng ? - Thu Tho hi .
- Hay !
- Em thch lm ! - Thu Tho xušt xoa .
Mn ng tnh :
- Ti cng thch ! Con gu u ra vy ?
- Anh Phc tng em.
- Qu sinh nht h ?
Thu Tho lc u :
- Khng ! Thnh thong anh Phc vn hay tng qu cho em vy thi !
Ri c nheo mt :
- Anh Phc "ga - lng" hn anh nhiŠu !
Cu ni v tnh ca Thu Tho nh mt mi tn bn vo tim Mn, au nhi . Anh hi‹u, iŠu kiŒn ca anh v Phc hon ton khc xa nhau . V li, m‡i ngܩi ‰n y Šu vi mc ch khng ging nhau . Anh ‰n y n gin ch l i lm. Anh dy h†c ‹ ki‰m sng. Thu Tho l mt c gi d thng, nhng iŠu i vi anh v ngha . C v anh trn hai mt phng khng th‹ ct nhau, d ko di ‰n v cc. V vy, Mn khng hŠ ghen t vi tnh cm ca Phc, thm ch anh coi mi quan hŒ ca Phc vi Thu Tho l iŠu hon ton t nhin. Nhng s khng n cht no n‰u c ai cng khai so snh anh vi Phc, iŠu m anh khng bao gi mun ngh ‰n.
V vy cu ni ca Thu Tho lm anh hi nhn mt. Bt gp nh mt trch mc ca anh, Thu Tho git mnh hi‹u ra mnh ni h. C rt mun xin l‡i anh nhng li khng can m m miŒng. Nhng t vŠ sau, c khng bao gi di dt i lm ci chuyŒn so snh gia hai ngܩi .
ChiŠu nay, Mn ‰n nh Thu Tho vi mt tm trng vui v. Anh vn cha h‰t bun cܩi vŠ chuyŒn mi sng sm, Thy ln gc tr† ca b†n anh ‹ truy tm "con b" trong bn nhc "Happy Song". V c vŠ anh chng NhiŒm "i h‰t tht bi ny ‰n tht bi khc" trong cng trnh tn tnh em Sng nhng vn lun lun cao gi†ng "ln lp" vŠ "phng php thnh cng trong tnh yu" y nh ta y l Don Juan th thiŒt.
Khi anh bܧc vo phng, Thu Tho cn ang ngi ngm ngha mt bc tranh g trn bn. C c h‰t nghing u sang bn ny li nghing sang bn khc, mt nheo nheo .
- Tranh g vy ? - Mn hi .
- Tranh ca em ! Anh xem th ging em khng ?
Va ni, Thu Tho va gi bc tranh ln, xoay li pha Mn.
Anh nhn c gi xinh xn trong tranh, gt u khen :
- Ging lm !
- Nhng c p khng ? - Thu Tho tinh nghch hi .
Anh a :
- iŠu th khi phi ni !
S "ci m" ca anh lm Thu Tho ngc nhin. C ng anh :
- Hm nay trng anh c v khang khc.
- Khc g u ?
- Trng vui v hn m†i ba .
Mn mm cܩi :
- Cng vy thi ch khc g.
Ri anh nhn bc tranh, hi :
- Bc tranh ny do anh Phc v phi khng ?
- . Sao anh on ra hay vy ?
- G m khng on ra ! Sao Thu Tho khng treo ln ?
Thu Tho chp miŒng :
- Thi .
Mn ngc nhin :
- Sao vy ? Treo ln mi p !
Thu Tho ri vai :
- Ba em thy ba em la ch‰t !
- € !
Mn hi‹u ra . Anh tc lܫi :
- Ti‰c qu hn !
- . Bc tranh ny m kp trong tp th ung qu ! - Gi†ng Thu Tho bun bun.
Chng ngh ra cch g gip Thu Tho, Mn nh nhn vai :
- Bi‰t sao gi !
Anh ǥt cun sch gio khoa ln bn, ang nh lt ti ch‡ bi h†c hm nay th Thu Tho b‡ng Š ngh :
- Hay l th‰ ny !
Anh quay li :
- Sao ?
Thu Tho cha bc tranh ra :
- Anh cm vŠ i !
Mn thc mc :
- Chi vy ?
Thu Tho cܩi :
- Treo ln gim em ch chi !
Mn bt gic bܧc lui mt bܧc. Anh ng ngc :
- Ti treo hnh Thu Tho lm g ?
But miŒng xong, Mn b‡ng nhn ra mnh va ni mt cu cc k thi‰u t‰ nh . L ra, anh c th‹ din t š ngh va ri bng mt cu ni khc, nh nhng v kho lo hn. Nhng khng hi‹u sao anh li phn ng mt cch s‡ sng d rng ngay sau anh kp nhn ra sai lm ca mnh v p ng :
- Ti ... xin l‡i ...
Thu Tho dܩng nh khng nghe li xin l‡i ca Mn. Cu ni y xc phm ca anh va ri khi‰n c ti mt hn i . Sau mt thong sng s, c lng l nht bc tranh vo gia chng tp trn bn v b i ra ngoi .
Cn li mt mnh trong phng, Mn cm thy v cng xu h vŠ phn ng ca mnh. Anh tha hi‹u rng Thu Tho Š ngh anh em bc tranh vŠ nh ch vi ܧc mun n ܮc treo ln thay v nm hm hiu gia cc trang sch. Mt ܧc mun hn nhin v trong sng. Nh ܧc mun ca mt ngܩi em gi . Trong khi th anh li hng h nh mt tn du cn "Ti treo hnh Thu Tho lm g ?". Cng ngm ngh, Mn cng thy bt rt. NiŠm vui bui sng bay vo u mt.
Lt sau, Thu Tho bܧc vo, cng lng l nh khi i ra . C ng li hi lc tm trong chng tp v hi anh bng mt gi†ng nh khng c g xy ra :
- Hm nay h†c ti bi g hn ?
Mn nut nܧc b†t :
- Ti chng "tch phn bt nh".
Anh tr li mt cch kh khn v nghe miŒng mnh kh ǡng. V anh loay hoay xem th nn bt u bi h†c nh th‰ no cho ǫ ngܮng ngp nht.

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 3
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )