Chu+o+ng 3: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Phng Tr† 3 Ngܩi

Mn va l u v phng, Chuyn hi:
- Lm g mt my b x vy ?
- C g u ! - Mn chi pht.
Chuyn nhn vai :
- Thi i, ng c chi ! Dm mt my l tao bi‰t liŠn !
Mn cܩi cܩi, khng tr li . Anh lng l i thay o ri nm ln ng ra trn
giܩng.
Chuyn vn ti‰p tc truy :
- Sao ? B h†c tr bt b, khng gii p ܮc phi khng ?
- Gin hoi !
- Ch sao ? Hay l ch†c gho con nh ngܩi ta nn sp b cho ngh viŒc ?
- Khng bao gi !
- Hay l...
Mn cau mt, gt :
- Hay l ci con kh ! Tao bo khng c g l khng c g ! My sao hi dai
nh a !
- Ti sao thy my bun bun.
- Bun u m bun ! Ba nay ging bi nhiŠu, tao hi mŒt cht thi ! - Ri
Mn nhn quanh, hi - Thng NhiŒm u ?
- N chy i mua my ci ht vt.
ng lc , NhiŒm vŠ ti .
Chuyn trch :
- Mua my ci ht vt m i u c bui vy, ng tܧng ?
NhiŒm chp miŒng :
- Tao vŠ gn ‰n nh th b kt.
- Kt g ?
- Cnh st giao thng.
Chuyn nheo mt :
- Sao vy ? B my i ܩng ngܮc chiŠu h ?
NhiŒm chp miŒng :
- Quanh y u c ܩng mt chiŠu .
- Ch sao ? Hay l my vܮt n ?
- n u m vܮt ! - Va ni, NhiŒm va ch xung sn nh - Tao kt
ngay y n !
ChuyŒn h gi†ng :
- Xo i my ! Ÿ y lm g c cnh st giao thng !
NhiŒm gt u :
- C ! Mt n cnh st !
Thot u Chuyn ng ngܩi ra nhng ri anh hi‹u ngay :
- Em Thy h ?
- Ch ai na ! Thy em "cm cht" ngay trܧc ca, tao u dm i qua . Mt
em nh n ng t . i em vo nh, n tt, tao mi dm phng
qua .
NhiŒm va k‹ va ra iŒu b khi‰n Chuyn cܩi ngt ngho . Ch c Mn l
chng hi‹u u cua tai nheo ra lm sao . Anh ng NhiŒm :
- Lm g my s em Thy d vy ?
NhiŒm Ǣng hng :
- Khng phi s m l... trnh gp mt !
Mn vn ng ngc :
- Sao vy ?
NhiŒm li‰c Mn :
- a, t ra thng Chuyn cha ni g vi my sao ! Hi chiŠu, em Thy li ln
y ...
Mn gt g, v hi‹u bi‰t :
- Em ln tr bng nhc ch g !
NhiŒm nhn mt :
- Em tr ci con kh ! Em ku ti mnh tr th c !
- Tr g ?
- Tr tiŠn nh ch tr g ! Qu hn mܩi ngy ri !
By gi, Mn mi nhn ra tnh cht nghim tr†ng ca vn Š. T khi thu cn
gc ny ‰n nay, cha bao gi b†n Mn tr tiŠn ng hn; thng no cng
ng tr, nhng cha ln no tr nh ln ny . Kh n‡i, nguyn nhn a ‰n
s tr ni triŠn min ny Šu xut pht t s kh khn ca Mn. Ln ny cng
vy . Nghe NhiŒm ni, Mn ch bi‰t chp miŒng :
- Khng hi‹u sao nh tao k ny gi tiŠn ln tr qu !
Chuyn hng gi†ng :
- Thi, l tr mܩi ngy ri, cho n tr chn na thng lun i !
NhiŒm h mi :
- Ÿ tr† m my lm nh ... r‹ khng bng !
Chuyn gc gc u, gi†ng tinh qui :
- Tao v thng Mn th khng ni lm g ! Cn my th coi nh " r‹". My chng
bo em Thy c "‹ š" my cht cht l g !
NhiŒm xušt xoa :
- Ch ch ! T khi tao bi‰t my ‰n gi, ln u tin tao mi nghe my ni
ܮc mt cu thng minh !
Chuyn hp hy mt :
- Tao ni ng khng ?
NhiŒm khoi ch :
- Qu x ng !
Chuyn ni ti‰p, gi†ng chm ri :
- Vy th nhiŒm v ca "ch r‹" l nn n vi "c du" cho kht v tiŠn nh thm
vi hm na ...
Chuyn ni cha dt cu, NhiŒm giy ny :
- Thi, thi, ri ! My ng c cho tao vo by ! Tnh yu l tnh yu, tiŠn bc
l tiŠn bc, hai ci khng c nhp nhng vi nhau ܮc.
- C g nhp nhng y u ? Ch kht li vi hm...
NhiŒm vn lc u nguy nguy :
- Tao m ni vy, em ngh tao ra liŠn ! Em s tܪng tao yu em ch ‹ d dng
kht n !
Chuyn trn an :
- Em khng ngh vy u !
NhiŒm khng khng :
- Em s ngh !
Chuyn ni sng :
- KΠem !
- Khng kŒ ܮc u ! - NhiŒm va ni va dang hai tay nh Cha Jsus ang
b ng inh trn cy thp c - Bi v n‰u vy, tnh yu ca tao s b mt gi
th thm ! Lc y, nhng ngܩi con gi yu tao s tht v†ng m gn ln tri
tim tao tm bng "i h gi" y nh nhng tm bng treo l lng bn nhng
quy hng ‰ ngoi ph. Lc y, em Thy s b tao . V ch Ǯi c vy, my v
thng Mn s... nhy v ginh ch‡...
Mn cܩi khc khch:
- Thi, thi, ng din kch Shakespeare na ! Khng ai dm ginh em Thy ca
my u !
NhiŒm nghinh mt :
- Tao ni chi vy thi ch ti my c mun ginh cng chng ܮc. Em Thy
ch m m‡i tao thi . Em ni ri .
Chuyn l mt :
- Em ni hi no ?
- Hi sng. Lc em mܮn bng nhc.
- Xo ! Em ni sao ti tao khng nghe ?
NhiŒm nhn vai :
- Ti my l "ngܩi ngoi", lm sao nghe ܮc ! Em ni vi tao bng... mt !
Chuyn "k" liŠn :
- My mi bo mt em ging nh n y m !
- Th hi sng khc, by gi khc. Hi sng mt em l n xanh. T khi i tiŠn
khng ܮc, n mi ... ǰi mu .
Chuyn cܩi h h :
- Vy m my bo em yu my ! N‰u em yu my tht th mt em lc no
cng xanh mu ... tnh t, d my c quœt tiŠn em i na .
- My ngc qu ! - NhiŒm nghim mt - My khng nhn thy h‰t s phc tp
trong vn Š ny . Bn thn em u c mun i tiŠn ti mnh. Nhng m em
gic em ln hi . Hi khng c, chc chn m em s mng m em thm tŒ,
chng hn nh "Con ngc kia, my yu thng NhiŒm th c viŒc yu nhng
tiŠn tr† th vn phi ly ch, sao c ‹ ti n thi‰u hoi vy ?". Trܧc nhng li l
nh vy, d nhin em phi kh s, phi khc, m khc th mt phi ...
Chuyn th ra :
- Thi i my i ! My ch gii tܪng tܮng ! Cn khuya em mi khc v my !
NhiŒm tnh kh :
- Th em thܩng khc vo lc... canh khuya ch sao !
- Dp my i ! Tao i luc trng y !
Ni xong, Chuyn ng dy cm hai qu ht vt trn bn i li ch‡ gc b‰p.
Trong khi , Mn lui cui d†n bn chun b cho ba n ti . Va sp x‰p chn
a, anh va ngh ‰n khon tiŠn nh ang thi‰u, cha bi‰t xoay x ra sao .
TiŠn ca gia nh th cha thy gi ln. TiŠn dy km li cha ti k lnh. NhiŒm
chc cn tiŠn nhng hn li c trch nhiŒm v i l "bo hi‹m" tiŠn n cho c
b†n. ng vo "khon d tr" ny, ti Mn c nguy c nhn i nh chi .
NhiŒm dܩng nh chng quan tm nhiŠu ‰n chuyŒn . Ngoi ci miŒng lc
no cng oang oang, NhiŒm l mt chng trai v tm chnh hiŒu . Ln ln
trong mt gia nh tng i kh gi, t nh NhiŒm chng phi lo lng g.
So vi Chuyn v Mn, NhiŒm lc no cng m m mng mng. S m mng
li thܩng i i vi th ca . Vi NhiŒm, iŠu th‹ hiŒn kh r. Anh rt khoi
lm th nhng v th qu nn c khi anh thng tay x vn "tc phm" ca
mnh v nm vo s†t rc. Trܧc mt Chuyn v Mn, NhiŒm ch dm ngm th
ngܩi khc.
Hi NhiŒm tt nghiŒp ph thng, gia nh NhiŒm bt NhiŒm thi vo i h†c
Bch khoa . Ba NhiŒm mun con mnh tr thnh mt k s tng lai . Nhng
NhiŒm khng nghe . Anh ch†n thi vo i h†c Vn ‹ c iŠu kiŒn pht huy ti
lm th ... con cc ca mnh. "N‰u khng tr thnh nh th th t ra tao cng s
tr thnh mt nh bo !". M‡i khi nghe NhiŒm tuyn b vŠ tng lai mt cch
hm h nh vy, Chuyn thܩng bu mi: "My m l nh bo ! Bo ... ǩi th c
!". Nhng lc , say sa vi vin nh xn ln trܧc mt, NhiŒm khng thm ci
nhau vi Chuyn, anh ch gi gi†ng hm d†a: "‹ ri coi ! Ti lc , c khi my
phi ti nn n tao ng gim mu rao vt "bn nh" cho my khng chng !".
ChiŠu nay, trong khi ch Ǯi tr thnh mt nh bo ni ti‰ng, NhiŒm ng ta
ca s nhn l ng xung khong sn hng xm, mc cho Chuyn v Mn lc
c sa son ba n ti .
Bui chiŠu, sn ngp y l vng v nhng tri du kh . M‡i ln gi thi qua,
nhng tri du va rng va quay tt trng rt p mt. Mc d nhn ngm
hng trm ln, NhiŒm vn di theo nhng tri du ri khng chn mt. Thnh
thong, mt vi tri g gi tt vo ca s ri ln lc trn sn nh.
NhiŒm a tay nhc ln mt tri du va p xung khung ca s v cht
ngh ‰n Sng. Anh c on xem gi ny Sng ang lm g. Hi sng Sng
bo l chiŠu nay c phi git , nu cm nhng anh lng tai mt hi vn
khng nghe ti‰ng nܧc chy . Vy l chc Sng ang nu cm.
Ngh ‰n "cm", t nhin NhiŒm thy i bng. Anh quay vo nhn Chuyn :
- Sao luc ht vt lu d vy my ? Gn xong cha ?
Chuyn nhn nh :
- Xong ci con kh ! T ny ‰n gi ci b‰p u c !
- Ko tim ln !
- Ko ri nhng khng n thua .
- Sao vy ?
- H‰t du ! - Chuyn th di ngn ngm.
Mn ln ti‰ng :
- Hay cm ǫ ci b‰p iŒn ?
Chuyn quŒt m hi trn :
- B‰p iŒn t dy ri !
NhiŒm hng gi†ng :
- Gi tnh sao ch ? Chng l n cm vi nܧc tng ?
Chuyn ng NhiŒm :
- My chy xung em Thy mܮn ǫ na lt du i !
NhiŒm rt c :
- Thi i ! ng xi by !
- Xi by g ! Ng bi‰n phi tng quyŠn ch !
NhiŒm nheo mt :
- Vy my i i !
- Tao mt my nhem nhuc th‰ ny m i u !
Ri Chuyn quay sang Mn :
- Thi, my i i, Mn !
Mn th lܫi :
- Thi, cho tao xin ! Th tao n nܧc tng cn hn l gp em Thy trong lc
ny .
C b†n i co mt hi, chng ai chu lm... vt hy sinh.
B‡ng NhiŒm ng pht dy, dng dc :
- Thi, ‹ tao i cho !
Chuyn v Mn trn mt :
- My ni tht hay ni chi ?
- Tao m thm ni chi vi ci l "nht gan" nh ti my ! a chai du y !
Va ra lŒnh, NhiŒm va cha tay ra, dng iŒu trng uy nghi nh mt vin
tܧng gia trn tiŠn ang ch qun s trao v kh ‹ xng ln nh xp l c.
S NhiŒm ǰi š bt t, Chuyn vi vng chy i ly chai du em li .
Trܧc khi bܧc ra khi ca, NhiŒm cn quay li dn :
- N‰u chng may tao b em Thy bt lm "t binh" ti nay ti my rng n cm
vi nܧc tng nghen !
Chuyn cܩi h h :
- My yn ch ! Em Thy khng ‰n n‡i "di dt" nh vy u !
- Bi‰t u ܮc !
Va ni, NhiŒm va ln xung cu thang.
Chuyn v Mn ngi bŒt xung trܧc ca ng theo, Ǯi .
- Thng NhiŒm coi vy m gan cng mnh ! - Mn ni .
- Hnh nh em Thy "m‰t" n tht my ! - Chuyn nhn xt.
- Lm g c chuyŒn ! - Thng NhiŒm ch ba hoa thi ! - Mn lc u, phn i
.
Chuyn gt g :
- C y ! Tao thy em Thy cܩi vi n my ln.
- Cܩi th n nhm g !
- Nhng m em cܩi l lm ! N cܩi ca em n ng†t ngo c y nh ... ܩng
ct vy !
Mn kht mi :
- l my thm ܩng my tܪng tܮng ra thi !
Chuyn ci :
- Tܪng tܮng sao ܮc...
Chuyn ni cha dt cu th NhiŒm ln ti .
- Mܮn ܮc du khng ? - Mn hi ngay .
NhiŒm cha chai du ra trܧc mt vi v ǡc thng :
- y nhc !
Mn xušt xoa :
- Ti tht !
Chuyn va rt du v b‰p va hi :
- My ni sao m em cho mܮn hay vy ?
NhiŒm bng tay :
- Th nh mt ngܩi yu ni vi mt ngܩi yu vy thi ! Tao bo "Em thng
yu, em cho anh mܮn ǫ mt t du i, n‰u khng, ch nht ti anh s khng
r em i chi ..." Th‰ l em vi vng ging ngay chai du khi tay tao ... !
- Xo i l xo !
NhiŒm tnh b :
- Khng tin th my i hi em m xem ! Tao cn ht th thm bn tai em na ...
- Bi "Happy Song" ch g ? - Mn hi, c nn cܩi .
- Khng ! Tao ht bi tnh ca vŠ du la . Khi tao ht ‰n cu "Tri tim em m
du ..." em cm Ƕng mun xu . Tao khng nhanh tay ǫ th em t vo ni
nܧc si ǥt trn b‰p la ri .
Khng bun ‹ š ‰n nhng li bc pht ca NhiŒm, Chuyn nghim gi†ng hi
:
- B em khng hi g v tiŠn nh sao ?
- Hi ch sao khng !
Chuyn rt c :
- My tr li sao ?
NhiŒm rt vai :
- Th mc tiŠn ra tr ch tr li sao !
Chuyn tr mt :
- TiŠn u m tr ?
- Th tiŠn ch ch tiŠn u !
Chuyn v Mn Šu git tht :
- Ch‰t m !
NhiŒm kht mi :
- Ch‰t th thi ch bi‰t lm sao by gi ! Cha tr xong tiŠn nh, ai dm vc
mt i mܮn du !
Chuyn th di :
- Tܪng my ti gii lm sao ch ai d ! Vy m ny gi c tn dc !
NhiŒm gi u :
- Nhng m tao c ht cho em nghe tht...
- Thi i !
- Tht m ! Tao ht bi "ǩi sinh vin ngho lm em i, ma ng thi‰u o, h
thi thi‰u chn...".
Chuyn ct ngang :
- "Thi‰u n" ch "thi‰u chn" g !
NhiŒm s ti, chp miŒng :
- Ti my ng lo ! Tao cn tiŠn i ch bn ngy na !
Mn b‡ng reo ln :
- —, vy l khe re ! Bn ngy na th tao lnh tiŠn ch‡ em Thu Tho ri !
NhiŒm li‰c Chuyn :
- My thy cha ! ng b ni "cng thi tc bi‰n, bi‰n thi thng". C g u
m phi hong ln !
- ChuyŒn n ung hng ngy, khng hong sao ܮc !
Va ni, Chuyn va vt ht vt ra chn. Anh g†i Mn :
- Li lt v ph vi tao i my ! ˆn l, ti nay tao cn phi i h†c.
- H†c g ?
- Th h†c Anh vn.
- My h†c ti th hai kia m ?
- Ti mai nh trܩng sa cha hŒ thng iŒn nn di bui h†c li ti nay .
NhiŒm ngi Ǣng bn, hng gi†ng chen vo :
- Ti‰ng "Anh" ‹ cho b†n con gi h†c, ti mnh ch cn h†c ti‰ng "Em" thi !
Chuyn "x" mt ti‰ng :
- Ti‰ng "Em" cn qui g h†c !
NhiŒm cܩi h h :
- Khng h†c, lm sao i mܮn du ܮc my !
Va ni, anh va xi cm ra chn. ng lc , bn "Money, money, money"
ca nhm ABBA vang ln t chi‰c "Panasonic" khi‰n c ba Šu bt cܩi . 

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 4
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )